• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu ( d<35) Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu ( d<35) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn cầu Số lượng: 0 bộ


  •  
  • Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu ( d<35)

  • SKF,FAG,NSK,...


cau2
 
 
d         D       B           kN                            r/min                          kg            Local             SKF               FAG              NSK
3        10       4         0.54        0.18        130000      80000       0.0015      623                623                623                623
 
3        10       4         0.54        0.18        -           40000       0.0015      623 DDU           623 2RS1           623 2RSR           623 DDU
 
3        10       4         0.54        0.18        130000      63000       0.0015      623 ZZ             623 2Z             623 2Z             623 ZZ
 
3        10       4         0.54        0.18        -           40000       0.0015      623 DU             623 RS1            623 RSR            623 DU
 
3        10       4         0.54        0.18        130000      80000       0.0015      623 Z              623 Z              623 Z              623 Z
 
4        9        2.5       0.54        0.18        140000      85000       0.0007      618/4              618/4              618/4              618/4
 
4        9        3.5       0.54        0.18        140000      70000       0.001       628/4 ZZ           628/4 2Z           628/4 2Z           628/4 ZZ
 
4        9        4         0.54        0.18        140000      70000       0.0013      638/4 ZZ           638/4 2Z           638/4 2Z           638/4 ZZ
 
4        11       4         0.715       0.232       130000      80000       0.0017      619/4              619/4              619/4              619/4
 
4        11       4         0.715       0.232       130000      63000       0.0017      619/4 ZZ           619/4 2Z           619/4 2Z           619/4 ZZ
 
4        12       4         0.806       0.28        120000      75000       0.0021      604                604                604                604
 
4        12       4         0.806       0.28        120000      60000       0.0021      604 ZZ             604 2Z             604 2Z             604 ZZ
 
4        12       4         0.806       0.28        120000      60000       0.0021      604 Z              604 Z              604 Z              604 Z
 
4        13       5         0.936       0.29        110000      67000       0.0031      624                624                624                624
 
4        13       5         0.936       0.29        110000      53000       0.0031      624 ZZ             624 2Z             624 2Z             624 ZZ
 
4        13       5         0.936       0.29        110000      67000       0.0031      624 Z              624 Z              624 Z              624 Z
 
4        16       5         1.11        0.38        95000       60000       0.0054      634                634                634                634
 
4        16       5         1.11        0.38        -           28000       0.0054      634 DDU           634 2RS1           634 2RSR           634 DDU
 
4        16       5         1.11        0.38        95000       48000       0.0054      634 ZZ             634 2Z             634 2Z             634 ZZ
 
4        16       5         1.11        0.38        -           28000       0.0054      634 DU             634 RS1            634 RSR            634 DU
 
4        16       5         1.11        0.38        95000       60000       0.0054      634 V              634 RZ             634 RSD           634 V
 
4        16       5         1.11        0.38        95000       60000       0.0054      634 Z              634 Z              634 Z              634 Z
 
5        11       3         0.637       0.255       120000      75000       0.0012      618/5              618/5              618/5              618/5
 
5        11       4         0.637       0.255       120000      60000       0.0014      628/5 ZZ           628/5 2Z           628/5 2Z           628/5 ZZ
 
5        11       5         0.637       0.255       120000      60000       0.0016      638/5 ZZ           638/5 2Z           638/5 2Z           638/5 ZZ
 
5        13       4         0.884       0.34        110000      67000       0.0025      619/5              619/5              619/5              619/5
 
5        13       4         0.884       0.34        110000      53000       0.0025      619/5 ZZ           619/5 2Z           619/5 2Z           619/5 ZZ
 
5        16       5         1.14        0.38        95000       60000       0.005       625                625                625                625
 
5        16       5         1.14        0.38        95000       48000       0.005       625 ZZ             625 2Z             625 2Z             625 ZZ
 
5        16       5         1.14        0.38        95000       60000       0.005       625 Z              625 Z              625 Z              625 Z
 
5        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.009       635                635                635                635
 
5        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.009       635 DDU           635 2RS1           635 2RSR           635 DDU
 
5        19       6         2.34        0.95        80000       40000       0.009       635 ZZ             635 2Z             635 2Z             635 ZZ
 
5        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.009       635 DU             635 RS1            635 RSR            635 DU
 
5        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.009       635 V              635 RZ             635 RSD           635 V
 
5        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.009       635 Z              635 Z              635 Z              635 Z
 
6        13       3.5       0.884       0.345       110000      67000       0.002       618/6              618/6              618/6              618/6
 
6        13       5         0.884       0.345       110000      53000       0.0026      628/6 ZZ           628/6 2Z           628/6 2Z           628/6 ZZ
 
6        15       5         1.24        0.475       100000      63000       0.0039      619/6              619/6              619/6              619/6
 
6        15       5         1.24        0.475       100000      50000       0.0039      619/6 ZZ           619/6 2Z           619/6 2Z           619/6 ZZ
 
6        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.0084      626                626                626                626
 
6        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.0084      626 DDU           626 2RSH          626 2RSR           626 DDU
 
6        19       6         2.34        0.95        80000       40000       0.0084      626 VV            626 2RSL           626 2RSD          626 VV
 
6        19       6         2.34        0.95        80000       40000       0.0084      626 ZZ             626 2Z             626 2Z             626 ZZ
 
6        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.0084      626 DU             626 RSH           626 RSR            626 DU
 
6        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.0084      626 V              626 RSL            626 RSD           626 V
 
6        19       6         2.34        0.95        80000       50000       0.0084      626 Z              626 Z              626 Z              626 Z
 
7        14       3.5       0.956       0.4         100000      63000       0.0022      618/7              618/7              618/7              618/7
 
7        14       5         0.956       0.4         100000      50000       0.0031      628/7 ZZ           628/7 2Z           628/7 2Z           628/7 ZZ

7        17       5         1.48        0.56        90000       56000       0.0049      619/7              619/7              619/7              619/7
7        17       5         1.48        0.56        90000       45000       0.0049      619/7 ZZ           619/7 2Z           619/7 2Z           619/7 ZZ
 
7        19       6         2.34        0.95        85000       53000       0.0075      607                607                607                607
 
7        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.0075      607 DDU           607 2RSH          607 2RSR           607 DDU
 
7        19       6         2.34        0.95        85000       43000       0.0075      607 VV            607 2RSL           607 2RSD          607 VV
 
7        19       6         2.34        0.95        85000       43000       0.0075      607 ZZ             607 2Z             607 2Z             607 ZZ
 
7        19       6         2.34        0.95        -           24000       0.0075      607 DU             607 RSH           607 RSR            607 DU
 
7        19       6         2.34        0.95        85000       53000       0.0075      607 V              607 RSL            607 RSD           607 V
 
7        19       6         2.34        0.95        85000       53000       0.0075      607 Z              607 Z              607 Z              607 Z
 
7        22       7         3.45        1.37        70000       45000       0.013       627                627                627                627
 
7        22       7         3.45        1.37        -           22000       0.012       627 DDU           627 2RSH          627 2RSR           627 DDU
 
7        22       7         3.45        1.37        70000       36000       0.012       627 VV            627 2RSL           627 2RSD          627 VV
 
7        22       7         3.45        1.37        70000       36000       0.013       627 ZZ             627 2Z             627 2Z             627 ZZ
 
7        22       7         3.45        1.37        -           22000       0.012       627 DU             627 RSH           627 RSR            627 DU
 
7        22       7         3.45        1.37        70000       45000       0.012       627 V              627 RSL            627 RSD           627 V
 
7        22       7         3.45        1.37        70000       45000       0.013       627 Z              627 Z              627 Z              627 Z
 
8        16       4         1.33        0.57        90000       56000       0.003       618/8              618/8              618/8              618/8
 
8        16       5         1.33        0.57        -           26000       0.0036      628/8 DDU         628/8 2RS1         628/8 2RSR         628/8 DDU
 
8        16       5         1.33        0.57        90000       45000       0.0036      628/8 ZZ           628/8 2Z           628/8 2Z           628/8 ZZ
 
8        16       6         1.33        0.57        90000       45000       0.0043      638/8 ZZ           638/8 2Z           638/8 2Z           638/8 ZZ
 
8        19       6         2.34        0.95        85000       43000       0.0072      607/8 ZZ           607/8 2Z           607/8 2Z           607/8 ZZ
 
8        19       6         2.34        0.95        85000       53000       0.0072      607/8 Z            607/8 Z            607/8 Z            607/8 Z
 
8        19       6         1.9         0.735       80000       50000       0.0071      619/8              619/8              619/8              619/8
 
8        19       6         1.9         0.735       -           24000       0.0071      619/8 DDU         619/8 2RS1         619/8 2RSR         619/8 DDU
 
8        19       6         1.9         0.735       80000       40000       0.0071      619/8 ZZ           619/8 2Z           619/8 2Z           619/8 ZZ
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       48000       0.012       608                608                608                608
 
8        22       7         3.45        1.37        -           22000       0.012       608 DDU           608 2RSH          608 2RSR           608 DDU
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       38000       0.012       608 VV            608 2RSL           608 2RSD          608 VV
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       38000       0.012       608 ZZ             608 2Z             608 2Z             608 ZZ
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       38000       0.012       608 ZZMC3         608 2Z/C3WT       608 2Z/C3         608 ZZMC3
 
8        22       7         3.45        1.37        -           22000       0.012       608 DU             608 RSH           608 RSR            608 DU
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       48000       0.012       608 V              608 RSL            608 RSD           608 V
 
8        22       7         3.45        1.37        75000       48000       0.012       608 Z              608 Z              608 Z              608 Z
 
8        22       11        3.45        1.37        -           22000       0.016       630/8 DDU         630/8 2RS1         630/8 2RSR         630/8 DDU
 
8        24       8         3.9         1.66        63000       40000       0.017       628                628                628                628
 
8        24       8         3.9         1.66        -           19000       0.017       628 DDU           628 2RS1           628 2RSR           628 DDU
 
8        24       8         3.9         1.66        63000       32000       0.017       628 ZZ             628 2Z             628 2Z             628 ZZ
 
8        24       8         3.9         1.66        -           19000       0.017       628 DU             628 RS1            628 RSR            628 DU
 
8        24       8         3.9         1.66        63000       40000       0.017       628 V              628 RZ             628 RSD           628 V
 
8        24       8         3.9         1.66        63000       40000       0.017       628 Z              628 Z              628 Z              628 Z
 
8        28       9         4.62        1.96        60000       38000       0.03        638 V              638 RZ             638 RSD           638 V
 
9        17       4         1.43        0.64        85000       53000       0.0034      618/9              618/9              618/9              618/9
 
9        17       5         1.43        0.64        -           24000       0.0043      628/9 DDU         628/9 2RS1         628/9 2RSR         628/9 DDU
 
9        17       5         1.43        0.64        85000       43000       0.0043      628/9 ZZ           628/9 2Z           628/9 2Z           628/9 ZZ
 
9        17       5         1.43        0.64        85000       53000       0.0043      628/9 Z            628/9 Z            628/9 Z            628/9 Z
 
9        20       6         2.08        0.865       80000       48000       0.0076      619/9              619/9              619/9              619/9
 
9        20       6         2.08        0.865       80000       38000       0.0076      619/9 ZZ           619/9 2Z           619/9 2Z           619/9 ZZ
 
9        24       7         3.9         1.66        70000       43000       0.014       609                609                609                609
 
9        24       7         3.9         1.66        -           19000       0.014       609 DDU           609 2RSH          609 2RSR           609 DDU
 
9        24       7         3.9         1.66        70000       34000       0.014       609 VV            609 2RSL           609 2RSD          609 VV

9        24       7         3.9         1.66        70000       34000       0.014       609 ZZ             609 2Z             609 2Z             609 ZZ
9        24       7         3.9         1.66        -           19000       0.014       609 DU             609 RSH           609 RSR            609 DU
 
9        24       7         3.9         1.66        70000       43000       0.014       609 V              609 RSL            609 RSD           609 V
 
9        24       7         3.9         1.66        70000       43000       0.014       609 Z              609 Z              609 Z              609 Z
 
9        26       8         4.75        1.96        60000       38000       0.02        629                629                629                629
 
9        26       8         4.75        1.96        -           19000       0.02        629 DDU           629 2RSH          629 2RSR           629 DDU
 
9        26       8         4.75        1.96        60000       30000       0.02        629 VV            629 2RSL           629 2RSD          629 VV
 
9        26       8         4.75        1.96        60000       30000       0.02        629 ZZ             629 2Z             629 2Z             629 ZZ
 
9        26       8         4.75        1.96        -           19000       0.02        629 DU             629 RSH           629 RSR            629 DU
 
9        26       8         4.75        1.96        60000       38000       0.02        629 V              629 RSL            629 RSD           629 V
 
9        26       8         4.75        1.96        60000       38000       0.02        629 Z              629 Z              629 Z              629 Z
 
10       19       5         1.38        0.585       80000       48000       0.0055      61800              61800              61800              61800
 
10       19       5         1.38        0.585       -           22000       0.0055      61800 DDU         61800 2RS1         61800 2RSR         61800 DDU
 
10       19       5         1.38        0.585       80000       38000       0.0055      61800 ZZ           61800 2Z           61800 2Z           61800 ZZ
 
10       22       6         2.08        0.85        75000       45000       0.01        61900              61900              61900              61900
 
10       22       6         2.08        0.85        -           20000       0.01        61900 DDU         61900 2RS1         61900 2RSR         61900 DDU
 
10       22       6         2.08        0.85        75000       36000       0.01        61900 ZZ           61900 2Z           61900 2Z           61900 ZZ
 
10       26       8         4.75        1.96        67000       40000       0.019       6000               6000               6000               6000
 
10       26       8         4.75        1.96        -           19000       0.019       6000 DDU          6000 2RSH         6000 2RSR          6000 DDU
 
10       26       8         4.75        1.96        67000       34000       0.019       6000 VV           6000 2RSL          6000 2RSD         6000 VV
 
10       26       8         4.75        1.96        67000       34000       0.019       6000 ZZ            6000 2Z            6000 2Z            6000 ZZ
 
10       26       8         4.75        1.96        -           19000       0.019       6000 DU            6000 RSH          6000 RSR           6000 DU
 
10       26       8         4.75        1.96        67000       40000       0.019       6000 V             6000 RSL           6000 RSD          6000 V
 
10       26       8         4.75        1.96        67000       40000       0.019       6000 Z             6000 Z             6000 Z             6000 Z
 
10       26       12        4.62        1.96        -           19000       0.025       63000 DDU         63000 2RS1         63000 2RSR         63000 DDU
 
10       28       8         4.62        1.96        63000       40000       0.022       16100              16100              16100              16100
 
10       28       8         4.62        1.96        63000       32000       0.022       16100 ZZ           16100 2Z           16100 2Z           16100 ZZ
 
10       30       9         5.4         2.36        56000       34000       0.032       6200               6200               6200               6200
 
10       30       9         5.4         2.36        -           17000       0.032       6200 DDU          6200 2RSH         6200 2RSR          6200 DDU
 
10       30       9         5.4         2.36        56000       28000       0.032       6200 VV           6200 2RSL          6200 2RSD         6200 VV
 
10       30       9         5.4         2.36        56000       28000       0.032       6200 ZZ            6200 2Z            6200 2Z            6200 ZZ
 
10       30       9         5.4         2.36        -           17000       0.032       6200 DU            6200 RSH          6200 RSR           6200 DU
 
10       30       9         5.4         2.36        56000       34000       0.032       6200 V             6200 RSL           6200 RSD          6200 V
 
10       30       9         5.4         2.36        56000       34000       0.032       6200 Z             6200 Z             6200 Z             6200 Z
 
10       30       14        5.07        2.36        -           17000       0.04        62200 DDU         62200 2RS1         62200 2RSR         62200 DDU
 
10       35       11        8.52        3.4         50000       32000       0.053       6300               6300               6300               6300
 
10       35       11        8.52        3.4         -           15000       0.053       6300 DDU          6300 2RSH         6300 2RSR          6300 DDU
 
10       35       11        8.52        3.4         50000       26000       0.053       6300 VV           6300 2RSL          6300 2RSD         6300 VV
 
10       35       11        8.52        3.4         50000       26000       0.053       6300 ZZ            6300 2Z            6300 2Z            6300 ZZ
 
10       35       11        8.52        3.4         -           15000       0.053       6300 DU            6300 RSH          6300 RSR           6300 DU
 
10       35       11        8.52        3.4         50000       32000       0.053       6300 V             6300 RSL           6300 RSD          6300 V
 
10       35       11        8.52        3.4         50000       32000       0.053       6300 Z             6300 Z             6300 Z             6300 Z
 
10       35       17        8.06        3.4         -           15000       0.06        62300 DDU         62300 2RS1         62300 2RSR         62300 DDU
 
12       21       5         1.43        0.67        70000       43000       0.0063      61801              61801              61801              61801
 
12       21       5         1.43        0.67        -           20000       0.0063      61801 DDU         61801 2RS1         61801 2RSR         61801 DDU
 
12       21       5         1.43        0.67        70000       36000       0.0063      61801 ZZ           61801 2Z           61801 2Z           61801 ZZ
 
12       24       6         2.25        0.98        67000       40000       0.011       61901              61901              61901              61901
 
12       24       6         2.25        0.98        -           19000       0.011       61901 DDU         61901 2RS1         61901 2RSR         61901 DDU
 
12       24       6         2.25        0.98        67000       32000       0.011       61901 ZZ           61901 2Z           61901 2Z           61901 ZZ
 
12       28       8         5.4         2.36        60000       38000       0.022       6001               6001               6001               6001

12       28       8         5.4         2.36        -           17000       0.022       6001 DDU          6001 2RSH         6001 2RSR          6001 DDU
12       28       8         5.4         2.36        60000       30000       0.022       6001 VV           6001 2RSL          6001 2RSD         6001 VV
 
12       28       8         5.4         2.36        60000       30000       0.022       6001 ZZ            6001 2Z            6001 2Z            6001 ZZ
 
12       28       8         5.4         2.36        -           17000       0.022       6001 DU            6001 RSH          6001 RSR           6001 DU
 
12       28       8         5.4         2.36        60000       38000       0.022       6001 V             6001 RSL           6001 RSD          6001 V
 
12       28       8         5.4         2.36        60000       38000       0.022       6001 Z             6001 Z             6001 Z             6001 Z
 
12       28       12        5.07        2.36        -           17000       0.029       63001 DDU         63001 2RS1         63001 2RSR         63001 DDU
 
12       30       8         5.07        2.36        56000       34000       0.023       16101              16101              16101              16101
 
12       30       8         5.07        2.36        -           16000       0.023       16101 DDU         16101 2RS1         16101 2RSR         16101 DDU
 
12       30       8         5.07        2.36        56000       28000       0.023       16101 ZZ           16101 2Z           16101 2Z           16101 ZZ
 
12       32       10        7.28        3.1         50000       32000       0.037       6201               6201               6201               6201
 
12       32       10        7.28        3.1         -           15000       0.037       6201 DDU          6201 2RSH         6201 2RSR          6201 DDU
 
12       32       10        7.28        3.1         50000       26000       0.037       6201 VV           6201 2RSL          6201 2RSD         6201 VV
 
12       32       10        7.28        3.1         50000       26000       0.037       6201 ZZ            6201 2Z            6201 2Z            6201 ZZ
 
12       32       10        7.28        3.1         -           15000       0.037       6201 DU            6201 RSH          6201 RSR           6201 DU
 
12       32       10        7.28        3.1         50000       32000       0.037       6201 V             6201 RSL           6201 RSD          6201 V
 
12       32       10        7.28        3.1         50000       32000       0.037       6201 Z             6201 Z             6201 Z             6201 Z
 
12       32       14        6.89        3.1         -           15000       0.045       62201 DDU         62201 2RS1         62201 2RSR         62201 DDU
 
12       37       12        10.1        4.15        45000       28000       0.06        6301               6301               6301               6301
 
12       37       12        10.1        4.15        -           14000       0.06        6301 DDU          6301 2RSH         6301 2RSR          6301 DDU
 
12       37       12        10.1        4.15        45000       22000       0.06        6301 VV           6301 2RSL          6301 2RSD         6301 VV
 
12       37       12        10.1        4.15        45000       22000       0.06        6301 ZZ            6301 2Z            6301 2Z            6301 ZZ
 
12       37       12        10.1        4.15        -           14000       0.06        6301 DU            6301 RSH          6301 RSR           6301 DU
 
12       37       12        10.1        4.15        45000       28000       0.06        6301 V             6301 RSL           6301 RSD          6301 V
 
12       37       12        10.1        4.15        45000       28000       0.06        6301 Z             6301 Z             6301 Z             6301 Z
 
12       37       17        9.75        4.15        -           14000       0.07        62301 DDU         62301 2RS1         62301 2RSR         62301 DDU
 
15       24       5         1.56        0.8         60000       38000       0.0074      61802              61802              61802              61802
 
15       24       5         1.56        0.8         -           17000       0.0074      61802 DDU         61802 2RS1         61802 2RSR         61802 DDU
 
15       24       5         1.56        0.8         60000       30000       0.0074      61802 ZZ           61802 2Z           61802 2Z           61802 ZZ
 
15       28       7         4.36        2.24        56000       34000       0.016       61902              61902              61902              61902
 
15       28       7         4.36        2.24        -           16000       0.016       61902 DDU         61902 2RS1         61902 2RSR         61902 DDU
 
15       28       7         4.36        2.24        56000       28000       0.016       61902 ZZ           61902 2Z           61902 2Z           61902 ZZ
 
15       32       8         5.85        2.85        50000       32000       0.025       16002              16002              16002              16002
 
15       32       8         5.85        2.85        50000       26000       0.025       16002 ZZ           16002 2Z           16002 2Z           16002 ZZ
 
15       32       8         5.85        2.85        50000       32000       0.025       16002 Z            16002 Z            16002 Z            16002 Z
 
15       32       9         5.85        2.85        50000       32000       0.03        6002               6002               6002               6002
 
15       32       9         5.85        2.85        -           14000       0.03        6002 DDU          6002 2RSH         6002 2RSR          6002 DDU
 
15       32       9         5.85        2.85        50000       26000       0.03        6002 VV           6002 2RSL          6002 2RSD         6002 VV
 
15       32       9         5.85        2.85        50000       26000       0.03        6002 ZZ            6002 2Z            6002 2Z            6002 ZZ
 
15       32       9         5.85        2.85        -           14000       0.03        6002 DU            6002 RSH          6002 RSR           6002 DU
 
15       32       9         5.85        2.85        50000       32000       0.03        6002 V             6002 RSL           6002 RSD          6002 V
 
15       32       9         5.85        2.85        50000       32000       0.03        6002 Z             6002 Z             6002 Z             6002 Z
 
15       32       13        5.59        2.85        -           14000       0.039       63002 DDU         63002 2RS1         63002 2RSR         63002 DDU
 
15       35       11        8.06        3.75        43000       28000       0.045       6202               6202               6202               6202
 
15       35       11        8.06        3.75        -           13000       0.045       6202 DDU          6202 2RSH         6202 2RSR          6202 DDU
 
15       35       11        8.06        3.75        43000       22000       0.045       6202 VV           6202 2RSL          6202 2RSD         6202 VV
 
15       35       11        8.06        3.75        43000       22000       0.045       6202 ZZ            6202 2Z            6202 2Z            6202 ZZ
 
15       35       11        8.06        3.75        -           13000       0.045       6202 DU            6202 RSH          6202 RSR           6202 DU
 
15       35       11        8.06        3.75        43000       28000       0.045       6202 V             6202 RSL           6202 RSD          6202 V
 
15       35       11        8.06        3.75        43000       28000       0.045       6202 Z             6202 Z             6202 Z             6202 Z

15       35       14        7.8         3.75        -           13000       0.054       62202 DDU         62202 2RS1         62202 2RSR         62202 DDU
15       42       13        11.9        5.4         38000       24000       0.082       6302               6302               6302               6302
 
15       42       13        11.9        5.4         -           12000       0.082       6302 DDU          6302 2RSH         6302 2RSR          6302 DDU
 
15       42       13        11.9        5.4         38000       19000       0.082       6302 VV           6302 2RSL          6302 2RSD         6302 VV
 
15       42       13        11.9        5.4         38000       19000       0.082       6302 ZZ            6302 2Z            6302 2Z            6302 ZZ
 
15       42       13        11.9        5.4         -           12000       0.082       6302 DU            6302 RSH          6302 RSR           6302 DU
 
15       42       13        11.9        5.4         38000       24000       0.082       6302 V             6302 RSL           6302 RSD          6302 V
 
15       42       13        11.9        5.4         38000       24000       0.082       6302 Z             6302 Z             6302 Z             6302 Z
 
15       42       17        11.4        5.4         -           12000       0.11        62302 DDU         62302 2RS1         62302 2RSR         62302 DDU
 
17       26       5         1.68        0.93        56000       34000       0.0082      61803              61803              61803              61803
 
17       26       5         1.68        0.93        -           16000       0.0082      61803 DDU         61803 2RS1         61803 2RSR         61803 DDU
 
17       26       5         1.68        0.93        56000       28000       0.0082      61803 ZZ           61803 2Z           61803 2Z           61803 ZZ
 
17       30       7         4.62        2.55        50000       32000       0.018       61903              61903              61903              61903
 
17       30       7         4.62        2.55        -           14000       0.018       61903 DDU         61903 2RS1         61903 2RSR         61903 DDU
 
17       30       7         4.62        2.55        50000       26000       0.018       61903 ZZ           61903 2Z           61903 2Z           61903 ZZ
 
17       35       8         6.37        3.25        45000       28000       0.032       16003              16003              16003              16003
 
17       35       8         6.37        3.25        45000       22000       0.032       16003 ZZ           16003 2Z           16003 2Z           16003 ZZ
 
17       35       10        6.37        3.25        45000       28000       0.039       6003               6003               6003               6003
 
17       35       10        6.37        3.25        -           13000       0.039       6003 DDU          6003 2RSH         6003 2RSR          6003 DDU
 
17       35       10        6.37        3.25        45000       22000       0.039       6003 VV           6003 2RSL          6003 2RSD         6003 VV
 
17       35       10        6.37        3.25        45000       22000       0.039       6003 ZZ            6003 2Z            6003 2Z            6003 ZZ
 
17       35       10        6.37        3.25        -           13000       0.039       6003 DU            6003 RSH          6003 RSR           6003 DU
 
17       35       10        6.37        3.25        45000       28000       0.039       6003 V             6003 RSL           6003 RSD          6003 V
 
17       35       10        6.37        3.25        45000       28000       0.039       6003 Z             6003 Z             6003 Z             6003 Z
 
17       35       14        6.05        3.25        -           13000       0.052       63003 DDU         63003 2RS1         63003 2RSR         63003 DDU
 
17       40       9         9.56        4.75        38000       24000       0.048       98203              98203              98203              98203
 
17       40       12        9.95        4.75        38000       24000       0.065       6203               6203               6203               6203
 
17       40       12        9.95        4.75        -           12000       0.065       6203 DDU          6203 2RSH         6203 2RSR          6203 DDU
 
17       40       12        9.95        4.75        38000       19000       0.065       6203 VV           6203 2RSL          6203 2RSD         6203 VV
 
17       40       12        9.95        4.75        38000       19000       0.065       6203 ZZ            6203 2Z            6203 2Z            6203 ZZ
 
17       40       12        9.95        4.75        -           12000       0.065       6203 DU            6203 RSH          6203 RSR           6203 DU
 
17       40       12        9.95        4.75        38000       24000       0.065       6203 V             6203 RSL           6203 RSD          6203 V
 
17       40       12        9.95        4.75        38000       24000       0.065       6203 Z             6203 Z             6203 Z             6203 Z
 
17       40       16        9.56        4.75        -           12000       0.083       62203 DDU         62203 2RS1         62203 2RSR         62203 DDU
 
17       47       14        14.3        6.55        34000       22000       0.12        6303               6303               6303               6303
 
17       47       14        14.3        6.55        -           11000       0.12        6303 DDU          6303 2RSH         6303 2RSR          6303 DDU
 
17       47       14        14.3        6.55        34000       17000       0.12        6303 VV           6303 2RSL          6303 2RSD         6303 VV
 
17       47       14        14.3        6.55        34000       17000       0.12        6303 ZZ            6303 2Z            6303 2Z            6303 ZZ
 
17       47       14        14.3        6.55        -           11000       0.12        6303 DU            6303 RSH          6303 RSR           6303 DU
 
17       47       14        14.3        6.55        34000       22000       0.12        6303 V             6303 RSL           6303 RSD          6303 V
 
17       47       14        14.3        6.55        34000       22000       0.12        6303 Z             6303 Z             6303 Z             6303 Z
 
17       47       19        13.5        6.55        -           11000       0.15        62303 DDU         62303 2RS1         62303 2RSR         62303 DDU
 
17       62       17        22.9        10.8        28000       18000       0.27        6403               6403               6403               6403
 
20       32       7         4.03        2.32        45000       28000       0.018       61804              61804              61804              61804
 
20       32       7         4.03        2.32        -           13000       0.018       61804 DDU         61804 2RS1         61804 2RSR         61804 DDU
 
20       37       9         6.37        3.65        43000       26000       0.038       61904              61904              61904              61904
 
20       37       9         6.37        3.65        -           12000       0.038       61904 DDU         61904 2RS1         61904 2RSR         61904 DDU
 
20       42       8         7.28        4.05        38000       24000       0.05        16004              16004              16004              16004
 
20       42       9         7.93        4.5         38000       24000       0.051       98204 M            98204 Y            98204 M           98204 M
 
20       42       12        9.95        5           38000       24000       0.069       6004               6004               6004               6004

20       42       12        9.95        5           -           11000       0.069       6004 DDU          6004 2RSH         6004 2RSR          6004 DDU
20       42       12        9.95        5           38000       19000       0.069       6004 VV           6004 2RSL          6004 2RSD         6004 VV
 
20       42       12        9.95        5           38000       19000       0.069       6004 ZZ            6004 2Z            6004 2Z            6004 ZZ
 
20       42       12        9.95        5           -           11000       0.069       6004 DU            6004 RSH          6004 RSR           6004 DU
 
20       42       12        9.95        5           38000       24000       0.069       6004 V             6004 RSL           6004 RSD          6004 V
 
20       42       12        9.95        5           38000       24000       0.069       6004 Z             6004 Z             6004 Z             6004 Z
 
20       42       16        9.36        5           -           11000       0.086       63004 DDU         63004 2RS1         63004 2RSR         63004 DDU
 
20       47       14        13.5        6.55        32000       20000       0.11        6204               6204               6204               6204
 
20       47       14        13.5        6.55        -           10000       0.11        6204 DDU          6204 2RSH         6204 2RSR          6204 DDU
 
20       47       14        13.5        6.55        32000       17000       0.11        6204 VV           6204 2RSL          6204 2RSD         6204 VV
 
20       47       14        13.5        6.55        32000       17000       0.11        6204 ZZ            6204 2Z            6204 2Z            6204 ZZ
 
20       47       14        13.5        6.55        -           10000       0.11        6204 DU            6204 RSH          6204 RSR           6204 DU
 
20       47       14        13.5        6.55        32000       20000       0.11        6204 V             6204 RSL           6204 RSD          6204 V
 
20       47       14        13.5        6.55        32000       20000       0.11        6204 Z             6204 Z             6204 Z             6204 Z
 
20       47       18        12.7        6.55        -           10000       0.13        62204 DDU         62204 2RS1         62204 2RSR         62204 DDU
 
20       52       15        16.8        7.8         30000       19000       0.14        6304               6304               6304               6304
 
20       52       15        16.8        7.8         -           9500        0.14        6304 DDU          6304 2RSH         6304 2RSR          6304 DDU
 
20       52       15        16.8        7.8         30000       15000       0.14        6304 VV           6304 2RSL          6304 2RSD         6304 VV
 
20       52       15        16.8        7.8         30000       15000       0.14        6304 ZZ            6304 2Z            6304 2Z            6304 ZZ
 
20       52       15        16.8        7.8         -           9500        0.14        6304 DU            6304 RSH          6304 RSR           6304 DU
 
20       52       15        16.8        7.8         30000       19000       0.14        6304 V             6304 RSL           6304 RSD          6304 V
 
20       52       15        16.8        7.8         30000       19000       0.14        6304 Z             6304 Z             6304 Z             6304 Z
 
20       52       21        15.9        7.8         -           9500        0.2         62304 DDU         62304 2RS1         62304 2RSR         62304 DDU
 
20       72       19        30.7        15          24000       15000       0.4         6404               6404               6404               6404
 
22       50       14        14          7.65        30000       19000       0.12        62/22              62/22              62/22              62/22
 
22       50       14        14          7.65        -           9000        0.12        62/22 DDU         62/22 2RS1         62/22 2RSR         62/22 DDU
 
22       56       16        18.6        9.3         28000       18000       0.18        63/22              63/22              63/22              63/22
 
25       37       7         4.36        2.6         38000       24000       0.022       61805              61805              61805              61805
 
25       37       7         4.36        2.6         -           11000       0.022       61805 DDU         61805 2RS1         61805 2RSR         61805 DDU
 
25       42       9         7.02        4.3         36000       22000       0.045       61905              61905              61905              61905
 
25       42       9         7.02        4.3         -           10000       0.045       61905 DDU         61905 2RS1         61905 2RSR         61905 DDU
 
25       47       8         8.06        4.75        32000       20000       0.06        16005              16005              16005              16005
 
25       47       12        11.9        6.55        32000       20000       0.08        6005               6005               6005               6005
 
25       47       12        11.9        6.55        -           9500        0.08        6005 DDU          6005 2RSH         6005 2RSR          6005 DDU
 
25       47       12        11.9        6.55        32000       16000       0.08        6005 VV           6005 2RSL          6005 2RSD         6005 VV
 
25       47       12        11.9        6.55        32000       16000       0.08        6005 ZZ            6005 2Z            6005 2Z            6005 ZZ
 
25       47       12        11.9        6.55        -           9500        0.08        6005 DU            6005 RSH          6005 RSR           6005 DU
 
25       47       12        11.9        6.55        32000       20000       0.08        6005 V             6005 RSL           6005 RSD          6005 V
 
25       47       12        11.9        6.55        32000       20000       0.08        6005 Z             6005 Z             6005 Z             6005 Z
 
25       47       16        11.2        6.55        -           9500        0.1         63005 DDU         63005 2RS1         63005 2RSR         63005 DDU
 
25       52       9         10.6        6.55        28000       18000       0.078       98205              98205              98205              98205
 
25       52       15        14.8        7.8         28000       18000       0.13        6205               6205               6205               6205
 
25       52       15        14.8        7.8         -           8500        0.13        6205 DDU          6205 2RSH         6205 2RSR          6205 DDU
 
25       52       15        14.8        7.8         28000       14000       0.13        6205 VV           6205 2RSL          6205 2RSD         6205 VV
 
25       52       15        14.8        7.8         28000       14000       0.13        6205 ZZ            6205 2Z            6205 2Z            6205 ZZ
 
25       52       15        14.8        7.8         -           8500        0.13        6205 DU            6205 RSH          6205 RSR           6205 DU
 
25       52       15        14.8        7.8         28000       18000       0.13        6205 V             6205 RSL           6205 RSD          6205 V
 
25       52       15        14.8        7.8         28000       18000       0.13        6205 Z             6205 Z             6205 Z             6205 Z
 
25       52       18        14          7.8         -           8500        0.15        62205 DDU         62205 2RS1         62205 2RSR         62205 DDU
 
25       62       17        23.4        11.6        24000       16000       0.23        6305               6305               6305               6305

25       62       17        23.4        11.6        -           7500        0.23        6305 DDU          6305 2RS1          6305 2RSR          6305 DDU
25       62       17        23.4        11.6        24000       13000       0.23        6305 ZZ            6305 2Z            6305 2Z            6305 ZZ
 
25       62       17        23.4        11.6        -           7500        0.23        6305 DU            6305 RS1           6305 RSR           6305 DU
 
25       62       17        23.4        11.6        24000       16000       0.23        6305 V             6305 RZ            6305 RSD          6305 V
 
25       62       17        23.4        11.6        24000       16000       0.23        6305 Z             6305 Z             6305 Z             6305 Z
 
25       62       24        22.5        11.6        -           7500        0.32        62305 DDU         62305 2RS1         62305 2RSR         62305 DDU
 
25       80       21        35.8        19.3        20000       13000       0.53        6405               6405               6405               6405
 
28       58       16        16.8        9.5         26000       16000       0.18        62/28              62/28              62/28              62/28
 
28       68       18        25.1        13.7        22000       14000       0.29        63/28              63/28              63/28              63/28
 
30       42       7         4.49        2.9         32000       20000       0.027       61806              61806              61806              61806
 
30       42       7         4.49        2.9         -           9500        0.027       61806 DDU         61806 2RS1         61806 2RSR         61806 DDU
 
30       47       9         7.28        4.55        30000       19000       0.051       61906              61906              61906              61906
 
30       47       9         7.28        4.55        -           8500        0.051       61906 DDU         61906 2RS1         61906 2RSR         61906 DDU
 
30       55       9         11.9        7.35        28000       17000       0.085       16006              16006              16006              16006
 
30       55       13        13.8        8.3         28000       17000       0.12        6006               6006               6006               6006
 
30       55       13        13.8        8.3         -           8000        0.12        6006 DDU          6006 2RS1          6006 2RSR          6006 DDU
 
30       55       13        13.8        8.3         28000       14000       0.12        6006 ZZ            6006 2Z            6006 2Z            6006 ZZ
 
30       55       13        13.8        8.3         -           8000        0.12        6006 DU            6006 RS1           6006 RSR           6006 DU
 
30       55       13        13.8        8.3         28000       17000       0.12        6006 V             6006 RZ            6006 RSD          6006 V
 
30       55       13        13.8        8.3         28000       17000       0.12        6006 Z             6006 Z             6006 Z             6006 Z
 
30       55       19        13.3        8.3         -           8000        0.16        63006 DDU         63006 2RS1         63006 2RSR         63006 DDU
 
30       62       16        20.3        11.2        24000       15000       0.2         6206               6206               6206               6206
 
30       62       16        20.3        11.2        -           7500        0.2         6206 DDU          6206 2RS1          6206 2RSR          6206 DDU
 
30       62       16        20.3        11.2        24000       12000       0.2         6206 ZZ            6206 2Z            6206 2Z            6206 ZZ
 
30       62       16        20.3        11.2        -           7500        0.2         6206 DU            6206 RS1           6206 RSR           6206 DU
 
30       62       16        20.3        11.2        24000       15000       0.2         6206 V             6206 RZ            6206 RSD          6206 V
 
30       62       16        20.3        11.2        24000       15000       0.2         6206 Z             6206 Z             6206 Z             6206 Z
 
30       62       20        19.5        11.2        -           7500        0.24        62206 DDU         62206 2RS1         62206 2RSR         62206 DDU
 
30       72       19        29.6        16          20000       13000       0.35        6306               6306               6306               6306
 
30       72       19        29.6        16          -           6300        0.35        6306 DDU          6306 2RS1          6306 2RSR          6306 DDU
 
30       72       19        29.6        16          20000       11000       0.35        6306 ZZ            6306 2Z            6306 2Z            6306 ZZ
 
30       72       19        29.6        16          -           6300        0.35        6306 DU            6306 RS1           6306 RSR           6306 DU
 
30       72       19        29.6        16          20000       13000       0.35        6306 V             6306 RZ            6306 RSD          6306 V
 
30       72       19        29.6        16          20000       13000       0.35        6306 Z             6306 Z             6306 Z             6306 Z
 
30       72       27        28.1        16          -           6300        0.48        62306 DDU         62306 2RS1         62306 2RSR         62306 DDU
 
30       90       23        43.6        23.6        18000       11000       0.74        6406               6406               6406               6406
 
35       47       7         4.75        3.2         28000       18000       0.03        61807              61807              61807              61807
 
35       47       7         4.75        3.2         -           8000        0.03        61807 DDU         61807 2RS1         61807 2RSR         61807 DDU
 
35       55       10        9.56        6.8         26000       16000       0.08        61907              61907              61907              61907
 
35       55       10        9.56        6.8         -           7500        0.08        61907 DDU         61907 2RS1         61907 2RSR         61907 DDU
 
35       62       9         13          8.15        24000       15000       0.11        16007              16007              16007              16007
 
35       62       14        16.8        10.2        24000       15000       0.16        6007               6007               6007               6007
 
35       62       14        16.8        10.2        -           7000        0.16        6007 DDU          6007 2RS1          6007 2RSR          6007 DDU
 
35       62       14        16.8        10.2        24000       12000       0.16        6007 ZZ            6007 2Z            6007 2Z            6007 ZZ
 
35       62       14        16.8        10.2        -           7000        0.16        6007 DU            6007 RS1           6007 RSR           6007 DU
 
35       62       14        16.8        10.2        24000       15000       0.16        6007 V             6007 RZ            6007 RSD          6007 V
 
35       62       14        16.8        10.2        24000       15000       0.16        6007 Z             6007 Z             6007 Z             6007 Z
 
35       62       20        15.9        10.2        -           7000        0.21        63007 DDU         63007 2RS1         63007 2RSR         63007 DDU
 
35       72       17        27          15.3        20000       13000       0.29        6207               6207               6207               6207
 
35       72       17        27          15.3     &