• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (35<d<105) Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (35<d<105) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn cầu Số lượng: 0 bộ


  •  
  • Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (35<d<105)

  • SKF,FAG,NSK,...


cau2
d          D        B          kN                         r/min                          kg           Local               SKF                  FAG                NSK
 
40       52       7         4.94        3.45        26000       16000       0.034       61808              61808              61808              61808
 
40       52       7         4.94        3.45        -           7500        0.034       61808 DDU         61808 2RS1         61808 2RSR         61808 DDU
 
40       62       12        13.8        10          24000       14000       0.12        61908              61908              61908              61908
 
40       62       12        13.8        10          -           6700        0.12        61908 DDU         61908 2RS1         61908 2RSR         61908 DDU
 
40       68       9         13.8        9.15        22000       14000       0.13        16008              16008              16008              16008
 
40       68       15        17.8        11.6        22000       14000       0.19        6008               6008               6008               6008
 
40       68       15        17.8        11.6        -           6300        0.19        6008 DDU          6008 2RS1          6008 2RSR          6008 DDU
 
40       68       15        17.8        11.6        22000       11000       0.19        6008 ZZ            6008 2Z            6008 2Z            6008 ZZ
 
40       68       15        17.8        11.6        -           6300        0.19        6008 DU            6008 RS1           6008 RSR           6008 DU
 
40       68       15        17.8        11.6        22000       14000       0.19        6008 V             6008 RZ            6008 RSD          6008 V
 
40       68       15        17.8        11.6        22000       14000       0.19        6008 Z             6008 Z             6008 Z             6008 Z
 
40       68       21        16.8        11.6        -           6300        0.26        63008 DDU         63008 2RS1         63008 2RSR         63008 DDU
 
40       80       18        32.5        19          18000       11000       0.37        6208               6208               6208               6208
 
40       80       18        32.5        19          -           5600        0.37        6208 DDU          6208 2RS1          6208 2RSR          6208 DDU
 
40       80       18        32.5        19          18000       9000        0.37        6208 ZZ            6208 2Z            6208 2Z            6208 ZZ
 
40       80       18        32.5        19          -           5600        0.37        6208 DU            6208 RS1           6208 RSR           6208 DU
 
40       80       18        32.5        19          18000       11000       0.37        6208 V             6208 RZ            6208 RSD          6208 V
 
40       80       18        32.5        19          18000       11000       0.37        6208 Z             6208 Z             6208 Z             6208 Z
 
40       80       23        30.7        19          -           5600        0.44        62208 DDU         62208 2RS1         62208 2RSR         62208 DDU
 
40       90       23        42.3        24          17000       11000       0.63        6308               6308               6308               6308
 
40       90       23        42.3        24          -           5000        0.63        6308 DDU          6308 2RS1          6308 2RSR          6308 DDU
 
40       90       23        42.3        24          17000       8500        0.63        6308 ZZ            6308 2Z            6308 2Z            6308 ZZ
 
40       90       23        42.3        24          -           5000        0.63        6308 DU            6308 RS1           6308 RSR           6308 DU
 
40       90       23        42.3        24          17000       11000       0.63        6308 V             6308 RZ            6308 RSD          6308 V
 
40       90       23        42.3        24          17000       11000       0.63        6308 Z             6308 Z             6308 Z             6308 Z
 
40       90       33        41          24          -           5000        0.89        62308 DDU         62308 2RS1         62308 2RSR         62308 DDU
 
40       110      27        63.7        36.5        14000       9000        1.25        6408               6408               6408               6408
 
45       58       7         6.63        6.1         22000       14000       0.04        61809              61809              61809              61809
 
45       58       7         6.63        6.1         -           6700        0.04        61809 DDU         61809 2RS1         61809 2RSR         61809 DDU
 
45       68       12        14          10.8        20000       13000       0.14        61909              61909              61909              61909
 
45       68       12        14          10.8        -           6000        0.14        61909 DDU         61909 2RS1         61909 2RSR         61909 DDU
 
45       75       10        16.5        10.8        20000       12000       0.17        16009              16009              16009              16009
 
45       75       16        22.1        14.6        20000       12000       0.25        6009               6009               6009               6009
 
45       75       16        22.1        14.6        -           5600        0.25        6009 DDU          6009 2RS1          6009 2RSR          6009 DDU
 
45       75       16        22.1        14.6        20000       10000       0.25        6009 ZZ            6009 2Z            6009 2Z            6009 ZZ
 
45       75       16        22.1        14.6        -           5600        0.25        6009 DU            6009 RS1           6009 RSR           6009 DU
 
45       75       16        22.1        14.6        20000       12000       0.25        6009 Z             6009 Z             6009 Z             6009 Z
 
45       75       23        20.8        14.6        -           5600        0.34        63009 DDU         63009 2RS1         63009 2RSR         63009 DDU
 
45       85       19        35.1        21.6        17000       11000       0.41        6209               6209               6209               6209

45       85       19        35.1        21.6        -           5000        0.41        6209 DDU          6209 2RS1          6209 2RSR          6209 DDU
45       85       19        35.1        21.6        17000       8500        0.41        6209 ZZ            6209 2Z            6209 2Z            6209 ZZ
 
45       85       19        35.1        21.6        -           5000        0.41        6209 DU            6209 RS1           6209 RSR           6209 DU
 
45       85       19        35.1        21.6        17000       11000       0.41        6209 Z             6209 Z             6209 Z             6209 Z
 
45       85       23        33.2        21.6        -           5000        0.48        62209 DDU         62209 2RS1         62209 2RSR         62209 DDU
 
45       100      25        55.3        31.5        15000       9500        0.83        6309               6309               6309               6309
 
45       100      25        55.3        31.5        -           4500        0.83        6309 DDU          6309 2RS1          6309 2RSR          6309 DDU
 
45       100      25        55.3        31.5        15000       7500        0.83        6309 ZZ            6309 2Z            6309 2Z            6309 ZZ
 
45       100      25        55.3        31.5        -           4500        0.83        6309 DU            6309 RS1           6309 RSR           6309 DU
 
45       100      25        55.3        31.5        15000       9500        0.83        6309 Z             6309 Z             6309 Z             6309 Z
 
45       100      36        52.7        31.5        -           4500        1.15        62309 DDU         62309 2RS1         62309 2RSR         62309 DDU
 
45       120      29        76.1        45          13000       8500        1.55        6409               6409               6409               6409
 
50       65       7         6.76        6.8         20000       13000       0.052       61810              61810              61810              61810
 
50       65       7         6.76        6.8         -           6000        0.052       61810 DDU         61810 2RS1         61810 2RSR         61810 DDU
 
50       72       12        14.6        11.8        19000       12000       0.14        61910              61910              61910              61910
 
50       72       12        14.6        11.8        -           5600        0.14        61910 DDU         61910 2RS1         61910 2RSR         61910 DDU
 
50       80       10        16.8        11.4        18000       11000       0.18        16010              16010              16010              16010
 
50       80       16        22.9        16          18000       11000       0.26        6010               6010               6010               6010
 
50       80       16        22.9        16          -           5000        0.26        6010 DDU          6010 2RS1          6010 2RSR          6010 DDU
 
50       80       16        22.9        16          18000       9000        0.26        6010 ZZ            6010 2Z            6010 2Z            6010 ZZ
 
50       80       16        22.9        16          -           5000        0.26        6010 DU            6010 RS1           6010 RSR           6010 DU
 
50       80       16        22.9        16          18000       11000       0.26        6010 V             6010 RZ            6010 RSD          6010 V
 
50       80       16        22.9        16          18000       11000       0.26        6010 Z             6010 Z             6010 Z             6010 Z
 
50       80       23        21.6        16          -           5000        0.37        63010 DDU         63010 2RS1         63010 2RSR         63010 DDU
 
50       90       20        37.1        23.2        15000       10000       0.46        6210               6210               6210               6210
 
50       90       20        37.1        23.2        -           4800        0.46        6210 DDU          6210 2RS1          6210 2RSR          6210 DDU
 
50       90       20        37.1        23.2        15000       8000        0.46        6210 ZZ            6210 2Z            6210 2Z            6210 ZZ
 
50       90       20        37.1        23.2        -           4800        0.46        6210 DU            6210 RS1           6210 RSR           6210 DU
 
50       90       20        37.1        23.2        15000       10000       0.46        6210 V             6210 RZ            6210 RSD          6210 V
 
50       90       20        37.1        23.2        15000       10000       0.46        6210 Z             6210 Z             6210 Z             6210 Z
 
50       90       23        35.1        23.2        -           4800        0.52        62210 DDU         62210 2RS1         62210 2RSR         62210 DDU
 
50       110      27        65          38          13000       8500        1.05        6310               6310               6310               6310
 
50       110      27        65          38          -           4300        1.05        6310 DDU          6310 2RS1          6310 2RSR          6310 DDU
 
50       110      27        65          38          13000       6700        1.05        6310 ZZ            6310 2Z            6310 2Z            6310 ZZ
 
50       110      27        65          38          -           4300        1.05        6310 DU            6310 RS1           6310 RSR           6310 DU
 
50       110      27        65          38          13000       8500        1.05        6310 Z             6310 Z             6310 Z             6310 Z
 
50       110      40        61.8        38          -           4300        1.55        62310 DDU         62310 2RS1         62310 2RSR         62310 DDU
 
50       130      31        87.1        52          12000       7500        1.9         6410               6410               6410               6410
 
55       72       9         9.04        8.8         19000       12000       0.083       61811              61811              61811              61811
 
55       72       9         9.04        8.8         -           5300        0.083       61811 DDU         61811 2RS1         61811 2RSR         61811 DDU
 
55       80       13        16.5        14          17000       11000       0.19        61911              61911              61911              61911
 
55       80       13        16.5        14          -           5000        0.19        61911 DDU         61911 2RS1         61911 2RSR         61911 DDU
 
55       90       11        20.3        14          16000       10000       0.26        16011              16011              16011              16011
 
55       90       18        29.6        21.2        16000       10000       0.39        6011               6011               6011               6011
 
55       90       18        29.6        21.2        -           4500        0.39        6011 DDU          6011 2RS1          6011 2RSR          6011 DDU
 
55       90       18        29.6        21.2        16000       8000        0.39        6011 ZZ            6011 2Z            6011 2Z            6011 ZZ
 
55       90       18        29.6        21.2        -           4500        0.39        6011 DU            6011 RS1           6011 RSR           6011 DU
 
55       90       18        29.6        21.2        16000       10000       0.39        6011 Z             6011 Z             6011 Z             6011 Z
 
55       100      21        46.2        29          14000       9000        0.61        6211               6211               6211               6211
 
55       100      21        46.2        29          -           4300        0.61        6211 DDU          6211 2RS1          6211 2RSR          6211 DDU

55       100      21        46.2        29          14000       7000        0.61        6211 ZZ            6211 2Z            6211 2Z            6211 ZZ
55       100      21        46.2        29          -           4300        0.61        6211 DU            6211 RS1           6211 RSR           6211 DU
 
55       100      21        46.2        29          14000       9000        0.61        6211 Z             6211 Z             6211 Z             6211 Z
 
55       100      25        43.6        29          -           4300        0.7         62211 DDU         62211 2RS1         62211 2RSR         62211 DDU
 
55       120      29        74.1        45          12000       8000        1.35        6311               6311               6311               6311
 
55       120      29        74.1        45          -           3800        1.35        6311 DDU          6311 2RS1          6311 2RSR          6311 DDU
 
55       120      29        74.1        45          12000       6300        1.35        6311 ZZ            6311 2Z            6311 2Z            6311 ZZ
 
55       120      29        74.1        45          -           3800        1.35        6311 DU            6311 RS1           6311 RSR           6311 DU
 
55       120      29        74.1        45          12000       8000        1.35        6311 Z             6311 Z             6311 Z             6311 Z
 
55       120      43        71.5        45          -           3800        1.95        62311 DDU         62311 2RS1         62311 2RSR         62311 DDU
 
55       140      33        99.5        62          11000       7000        2.3         6411               6411               6411               6411
 
60       78       10        11.9        11.4        17000       11000       0.11        61812              61812              61812              61812
 
60       78       10        11.9        11.4        -           4800        0.11        61812 DDU         61812 2RS1         61812 2RSR         61812 DDU
 
60       85       13        16.5        14.3        16000       10000       0.2         61912              61912              61912              61912
 
60       85       13        16.5        14.3        -           4500        0.2         61912 DDU         61912 2RS1         61912 2RSR         61912 DDU
 
60       95       11        20.8        15          15000       9500        0.28        16012              16012              16012              16012
 
60       95       18        30.7        23.2        15000       9500        0.42        6012               6012               6012               6012
 
60       95       18        30.7        23.2        -           4300        0.42        6012 DDU          6012 2RS1          6012 2RSR          6012 DDU
 
60       95       18        30.7        23.2        15000       7500        0.42        6012 ZZ            6012 2Z            6012 2Z            6012 ZZ
 
60       95       18        30.7        23.2        -           4300        0.42        6012 DU            6012 RS1           6012 RSR           6012 DU
 
60       95       18        30.7        23.2        15000       9500        0.42        6012 V             6012 RZ            6012 RSD          6012 V
 
60       95       18        30.7        23.2        15000       9500        0.42        6012 Z             6012 Z             6012 Z             6012 Z
 
60       110      22        55.3        36          13000       8000        0.78        6212               6212               6212               6212
 
60       110      22        55.3        36          -           4000        0.78        6212 DDU          6212 2RS1          6212 2RSR          6212 DDU
 
60       110      22        55.3        36          13000       6300        0.78        6212 ZZ            6212 2Z            6212 2Z            6212 ZZ
 
60       110      22        55.3        36          -           4000        0.78        6212 DU            6212 RS1           6212 RSR           6212 DU
 
60       110      22        55.3        36          13000       8000        0.78        6212 Z             6212 Z             6212 Z             6212 Z
 
60       110      28        52.7        36          -           4000        0.97        62212 DDU         62212 2RS1         62212 2RSR         62212 DDU
 
60       130      31        85.2        52          11000       7000        1.7         6312               6312               6312               6312
 
60       130      31        85.2        52          -           3400        1.7         6312 DDU          6312 2RS1          6312 2RSR          6312 DDU
 
60       130      31        85.2        52          11000       5600        1.7         6312 ZZ            6312 2Z            6312 2Z            6312 ZZ
 
60       130      31        85.2        52          -           3400        1.7         6312 DU            6312 RS1           6312 RSR           6312 DU
 
60       130      31        85.2        52          11000       7000        1.7         6312 Z             6312 Z             6312 Z             6312 Z
 
60       130      46        81.9        52          -           3400        2.5         62312 DDU         62312 2RS1         62312 2RSR         62312 DDU
 
60       150      35        108         69.5        10000       6300        2.75        6412               6412               6412               6412
 
65       85       10        12.4        12.7        16000       10000       0.13        61813              61813              61813              61813
 
65       85       10        12.4        12.7        -           4500        0.13        61813 DDU         61813 2RS1         61813 2RSR         61813 DDU
 
65       90       13        17.4        16          15000       9500        0.22        61913              61913              61913              61913
 
65       90       13        17.4        16          -           4300        0.22        61913 DDU         61913 2RS1         61913 2RSR         61913 DDU
 
65       100      11        22.5        16.6        14000       9000        0.3         16013              16013              16013              16013
 
65       100      18        31.9        25          14000       9000        0.44        6013               6013               6013               6013
 
65       100      18        31.9        25          -           4000        0.44        6013 DDU          6013 2RS1          6013 2RSR          6013 DDU
 
65       100      18        31.9        25          14000       7000        0.44        6013 ZZ            6013 2Z            6013 2Z            6013 ZZ
 
65       100      18        31.9        25          -           4000        0.44        6013 DU            6013 RS1           6013 RSR           6013 DU
 
65       100      18        31.9        25          14000       9000        0.44        6013 Z             6013 Z             6013 Z             6013 Z
 
65       120      23        58.5        40.5        12000       7500        0.99        6213               6213               6213               6213
 
65       120      23        58.5        40.5        -           3600        0.99        6213 DDU          6213 2RS1          6213 2RSR          6213 DDU
 
65       120      23        58.5        40.5        12000       6000        0.99        6213 ZZ            6213 2Z            6213 2Z            6213 ZZ
 
65       120      23        58.5        40.5        -           3600        0.99        6213 DU            6213 RS1           6213 RSR           6213 DU
 
65       120      23        58.5        40.5        12000       7500        0.99        6213 Z             6213 Z             6213 Z             6213 Z

65       120      31        55.9        40.5        -           3600        1.25        62213 DDU         62213 2RS1         62213 2RSR         62213 DDU
65       140      33        97.5        60          10000       6700        2.1         6313               6313               6313               6313
 
65       140      33        97.5        60          -           3200        2.1         6313 DDU          6313 2RS1          6313 2RSR          6313 DDU
 
65       140      33        97.5        60          10000       5300        2.1         6313 ZZ            6313 2Z            6313 2Z            6313 ZZ
 
65       140      33        97.5        60          -           3200        2.1         6313 DU            6313 RS1           6313 RSR           6313 DU
 
65       140      33        97.5        60          10000       6700        2.1         6313 Z             6313 Z             6313 Z             6313 Z
 
65       140      48        92.3        60          -           3200        3           62313 DDU         62313 2RS1         62313 2RSR         62313 DDU
 
65       160      37        119         78          9500        6000        3.3         6413               6413               6413               6413
 
70       90       10        12.4        13.2        15000       9000        0.14        61814              61814              61814              61814
 
70       90       10        12.4        13.2        -           4300        0.14        61814 DDU         61814 2RS1         61814 2RSR         61814 DDU
 
70       100      16        23.8        21.2        14000       8500        0.35        61914              61914              61914              61914
 
70       100      16        23.8        21.2        -           4000        0.35        61914 DDU         61914 2RS1         61914 2RSR         61914 DDU
 
70       110      13        29.1        25          13000       8000        0.43        16014              16014              16014              16014
 
70       110      20        39.7        31          13000       8000        0.6         6014               6014               6014               6014
 
70       110      20        39.7        31          -           3600        0.6         6014 DDU          6014 2RS1          6014 2RSR          6014 DDU
 
70       110      20        39.7        31          13000       6300        0.6         6014 ZZ            6014 2Z            6014 2Z            6014 ZZ
 
70       110      20        39.7        31          -           3600        0.6         6014 DU            6014 RS1           6014 RSR           6014 DU
 
70       110      20        39.7        31          13000       8000        0.6         6014 Z             6014 Z             6014 Z             6014 Z
 
70       125      24        63.7        45          11000       7000        1.05        6214               6214               6214               6214
 
70       125      24        63.7        45          -           3400        1.1         6214 DDU          6214 2RS1          6214 2RSR          6214 DDU
 
70       125      24        63.7        45          11000       5600        1.1         6214 ZZ            6214 2Z            6214 2Z            6214 ZZ
 
70       125      24        63.7        45          -           3400        1.1         6214 DU            6214 RS1           6214 RSR           6214 DU
 
70       125      24        63.7        45          11000       7000        1.1         6214 Z             6214 Z             6214 Z             6214 Z
 
70       125      31        60.5        45          -           3400        1.3         62214 DDU         62214 2RS1         62214 2RSR         62214 DDU
 
70       150      35        111         68          9500        6300        2.5         6314               6314               6314               6314
 
70       150      35        111         68          -           3000        2.5         6314 DDU          6314 2RS1          6314 2RSR          6314 DDU
 
70       150      35        111         68          9500        5000        2.5         6314 ZZ            6314 2Z            6314 2Z            6314 ZZ
 
70       150      35        111         68          -           3000        2.5         6314 DU            6314 RS1           6314 RSR           6314 DU
 
70       150      35        111         68          9500        6300        2.5         6314 Z             6314 Z             6314 Z             6314 Z
 
70       150      51        104         68          -           3000        3.55        62314 DDU         62314 2RS1         62314 2RSR         62314 DDU
 
70       180      42        143         104         8500        5300        4.85        6414               6414               6414               6414
 
75       95       10        12.7        14.3        14000       8500        0.15        61815              61815              61815              61815
 
75       95       10        12.7        14.3        -           4000        0.15        61815 DDU         61815 2RS1         61815 2RSR         61815 DDU
 
75       105      16        24.2        19.3        13000       8000        0.37        61915              61915              61915              61915
 
75       105      16        24.2        19.3        -           3600        0.37        61915 DDU         61915 2RS1         61915 2RSR         61915 DDU
 
75       110      12        28.6        27          13000       8000        0.38        16115              16115              16115              16115
 
75       115      13        30.2        27          12000       7500        0.46        16015              16015              16015              16015
 
75       115      20        41.6        33.5        12000       7500        0.64        6015               6015               6015               6015
 
75       115      20        41.6        33.5        -           3400        0.64        6015 DDU          6015 2RS1          6015 2RSR          6015 DDU
 
75       115      20        41.6        33.5        12000       6000        0.64        6015 ZZ            6015 2Z            6015 2Z            6015 ZZ
 
75       115      20        41.6        33.5        -           3400        0.64        6015 DU            6015 RS1           6015 RSR           6015 DU
 
75       115      20        41.6        33.5        12000       7500        0.64        6015 V             6015 RZ            6015 RSD          6015 V
 
75       115      20        41.6        33.5        12000       7500        0.64        6015 Z             6015 Z             6015 Z             6015 Z
 
75       130      25        68.9        49          10000       6700        1.2         6215               6215               6215               6215
 
75       130      25        68.9        49          -           3200        1.2         6215 DDU          6215 2RS1          6215 2RSR          6215 DDU
 
75       130      25        68.9        49          10000       5300        1.2         6215 ZZ            6215 2Z            6215 2Z            6215 ZZ
 
75       130      25        68.9        49          -           3200        1.2         6215 DU            6215 RS1           6215 RSR           6215 DU
 
75       130      25        68.9        49          10000       6700        1.2         6215 Z             6215 Z             6215 Z             6215 Z
 
75       160      37        119         76.5        9000        5600        3           6315               6315               6315               6315
 
75       160      37        119         76.5        -           2800        3           6315 DDU          6315 2RS1          6315 2RSR          6315 DDU

75       160      37        119         76.5        9000        4500        3           6315 ZZ            6315 2Z            6315 2Z            6315 ZZ
75       160      37        119         76.5        -           2800        3           6315 DU            6315 RS1           6315 RSR           6315 DU
 
75       160      37        119         76.5        9000        5600        3           6315 Z             6315 Z             6315 Z             6315 Z
 
75       190      45        153         114         8000        5000        6.8         6415               6415               6415               6415
 
80       100      10        13          15          13000       8000        0.15        61816              61816              61816              61816
 
80       100      10        13          15          -           3600        0.15        61816 DDU         61816 2RS1         61816 2RSR         61816 DDU
 
80       110      16        25.1        20.4        12000       7500        0.4         61916              61916              61916              61916
 
80       110      16        25.1        20.4        -           3400        0.4         61916 DDU         61916 2RS1         61916 2RSR         61916 DDU
 
80       125      14        35.1        31.5        11000       7000        0.6         16016              16016              16016              16016
 
80       125      22        49.4        40          11000       7000        0.85        6016               6016               6016               6016
 
80       125      22        49.4        40          -           3200        0.85        6016 DDU          6016 2RS1          6016 2RSR          6016 DDU
 
80       125      22        49.4        40          11000       5600        0.85        6016 ZZ            6016 2Z            6016 2Z            6016 ZZ
 
80       125      22        49.4        40          -           3200        0.85        6016 DU            6016 RS1           6016 RSR           6016 DU
 
80       125      22        49.4        40          11000       7000        0.85        6016 Z             6016 Z             6016 Z             6016 Z
 
80       140      26        72.8        55          9500        6000        1.4         6216               6216               6216               6216
 
80       140      26        72.8        55          -           3000        1.4         6216 DDU          6216 2RS1          6216 2RSR          6216 DDU
 
80       140      26        72.8        55          9500        4800        1.4         6216 ZZ            6216 2Z            6216 2Z            6216 ZZ
 
80       140      26        72.8        55          -           3000        1.4         6216 DU            6216 RS1           6216 RSR           6216 DU
 
80       140      26        72.8        55          9500        6000        1.4         6216 Z             6216 Z             6216 Z             6216 Z
 
80       170      39        130         86.5        8500        5300        3.6         6316               6316               6316               6316
 
80       170      39        130         86.5        -           2600        3.6         6316 DDU          6316 2RS1          6316 2RSR          6316 DDU
 
80       170      39        130         86.5        8500        4300        3.6         6316 ZZ            6316 2Z            6316 2Z            6316 ZZ
 
80       170      39        130         86.5        -           2600        3.6         6316 DU            6316 RS1           6316 RSR           6316 DU
 
80       170      39        130         86.5        8500        5300        3.6         6316 Z             6316 Z             6316 Z             6316 Z
 
80       200      48        163         125         7500        4800        8           6416               6416               6416               6416
 
85       110      13        19.5        20.8        12000       7500        0.27        61817              61817              61817              61817
 
85       110      13        19.5        20.8        -           3400        0.27        61817 DDU         61817 2RS1         61817 2RSR         61817 DDU
 
85       120      18        31.9        30          11000       7000        0.55        61917              61917              61917              61917
 
85       130      14        35.8        33.5        11000       6700        0.63        16017              16017              16017              16017
 
85       130      22        52          43          11000       6700        0.89        6017               6017               6017               6017
 
85       130      22        52          43          -           3000        0.89        6017 DDU          6017 2RS1          6017 2RSR          6017 DDU
 
85       130      22        52          43          11000       5300        0.89        6017 ZZ            6017 2Z            6017 2Z            6017 ZZ
 
85       130      22        52          43          -           3000        0.89        6017 DU            6017 RS1           6017 RSR           6017 DU
 
85       130      22        52          43          11000       6700        0.89        6017 Z             6017 Z             6017 Z             6017 Z
 
85       150      28        87.1        64          9000        5600        1.8         6217               6217               6217               6217
 
85       150      28        87.1        64          -           2800        1.8         6217 DDU          6217 2RS1          6217 2RSR          6217 DDU
 
85       150      28        87.1        64          9000        4500        1.8         6217 ZZ            6217 2Z            6217 2Z            6217 ZZ
 
85       150      28        87.1        64          -           2800        1.8         6217 DU            6217 RS1           6217 RSR           6217 DU
 
85       150      28        87.1        64          9000        5600        1.8         6217 Z             6217 Z             6217 Z             6217 Z
 
85       180      41        140         96.5        8000        5000        4.25        6317               6317               6317               6317
 
85       180      41        140         96.5        -           2400        4.25        6317 DDU          6317 2RS1          6317 2RSR          6317 DDU
 
85       180      41        140         96.5        8000        4000        4.25        6317 ZZ            6317 2Z            6317 2Z            6317 ZZ
 
85       180      41        140         96.5        -           2400        4.25        6317 DU            6317 RS1           6317 RSR           6317 DU
 
85       180      41        140         96.5        8000        5000        4.25        6317 Z             6317 Z             6317 Z             6317 Z
 
85       210      52        174         137         7000        4500        9.5         6417               6417               6417               6417
 
90       115      13        19.5        22          11000       7000        0.28        61818              61818              61818              61818
 
90       115      13        19.5        22          -           3200        0.28        61818 DDU         61818 2RS1         61818 2RSR         61818 DDU
 
90       125      18        33.2        31.5        11000       6700        0.59        61918              61918              61918              61918
 
90       140      16        43.6        39          10000       6300        0.85        16018              16018              16018              16018
 
90       140      24        60.5        50          10000       6300        1.15        6018               6018               6018               6018

90       140      24        60.5        50          -           2800        1.15        6018 DDU          6018 2RS1          6018 2RSR          6018 DDU
90       140      24        60.5        50          10000       5000        1.15        6018 ZZ            6018 2Z            6018 2Z            6018 ZZ
 
90       140      24        60.5        50          -           2800        1.15        6018 DU            6018 RS1           6018 RSR           6018 DU
 
90       140      24        60.5        50          10000       6300        1.15        6018 Z             6018 Z             6018 Z             6018 Z
 
90       160      30        101         73.5        8500        5300        2.15        6218               6218               6218               6218
 
90       160      30        101         73.5        -           2600        2.15        6218 DDU          6218 2RS1          6218 2RSR          6218 DDU
 
90       160      30        101         73.5        8500        4300        2.15        6218 ZZ            6218 2Z            6218 2Z            6218 ZZ
 
90       160      30        101         73.5        -           2600        2.15        6218 DU            6218 RS1           6218 RSR           6218 DU
 
90       160      30        101         73.5        8500        5300        2.15        6218 Z             6218 Z             6218 Z             6218 Z
 
90       190      43        151         108         7500        4800        4.9         6318               6318               6318               6318
 
90       190      43        151         108         -           2400        4.9         6318 DDU          6318 2RS1          6318 2RSR          6318 DDU
 
90       190      43        151         108         7500        3800        4.9         6318 ZZ            6318 2Z            6318 2Z            6318 ZZ
 
90       190      43        151         108         -           2400        4.9         6318 DU            6318 RS1           6318 RSR           6318 DU
 
90       190      43        151         108         7500        4800        4.9         6318 Z             6318 Z             6318 Z             6318 Z
 
90       225      54        186         150         6700        4300        11.5        6418               6418               6418               6418
 
95       120      13        19.9        22.8        11000       6700        0.3         61819              61819              61819              61819
 
95       120      13        19.9        22.8        -           3000        0.3         61819 DDU         61819 2RS1         61819 2RSR         61819 DDU
 
95       130      18        33.8        33.5        10000       6300        0.61        61919              61919              61919              61919
 
95       130      18        33.8        33.5        -           3000        0.61        61919 DDU         61919 2RS1         61919 2RSR         61919 DDU
 
95       145      16        44.8        41.5        9500        6000        0.89        16019              16019              16019              16019
 
95       145      24        63.7        54          9500        6000        1.2         6019               6019               6019               6019
 
95       145      24        63.7        54          -           2800        1.2         6019 DDU          6019 2RS1          6019 2RSR          6019 DDU
 
95       145      24        63.7        54          9500        4800        1.2         6019 ZZ            6019 2Z            6019 2Z            6019 ZZ
 
95       145      24        63.7        54          -           2800        1.2         6019 DU            6019 RS1           6019 RSR           6019 DU
 
95       145      24        63.7        54          9500        6000        1.2         6019 Z             6019 Z             6019 Z             6019 Z
 
95       170      32        114         81.5        8000        5000        2.6         6219               6219               6219               6219
 
95       170      32        114         81.5        -           2400        2.6         6219 DDU          6219 2RS1          6219 2RSR          6219 DDU
 
95       170      32        114         81.5        8000        4000        2.6         6219 ZZ            6219 2Z            6219 2Z            6219 ZZ
 
95       170      32        114         81.5        -           2400        2.6         6219 DU            6219 RS1           6219 RSR           6219 DU
 
95       170      32        114         81.5        8000        5000        2.6         6219 Z             6219 Z             6219 Z             6219 Z
 
95       200      45        159         118         7000        4500        5.65        6319               6319               6319               6319
 
95       200      45        159         118         -           2200        5.65        6319 DDU          6319 2RS1          6319 2RSR          6319 DDU
 
95       200      45        159         118         7000        3600        5.65        6319 ZZ            6319 2Z            6319 2Z            6319 ZZ
 
95       200      45        159         118         -           2200        5.65        6319 DU            6319 RS1           6319 RSR           6319 DU
 
95       200      45        159         118         7000        4500        5.65        6319 Z             6319 Z             6319 Z             6319 Z
 
100      125      13        19.9        24          10000       6300        0.31        61820              61820              61820              61820
 
100      125      13        19.9        24          -           3000        0.31        61820 DDU         61820 2RS1         61820 2RSR         61820 DDU
 
100      140      20        42.3        41          9500        6000        0.83        61920              61920              61920              61920
 
100      150      16        46.2        44          9500        5600        0.91        16020              16020              16020              16020
 
100      150      24        63.7        54          9500        5600        1.25        6020               6020               6020               6020
 
100      150      24        63.7        54          -           2600        1.25        6020 DDU          6020 2RS1          6020 2RSR          6020 DDU
 
100      150      24        63.7        54          9500        4500        1.25        6020 ZZ            6020 2Z            6020 2Z            6020 ZZ
 
100      150      24        63.7        54          -           2600        1.25        6020 DU            6020 RS1           6020 RSR           6020 DU
 
100      150      24        63.7        54          9500        5600        1.25        6020 Z             6020 Z             6020 Z             6020 Z
 
100      180      34        127         93          7500        4800        3.15        6220               6220               6220               6220
 
100      180      34        127         93          -           2400        3.15        6220 DDU          6220 2RS1          6220 2RSR          6220 DDU
 
100      180      34        127         93          7500        3800        3.15        6220 ZZ            6220 2Z            6220 2Z            6220 ZZ
 
100      180      34        127         93          -           2400        3.15        6220 DU            6220 RS1           6220 RSR           6220 DU
 
100      180      34        127         93          7500        4800        3.15        6220 Z             6220 Z             6220 Z             6220 Z
 
100      215      47        174         140         6700        4300        7           6320               6320               6320               6320

100      215      47        174         140         6700        3400        7           6320 ZZ            6320 2Z            6320 2Z            6320 ZZ
100      215      47        174         140         6700        4300        7           6320 Z             6320 Z             6320 Z             6320 Z

 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, KOYO, NACHI, INA, KG

Đối tác

ab6
ab5
ab8
ab2
ab9
ab4
ab1
ab7
ab3
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây