• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (105<d<1700) Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (105<d<1700) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn cầu Số lượng: 0 bộ


  •  
  • Kí hiệu và kích thước vòng bi bạc đạn cầu (105<d<1700)

  • SKF,FAG,NSK,...


cau2
d           D           B          kN                       r/min                        kg         Local              SKF                 FAG                 NSK
 
100      215      47        174         140         6700        4300        7           6320 Z             6320 Z             6320 Z             6320 Z
 
105      130      13        20.8        19.6        10000       6300        0.32        61821              61821              61821              61821
 
105      130      13        20.8        19.6        -           2800        0.32        61821 DDU         61821 2RS1         61821 2RSR         61821 DDU
 
105      145      20        44.2        44          9500        5600        0.87        61921              61921              61921              61921
 
105      160      18        54          51          8500        5300        1.2         16021              16021              16021              16021
 
105      160      26        76.1        65.5        8500        5300        1.6         6021               6021               6021               6021
 
105      160      26        76.1        65.5        -           2400        1.6         6021 DDU          6021 2RS1          6021 2RSR          6021 DDU
 
105      160      26        76.1        65.5        8500        4300        1.6         6021 ZZ            6021 2Z            6021 2Z            6021 ZZ
 
105      160      26        76.1        65.5        -           2400        1.6         6021 DU            6021 RS1           6021 RSR           6021 DU
 
105      160      26        76.1        65.5        8500        5300        1.6         6021 Z             6021 Z             6021 Z             6021 Z
 
105      190      36        140         104         7000        4500        3.7         6221               6221               6221               6221
 
105      190      36        140         104         -           2200        3.7         6221 DDU          6221 2RS1          6221 2RSR          6221 DDU
 
105      190      36        140         104         7000        3600        3.7         6221 ZZ            6221 2Z            6221 2Z            6221 ZZ
 
105      190      36        140         104         -           2200        3.7         6221 DU            6221 RS1           6221 RSR           6221 DU
 
105      190      36        140         104         7000        4500        3.7         6221 Z             6221 Z             6221 Z             6221 Z
 
105      225      49        182         153         6300        4000        8.25        6321               6321               6321               6321
 
105      225      49        182         153         6300        3200        8.25        6321 ZZ            6321 2Z            6321 2Z            6321 ZZ
 
105      225      49        182         153         6300        4000        8.25        6321 Z             6321 Z             6321 Z             6321 Z
 
110      140      16        28.1        26          9500        5600        0.6         61822              61822              61822              61822
 
110      140      16        28.1        26          -           2600        0.6         61822 DDU         61822 2RS1         61822 2RSR         61822 DDU
 
110      150      20        43.6        45          9000        5600        0.9         61922              61922              61922              61922
 
110      170      19        60.2        57          8000        5000        1.45        16022              16022              16022              16022
 
110      170      28        85.2        73.5        8000        5000        1.95        6022               6022               6022               6022
 
110      170      28        85.2        73.5        -           2400        1.95        6022 DDU          6022 2RS1          6022 2RSR          6022 DDU
 
110      170      28        85.2        73.5        8000        4000        1.95        6022 ZZ            6022 2Z            6022 2Z            6022 ZZ
 
110      170      28        85.2        73.5        -           2400        1.95        6022 DU            6022 RS1           6022 RSR           6022 DU
 
110      170      28        85.2        73.5        8000        5000        1.95        6022 Z             6022 Z             6022 Z             6022 Z
 
110      200      38        151         118         6700        4300        4.35        6222               6222               6222               6222
 
110      200      38        151         118         6700        3400        4.35        6222 ZZ            6222 2Z            6222 2Z            6222 ZZ
 
110      200      38        151         118         6700        4300        4.35        6222 Z             6222 Z             6222 Z             6222 Z
 
110      240      50        203         180         6000        3800        9.55        6322               6322               6322               6322
 
120      150      16        29.1        28          8500        5300        0.65        61824              61824              61824              61824
 
120      150      16        29.1        28          -           2400        0.65        61824 DDU         61824 2RS1         61824 2RSR         61824 DDU
 
120      165      22        55.3        57          8000        5000        1.2         61924              61924              61924              61924
 
120      180      19        63.7        64          7500        4800        1.6         16024              16024              16024              16024
 
120      180      28        88.4        80          7500        4800        2.05        6024               6024               6024               6024
 
120      180      28        88.4        80          -           2200        2.05        6024 DDU          6024 2RS1          6024 2RSR          6024 DDU
 
120      180      28        88.4        80          7500        3800        2.05        6024 ZZ            6024 2Z            6024 2Z            6024 ZZ
 
120      180      28        88.4        80          -           2200        2.05        6024 DU            6024 RS1           6024 RSR           6024 DU
 
120      180      28        88.4        80          7500        4800        2.05        6024 Z             6024 Z             6024 Z             6024 Z
 
120      215      40        146         118         6300        4000        5.15        6224               6224               6224               6224
 
120      215      40        146         118         6300        3200        5.15        6224 ZZ            6224 2Z            6224 2Z            6224 ZZ
 
120      215      40        146         118         6300        4000        5.15        6224 Z             6224 Z             6224 Z             6224 Z
 
120      260      55        208         186         5600        3400        12.5        6324               6324               6324               6324
 
130      165      18        37.7        43          8000        4800        0.93        61826              61826              61826              61826
 
130      165      18        37.7        43          -           2200        0.93        61826 DDU         61826 2RS1         61826 2RSR         61826 DDU
 
130      180      24        65          67          7500        4500        1.85        61926              61926              61926              61926
 
130      200      22        83.2        81.5        7000        4300        2.35        16026              16026              16026              16026
 
130      200      33        112         100         7000        4300        3.15        6026               6026               6026               6026

130      200      33        112         100         -           2000        3.15        6026 DDU          6026 2RS1          6026 2RSR          6026 DDU
130      200      33        112         100         7000        3400        3.15        6026 ZZ            6026 2Z            6026 2Z            6026 ZZ
 
130      200      33        112         100         -           2000        3.15        6026 DU            6026 RS1           6026 RSR           6026 DU
 
130      200      33        112         100         7000        4300        3.15        6026 Z             6026 Z             6026 Z             6026 Z
 
130      230      40        156         132         5600        3600        5.8         6226               6226               6226               6226
 
130      230      40        156         132         5600        3000        5.8         6226 ZZ            6226 2Z            6226 2Z            6226 ZZ
 
130      230      40        156         132         5600        3600        5.8         6226 Z             6226 Z             6226 Z             6226 Z
 
130      280      58        229         216         5000        4500        17.5        6326 M             6326 M            6326 M            6326 M
 
140      175      18        39          46.5        7500        4500        0.99        61828              61828              61828              61828
 
140      175      18        39          46.5        -           2000        0.99        61828 DDU         61828 2RS1         61828 2RSR         61828 DDU
 
140      190      24        66.3        72          7000        5600        1.7         61928 M            61928 MA          61928 M           61928 M
 
140      210      22        80.6        86.5        6700        4000        2.5         16028              16028              16028              16028
 
140      210      33        111         108         6700        4000        3.35        6028               6028               6028               6028
 
140      210      33        111         108         -           1800        3.35        6028 DDU          6028 2RS1          6028 2RSR          6028 DDU
 
140      210      33        111         108         6700        3200        3.35        6028 ZZ            6028 2Z            6028 2Z            6028 ZZ
 
140      210      33        111         108         -           1800        3.35        6028 DU            6028 RS1           6028 RSR           6028 DU
 
140      210      33        111         108         6700        4000        3.35        6028 Z             6028 Z             6028 Z             6028 Z
 
140      250      42        165         150         5300        3400        7.45        6228               6228               6228               6228
 
140      300      62        251         245         4800        4300        22          6328 M             6328 M            6328 M            6328 M
 
150      190      20        48.8        61          6700        4300        1.4         61830              61830              61830              61830
 
150      210      28        88.4        93          6300        5300        3.05        61930 M            61930 MA          61930 M           61930 M
 
150      225      24        92.2        98          6000        3800        3.15        16030              16030              16030              16030
 
150      225      35        125         125         6000        3800        4.8         6030               6030               6030               6030
 
150      225      35        125         125         -           1700        4.8         6030 DDU          6030 2RS1          6030 2RSR          6030 DDU
 
150      225      35        125         125         6000        3000        4.8         6030 ZZ            6030 2Z            6030 2Z            6030 ZZ
 
150      225      35        125         125         -           1700        4.8         6030 DU            6030 RS1           6030 RSR           6030 DU
 
150      225      35        125         125         6000        3800        4.8         6030 Z             6030 Z             6030 Z             6030 Z
 
150      270      45        174         166         5000        3200        9.4         6230               6230               6230               6230
 
150      320      65        276         285         4300        4000        26          6330 M             6330 M            6330 M            6330 M
 
160      200      20        49.4        64          6300        4000        1.45        61832              61832              61832              61832
 
160      220      28        92.3        98          6000        5000        3.25        61932 M            61932 MA          61932 M           61932 M
 
160      240      25        99.5        108         5600        3600        3.7         16032              16032              16032              16032
 
160      240      38        143         143         5600        3600        5.9         6032               6032               6032               6032
 
160      240      38        143         143         5600        4800        5.9         6032 M             6032 M            6032 M            6032 M
 
160      240      38        143         143         -           1600        5.9         6032 DDU          6032 2RS1          6032 2RSR          6032 DDU
 
160      240      38        143         143         5600        2800        5.9         6032 ZZ            6032 2Z            6032 2Z            6032 ZZ
 
160      240      38        143         143         -           1600        5.9         6032 DU            6032 RS1           6032 RSR           6032 DU
 
160      240      38        143         143         5600        3600        5.9         6032 Z             6032 Z             6032 Z             6032 Z
 
160      290      48        186         186         4500        3000        14.5        6232               6232               6232               6232
 
160      340      68        276         285         4000        3800        29          6332 M             6332 M            6332 M            6332 M
 
170      215      22        61.8        78          6000        3600        1.9         61834              61834              61834              61834
 
170      230      28        93.6        106         5600        4800        3.4         61934 M            61934 MA          61934 M           61934 M
 
170      260      28        119         129         5300        3200        5           16034              16034              16034              16034
 
170      260      42        168         173         5300        4300        7.9         6034 M             6034 M            6034 M            6034 M
 
170      310      52        212         224         4300        3800        17.5        6234 M             6234 M            6234 M            6234 M
 
170      360      72        312         340         3800        3400        34.5        6334 M             6334 M            6334 M            6334 M
 
180      225      22        62.4        81.5        5600        3400        2           61836              61836              61836              61836
 
180      250      33        119         134         5300        4300        5.05        61936 M            61936 MA          61936 M           61936 M
 
180      280      31        138         146         4800        4000        6.6         16036              16036              16036              16036
 
180      280      46        190         200         4800        4000        10.5        6036 M             6036 M            6036 M            6036 M

180      320      52        229         240         4000        3600        18.5        6236 M             6236 M            6236 M            6236 M
180      380      75        351         405         3600        3200        42.5        6336 M             6336 M            6336 M            6336 M
 
190      240      24        76.1        98          5300        3200        2.6         61838              61838              61838              61838
 
190      260      33        117         134         5000        4300        5.25        61938 M            61938 MA          61938 M           61938 M
 
190      290      31        148         166         4800        3000        7.9         16038              16038              16038              16038
 
190      290      46        195         216         4800        3800        11          6038 M             6038 M            6038 M            6038 M
 
190      340      55        255         280         3800        3400        23          6238 M             6238 M            6238 M            6238 M
 
190      400      78        371         430         3400        3000        49          6338 M             6338 M            6338 M            6338 M
 
200      250      24        76.1        102         5000        3200        2.7         61840              61840              61840              61840
 
200      280      38        148         166         4800        3800        7.4         61940 M            61940 MA          61940 M           61940 M
 
200      310      34        168         190         4300        2800        8.85        16040              16040              16040              16040
 
200      310      51        216         245         4300        3600        14          6040 M             6040 M            6040 M            6040 M
 
200      360      58        270         310         3600        3200        28          6240 M             6240 M            6240 M            6240 M
 
220      270      24        78          110         4500        2800        3           61844              61844              61844              61844
 
220      300      38        151         180         4300        3600        8           61944 M            61944 MA          61944 M           61944 M
 
220      340      37        174         204         4000        2400        11.5        16044              16044              16044              16044
 
220      340      56        247         290         4000        3200        18.5        6044 M             6044 M            6044 M            6044 M
 
220      400      65        296         365         3200        3000        37          6244 M             6244 M            6244 M            6244 M
 
220      460      88        410         520         3000        2600        72.5        6344 M             6344 M            6344 M            6344 M
 
240      300      28        108         150         4000        2600        4.5         61848              61848              61848              61848
 
240      320      38        159         200         4000        3200        8.6         61948 M            61948 MA          61948 M           61948 M
 
240      360      37        178         220         3600        3000        14.5        16048 M            16048 MA          16048 M           16048 M
 
240      360      56        255         315         3600        3000        19.5        6048 M             6048 M            6048 M            6048 M
 
240      440      72        358         465         3000        2600        51          6248 M             6248 M            6248 M            6248 M
 
240      500      95        442         585         2600        2400        92.5        6348 M             6348 M            6348 M            6348 M
 
260      320      28        111         163         3800        2400        4.8         61852              61852              61852              61852
 
260      360      46        212         270         3600        3000        14.5        61952 M            61952 MA          61952 M           61952 M
 
260      400      44        238         310         3200        2800        21.5        16052 M            16052 MA          16052 M           16052 M
 
260      400      65        291         375         3200        2800        29.5        6052 M             6052 M            6052 M            6052 M
 
260      480      80        390         530         2600        2400        65.5        6252 M             6252 M            6252 M            6252 M
 
260      540      102       507         710         2400        2200        115         6352 M             6352 M            6352 M            6352 M
 
280      350      33        138         200         3400        2200        7.4         61856              61856              61856              61856
 
280      350      33        138         200         3400        2800        8           61856 M            61856 MA          61856 M           61856 M
 
280      380      46        216         285         3200        2800        15          61956 M            61956 MA          61956 M           61956 M
 
280      420      44        242         335         3000        2600        23          16056 M            16056 MA          16056 M           16056 M
 
280      420      65        302         405         3000        2600        31          6056 M             6056 M            6056 M            6056 M
 
280      500      80        423         600         2600        2200        71          6256 M             6256 M            6256 M            6256 M
 
280      580      108       572         850         2200        2000        140         6356 M             6356 M            6356 M            6356 M
 
300      380      38        172         245         3200        2600        10.5        61860 M            61860 MA          61860 M           61860 M
 
300      420      56        270         375         3000        2400        24.5        61960 M            61960 MA          61960 M           61960 M
 
300      460      50        286         405         2800        2400        32          16060 M            16060 MA          16060 M           16060 M
 
300      460      74        358         500         2800        2400        44          6060 M             6060 M            6060 M            6060 M
 
300      540      85        462         670         2400        2000        88.5        6260 M             6260 M            6260 M            6260 M
 
320      400      38        172         255         3000        2400        11          61864 M            61864 MA          61864 M           61864 M
 
320      440      37        216         310         2800        2400        16          60964 M            60964 MA          60964 M           60964 M
 
320      440      56        276         400         2800        2400        25.5        61964 M            61964 MA          61964 M           61964 M
 
320      480      50        281         405         2600        2200        34          16064 M            16064 MA          16064 M           16064 M
 
320      480      74        371         540         2600        2200        46          6064 M             6064 M            6064 M            6064 M
 
320      580      92        527         800         2200        1900        110         6264 M             6264 MA           6264 M            6264 M
 
340      420      38        178         275         2800        2400        11.5        61868 M            61868 MA          61868 M           61868 M

340      460      56        281         425         2600        2200        26.5        61968 M            61968 MA          61968 M           61968 M
340      520      57        345         520         2400        2000        45          16068 M            16068 MA          16068 M           16068 M
 
340      520      82        423         640         2400        2200        62          6068 M             6068 M            6068 M            6068 M
 
340      620      92        559         900         2000        1800        110         6268 M             6268 MA           6268 M            6268 M
 
360      440      25        121         212         2600        2200        6.5         60872 M            60872 MA          60872 M           60872 M
 
360      440      38        182         285         2600        2200        12          61872 M            61872 MA          61872 M           61872 M
 
360      480      56        291         450         2600        2200        28          61972 M            61972 MA          61972 M           61972 M
 
360      540      57        351         550         2400        1900        49          16072 M            16072 MA          16072 M           16072 M
 
360      540      82        462         735         2400        1900        64.5        6072 M             6072 M            6072 M            6072 M
 
380      480      46        242         390         2400        2000        20          61876 M            61876 MA          61876 M           61876 M
 
380      520      65        338         540         2400        1900        40          61976 M            61976 MA          61976 M           61976 M
 
380      560      57        377         620         2200        1800        51          16076 M            16076 MA          16076 M           16076 M
 
380      560      82        462         750         2200        1800        67.5        6076 M             6076 M            6076 M            6076 M
 
400      500      31        163         280         2400        1900        15.5        60880 M            60880 MA          60880 M           60880 M
 
400      500      46        247         405         2400        1900        20.5        61880 M            61880 MA          61880 M           61880 M
 
400      540      44        265         440         2200        1800        27.5        60980 M            60980 M           60980 M           60980 M
 
400      540      65        345         570         2200        1800        41.5        61980 M            61980 MA          61980 M           61980 M
 
400      600      90        520         865         2000        1700        87.5        6080 M             6080 M            6080 M            6080 M
 
420      520      46        251         425         2200        1800        21.5        61884 M            61884 MA          61884 M           61884 M
 
420      560      65        351         600         2200        1800        43          61984 M            61984 MA          61984 M           61984 M
 
420      620      90        507         880         2000        1600        91.5        6084 M             6084 M            6084 M            6084 M
 
440      540      31        159         290         2200        1800        16.5        60888 M            60888 MA          60888 M           60888 M
 
440      540      46        255         440         2200        1800        22.5        61888 M            61888 MA          61888 M           61888 M
 
440      600      50        312         550         2000        1600        40          60988 M            60988 MB          60988 M           60988 M
 
440      600      74        410         720         2000        1600        60.5        61988 M            61988 MA          61988 M           61988 M
 
440      650      94        553         965         1900        1500        105         6088 M             6088 M            6088 M            6088 M
 
460      580      56        319         570         2000        1600        35          61892 M            61892 MA          61892 M           61892 M
 
460      620      74        423         750         1900        1600        62.5        61992 M            61992 MA          61992 M           61992 M
 
460      680      100       582         1060        1800        1500        120         6092 M             6092 MB           6092 M            6092 M
 
460      680      100       582         1060        1800        1500        120         6092 M             6092 N1MB         6092 M            6092 M
 
480      600      56        325         600         1900        1600        36.5        61896 M            61896 MA          61896 M           61896 M
 
480      650      78        449         815         1800        1500        74          61996 M            61996 MA          61996 M           61996 M
 
480      700      100       618         1140        1700        1400        125         6096 M             6096 MB           6096 M            6096 M
 
480      700      100       618         1140        1700        1400        125         6096 M             6096 N1MB         6096 M            6096 M
 
500      620      37        229         440         1800        1500        20          608/500 M          608/500 MA        608/500 M         608/500 M
 
500      620      56        332         620         1800        1500        40.5        618/500 M          618/500 MA        618/500 M         618/500 M
 
500      670      78        462         865         1700        1400        77          619/500 M          619/500 MA        619/500 M         619/500 M
 
500      720      100       605         1140        1600        1300        135         60/500 M           60/500 N1MAS     60/500 M          60/500 M
 
530      650      56        332         655         1700        1400        39.5        618/530 M          618/530 MA        618/530 M         618/530 M
 
530      710      57        423         815         1600        1300        61          609/530 M          609/530 MA        609/530 M         609/530 M
 
530      710      82        488         930         1600        1300        90.5        619/530 M          619/530 MA        619/530 M         619/530 M
 
530      780      112       650         1270        1500        1200        185         60/530 M           60/530 N1MAS     60/530 M          60/530 M
 
560      680      37        229         465         1600        1300        30.5        608/560 M          608/560 MA        608/560 M         608/560 M
 
560      680      56        345         695         1600        1300        42          618/560 M          618/560 MA        618/560 M         618/560 M
 
560      750      85        494         980         1500        1200        105         619/560 M          619/560 MA        619/560 M         619/560 M
 
560      820      115       663         1470        1400        1200        210         60/560 M           60/560 N1MAS     60/560 M          60/560 M
 
600      730      42        265         550         1500        1200        40          608/600 M          608/600 MA        608/600 M         608/600 M
 
600      730      60        364         765         1500        1200        52          618/600 M          618/600 MA        618/600 M         618/600 M
 
600      800      90        585         1220        1400        1100        125         619/600 M          619/600 MA        619/600 M         619/600 M
 
600      870      118       728         1500        1300        1100        230         60/600 M           60/600 MA         60/600 M          60/600 M

630      780      48        364         765         1400        1100        41          608/630 M          608/630 MA        608/630 M         608/630 M
630      780      69        442         965         1400        1100        73          618/630 M          618/630 MA        618/630 M         618/630 M
 
630      850      71        488         1060        1300        1100        110         609/630 M          609/630 MB        609/630 M         609/630 M
 
630      850      100       624         1340        1300        1100        160         619/630 M          619/630 N1MA     619/630 M         619/630 M
 
630      920      128       819         1760        1200        1000        285         60/630 M           60/630 N1MBS      60/630 M          60/630 M
 
670      820      69        442         1000        1300        1100        83.5        618/670 M          618/670 MA        618/670 M         618/670 M
 
670      900      73        553         1220        1200        1000        145         609/670 M          609/670 MA        609/670 M         609/670 M
 
670      900      103       676         1500        1200        1000        185         619/670 M          619/670 MA        619/670 M         619/670 M
 
670      980      136       904         2040        1100        900         345         60/670 M           60/670 N1MAS     60/670 M          60/670 M
 
710      870      74        475         1100        1200        1000        93.5        618/710 M          618/710 MA        618/710 M         618/710 M
 
710      950      78        559         1290        1100        900         150         609/710 M          609/710 MA        609/710 M         609/710 M
 
710      950      106       663         1500        1100        900         220         619/710 M          619/710 MA        619/710 M         619/710 M
 
710      1030     140       956         2200        1000        850         375         60/710 M           60/710 MA         60/710 M          60/710 M
 
750      920      78        527         1250        1100        900         110         618/750 M          618/750 MA        618/750 M         618/750 M
 
750      1000     112       761         1800        1000        850         255         619/750 M          619/750 MA        619/750 M         619/750 M
 
750      1090     150       995         2360        950         800         485         60/750 M           60/750 MA         60/750 M          60/750 M
 
800      980      57        403         1000        1000        850         100         608/800 M          608/800 MA        608/800 M         608/800 M
 
800      980      82        559         1370        1000        850         130         618/800 M          618/800 MA        618/800 M         618/800 M
 
800      1060     115       832         2040        950         800         275         619/800 M          619/800 MA        619/800 M         619/800 M
 
800      1150     155       1010        2550        900         750         535         60/800 M           60/800 N1MAS     60/800 M          60/800 M
 
850      1030     57        397         1020        950         750         75          608/850 M          608/850 MB        608/850 M         608/850 M
 
850      1030     82        559         1430        950         750         140         618/850 M          618/850 MA        618/850 M         618/850 M
 
850      1120     118       832         2160        850         750         310         619/850 M          619/850 MA        619/850 M         619/850 M
 
850      1220     165       1120        2900        800         670         630         60/850 M           60/850 MB         60/850 M          60/850 M
 
900      1090     85        618         1600        850         700         160         618/900 M          618/900 MA        618/900 M         618/900 M
 
900      1180     122       852         2280        800         670         350         619/900 M          619/900 MB        619/900 M         619/900 M
 
900      1280     170       1140        3100        750         630         720         60/900 M           60/900 MB         60/900 M          60/900 M
 
950      1150     90        637         1730        800         670         190         618/950 M          618/950 MA        618/950 M         618/950 M
 
950      1250     132       1010        2800        750         630         390         619/950 M          619/950 MB        619/950 M         619/950 M
 
950      1360     180       1170        3250        700         560         860         60/950 M           60/950 MB         60/950 M          60/950 M
 
1000     1220     71        553         1560        750         600         175         608/1000 M         608/1000 MB       608/1000 M        608/1000 M
 
1000     1220     100       637         1800        750         600         245         618/1000 M         618/1000 MA       618/1000 M        618/1000 M
 
1000     1320     103       819         2360        700         560         410         609/1000 M         609/1000 MB       609/1000 M        609/1000 M
 
1000     1320     140       1010        2800        700         560         515         619/1000 M         619/1000 MB       619/1000 M        619/1000 M
 
1000     1420     185       1350        3900        630         530         930         60/1000 M          60/1000 MB        60/1000 M         60/1000 M
 
1060     1280     100       728         2120        670         560         260         618/1060 M         618/1060 MA       618/1060 M        618/1060 M
 
1060     1400     150       1010        3000        630         530         620         619/1060 M         619/1060 MB       619/1060 M        619/1060 M
 
1060     1500     195       1350        3900        600         500         1080        60/1060 M          60/1060 MB        60/1060 M         60/1060 M
 
1120     1360     106       741         2200        630         530         315         618/1120 M         618/1120 MA       618/1120 M        618/1120 M
 
1120     1460     150       1040        3100        600         480         650         619/1120 M         619/1120 MB       619/1120 M        619/1120 M
 
1120     1580     200       1460        4400        530         450         1250        60/1120 M          60/1120 MB        60/1120 M         60/1120 M
 
1180     1420     106       761         2360        560         480         330         618/1180 M         618/1180 MB       618/1180 M        618/1180 M
 
1180     1540     160       1140        3600        220         280         775         619/1180 M         619/1180 MB       619/1180 M        619/1180 M
 
1250     1500     112       852         2750        530         430         385         618/1250 M         618/1250 MB       618/1250 M        618/1250 M
 
1320     1600     122       956         3150        480         400         500         618/1320 M         618/1320 MA       618/1320 M        618/1320 M
 
1320     1720     128       1210        4050        450         360         830         609/1320 M         609/1320 MB       609/1320 M        609/1320 M
 
1400     1700     132       1120        4000        430         360         615         618/1400 M         618/1400 MA       618/1400 M        618/1400 M
 
1400     1820     185       1590        5500        400         340         1250        619/1400 M         619/1400 MB       619/1400 M        619/1400 M
 
1500     1950     195       1720        6100        380         320         1500        619/1500 M         619/1500 MB       619/1500 M        619/1500 M
 
1600     1950     155       1270        4800        320         280         965         618/1600 M         618/1600 MB       618/1600 M        618/1600 M
 
1600     2060     200       1860        6950        300         260         1650        619/1600 M         619/1600 MB       619/1600 M        619/1600 M
 
1700     2060     160       1270        4900        300         240         1100        618/1700 M         618/1700 MB       618/1700 M        618/1700 M

1700     2180     212       1990        7650        280         220         1950        619/1700 M         619/1700 MB       619/1700 M        619/1700 M
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, KOYO, NACHI, INA, KG

Đối tác

ab3
ab6
ab1
ab5
ab8
ab4
ab7
ab2
ab9
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây