• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY (15<d<55) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY (15<d<55) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY (15<d<55)

  • SKF,FAG,NSK,...


nup
nj


 
d       D     B        kN                  r/min                    kg       Local              SKF                        FAG                       NSK
 
15     35      11     12.5        10.2      22000     26000     0.049     NJ 202 T            NJ 202 ECP              NJ 202 E.TVP2           NJ 202 T
 
15     35      11     12.5        10.2      22000     26000     0.047     NU 202 T            NU 202 ECP              NU 202 E.TVP2           NU 202 T
 
15     35      11     12.5        10.2      22000     34000     0.047     NU 202 T            NU 202 ECPHA           NU 202 E.TVP2           NU 202 T
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     22000     0.066     N 203 T             N 203 ECP               N 203 E.TVP2            N 203 T
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     34000     0.07      NJ 203 M           NJ 203 ECML             NJ 203 E.M1             NJ 203 M
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     22000     0.07      NJ 203 T            NJ 203 ECP              NJ 203 E.TVP2           NJ 203 T
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     34000     0.068     NU 203 M           NU 203 ECML             NU 203 E.M1            NU 203 M
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     22000     0.068     NU 203 T            NU 203 ECP              NU 203 E.TVP2           NU 203 T
 
17     40      12     17.2        14.3      19000     22000     0.073     NUP 203 T           NUP 203 ECP             NUP 203 E.TVP2         NUP 203 T
 
17     40      16     23.8        21.6      19000     22000     0.095     NJ 2203 T           NJ 2203 ECP             NJ 2203 E.TVP2          NJ 2203 T
 
17     40      16     23.8        21.6      19000     22000     0.092     NU 2203 T           NU 2203 ECP             NU 2203 E.TVP2          NU 2203 T
 
17     40      16     23.8        21.6      19000     22000     0.097     NUP 2203 T          NUP 2203 ECP            NUP 2203 E.TVP2        NUP 2203 T
 
17     47      14     24.6        20.4      15000     20000     0.12      N 303 T             N 303 ECP               N 303 E.TVP2            N 303 T
 
17     47      14     24.6        20.4      15000     20000     0.12      NJ 303 T            NJ 303 ECP              NJ 303 E.TVP2           NJ 303 T
 
17     47      14     24.6        20.4      15000     20000     0.12      NU 303 T            NU 303 ECP              NU 303 E.TVP2           NU 303 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     19000     0.11      N 204 T             N 204 ECP               N 204 E.TVP2            N 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     19000     0.12      NF 204 T            NF 204 ECP              NF 204 E.TVP2           NF 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     30000     0.11      NJ 204 M           NJ 204 ECML             NJ 204 E.M1             NJ 204 M
 
20     47      14     25.1        22        16000     19000     0.11      NJ 204 T            NJ 204 ECP              NJ 204 E.TVP2           NJ 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     30000     0.11      NU 204 M           NU 204 ECML             NU 204 E.M1            NU 204 M
 
20     47      14     25.1        22        16000     19000     0.11      NU 204 T            NU 204 ECP              NU 204 E.TVP2           NU 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     24000     0.11      NU 204 T            NU 204 ECPHA           NU 204 E.TVP2           NU 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     30000     0.12      NUP 204 M          NUP 204 ECML           NUP 204 E.M1           NUP 204 M
 
20     47      14     25.1        22        16000     19000     0.12      NUP 204 T           NUP 204 ECP             NUP 204 E.TVP2         NUP 204 T
 
20     47      14     25.1        22        16000     24000     0.12      NUP 204 T           NUP 204 ECPHA          NUP 204 E.TVP2         NUP 204 T
 
20     47      18     29.7        27.5      16000     19000     0.14      NJ 2204 T           NJ 2204 ECP             NJ 2204 E.TVP2          NJ 2204 T
 
20     47      18     29.7        27.5      16000     19000     0.14      NU 2204 T           NU 2204 ECP             NU 2204 E.TVP2          NU 2204 T
 
20     52      15     35.5        26        15000     18000     0.15      N 304 T             N 304 ECP               N 304 E.TVP2            N 304 T
 
20     52      15     35.5        26        15000     18000     0.17      NJ 304 T            NJ 304 ECP              NJ 304 E.TVP2           NJ 304 T
 
20     52      15     35.5        26        15000     18000     0.17      NU 304 T            NU 304 ECP              NU 304 E.TVP2           NU 304 T
 
20     52      15     35.5        26        15000     18000     0.16      NUP 304 T           NUP 304 ECP             NUP 304 E.TVP2         NUP 304 T
 
20     52      21     47.5        38        15000     18000     0.22      NJ 2304 T           NJ 2304 ECP             NJ 2304 E.TVP2          NJ 2304 T
 
20     52      21     47.5        38        15000     18000     0.21      NU 2304 T           NU 2304 ECP             NU 2304 E.TVP2          NU 2304 T
 
20     52      21     47.5        38        15000     18000     0.22      NUP 2304 T          NUP 2304 ECP            NUP 2304 E.TVP2        NUP 2304 T
 
25     47      12     14.2        13.2      18000     18000     0.084     NU 1005            NU 1005                  NU 1005                NU 1005
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.13      N 205 T             N 205 ECP               N 205 E.TVP2            N 205 T
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.15      NJ 205 W           NJ 205 ECJ               NJ 205 E1               NJ 205 W
 
25     52      15     28.6        27        14000     26000     0.15      NJ 205 M           NJ 205 ECML             NJ 205 E.M1             NJ 205 M
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.15      NJ 205 T            NJ 205 ECP              NJ 205 E.TVP2           NJ 205 T
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.14      NU 205 W           NU 205 ECJ              NU 205 E1               NU 205 W
 
25     52      15     28.6        27        14000     26000     0.14      NU 205 M           NU 205 ECML             NU 205 E.M1            NU 205 M
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.14      NU 205 T            NU 205 ECP              NU 205 E.TVP2           NU 205 T
 
25     52      15     28.6        27        14000     22000     0.14      NU 205 T            NU 205 ECPHA           NU 205 E.TVP2           NU 205 T
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.14      NUP 205 M          NUP 205 ECML           NUP 205 E.M1           NUP 205 M
 
25     52      15     28.6        27        14000     16000     0.14      NUP 205 T           NUP 205 ECP             NUP 205 E.TVP2         NUP 205 T
 
25     52      18     34.1        34        14000     16000     0.18      NJ 2205 T           NJ 2205 ECP             NJ 2205 E.TVP2          NJ 2205 T
 
25     52      18     34.1        34        14000     26000     0.17      NU 2205 M          NU 2205 ECML            NU 2205 E.M1           NU 2205 M
 
25     52      18     34.1        34        14000     16000     0.17      NU 2205 T           NU 2205 ECP             NU 2205 E.TVP2          NU 2205 T
 
25     52      18     34.1        34        14000     16000     0.17      NUP 2205 T          NUP 2205 ECP            NUP 2205 E.TVP2        NUP 2205 T

25          62          17          46.5         36.5         12000       15000       0.24         N 305 T      N 305 ECP   N 305 E.TVP2 N 305 T
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.29      NJ 305 W           NJ 305 ECJ               NJ 305 E1               NJ 305 W
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     22000     0.29      NJ 305 M           NJ 305 ECML             NJ 305 E.M1             NJ 305 M
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.29      NJ 305 T            NJ 305 ECP              NJ 305 E.TVP2           NJ 305 T
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.28      NU 305 W           NU 305 ECJ              NU 305 E1               NU 305 W
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     22000     0.28      NU 305 M           NU 305 ECML             NU 305 E.M1            NU 305 M
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.28      NU 305 T            NU 305 ECP              NU 305 E.TVP2           NU 305 T
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.25      NUP 305 W         NUP 305 ECJ             NUP 305 E1             NUP 305 W
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     22000     0.25      NUP 305 M          NUP 305 ECML           NUP 305 E.M1           NUP 305 M
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.25      NUP 305 T           NUP 305 ECNP           NUP 305 E.TVP2         NUP 305 T
 
25     62      17     46.5        36.5      12000     15000     0.25      NUP 305 T           NUP 305 ECP             NUP 305 E.TVP2         NUP 305 T
 
25     62      24     64         55        12000     15000     0.42      NJ 2305 M          NJ 2305 ECML            NJ 2305 E.M1            NJ 2305 M
 
25     62      24     64         55        12000     15000     0.39      NJ 2305 T           NJ 2305 ECP             NJ 2305 E.TVP2          NJ 2305 T
 
25     62      24     64         55        12000     15000     0.38      NU 2305 W          NU 2305 ECJ             NU 2305 E1              NU 2305 W
 
25     62      24     64         55        12000     22000     0.41      NU 2305 M          NU 2305 ECML            NU 2305 E.M1           NU 2305 M
 
25     62      24     64         55        12000     15000     0.38      NU 2305 T           NU 2305 ECP             NU 2305 E.TVP2          NU 2305 T
 
25     62      24     64         55        12000     22000     0.41      NUP 2305 M         NUP 2305 ECML          NUP 2305 E.M1          NUP 2305 M
 
25     62      24     64         55        12000     15000     0.38      NUP 2305 T          NUP 2305 ECP            NUP 2305 E.TVP2        NUP 2305 T
 
30     55      13     17.9        17.3      15000     15000     0.12      NU 1006            NU 1006                  NU 1006                NU 1006
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.2       N 206 M            N 206 ECM               N 206 E.M1              N 206 M
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.2       N 206 T             N 206 ECP               N 206 E.TVP2            N 206 T
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.24      NJ 206 W           NJ 206 ECJ               NJ 206 E1               NJ 206 W
 
30     62      16     44         36.5      13000     22000     0.24      NJ 206 M           NJ 206 ECML             NJ 206 E.M1             NJ 206 M
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.24      NJ 206 T            NJ 206 ECP              NJ 206 E.TVP2           NJ 206 T
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.23      NU 206 W           NU 206 ECJ              NU 206 E1               NU 206 W
 
30     62      16     44         36.5      13000     22000     0.23      NU 206 M           NU 206 ECML             NU 206 E.M1            NU 206 M
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.23      NU 206 T            NU 206 ECP              NU 206 E.TVP2           NU 206 T
 
30     62      16     44         36.5      13000     22000     0.22      NUP 206 M          NUP 206 ECML           NUP 206 E.M1           NUP 206 M
 
30     62      16     44         36.5      13000     14000     0.22      NUP 206 T           NUP 206 ECP             NUP 206 E.TVP2         NUP 206 T
 
30     62      20     55         49        13000     14000     0.27      NJ 2206 W          NJ 2206 ECJ              NJ 2206 E1              NJ 2206 W
 
30     62      20     55         49        13000     14000     0.27      NJ 2206 T           NJ 2206 ECP             NJ 2206 E.TVP2          NJ 2206 T
 
30     62      20     55         49        13000     14000     0.26      NU 2206 W          NU 2206 ECJ             NU 2206 E1              NU 2206 W
 
30     62      20     55         49        13000     22000     0.29      NU 2206 M          NU 2206 ECML            NU 2206 E.M1           NU 2206 M
 
30     62      20     55         49        13000     14000     0.26      NU 2206 T           NU 2206 ECP             NU 2206 E.TVP2          NU 2206 T
 
30     62      20     55         49        13000     14000     0.27      NUP 2206 T          NUP 2206 ECP            NUP 2206 E.TVP2        NUP 2206 T
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.36      N 306 T             N 306 ECP               N 306 E.TVP2            N 306 T
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.41      NJ 306 W           NJ 306 ECJ               NJ 306 E1               NJ 306 W
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.41      NJ 306 M           NJ 306 ECM              NJ 306 E.M1             NJ 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     19000     0.41      NJ 306 M           NJ 306 ECML             NJ 306 E.M1             NJ 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.41      NJ 306 T            NJ 306 ECP              NJ 306 E.TVP2           NJ 306 T
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.4       NU 306 W           NU 306 ECJ              NU 306 E1               NU 306 W
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.44      NU 306 M           NU 306 ECM              NU 306 E.M1            NU 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     19000     0.44      NU 306 M           NU 306 ECML             NU 306 E.M1            NU 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.4       NU 306 T            NU 306 ECP              NU 306 E.TVP2           NU 306 T
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.38      NUP 306 W         NUP 306 ECJ             NUP 306 E1             NUP 306 W
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.38      NUP 306 M          NUP 306 ECM            NUP 306 E.M1           NUP 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     19000     0.38      NUP 306 M          NUP 306 ECML           NUP 306 E.M1           NUP 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.38      NUP 306 M          NUP 306 ECNJ            NUP 306 E1             NUP 306 M
 
30     72      19     58.5        48        11000     12000     0.38      NUP 306 T           NUP 306 ECP             NUP 306 E.TVP2         NUP 306 T
 
30     72      27     83         75        11000     19000     0.58      NJ 2306 M          NJ 2306 ECML            NJ 2306 E.M1            NJ 2306 M

30     72      27     83         75        11000     12000     0.54      NJ 2306 T           NJ 2306 ECP             NJ 2306 E.TVP2          NJ 2306 T
30     72      27     83         75        11000     19000     0.57      NU 2306 M          NU 2306 ECML            NU 2306 E.M1           NU 2306 M
 
30     72      27     83         75        11000     12000     0.53      NU 2306 T           NU 2306 ECP             NU 2306 E.TVP2          NU 2306 T
 
30     72      27     83         75        11000     19000     0.55      NUP 2306 M         NUP 2306 ECML          NUP 2306 E.M1          NUP 2306 M
 
30     72      27     83         75        11000     12000     0.55      NUP 2306 T          NUP 2306 ECP            NUP 2306 E.TVP2        NUP 2306 T
 
30     90      23     60.5        53        9000      11000     0.77      NJ 406             NJ 406                   NJ 406                 NJ 406
 
30     90      23     60.5        53        9000      14000     0.83      NJ 406 M           NJ 406 MA               NJ 406 E.M1             NJ 406 M
 
30     90      23     60.5        53        9000      11000     0.75      NU 406             NU 406                   NU 406                 NU 406
 
30     90      23     60.5        53        9000      14000     0.81      NU 406 M           NU 406 MA               NU 406 E.M1            NU 406 M
 
35     62      14     35.8        38        12000     20000     0.16      NU 1007 M          NU 1007 ECMP           NU 1007 E.M1           NU 1007 M
 
35     62      14     35.8        38        12000     13000     0.16      NU 1007 T           NU 1007 ECP             NU 1007 E.TVP2          NU 1007 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.33      N 207 M            N 207 ECM               N 207 E.M1              N 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.3       N 207 T             N 207 ECP               N 207 E.TVP2            N 207 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.32      NJ 207 W           NJ 207 ECJ               NJ 207 E1               NJ 207 W
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.34      NJ 207 M           NJ 207 ECM              NJ 207 E.M1             NJ 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     18000     0.34      NJ 207 M           NJ 207 ECML             NJ 207 E.M1             NJ 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.31      NJ 207 T            NJ 207 ECP              NJ 207 E.TVP2           NJ 207 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.31      NJ 207 T            NJ 207 ECPH             NJ 207 E.TVP2           NJ 207 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.31      NU 207 W           NU 207 ECJ              NU 207 E1               NU 207 W
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.33      NU 207 M           NU 207 ECM              NU 207 E.M1            NU 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     18000     0.33      NU 207 M           NU 207 ECML             NU 207 E.M1            NU 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.3       NU 207 T            NU 207 ECP              NU 207 E.TVP2           NU 207 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.3       NU 207 T            NU 207 ECPH             NU 207 E.TVP2           NU 207 T
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.33      NUP 207 W         NUP 207 ECJ             NUP 207 E1             NUP 207 W
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.36      NUP 207 M          NUP 207 ECM            NUP 207 E.M1           NUP 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     18000     0.36      NUP 207 M          NUP 207 ECML           NUP 207 E.M1           NUP 207 M
 
35     72      17     56         48        11000     12000     0.32      NUP 207 T           NUP 207 ECP             NUP 207 E.TVP2         NUP 207 T
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.4       N 2207 M           N 2207 ECM              N 2207 E.M1             N 2207 M
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.41      NJ 2207 W          NJ 2207 ECJ              NJ 2207 E1              NJ 2207 W
 
35     72      23     69.5        63        11000     18000     0.44      NJ 2207 M          NJ 2207 ECML            NJ 2207 E.M1            NJ 2207 M
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.41      NJ 2207 M          NJ 2207 ECNJ            NJ 2207 E1              NJ 2207 M
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.41      NJ 2207 T           NJ 2207 ECP             NJ 2207 E.TVP2          NJ 2207 T
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.41      NJ 2207 T           NJ 2207 ECPH            NJ 2207 E.TVP2          NJ 2207 T
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.4       NU 2207 W          NU 2207 ECJ             NU 2207 E1              NU 2207 W
 
35     72      23     69.5        63        11000     18000     0.4       NU 2207 M          NU 2207 ECML            NU 2207 E.M1           NU 2207 M
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.4       NU 2207 T           NU 2207 ECP             NU 2207 E.TVP2          NU 2207 T
 
35     72      23     69.5        63        11000     12000     0.42      NUP 2207 T          NUP 2207 ECP            NUP 2207 E.TVP2        NUP 2207 T
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.55      N 307 M            N 307 ECM               N 307 E.M1              N 307 M
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.48      N 307 T             N 307 ECP               N 307 E.TVP2            N 307 T
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.51      NF 307 T            NF 307 ECP              NF 307 E.TVP2           NF 307 T
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.55      NJ 307 W           NJ 307 ECJ               NJ 307 E1               NJ 307 W
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.59      NJ 307 M           NJ 307 ECM              NJ 307 E.M1             NJ 307 M
 
35     80      21     75         63        9500      17000     0.59      NJ 307 M           NJ 307 ECML             NJ 307 E.M1             NJ 307 M
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.55      NJ 307 T            NJ 307 ECP              NJ 307 E.TVP2           NJ 307 T
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.54      NU 307 W           NU 307 ECJ              NU 307 E1               NU 307 W
 
35     80      21     75         63        9500      17000     0.58      NU 307 M           NU 307 ECM              NU 307 E.M1            NU 307 M
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.58      NU 307 M           NU 307 ECML             NU 307 E.M1            NU 307 M
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.54      NU 307 T            NU 307 ECP              NU 307 E.TVP2           NU 307 T
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.51      NUP 307 W         NUP 307 ECJ             NUP 307 E1             NUP 307 W
 
35     80      21     75         63        9500      11000     0.57      NUP 307 M          NUP 307 ECM            NUP 307 E.M1           NUP 307 M

35     80      21     75         63        9500      17000     0.57      NUP 307 M          NUP 307 ECML           NUP 307 E.M1           NUP 307 M
35     80      21     75         63        9500      11000     0.51      NUP 307 T           NUP 307 ECP             NUP 307 E.TVP2         NUP 307 T
 
35     80      31     106        98        9500      11000     0.73      NJ 2307 T           NJ 2307 ECP             NJ 2307 E.TVP2          NJ 2307 T
 
35     80      31     106        98        9500      11000     0.72      NU 2307 W          NU 2307 ECJ             NU 2307 E1              NU 2307 W
 
35     80      31     106        98        9500      11000     0.72      NU 2307 T           NU 2307 ECP             NU 2307 E.TVP2          NU 2307 T
 
35     80      31     106        98        9500      11000     0.75      NUP 2307 T          NUP 2307 ECP            NUP 2307 E.TVP2        NUP 2307 T
 
35     100     25     76.5        69.5      8000      9500      1.05      N 407              N 407                    N 407                  N 407
 
35     100     25     76.5        69.5      8000      9500      1.05      NJ 407             NJ 407                   NJ 407                 NJ 407
 
35     100     25     76.5        69.5      8000      9500      1.05      NJ 407 T            NJ 407 TN9               NJ 407 E.TVP2           NJ 407 T
 
35     100     25     76.5        69.5      8000      9500      1         NU 407             NU 407                   NU 407                 NU 407
 
40     68      15     25.1        26        12000     18000     0.22      NU 1008 M          NU 1008 ML              NU 1008 E.M1           NU 1008 M
 
40     80      18     62         53        9500      14000     0.41      N 208 M            N 208 ECMB              N 208 E.M1              N 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.37      N 208 T             N 208 ECP               N 208 E.TVP2            N 208 T
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.4       NF 208 T            NF 208 ECP              NF 208 E.TVP2           NF 208 T
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.43      NJ 208 W           NJ 208 ECJ               NJ 208 E1               NJ 208 W
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.43      NJ 208 M           NJ 208 ECM              NJ 208 E.M1             NJ 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      16000     0.43      NJ 208 M           NJ 208 ECML             NJ 208 E.M1             NJ 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.43      NJ 208 T            NJ 208 ECP              NJ 208 E.TVP2           NJ 208 T
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.42      NU 208 W           NU 208 ECJ              NU 208 E1               NU 208 W
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.4       NU 208 M           NU 208 ECM              NU 208 E.M1            NU 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      16000     0.4       NU 208 M           NU 208 ECML             NU 208 E.M1            NU 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.42      NU 208 T            NU 208 ECP              NU 208 E.TVP2           NU 208 T
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.4       NUP 208 W         NUP 208 ECJ             NUP 208 E1             NUP 208 W
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.44      NUP 208 M          NUP 208 ECM            NUP 208 E.M1           NUP 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      16000     0.44      NUP 208 M          NUP 208 ECML           NUP 208 E.M1           NUP 208 M
 
40     80      18     62         53        9500      11000     0.4       NUP 208 T           NUP 208 ECP             NUP 208 E.TVP2         NUP 208 T
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.55      NJ 2208 W          NJ 2208 ECJ              NJ 2208 E1              NJ 2208 W
 
40     80      23     81.5        75        9500      16000     0.58      NJ 2208 M          NJ 2208 ECML            NJ 2208 E.M1            NJ 2208 M
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.55      NJ 2208 T           NJ 2208 ECP             NJ 2208 E.TVP2          NJ 2208 T
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.54      NU 2208 W          NU 2208 ECJ             NU 2208 E1              NU 2208 W
 
40     80      23     81.5        75        9500      16000     0.58      NU 2208 M          NU 2208 ECML            NU 2208 E.M1           NU 2208 M
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.54      NU 2208 T           NU 2208 ECP             NU 2208 E.TVP2          NU 2208 T
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.56      NUP 2208 W        NUP 2208 ECJ            NUP 2208 E1            NUP 2208 W
 
40     80      23     81.5        75        9500      11000     0.56      NUP 2208 T          NUP 2208 ECP            NUP 2208 E.TVP2        NUP 2208 T
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.64      N 308 M            N 308 ECM               N 308 E.M1              N 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.64      N 308 T             N 308 ECP               N 308 E.TVP2            N 308 T
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.68      NF 308 T            NF 308 ECP              NF 308 E.TVP2           NF 308 T
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.75      NJ 308 W           NJ 308 ECJ               NJ 308 E1               NJ 308 W
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.81      NJ 308 M           NJ 308 ECM              NJ 308 E.M1             NJ 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      15000     0.81      NJ 308 M           NJ 308 ECML             NJ 308 E.M1             NJ 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.75      NJ 308 T            NJ 308 ECP              NJ 308 E.TVP2           NJ 308 T
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.73      NU 308 W           NU 308 ECJ              NU 308 E1               NU 308 W
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.79      NU 308 M           NU 308 ECM              NU 308 E.M1            NU 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      15000     0.79      NU 308 M           NU 308 ECML             NU 308 E.M1            NU 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.73      NU 308 T            NU 308 ECP              NU 308 E.TVP2           NU 308 T
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.68      NUP 308 M          NUP 308 ECM            NUP 308 E.M1           NUP 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      15000     0.68      NUP 308 M          NUP 308 ECML           NUP 308 E.M1           NUP 308 M
 
40     90      23     93         78        8000      9500      0.68      NUP 308 T           NUP 308 ECP             NUP 308 E.TVP2         NUP 308 T
 
40     90      33     129        120       8000      9500      0.96      NJ 2308 W          NJ 2308 ECJ              NJ 2308 E1              NJ 2308 W
 
40     90      33     129        120       8000      15000     1.04      NJ 2308 M          NJ 2308 ECML            NJ 2308 E.M1            NJ 2308 M

40     90      33     129        120       8000      9500      0.96      NJ 2308 T           NJ 2308 ECP             NJ 2308 E.TVP2          NJ 2308 T
40     90      33     129        120       8000      9500      0.94      NU 2308 W          NU 2308 ECJ             NU 2308 E1              NU 2308 W
 
40     90      33     129        120       8000      15000     1.02      NU 2308 M          NU 2308 ECML            NU 2308 E.M1           NU 2308 M
 
40     90      33     129        120       8000      9500      0.94      NU 2308 T           NU 2308 ECP             NU 2308 E.TVP2          NU 2308 T
 
40     90      33     129        120       8000      9500      0.98      NUP 2308 M         NUP 2308 ECM           NUP 2308 E.M1          NUP 2308 M
 
40     90      33     129        120       8000      15000     0.98      NUP 2308 M         NUP 2308 ECML          NUP 2308 E.M1          NUP 2308 M
 
40     90      33     129        120       8000      9500      0.98      NUP 2308 T          NUP 2308 ECP            NUP 2308 E.TVP2        NUP 2308 T
 
40     110     27     96.8        90        7000      8500      1.35      NJ 408             NJ 408                   NJ 408                 NJ 408
 
40     110     27     96.8        90        7000      11000     1.45      NJ 408 M           NJ 408 MA               NJ 408 E.M1             NJ 408 M
 
40     110     27     96.8        90        7000      8500      1.3       NU 408             NU 408                   NU 408                 NU 408
 
40     110     27     96.8        90        7000      11000     1.4       NU 408 M           NU 408 M                NU 408 E.M1            NU 408 M
 
45     75      16     44.6        52        9500      11000     0.27      NJ 1009 T           NJ 1009 ECP             NJ 1009 E.TVP2          NJ 1009 T
 
45     75      16     44.6        52        9500      11000     0.26      NU 1009 T           NU 1009 ECP             NU 1009 E.TVP2          NU 1009 T
 
45     75      19     52.8        64        9000      11000     0.34      NJ 2009 T           NJ 2009 ECP             NJ 2009 E.TVP2          NJ 2009 T
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.43      N 209 M            N 209 ECM               N 209 E.M1              N 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.43      N 209 T             N 209 ECP               N 209 E.TVP2            N 209 T
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.49      NJ 209 W           NJ 209 ECJ               NJ 209 E1               NJ 209 W
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.49      NJ 209 M           NJ 209 ECM              NJ 209 E.M1             NJ 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      15000     0.49      NJ 209 M           NJ 209 ECML             NJ 209 E.M1             NJ 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.49      NJ 209 T            NJ 209 ECP              NJ 209 E.TVP2           NJ 209 T
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.48      NU 209 W           NU 209 ECJ              NU 209 E1               NU 209 W
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.46      NU 209 M           NU 209 ECM              NU 209 E.M1            NU 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      15000     0.46      NU 209 M           NU 209 ECML             NU 209 E.M1            NU 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.48      NU 209 T            NU 209 ECP              NU 209 E.TVP2           NU 209 T
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.45      NUP 209 W         NUP 209 ECJ             NUP 209 E1             NUP 209 W
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.45      NUP 209 M          NUP 209 ECM            NUP 209 E.M1           NUP 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      15000     0.45      NUP 209 M          NUP 209 ECML           NUP 209 E.M1           NUP 209 M
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.45      NUP 209 T           NUP 209 ECP             NUP 209 E.TVP2         NUP 209 T
 
45     85      19     69.5        64        9000      9500      0.45      NUPJ 209 T          NUPJ 209 ECP            NUPJ 209 E.TVP2        NUPJ 209 T
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.55      N 2209 W           N 2209 ECJ               N 2209 E1               N 2209 W
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.54      NJ 2209 W          NJ 2209 ECJ              NJ 2209 E1              NJ 2209 W
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.54      NJ 2209 M          NJ 2209 ECNJ            NJ 2209 E1              NJ 2209 M
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.54      NJ 2209 T           NJ 2209 ECP             NJ 2209 E.TVP2          NJ 2209 T
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.52      NU 2209 W          NU 2209 ECJ             NU 2209 E1              NU 2209 W
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.52      NU 2209 T           NU 2209 ECP             NU 2209 E.TVP2          NU 2209 T
 
45     85      23     85         81.5      9000      9500      0.55      NUP 2209 T          NUP 2209 ECP            NUP 2209 E.TVP2        NUP 2209 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      0.88      N 309 T             N 309 ECP               N 309 E.TVP2            N 309 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1.05      NJ 309 W           NJ 309 ECJ               NJ 309 E1               NJ 309 W
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1.13      NJ 309 M           NJ 309 ECM              NJ 309 E.M1             NJ 309 M
 
45     100     25     112        100       7500      13000     1.13      NJ 309 M           NJ 309 ECML             NJ 309 E.M1             NJ 309 M
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1.05      NJ 309 T            NJ 309 ECP              NJ 309 E.TVP2           NJ 309 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1         NU 309 W           NU 309 ECJ              NU 309 E1               NU 309 W
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1.08      NU 309 M           NU 309 ECM              NU 309 E.M1            NU 309 M
 
45     100     25     112        100       7500      13000     1.08      NU 309 M           NU 309 ECML             NU 309 E.M1            NU 309 M
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1         NU 309 T            NU 309 ECNP             NU 309 E.TVP2           NU 309 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      1         NU 309 T            NU 309 ECP              NU 309 E.TVP2           NU 309 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      0.95      NUP 309 W         NUP 309 ECJ             NUP 309 E1             NUP 309 W
 
45     100     25     112        100       7500      13000     0.95      NUP 309 M          NUP 309 ECML           NUP 309 E.M1           NUP 309 M
 
45     100     25     112        100       7500      8500      0.95      NUP 309 T           NUP 309 ECNP           NUP 309 E.TVP2         NUP 309 T
 
45     100     25     112        100       7500      8500      0.95      NUP 309 T           NUP 309 ECP             NUP 309 E.TVP2         NUP 309 T

45     100     25     112        100       7500      8500      0.95      NUPJ 309 W        NUPJ 309 ECJ            NUPJ 309 E1            NUPJ 309 W
45     100     36     160        153       7500      13000     1.45      NJ 2309 M          NJ 2309 ECML            NJ 2309 E.M1            NJ 2309 M
 
45     100     36     160        153       7500      8500      1.35      NJ 2309 T           NJ 2309 ECP             NJ 2309 E.TVP2          NJ 2309 T
 
45     100     36     160        153       7500      13000     1.4       NU 2309 M          NU 2309 ECML            NU 2309 E.M1           NU 2309 M
 
45     100     36     160        153       7500      8500      1.3       NU 2309 T           NU 2309 ECP             NU 2309 E.TVP2          NU 2309 T
 
45     100     36     160        153       7500      13000     1.35      NUP 2309 M         NUP 2309 ECML          NUP 2309 E.M1          NUP 2309 M
 
45     100     36     160        153       7500      8500      1.35      NUP 2309 T          NUP 2309 ECP            NUP 2309 E.TVP2        NUP 2309 T
 
45     120     29     106        102       6700      7500      1.7       NJ 409             NJ 409                   NJ 409                 NJ 409
 
45     120     29     106        102       6700      10000     1.83      NJ 409 M           NJ 409 MAS              NJ 409 E.M1             NJ 409 M
 
45     120     29     106        102       6700      7500      1.65      NU 409             NU 409                   NU 409                 NU 409
 
50     80      16     46.8        56        9000      9500      0.35      NU 1010 T           NU 1010 ECP             NU 1010 E.TVP2          NU 1010 T
 
50     80      16     30.8        34.5      10000     15000     0.31      NU 1010 M          NU 1010 ML              NU 1010 E.M1           NU 1010 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.48      N 210 T             N 210 ECP               N 210 E.TVP2            N 210 T
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.5       NJ 210 W           NJ 210 ECJ               NJ 210 E1               NJ 210 W
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.5       NJ 210 M           NJ 210 ECM              NJ 210 E.M1             NJ 210 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      14000     0.5       NJ 210 M           NJ 210 ECML             NJ 210 E.M1             NJ 210 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.5       NJ 210 T            NJ 210 ECP              NJ 210 E.TVP2           NJ 210 T
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.49      NU 210 W           NU 210 ECJ              NU 210 E1               NU 210 W
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.57      NU 210 M           NU 210 ECM              NU 210 E.M1            NU 210 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      14000     0.57      NU 210 M           NU 210 ECML             NU 210 E.M1            NU 210 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.49      NU 210 T            NU 210 ECP              NU 210 E.TVP2           NU 210 T
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.51      NUP 210 W         NUP 210 ECJ             NUP 210 E1             NUP 210 W
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      14000     0.51      NUP 210 M          NUP 210 ECML           NUP 210 E.M1           NUP 210 M
 
50     90      20     73.5        69.5      8500      9000      0.51      NUP 210 T           NUP 210 ECP             NUP 210 E.TVP2         NUP 210 T
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.61      NJ 2210 W          NJ 2210 ECJ              NJ 2210 E1              NJ 2210 W
 
50     90      23     90         88        8500      14000     0.62      NJ 2210 M          NJ 2210 ECML            NJ 2210 E.M1            NJ 2210 M
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.59      NJ 2210 T           NJ 2210 ECP             NJ 2210 E.TVP2          NJ 2210 T
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.59      NJ 2210 T           NJ 2210 ECPH            NJ 2210 E.TVP2          NJ 2210 T
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.56      NU 2210 W          NU 2210 ECJ             NU 2210 E1              NU 2210 W
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.6       NU 2210 M          NU 2210 ECM             NU 2210 E.M1           NU 2210 M
 
50     90      23     90         88        8500      14000     0.6       NU 2210 M          NU 2210 ECML            NU 2210 E.M1           NU 2210 M
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.56      NU 2210 T           NU 2210 ECP             NU 2210 E.TVP2          NU 2210 T
 
50     90      23     73.5        69.5      8500      9000      0.49      NUB 210 T           NUB 210 ECP             NUB 210 E.TVP2         NUB 210 T
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.59      NUP 2210 W        NUP 2210 ECJ            NUP 2210 E1            NUP 2210 W
 
50     90      23     90         88        8500      14000     0.63      NUP 2210 M         NUP 2210 ECML          NUP 2210 E.M1          NUP 2210 M
 
50     90      23     90         88        8500      9000      0.59      NUP 2210 T          NUP 2210 ECNP