• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>55mm) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>55mm) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>55mm)

  • SKF,FAG,NSK,...


nup
nj

 
d      D       B      kN                   r/min                 kg       Local                SKF                         FAG                        NSK
 
60     95      18     37.4        44        8000      13000     0.48      NU 1012 M          NU 1012 ML              NU 1012 E.M1           NU 1012 M
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.81      N 212 M            N 212 ECM               N 212 E.M1              N 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.81      N 212 T             N 212 ECP               N 212 E.TVP2            N 212 T
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.82      NJ 212 W           NJ 212 ECJ               NJ 212 E1               NJ 212 W
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.83      NJ 212 M           NJ 212 ECM              NJ 212 E.M1             NJ 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      11000     0.83      NJ 212 M           NJ 212 ECML             NJ 212 E.M1             NJ 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.83      NJ 212 T            NJ 212 ECP              NJ 212 E.TVP2           NJ 212 T
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.83      NU 212 W           NU 212 ECJ              NU 212 E1               NU 212 W
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.87      NU 212 M           NU 212 ECM              NU 212 E.M1            NU 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      11000     0.87      NU 212 M           NU 212 ECML             NU 212 E.M1            NU 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.81      NU 212 T            NU 212 ECP              NU 212 E.TVP2           NU 212 T
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.88      NUP 212 W         NUP 212 ECJ             NUP 212 E1             NUP 212 W
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.86      NUP 212 M          NUP 212 ECM            NUP 212 E.M1           NUP 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      11000     0.86      NUP 212 M          NUP 212 ECML           NUP 212 E.M1           NUP 212 M
 
60     110     22     108        102       6700      7500      0.86      NUP 212 T           NUP 212 ECP             NUP 212 E.TVP2         NUP 212 T
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NJ 2212 W          NJ 2212 ECJ              NJ 2212 E1              NJ 2212 W
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NJ 2212 M          NJ 2212 ECM             NJ 2212 E.M1            NJ 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      11000     1.2       NJ 2212 M          NJ 2212 ECML            NJ 2212 E.M1            NJ 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NJ 2212 T           NJ 2212 ECP             NJ 2212 E.TVP2          NJ 2212 T
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.1       NU 2212 W          NU 2212 ECJ             NU 2212 E1              NU 2212 W
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.1       NU 2212 M          NU 2212 ECM             NU 2212 E.M1           NU 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      11000     1.1       NU 2212 M          NU 2212 ECML            NU 2212 E.M1           NU 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.1       NU 2212 T           NU 2212 ECP             NU 2212 E.TVP2          NU 2212 T
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NUP 2212 W        NUP 2212 ECJ            NUP 2212 E1            NUP 2212 W
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NUP 2212 M         NUP 2212 ECM           NUP 2212 E.M1          NUP 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      11000     1.15      NUP 2212 M         NUP 2212 ECML          NUP 2212 E.M1          NUP 2212 M
 
60     110     28     146        153       6700      7500      1.15      NUP 2212 T          NUP 2212 ECP            NUP 2212 E.TVP2        NUP 2212 T
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.8       N 312 W            N 312 ECJ                N 312 E1                N 312 W
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.8       N 312 M            N 312 ECM               N 312 E.M1              N 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.8       N 312 T             N 312 ECP               N 312 E.TVP2            N 312 T
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.9       NJ 312 W           NJ 312 ECJ               NJ 312 E1               NJ 312 W
 
60     130     31     173        160       5600      6700      2         NJ 312 M           NJ 312 ECM              NJ 312 E.M1             NJ 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      10000     2         NJ 312 M           NJ 312 ECML             NJ 312 E.M1             NJ 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.9       NJ 312 T            NJ 312 ECP              NJ 312 E.TVP2           NJ 312 T
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.8       NU 312 W           NU 312 ECJ              NU 312 E1               NU 312 W
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.95      NU 312 M           NU 312 ECM              NU 312 E.M1            NU 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      10000     1.95      NU 312 M           NU 312 ECML             NU 312 E.M1            NU 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.8       NU 312 T            NU 312 ECP              NU 312 E.TVP2           NU 312 T

60     130     31     173        160       5600      6700      1.95      NUP 312 W         NUP 312 ECJ             NUP 312 E1             NUP 312 W
60     130     31     173        160       5600      6700      1.95      NUP 312 M          NUP 312 ECM            NUP 312 E.M1           NUP 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      10000     1.95      NUP 312 M          NUP 312 ECML           NUP 312 E.M1           NUP 312 M
 
60     130     31     173        160       5600      6700      1.95      NUP 312 T           NUP 312 ECP             NUP 312 E.TVP2         NUP 312 T
 
60     130     46     260        265       5600      6700      2.8       NJ 2312 M          NJ 2312 ECM             NJ 2312 E.M1            NJ 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      10000     3.2       NJ 2312 M          NJ 2312 ECML            NJ 2312 E.M1            NJ 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      10000     3.2       NJ 2312 M          NJ 2312 ECN1ML         NJ 2312 E.M1            NJ 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      6700      2.8       NJ 2312 T           NJ 2312 ECP             NJ 2312 E.TVP2          NJ 2312 T
 
60     130     46     260        265       5600      6700      3.15      NU 2312 M          NU 2312 ECM             NU 2312 E.M1           NU 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      10000     3.15      NU 2312 M          NU 2312 ECML            NU 2312 E.M1           NU 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      6700      2.75      NU 2312 T           NU 2312 ECP             NU 2312 E.TVP2          NU 2312 T
 
60     130     46     260        265       5600      10000     2.85      NUP 2312 M         NUP 2312 ECML          NUP 2312 E.M1          NUP 2312 M
 
60     130     46     260        265       5600      6700      2.85      NUP 2312 T          NUP 2312 ECP            NUP 2312 E.TVP2        NUP 2312 T
 
60     150     35     168        173       5000      6000      3.1       NJ 412             NJ 412                   NJ 412                 NJ 412
 
60     150     35     168        173       5000      6000      3         NU 412             NU 412                   NU 412                 NU 412
 
65     100     18     62.7        81.5      7000      7500      0.45      NU 1013 T           NU 1013 ECP             NU 1013 E.TVP2          NU 1013 T
 
65     100     18     38         46.5      7500      12000     0.51      NU 1013 M          NU 1013 ML              NU 1013 E.M1           NU 1013 M
 
65     100     26     105        146       6300      7500      0.7       NJ 3013 T           NJ 3013 ECP             NJ 3013 E.TVP2          NJ 3013 T
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.05      N 213 T             N 213 ECP               N 213 E.TVP2            N 213 T
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.07      NJ 213 W           NJ 213 ECJ               NJ 213 E1               NJ 213 W
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.07      NJ 213 M           NJ 213 ECM              NJ 213 E.M1             NJ 213 M
 
65     120     23     122        118       6300      10000     1.07      NJ 213 M           NJ 213 ECML             NJ 213 E.M1             NJ 213 M
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.07      NJ 213 T            NJ 213 ECP              NJ 213 E.TVP2           NJ 213 T
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.1       NU 213 W           NU 213 ECJ              NU 213 E1               NU 213 W
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.16      NU 213 M           NU 213 ECM              NU 213 E.M1            NU 213 M
 
65     120     23     122        118       6300      10000     1.16      NU 213 M           NU 213 ECML             NU 213 E.M1            NU 213 M
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.05      NU 213 T            NU 213 ECP              NU 213 E.TVP2           NU 213 T
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.1       NUP 213 W         NUP 213 ECJ             NUP 213 E1             NUP 213 W
 
65     120     23     122        118       6300      10000     1.1       NUP 213 M          NUP 213 ECML           NUP 213 E.M1           NUP 213 M
 
65     120     23     122        118       6300      6700      1.1       NUP 213 T           NUP 213 ECP             NUP 213 E.TVP2         NUP 213 T
 
65     120     31     170        180       6300      6700      1.45      NJ 2213 W          NJ 2213 ECJ              NJ 2213 E1              NJ 2213 W
 
65     120     31     170        180       6300      10000     1.45      NJ 2213 M          NJ 2213 ECML            NJ 2213 E.M1            NJ 2213 M
 
65     120     31     170        180       6300      6700      1.45      NJ 2213 T           NJ 2213 ECP             NJ 2213 E.TVP2          NJ 2213 T
 
65     120     31     170        180       6300      6700      1.4       NU 2213 W          NU 2213 ECJ             NU 2213 E1              NU 2213 W
 
65     120     31     170        180       6300      10000     1.4       NU 2213 M          NU 2213 ECML            NU 2213 E.M1           NU 2213 M
 
65     120     31     170        180       6300      6700      1.4       NU 2213 T           NU 2213 ECP             NU 2213 E.TVP2          NU 2213 T
 
65     120     31     170        180       6300      6700      1.5       NUP 2213 T          NUP 2213 ECP            NUP 2213 E.TVP2        NUP 2213 T
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.25      N 313 M            N 313 ECM               N 313 E.M1              N 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.25      N 313 T             N 313 ECP               N 313 E.TVP2            N 313 T
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.33      NJ 313 W           NJ 313 ECJ               NJ 313 E1               NJ 313 W
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.5       NJ 313 M           NJ 313 ECM              NJ 313 E.M1             NJ 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      9500      2.5       NJ 313 M           NJ 313 ECML             NJ 313 E.M1             NJ 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.3       NJ 313 T            NJ 313 ECP              NJ 313 E.TVP2           NJ 313 T
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.28      NU 313 W           NU 313 ECJ              NU 313 E1               NU 313 W
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.43      NU 313 M           NU 313 ECM              NU 313 E.M1            NU 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      9500      2.43      NU 313 M           NU 313 ECML             NU 313 E.M1            NU 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.25      NU 313 T            NU 313 ECP              NU 313 E.TVP2           NU 313 T
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.35      NUP 313 W         NUP 313 ECJ             NUP 313 E1             NUP 313 W
 
65     140     33     212        196       5300      9500      2.35      NUP 313 M          NUP 313 ECML           NUP 313 E.M1           NUP 313 M
 
65     140     33     212        196       5300      6000      2.35      NUP 313 T           NUP 313 ECP             NUP 313 E.TVP2         NUP 313 T

65     140     48     285        290       5300      9500      3.6       NJ 2313 M          NJ 2313 ECML            NJ 2313 E.M1            NJ 2313 M
65     140     48     285        290       5300      6000      3.35      NJ 2313 T           NJ 2313 ECP             NJ 2313 E.TVP2          NJ 2313 T
 
65     140     48     285        290       5300      9500      3.4       NU 2313 M          NU 2313 ECML            NU 2313 E.M1           NU 2313 M
 
65     140     48     285        290       5300      6000      3.3       NU 2313 T           NU 2313 ECP             NU 2313 E.TVP2          NU 2313 T
 
65     140     48     285        290       5300      9500      3.45      NUP 2313 M         NUP 2313 ECML          NUP 2313 E.M1          NUP 2313 M
 
65     140     48     285        290       5300      6000      3.45      NUP 2313 T          NUP 2313 ECP            NUP 2313 E.TVP2        NUP 2313 T
 
65     160     37     183        190       4800      5600      3.65      NJ 413             NJ 413                   NJ 413                 NJ 413
 
65     160     37     183        190       4800      5600      3.95      NJ 413 M           NJ 413 M                 NJ 413 E.M1             NJ 413 M
 
65     160     37     183        190       4800      5600      3.6       NU 413             NU 413                   NU 413                 NU 413
 
70     110     20     76.5        93        6300      7000      0.62      NU 1014 T           NU 1014 ECP             NU 1014 E.TVP2          NU 1014 T
 
70     110     20     56.1        67.2      7000      11000     0.8       NU 1014 M          NU 1014 ML              NU 1014 E.M1           NU 1014 M
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.15      N 214 T             N 214 ECP               N 214 E.TVP2            N 214 T
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.2       NJ 214 W           NJ 214 ECJ               NJ 214 E1               NJ 214 W
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.25      NJ 214 M           NJ 214 ECM              NJ 214 E.M1             NJ 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      10000     1.25      NJ 214 M           NJ 214 ECML             NJ 214 E.M1             NJ 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.15      NJ 214 T            NJ 214 ECP              NJ 214 E.TVP2           NJ 214 T
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.2       NU 214 W           NU 214 ECJ              NU 214 E1               NU 214 W
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.25      NU 214 M           NU 214 ECM              NU 214 E.M1            NU 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      10000     1.25      NU 214 M           NU 214 ECML             NU 214 E.M1            NU 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.15      NU 214 T            NU 214 ECP              NU 214 E.TVP2           NU 214 T
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.2       NUP 214 M          NUP 214 ECM            NUP 214 E.M1           NUP 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      10000     1.2       NUP 214 M          NUP 214 ECML           NUP 214 E.M1           NUP 214 M
 
70     125     24     137        137       6000      6300      1.2       NUP 214 T           NUP 214 ECP             NUP 214 E.TVP2         NUP 214 T
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.7       NJ 2214 M          NJ 2214 ECM             NJ 2214 E.M1            NJ 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      10000     1.7       NJ 2214 M          NJ 2214 ECML            NJ 2214 E.M1            NJ 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.55      NJ 2214 T           NJ 2214 ECP             NJ 2214 E.TVP2          NJ 2214 T
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.55      NU 2214 W          NU 2214 ECJ             NU 2214 E1              NU 2214 W
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.55      NU 2214 M          NU 2214 ECM             NU 2214 E.M1           NU 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      10000     1.55      NU 2214 M          NU 2214 ECML            NU 2214 E.M1           NU 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.5       NU 2214 T           NU 2214 ECP             NU 2214 E.TVP2          NU 2214 T
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.75      NUP 2214 M         NUP 2214 ECM           NUP 2214 E.M1          NUP 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      10000     1.75      NUP 2214 M         NUP 2214 ECML          NUP 2214 E.M1          NUP 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.75      NUP 2214 M         NUP 2214 ECNM          NUP 2214 E.M1          NUP 2214 M
 
70     125     31     180        193       6000      6300      1.55      NUP 2214 T          NUP 2214 ECP            NUP 2214 E.TVP2        NUP 2214 T
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.75      N 314 M            N 314 ECM               N 314 E.M1              N 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.75      N 314 M            N 314 ECNJ              N 314 E1                N 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.75      N 314 T             N 314 ECP               N 314 E.TVP2            N 314 T
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.8       NJ 314 W           NJ 314 ECJ               NJ 314 E1               NJ 314 W
 
70     150     35     236        228       4800      5600      3.05      NJ 314 M           NJ 314 ECM              NJ 314 E.M1             NJ 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      8500      3.05      NJ 314 M           NJ 314 ECML             NJ 314 E.M1             NJ 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.8       NJ 314 T            NJ 314 ECP              NJ 314 E.TVP2           NJ 314 T
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.75      NU 314 W           NU 314 ECJ              NU 314 E1               NU 314 W
 
70     150     35     236        228       4800      5600      3         NU 314 M           NU 314 ECM              NU 314 E.M1            NU 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      8500      2.75      NU 314 M           NU 314 ECML             NU 314 E.M1            NU 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.75      NU 314 T            NU 314 ECP              NU 314 E.TVP2           NU 314 T
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.85      NUP 314 M          NUP 314 ECM            NUP 314 E.M1           NUP 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      8500      2.85      NUP 314 M          NUP 314 ECML           NUP 314 E.M1           NUP 314 M
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.85      NUP 314 T           NUP 314 ECNP           NUP 314 E.TVP2         NUP 314 T
 
70     150     35     236        228       4800      5600      2.85      NUP 314 T           NUP 314 ECP             NUP 314 E.TVP2         NUP 314 T
 
70     150     51     315        325       4800      8500      4.4       NJ 2314 M          NJ 2314 ECML            NJ 2314 E.M1            NJ 2314 M

70     150     51     315        325       4800      5600      4.05      NJ 2314 T           NJ 2314 ECP             NJ 2314 E.TVP2          NJ 2314 T
70     150     51     315        325       4800      8500      4.35      NU 2314 M          NU 2314 ECML            NU 2314 E.M1           NU 2314 M
 
70     150     51     315        325       4800      5600      4         NU 2314 T           NU 2314 ECP             NU 2314 E.TVP2          NU 2314 T
 
70     150     51     315        325       4800      8500      4.15      NUP 2314 M         NUP 2314 ECML          NUP 2314 E.M1          NUP 2314 M
 
70     150     51     315        325       4800      5600      4.15      NUP 2314 T          NUP 2314 ECP            NUP 2314 E.TVP2        NUP 2314 T
 
70     180     42     229        240       4300      5000      5.2       N 414              N 414                    N 414                  N 414
 
70     180     42     229        240       4300      5000      5.35      NJ 414             NJ 414                   NJ 414                 NJ 414
 
70     180     42     229        240       4300      5000      5.25      NU 414             NU 414                   NU 414                 NU 414
 
70     180     42     229        240       4300      5000      5.25      NU 414 M           NU 414 MA               NU 414 E.M1            NU 414 M
 
75     115     20     58.3        71        6700      10000     0.74      NU 1015 M          NU 1015 ML              NU 1015 E.M1           NU 1015 M
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.25      N 215 T             N 215 ECP               N 215 E.TVP2            N 215 T
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.4       NJ 215 W           NJ 215 ECJ               NJ 215 E1               NJ 215 W
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.3       NJ 215 M           NJ 215 ECM              NJ 215 E.M1             NJ 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      9500      1.4       NJ 215 M           NJ 215 ECML             NJ 215 E.M1             NJ 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.3       NJ 215 T            NJ 215 ECP              NJ 215 E.TVP2           NJ 215 T
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.27      NU 215 W           NU 215 ECJ              NU 215 E1               NU 215 W
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.35      NU 215 M           NU 215 ECM              NU 215 E.M1            NU 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      9500      1.35      NU 215 M           NU 215 ECML             NU 215 E.M1            NU 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.25      NU 215 T            NU 215 ECP              NU 215 E.TVP2           NU 215 T
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.3       NUP 215 W         NUP 215 ECJ             NUP 215 E1             NUP 215 W
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.3       NUP 215 M          NUP 215 ECM            NUP 215 E.M1           NUP 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      9500      1.3       NUP 215 M          NUP 215 ECML           NUP 215 E.M1           NUP 215 M
 
75     130     25     150        156       5600      6000      1.3       NUP 215 T           NUP 215 ECP             NUP 215 E.TVP2         NUP 215 T
 
75     130     31     186        208       5600      9500      1.6       NJ 2215 W          NJ 2215 ECJ              NJ 2215 E1              NJ 2215 W
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.6       NJ 2215 M          NJ 2215 ECML            NJ 2215 E.M1            NJ 2215 M
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.6       NJ 2215 T           NJ 2215 ECP             NJ 2215 E.TVP2          NJ 2215 T
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.6       NU 2215 W          NU 2215 ECJ             NU 2215 E1              NU 2215 W
 
75     130     31     186        208       5600      9500      1.6       NU 2215 M          NU 2215 ECML            NU 2215 E.M1           NU 2215 M
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.6       NU 2215 T           NU 2215 ECP             NU 2215 E.TVP2          NU 2215 T
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.65      NUP 2215 W        NUP 2215 ECJ            NUP 2215 E1            NUP 2215 W
 
75     130     31     186        208       5600      9500      1.65      NUP 2215 M         NUP 2215 ECML          NUP 2215 E.M1          NUP 2215 M
 
75     130     31     186        208       5600      6000      1.65      NUP 2215 T          NUP 2215 ECP            NUP 2215 E.TVP2        NUP 2215 T
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.3       N 315 M            N 315 ECM               N 315 E.M1              N 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.3       N 315 T             N 315 ECP               N 315 E.TVP2            N 315 T
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.35      NJ 315 W           NJ 315 ECJ               NJ 315 E1               NJ 315 W
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.65      NJ 315 M           NJ 315 ECM              NJ 315 E.M1             NJ 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      8000      3.65      NJ 315 M           NJ 315 ECML             NJ 315 E.M1             NJ 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.35      NJ 315 T            NJ 315 ECP              NJ 315 E.TVP2           NJ 315 T
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.3       NU 315 W           NU 315 ECJ              NU 315 E1               NU 315 W
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.6       NU 315 M           NU 315 ECM              NU 315 E.M1            NU 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      8000      3.6       NU 315 M           NU 315 ECML             NU 315 E.M1            NU 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.3       NU 315 T            NU 315 ECP              NU 315 E.TVP2           NU 315 T
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.45      NUP 315 M          NUP 315 ECM            NUP 315 E.M1           NUP 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      8000      3.45      NUP 315 M          NUP 315 ECML           NUP 315 E.M1           NUP 315 M
 
75     160     37     280        265       4500      5300      3.45      NUP 315 T           NUP 315 ECP             NUP 315 E.TVP2         NUP 315 T
 
75     160     55     380        400       4500      8000      5.4       NJ 2315 M          NJ 2315 ECML            NJ 2315 E.M1            NJ 2315 M
 
75     160     55     380        400       4500      8000      5.4       NJ 2315 M          NJ 2315 ECN2ML         NJ 2315 E.M1            NJ 2315 M
 
75     160     55     380        400       4500      5300      5         NJ 2315 T           NJ 2315 ECP             NJ 2315 E.TVP2          NJ 2315 T
 
75     160     55     380        400       4500      5300      4.93      NU 2315 W          NU 2315 ECJ             NU 2315 E1              NU 2315 W
 
75     160     55     380        400       4500      8000      4.93      NU 2315 M          NU 2315 ECML            NU 2315 E.M1           NU 2315 M

75     160     55     380        400       4500      5300      4.9       NU 2315 T           NU 2315 ECP             NU 2315 E.TVP2          NU 2315 T
75     160     55     380        400       4500      8000      5.1       NUP 2315 M         NUP 2315 ECML          NUP 2315 E.M1          NUP 2315 M
 
75     160     55     380        400       4500      5300      5.1       NUP 2315 T          NUP 2315 ECP            NUP 2315 E.TVP2        NUP 2315 T
 
75     190     45     264        280       4000      4800      6.9       NJ 415             NJ 415                   NJ 415                 NJ 415
 
75     190     45     264        280       4000      4800      6.25      NU 415             NU 415                   NU 415                 NU 415
 
75     190     45     264        280       4000      6300      6.75      NU 415 M           NU 415 MA               NU 415 E.M1            NU 415 M
 
80     125     22     99         127       5600      9500      1.1       NJ 1016 M          NJ 1016 ECML            NJ 1016 E.M1            NJ 1016 M
 
80     125     22     66         81.4      6300      6300      1         NU 1016            NU 1016                  NU 1016                NU 1016
 
80     125     22     99         127       5600      6000      1.1       NU 1016 M          NU 1016 ECM             NU 1016 E.M1           NU 1016 M
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.5       N 216 T             N 216 ECP               N 216 E.TVP2            N 216 T
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.6       NJ 216 W           NJ 216 ECJ               NJ 216 E1               NJ 216 W
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.6       NJ 216 M           NJ 216 ECM              NJ 216 E.M1             NJ 216 M
 
80     140     26     160        166       5300      8500      1.6       NJ 216 M           NJ 216 ECML             NJ 216 E.M1             NJ 216 M
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.55      NJ 216 T            NJ 216 ECP              NJ 216 E.TVP2           NJ 216 T
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.5       NU 216 W           NU 216 ECJ              NU 216 E1               NU 216 W
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.65      NU 216 M           NU 216 ECM              NU 216 E.M1            NU 216 M
 
80     140     26     160        166       5300      8500      1.65      NU 216 M           NU 216 ECML             NU 216 E.M1            NU 216 M
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.5       NU 216 T            NU 216 ECP              NU 216 E.TVP2           NU 216 T
 
80     140     26     160        166       5300      8500      1.65      NUP 216 M          NUP 216 ECML           NUP 216 E.M1           NUP 216 M
 
80     140     26     160        166       5300      5600      1.65      NUP 216 T           NUP 216 ECP             NUP 216 E.TVP2         NUP 216 T
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.05      NJ 2216 W          NJ 2216 ECJ              NJ 2216 E1              NJ 2216 W
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.05      NJ 2216 M          NJ 2216 ECM             NJ 2216 E.M1            NJ 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      8500      2.05      NJ 2216 M          NJ 2216 ECML            NJ 2216 E.M1            NJ 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.05      NJ 2216 T           NJ 2216 ECP             NJ 2216 E.TVP2          NJ 2216 T
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2         NU 2216 W          NU 2216 ECJ             NU 2216 E1              NU 2216 W
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2         NU 2216 M          NU 2216 ECM             NU 2216 E.M1           NU 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      8500      2.2       NU 2216 M          NU 2216 ECML            NU 2216 E.M1           NU 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2         NU 2216 T           NU 2216 ECP             NU 2216 E.TVP2          NU 2216 T
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.1       NUP 2216 W        NUP 2216 ECJ            NUP 2216 E1            NUP 2216 W
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.1       NUP 2216 M         NUP 2216 ECM           NUP 2216 E.M1          NUP 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      8500      2.1       NUP 2216 M         NUP 2216 ECML          NUP 2216 E.M1          NUP 2216 M
 
80     140     33     212        245       5300      5600      2.1       NUP 2216 T          NUP 2216 ECP            NUP 2216 E.TVP2        NUP 2216 T
 
80     170     39     300        290       4300      5000      3.9       N 316 M            N 316 ECM               N 316 E.M1              N 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      5000      3.9       N 316 T             N 316 ECP               N 316 E.TVP2            N 316 T
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4.05      NJ 316 W           NJ 316 ECJ               NJ 316 E1               NJ 316 W
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4.7       NJ 316 M           NJ 316 ECM              NJ 316 E.M1             NJ 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      7500      4.7       NJ 316 M           NJ 316 ECML             NJ 316 E.M1             NJ 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4         NJ 316 T            NJ 316 ECP              NJ 316 E.TVP2           NJ 316 T
 
80     170     39     300        290       4300      5000      3.95      NU 316 W           NU 316 ECJ              NU 316 E1               NU 316 W
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4.65      NU 316 M           NU 316 ECM              NU 316 E.M1            NU 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      7500      4.65      NU 316 M           NU 316 ECML             NU 316 E.M1            NU 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      5000      3.95      NU 316 T            NU 316 ECP              NU 316 E.TVP2           NU 316 T
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4.1       NUP 316 M          NUP 316 ECM            NUP 316 E.M1           NUP 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      7500      4.1       NUP 316 M          NUP 316 ECML           NUP 316 E.M1           NUP 316 M
 
80     170     39     300        290       4300      5000      4.1       NUP 316 T           NUP 316 ECP             NUP 316 E.TVP2         NUP 316 T
 
80     170     58     415        440       4300      5000      6         NJ 2316 M          NJ 2316 ECM             NJ 2316 E.M1            NJ 2316 M
 
80     170     58     415        440       4300      7500      6.6       NJ 2316 M          NJ 2316 ECML            NJ 2316 E.M1            NJ 2316 M
 
80     170     58     415        440       4300      5000      6         NJ 2316 T           NJ 2316 ECP             NJ 2316 E.TVP2          NJ 2316 T
 
80     170     58     415        440       4300      5000      5.95      NU 2316 M          NU 2316 ECM             NU 2316 E.M1           NU 2316 M
 
80     170     58     415        440       4300      7500      6.5       NU 2316 M          NU 2316 ECML            NU 2316 E.M1           NU 2316 M

80     170     58     415        440       4300      5000      5.95      NU 2316 T           NU 2316 ECP             NU 2316 E.TVP2          NU 2316 T
80     170     58     415        440       4300      7500      6.6       NUP 2316 M         NUP 2316 ECML          NUP 2316 E.M1          NUP 2316 M
 
80     170     58     415        440       4300      5000      6.6       NUP 2316 T          NUP 2316 ECP            NUP 2316 E.TVP2        NUP 2316 T
 
80     200     48     303        320       3800      4500      7.45      NJ 416             NJ 416                   NJ 416                 NJ 416
 
80     200     48     303        320       3800      4500      8.05      NJ 416 M           NJ 416 M                 NJ 416 E.M1             NJ 416 M

80     200     48     303        320       3800      4500      7.9       NU 416 M           NU 416 M                NU 416 E.M1            NU 416 M

 
 

Đối tác

ab9
ab2
ab4
ab5
ab1
ab6
ab8
ab3
ab7
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây