• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>130mm) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>130mm) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>130mm)

  • SKF,FAG,NSK,...


nup
nj

 
 d      D       B      kN                    r/min                 kg       Local                SKF                         FAG                        NSK
 
130    200     33     165        224       3800      3800      3.8       NJ 1026 M          NJ 1026 M                NJ 1026 E.M1            NJ 1026 M
 
130    200     33     165        224       3800      3800      3.8       NU 1026 M          NU 1026 M               NU 1026 E.M1           NU 1026 M
 
130    200     33     165        224       3800      5600      3.8       NU 1026 M          NU 1026 ML              NU 1026 E.M1           NU 1026 M
 
130    200     42     297        440       3200      4800      4.6       NU 2026 M          NU 2026 ECMA           NU 2026 E.M1           NU 2026 M
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.3       N 226 T             N 226 ECP               N 226 E.TVP2            N 226 T
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.85      NJ 226 W           NJ 226 ECJ               NJ 226 E1               NJ 226 W
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.6       NJ 226 M           NJ 226 ECM              NJ 226 E.M1             NJ 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      5300      6.85      NJ 226 M           NJ 226 ECML             NJ 226 E.M1             NJ 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.6       NJ 226 T            NJ 226 ECP              NJ 226 E.TVP2           NJ 226 T
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.75      NU 226 W           NU 226 ECJ              NU 226 E1               NU 226 W
 
130    230     40     415        455       3200      3400      7.15      NU 226 M           NU 226 ECM              NU 226 E.M1            NU 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      5300      7.15      NU 226 M           NU 226 ECML             NU 226 E.M1            NU 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.45      NU 226 T            NU 226 ECP              NU 226 E.TVP2           NU 226 T
 
130    230     40     415        455       3200      3400      7         NUP 226 W         NUP 226 ECJ             NUP 226 E1             NUP 226 W
 
130    230     40     415        455       3200      3400      7         NUP 226 M          NUP 226 ECM            NUP 226 E.M1           NUP 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      5300      7         NUP 226 M          NUP 226 ECML           NUP 226 E.M1           NUP 226 M
 
130    230     40     415        455       3200      3400      6.75      NUP 226 T           NUP 226 ECP             NUP 226 E.TVP2         NUP 226 T
 
130    230     64     610        735       3200      5300      12.2      NJ 2226 M          NJ 2226 ECML            NJ 2226 E.M1            NJ 2226 M
 
130    230     64     610        735       3200      3400      12.2      NJ 2226 T           NJ 2226 ECP             NJ 2226 E.TVP2          NJ 2226 T
 
130    230     64     610        735       3200      5300      12        NU 2226 M          NU 2226 ECML            NU 2226 E.M1           NU 2226 M
 
130    230     64     610        735       3200      3400      10.5      NU 2226 T           NU 2226 ECP             NU 2226 E.TVP2          NU 2226 T
 
130    230     64     610        735       3200      5300      12.2      NUP 2226 M         NUP 2226 ECML          NUP 2226 E.M1          NUP 2226 M
 
130    280     58     720        750       2400      3000      19.5      N 326 M            N 326 ECM               N 326 E.M1              N 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      3000      18.5      N 326 T             N 326 ECP               N 326 E.TVP2            N 326 T
 
130    280     58     720        750       2400      3000      18.4      NJ 326 W           NJ 326 ECJ               NJ 326 E1               NJ 326 W
 
130    280     58     720        750       2400      3000      19.4      NJ 326 M           NJ 326 ECM              NJ 326 E.M1             NJ 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      4500      19.4      NJ 326 M           NJ 326 ECML             NJ 326 E.M1             NJ 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      3000      18.4      NJ 326 T            NJ 326 ECP              NJ 326 E.TVP2           NJ 326 T
 
130    280     58     720        750       2400      3000      18        NU 326 W           NU 326 ECJ              NU 326 E1               NU 326 W
 
130    280     58     720        750       2400      3000      19        NU 326 M           NU 326 ECM              NU 326 E.M1            NU 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      4500      19        NU 326 M           NU 326 ECML             NU 326 E.M1            NU 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      3000      16.5      NU 326 T            NU 326 ECP              NU 326 E.TVP2           NU 326 T

130    280     58     720        750       2400      3800      19.6      NUP 326 M          NUP 326 ECML           NUP 326 E.M1           NUP 326 M
 
130    280     58     720        750       2400      3000      19.6      NUP 326 T           NUP 326 ECP             NUP 326 E.TVP2         NUP 326 T
 
130    280     93     1060       1250      2400      3800      30.5      NJ 2326 M          NJ 2326 ECMA           NJ 2326 E.M1            NJ 2326 M
 
130    280     93     1060       1250      2400      3800      30.5      NJ 2326 T           NJ 2326 ECPA            NJ 2326 E.TVP2          NJ 2326 T
 
130    280     93     1060       1250      2400      3800      30        NU 2326 M          NU 2326 ECMA           NU 2326 E.M1           NU 2326 M
 
130    280     93     1060       1250      2400      3800      31        NUP 2326 M         NUP 2326 ECMA          NUP 2326 E.M1          NUP 2326 M
 
140    210     33     172        245       3600      3600      4.05      NU 1028 M          NU 1028 M               NU 1028 E.M1           NU 1028 M
 
140    210     33     179        255       3600      5300      4.05      NU 1028 M          NU 1028 ML              NU 1028 E.M1           NU 1028 M
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.75      NJ 228 W           NJ 228 ECJ               NJ 228 E1               NJ 228 W
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.75      NJ 228 M           NJ 228 ECM              NJ 228 E.M1             NJ 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.75      NJ 228 M           NJ 228 ECML             NJ 228 E.M1             NJ 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.6       NU 228 W           NU 228 ECJ              NU 228 E1               NU 228 W
 
140    250     42     450        510       2800      3200      9.25      NU 228 M           NU 228 ECM              NU 228 E.M1            NU 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      4800      9.25      NU 228 M           NU 228 ECML             NU 228 E.M1            NU 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.9       NUP 228 W         NUP 228 ECJ             NUP 228 E1             NUP 228 W
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.9       NUP 228 M          NUP 228 ECM            NUP 228 E.M1           NUP 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      4800      8.9       NUP 228 M          NUP 228 ECML           NUP 228 E.M1           NUP 228 M
 
140    250     42     450        510       2800      3200      8.9       NUP 228 T           NUP 228 ECP             NUP 228 E.TVP2         NUP 228 T
 
140    250     68     655        830       2800      4800      15.3      NJ 2228 M          NJ 2228 ECML            NJ 2228 E.M1            NJ 2228 M
 
140    250     68     655        830       2800      4800      15        NU 2228 M          NU 2228 ECML            NU 2228 E.M1           NU 2228 M
 
140    250     68     655        830       2800      4800      15.6      NUP 2228 M         NUP 2228 ECML          NUP 2228 E.M1          NUP 2228 M
 
140    300     62     780        830       2400      2800      20.8      NJ 328 W           NJ 328 ECJ               NJ 328 E1               NJ 328 W
 
140    300     62     780        830       2400      2800      23        NJ 328 M           NJ 328 ECM              NJ 328 E.M1             NJ 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      4300      23        NJ 328 M           NJ 328 ECML             NJ 328 E.M1             NJ 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      4300      23        NJ 328 M           NJ 328 ECNML           NJ 328 E.M1             NJ 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      2800      20.5      NU 328 W           NU 328 ECJ              NU 328 E1               NU 328 W
 
140    300     62     780        830       2400      2800      22.7      NU 328 M           NU 328 ECM              NU 328 E.M1            NU 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      4300      22.7      NU 328 M           NU 328 ECML             NU 328 E.M1            NU 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      2800      23        NUP 328 W         NUP 328 ECJ             NUP 328 E1             NUP 328 W
 
140    300     62     780        830       2400      2800      23.5      NUP 328 M          NUP 328 ECM            NUP 328 E.M1           NUP 328 M
 
140    300     62     780        830       2400      4300      23.5      NUP 328 M          NUP 328 ECML           NUP 328 E.M1           NUP 328 M
 
140    300     102    1200       1430      2400      3600      37.5      NJ 2328 M          NJ 2328 ECMA           NJ 2328 E.M1            NJ 2328 M
 
140    300     102    1200       1430      2400      3600      37        NU 2328 M          NU 2328 ECMA           NU 2328 E.M1           NU 2328 M
 
140    300     102    1200       1430      2400      3600      37.5      NUP 2328 M         NUP 2328 ECMA          NUP 2328 E.M1          NUP 2328 M
 
150    225     35     198        290       3200      5000      4.85      NJ 1030 M          NJ 1030 ML               NJ 1030 E.M1            NJ 1030 M
 
150    225     35     194        275       3200      3200      4.85      NU 1030 M          NU 1030 M               NU 1030 E.M1           NU 1030 M
 
150    225     35     198        290       3200      5000      4.85      NU 1030 M          NU 1030 ML              NU 1030 E.M1           NU 1030 M
 
150    270     45     510        600       2600      2800      10.5      NJ 230 W           NJ 230 ECJ               NJ 230 E1               NJ 230 W
 
150    270     45     510        600       2600      2800      10.8      NJ 230 M           NJ 230 ECM              NJ 230 E.M1             NJ 230 M
 
150    270     45     510        600       2600      4500      10.8      NJ 230 M           NJ 230 ECML             NJ 230 E.M1             NJ 230 M
 
150    270     45     510        600       2600      2800      10.3      NU 230 W           NU 230 ECJ              NU 230 E1               NU 230 W
 
150    270     45     510        600       2600      2800      10.6      NU 230 M           NU 230 ECM              NU 230 E.M1            NU 230 M
 
150    270     45     510        600       2600      4500      10.6      NU 230 M           NU 230 ECML             NU 230 E.M1            NU 230 M
 
150    270     45     510        600       2600      2800      10.7      NUP 230 W         NUP 230 ECJ             NUP 230 E1             NUP 230 W
 
150    270     45     510        600       2600      2800      11        NUP 230 M          NUP 230 ECM            NUP 230 E.M1           NUP 230 M
 
150    270     45     510        600       2600      4500      11        NUP 230 M          NUP 230 ECML           NUP 230 E.M1           NUP 230 M
 
150    270     73     735        930       2600      2800      18.7      NJ 2230 M          NJ 2230 ECM             NJ 2230 E.M1            NJ 2230 M
 
150    270     73     735        930       2600      2800      18.5      NU 2230 M          NU 2230 ECM             NU 2230 E.M1           NU 2230 M
 
150    320     65     900        965       2200      3400      27.7      NJ 330 M           NJ 330 ECM              NJ 330 E.M1             NJ 330 M

150    320     65     900        965       2200      2600      27.7      NJ 330 M           NJ 330 ECMA            NJ 330 E.M1             NJ 330 M
150    320     65     900        965       2200      2600      27.5      NU 330 M           NU 330 ECM              NU 330 E.M1            NU 330 M
 
150    320     65     900        965       2200      3400      27.5      NU 330 M           NU 330 ECMA            NU 330 E.M1            NU 330 M
 
150    320     108    1370       1630      2200      3400      46        NJ 2330 M          NJ 2330 ECMA           NJ 2330 E.M1            NJ 2330 M
 
150    320     108    1370       1630      2200      3400      45.5      NU 2330 M          NU 2330 ECMA           NU 2330 E.M1           NU 2330 M
 
150    320     108    1370       1630      2200      3400      46.5      NUP 2330 M         NUP 2330 ECMA          NUP 2330 E.M1          NUP 2330 M
 
160    240     38     229        325       3000      4800      6.1       NJ 1032 M          NJ 1032 ML               NJ 1032 E.M1            NJ 1032 M
 
160    240     38     229        325       3000      3000      5.95      NU 1032 M          NU 1032 M               NU 1032 E.M1           NU 1032 M
 
160    240     38     229        325       3000      4800      5.95      NU 1032 M          NU 1032 ML              NU 1032 E.M1           NU 1032 M
 
160    240     48     418        670       2600      4000      7.9       NU 2032 M          NU 2032 ECMA           NU 2032 E.M1           NU 2032 M
 
160    290     48     585        680       2400      2600      14.3      N 232 M            N 232 ECM               N 232 E.M1              N 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      2600      14.4      NJ 232 M           NJ 232 ECM              NJ 232 E.M1             NJ 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      4000      14.4      NJ 232 M           NJ 232 ECML             NJ 232 E.M1             NJ 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      2600      14.2      NU 232 M           NU 232 ECM              NU 232 E.M1            NU 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      4000      14.2      NU 232 M           NU 232 ECML             NU 232 E.M1            NU 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      2600      14.5      NUP 232 M          NUP 232 ECM            NUP 232 E.M1           NUP 232 M
 
160    290     48     585        680       2400      4000      14.5      NUP 232 M          NUP 232 ECML           NUP 232 E.M1           NUP 232 M
 
160    290     80     930        1200      2400      3400      24.7      NJ 2232 M          NJ 2232 ECMA           NJ 2232 E.M1            NJ 2232 M
 
160    290     80     930        1200      2400      3400      24.2      NU 2232 M          NU 2232 ECMA           NU 2232 E.M1           NU 2232 M
 
160    290     80     930        1200      2400      3400      25        NUP 2232 M         NUP 2232 ECMA          NUP 2232 E.M1          NUP 2232 M
 
160    340     68     1000       1080      2000      2400      32.2      NJ 332 M           NJ 332 ECM              NJ 332 E.M1             NJ 332 M
 
160    340     68     1000       1080      2000      3200      32.2      NJ 332 M           NJ 332 ECMA            NJ 332 E.M1             NJ 332 M
 
160    340     68     1000       1080      2000      2400      32        NU 332 M           NU 332 ECM              NU 332 E.M1            NU 332 M
 
160    340     68     1000       1080      2000      3200      32        NU 332 M           NU 332 ECMA            NU 332 E.M1            NU 332 M
 
160    340     68     1000       1080      2000      3200      32.5      NUP 332 M          NUP 332 ECMA           NUP 332 E.M1           NUP 332 M
 
160    340     114    1250       1730      2000      3200      53.5      NJ 2332 M          NJ 2332 ECMA           NJ 2332 E.M1            NJ 2332 M
 
160    340     114    1250       1730      2000      3200      53        NU 2332 M          NU 2332 ECMA           NU 2332 E.M1           NU 2332 M
 
170    260     42     275        400       2800      4300      8.15      NJ 1034 M          NJ 1034 ML               NJ 1034 E.M1            NJ 1034 M
 
170    260     42     275        400       2800      2800      8         NU 1034 M          NU 1034 M               NU 1034 E.M1           NU 1034 M
 
170    260     42     275        400       2800      4300      8         NU 1034 M          NU 1034 ML              NU 1034 E.M1           NU 1034 M
 
170    260     54     473        735       2400      3600      11        NU 2034 M          NU 2034 ECMA           NU 2034 E.M1           NU 2034 M
 
170    310     52     695        815       2400      2400      18.7      NJ 234 M           NJ 234 ECM              NJ 234 E.M1             NJ 234 M
 
170    310     52     695        815       2400      3200      18.7      NJ 234 M           NJ 234 ECMA            NJ 234 E.M1             NJ 234 M
 
170    310     52     695        815       2400      2400      18.2      NU 234 M           NU 234 ECM              NU 234 E.M1            NU 234 M
 
170    310     52     695        815       2400      3200      18.2      NU 234 M           NU 234 ECMA            NU 234 E.M1            NU 234 M
 
170    310     52     695        815       2400      3200      20        NUP 234 M          NUP 234 ECM            NUP 234 E.M1           NUP 234 M
 
170    310     52     695        815       2400      3200      20        NUP 234 M          NUP 234 ECMA           NUP 234 E.M1           NUP 234 M
 
170    310     86     1060       1430      2400      3200      30        NU 2234 M          NU 2234 ECMA           NU 2234 E.M1           NU 2234 M
 
170    360     72     952        1180      1700      2200      38.5      N 334 M            N 334 ECM               N 334 E.M1              N 334 M
 
170    360     72     952        1180      1700      2200      37.5      NU 334 M           NU 334 ECM              NU 334 E.M1            NU 334 M
 
170    360     72     952        1180      1700      3000      37.5      NU 334 M           NU 334 ECMA            NU 334 E.M1            NU 334 M
 
170    360     72     809        1040      1900      2200      38.5      NU 334 M           NU 334 M                NU 334 E.M1            NU 334 M
 
170    360     120    1450       2040      1700      3000      63        NJ 2334 M          NJ 2334 ECMA           NJ 2334 E.M1            NJ 2334 M
 
170    360     120    1450       2040      1700      3000      63        NU 2334 M          NU 2334 ECMA           NU 2334 E.M1           NU 2334 M
 
180    280     46     336        475       2600      4000      10.5      NJ 1036 M          NJ 1036 ML               NJ 1036 E.M1            NJ 1036 M
 
180    280     46     336        475       2600      2600      10.5      NU 1036 M          NU 1036 M               NU 1036 E.M1           NU 1036 M
 
180    280     46     336        475       2600      4000      10.5      NU 1036 M          NU 1036 ML              NU 1036 E.M1           NU 1036 M
 
180    320     52     720        850       2200      3200      19.3      NJ 236 M           NJ 236 ECMA            NJ 236 E.M1             NJ 236 M
 
180    320     52     720        850       2200      3200      19.1      NU 236 M           NU 236 ECM              NU 236 E.M1            NU 236 M
 
180    320     52     720        850       2200      3200      19.1      NU 236 M           NU 236 ECMA            NU 236 E.M1            NU 236 M

180    320     52     720        850       2200      3200      21        NUP 236 M          NUP 236 ECMA           NUP 236 E.M1           NUP 236 M
180    320     86     1100       1430      2200      2400      32        NJ 2236 M          NJ 2236 ECM             NJ 2236 E.M1            NJ 2236 M
 
180    320     86     1100       1430      2200      3200      32        NJ 2236 M          NJ 2236 ECMA           NJ 2236 E.M1            NJ 2236 M
 
180    320     86     1100       1430      2200      2400      31.5      NU 2236 M          NU 2236 ECM             NU 2236 E.M1           NU 2236 M
 
180    320     86     1100       1430      2200      3200      31.5      NU 2236 M          NU 2236 ECMA           NU 2236 E.M1           NU 2236 M
 
180    380     75     1020       1290      1600      2200      45        NU 336 M           NU 336 ECM              NU 336 E.M1            NU 336 M
 
180    380     126    1610       2240      1600      2800      71.5      NU 2336 M          NU 2336 ECMA           NU 2336 E.M1           NU 2336 M
 
180    440     95     1250       1600      1600      2400      80        NUP 436 M          NUP 436 MA              NUP 436 E.M1           NUP 436 M
 
190    260     33     251        400       2600      4000      5.5       NJ 1938 M          NJ 1938 ECML            NJ 1938 E.M1            NJ 1938 M
 
190    290     46     347        500       2600      3800      11        NJ 1038 M          NJ 1038 ML               NJ 1038 E.M1            NJ 1038 M
 
190    290     46     347        500       2600      3800      11        NU 1038 M          NU 1038 ML              NU 1038 E.M1           NU 1038 M
 
190    340     55     800        965       2000      2200      24.5      NJ 238 M           NJ 238 ECM              NJ 238 E.M1             NJ 238 M
 
190    340     55     800        965       2000      3000      24.5      NJ 238 M           NJ 238 ECMA            NJ 238 E.M1             NJ 238 M
 
190    340     55     800        965       2000      2200      24        NU 238 M           NU 238 ECM              NU 238 E.M1            NU 238 M
 
190    340     55     800        965       2000      3000      24        NU 238 M           NU 238 ECMA            NU 238 E.M1            NU 238 M
 
190    340     55     800        965       2000      2200      25        NUP 238 M          NUP 238 ECM            NUP 238 E.M1           NUP 238 M
 
190    340     55     800        965       2000      3000      25        NUP 238 M          NUP 238 ECMA           NUP 238 E.M1           NUP 238 M
 
190    340     92     1220       1600      2000      3000      39        NU 2238 M          NU 2238 ECM             NU 2238 E.M1           NU 2238 M
 
190    340     92     1220       1600      2000      3000      39        NU 2238 M          NU 2238 ECMA           NU 2238 E.M1           NU 2238 M
 
190    400     78     1140       1500      1500      200       50        NU 338 M           NU 338 ECM              NU 338 E.M1            NU 338 M
 
190    400     132    1830       2550      1500      2600      82.5      NU 2338 M          NU 2338 ECMA           NU 2338 E.M1           NU 2338 M
 
200    250     30     183        345       2800      3600      3.55      NJ 2840 M          NJ 2840 ECMA           NJ 2840 E.M1            NJ 2840 M
 
200    280     38     341        540       2600      3800      7.4       NJ 1940 M          NJ 1940 ECMP            NJ 1940 E.M1            NJ 1940 M
 
200    310     51     380        570       2400      2400      14.5      NU 1040 M          NU 1040 M               NU 1040 E.M1           NU 1040 M
 
200    310     51     380        570       2400      3000      14.5      NU 1040 M          NU 1040 MA              NU 1040 E.M1           NU 1040 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2200      29        NJ 240 M           NJ 240 ECM              NJ 240 E.M1             NJ 240 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2800      29        NJ 240 M           NJ 240 ECMA            NJ 240 E.M1             NJ 240 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2200      28.5      NU 240 M           NU 240 ECM              NU 240 E.M1            NU 240 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2800      28.5      NU 240 M           NU 240 ECMA            NU 240 E.M1            NU 240 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2200      29.5      NUP 240 M          NUP 240 ECM            NUP 240 E.M1           NUP 240 M
 
200    360     58     850        1020      1900      2800      29.5      NUP 240 M          NUP 240 ECMA           NUP 240 E.M1           NUP 240 M
 
200    360     98     1370       1800      1900      2800      46        NJ 2240 M          NJ 2240 ECMA           NJ 2240 E.M1            NJ 2240 M
 
200    360     98     1370       1800      1900      2800      46        NU 2240 M          NU 2240 ECMA           NU 2240 E.M1           NU 2240 M
 
200    360     128    1540       2450      1600      2400      59        NU 3240 M          NU 3240 ECM             NU 3240 E.M1           NU 3240 M
 
200    420     80     1230       1630      1400      2400      57.5      NU 340 M           NU 340 ECMA            NU 340 E.M1            NU 340 M
 
200    420     138    1980       2800      1400      2400      97        NJ 2340 M          NJ 2340 ECMA           NJ 2340 E.M1            NJ 2340 M
 
200    420     138    1980       2800      1400      2400      96.5      NU 2340 M          NU 2340 ECMA           NU 2340 E.M1           NU 2340 M
 
220    300     38     336        560       2400      3000      8.3       NJ 1944 M          NJ 1944 ECMA           NJ 1944 E.M1            NJ 1944 M
 
220    300     48     457        830       2400      3600      10        NU 2944 M          NU 2944 M2P             NU 2944 E.M1           NU 2944 M
 
220    340     56     495        735       2200      3200      19        NJ 1044 M          NJ 1044 MP              NJ 1044 E.M1            NJ 1044 M
 
220    340     56     495        735       2200      2200      18.5      NU 1044 M          NU 1044 M               NU 1044 E.M1           NU 1044 M
 
220    340     56     495        735       2200      2800      18.5      NU 1044 M          NU 1044 MA              NU 1044 E.M1           NU 1044 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      1900      38.2      NJ 244 M           NJ 244 ECM              NJ 244 E.M1             NJ 244 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      2400      38.2      NJ 244 M           NJ 244 ECMA            NJ 244 E.M1             NJ 244 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      1900      38        NU 244 M           NU 244 ECM              NU 244 E.M1            NU 244 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      2400      38        NU 244 M           NU 244 ECMA            NU 244 E.M1            NU 244 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      1900      38.5      NUP 244 M          NUP 244 ECM            NUP 244 E.M1           NUP 244 M
 
220    400     65     1060       1290      1600      2400      38.5      NUP 244 M          NUP 244 ECMA           NUP 244 E.M1           NUP 244 M
 
220    400     108    1570       2280      1600      2400      62.5      NU 2244 M          NU 2244 ECMA           NU 2244 E.M1           NU 2244 M
 
220    460     88     1210       1630      1500      1700      73.5      NJ 344 M           NJ 344 M                 NJ 344 E.M1             NJ 344 M

220    460     88     1210       1630      1500      1700      72.5      NU 344 M           NU 344 M                NU 344 E.M1            NU 344 M
220    460     145    2380       3450      1300      2200      120       NU 2344 M          NU 2344 ECMA           NU 2344 E.M1           NU 2344 M
 
220    460     145    2380       3450      1300      2800      120       NU 2344 M          NU 2344 ECMP           NU 2344 E.M1           NU 2344 M
 
240    300     28     201        365       2400      3600      4.5       NUZ 1848 M         NUZ 1848 ECMA          NUZ 1848 E.M1          NUZ 1848 M
 
240    360     56     523        800       2000      2600      20        NU 1048 M          NU 1048 MA              NU 1048 E.M1           NU 1048 M
 
240    440     72     952        1370      1600      2200      52.5      NJ 248 M           NJ 248 MA               NJ 248 E.M1             NJ 248 M
 
240    440     72     952        1370      1600      2200      51.5      NU 248 M           NU 248 MA               NU 248 E.M1            NU 248 M
 
240    440     72     952        1370      1600      2200      53.5      NUP 248 M          NUP 248 MA              NUP 248 E.M1           NUP 248 M
 
240    440     120    1450       2360      1500      2200      85        NJ 2248 M          NJ 2248 MA              NJ 2248 E.M1            NJ 2248 M
 
240    440     120    1450       2360      1500      2200      84        NU 2248 M          NU 2248 MA              NU 2248 E.M1           NU 2248 M
 
240    500     95     1450       2000      1300      2000      98.5      NJ 348 M           NJ 348 MA               NJ 348 E.M1             NJ 348 M
 
240    500     95     1450       2000      1300      1600      94.5      NU 348 M           NU 348 M                NU 348 E.M1            NU 348 M
 
240    500     155    2600       3650      1200      2000      155       NU 2348 M          NU 2348 ECMA           NU 2348 E.M1           NU 2348 M
 
260    400     65     627        965       1800      2800      30        NJ 1052 M          NJ 1052 MP              NJ 1052 E.M1            NJ 1052 M
 
260    400     65     627        965       1800      1800      29.5      NU 1052 M          NU 1052 M               NU 1052 E.M1           NU 1052 M
 
260    400     65     627        965       1800      2400      29.5      NU 1052 M          NU 1052 MA              NU 1052 E.M1           NU 1052 M
 
260    400     104    1420       2320      1500      2400      49.5      NU 3052 M          NU 3052 ECMA           NU 3052 E.M1           NU 3052 M
 
260    440     144    2090       3450      1300      2200      98        NU 3152 M          NU 3152 ECMA           NU 3152 E.M1           NU 3152 M
 
260    480     80     1170       1700      1400      2000      70        NJ 252 M           NJ 252 MA               NJ 252 E.M1             NJ 252 M
 
260    480     80     1170       1700      1400      2000      68.5      NU 252 M           NU 252 MA               NU 252 E.M1            NU 252 M
 
260    480     80     1170       1700      1400      2000      72        NUP 252 M          NUP 252 MA              NUP 252 E.M1           NUP 252 M
 
260    480     130    1790       3000      1300      2000      110       N 2252 M           N 2252 MB               N 2252 E.M1             N 2252 M
 
260    480     130    1790       3000      1300      2000      112       NJ 2252 M          NJ 2252 MA              NJ 2252 E.M1            NJ 2252 M
 
260    480     130    1790       3000      1400      2000      110       NU 2252 M          NU 2252 MA              NU 2252 E.M1           NU 2252 M
 
260    540     102    1940       2700      1100      1800      125       NU 352 M           NU 352 ECMA            NU 352 E.M1            NU 352 M
 
260    540     165    3190       4500      1100      1800      190       NU 2352 M          NU 2352 ECMA           NU 2352 E.M1           NU 2352 M
 
280    420     65     660        1060      1700      2200      31.5      NU 1056 M          NU 1056 MA              NU 1056 E.M1           NU 1056 M
 
280    420     82     1230       2160      1400      2200      40        NU 2056 M          NU 2056 ECMA           NU 2056 E.M1           NU 2056 M
 
280    460     146    2290       3900      1200      2000      105       NU 3156 M          NU 3156 EMA/HB1        NU 3156 E.M1           NU 3156 M
 
280    500     80     1140       1700      1400      1900      73        NJ 256 M           NJ 256 MA               NJ 256 E.M1             NJ 256 M
 
280    500     80     1140       1700      1400      1900      71.5      NU 256 M           NU 256 MA               NU 256 E.M1            NU 256 M
 
280    500     130    2200       3250      1200      1900      115       NU 2256 M          NU 2256 ECMA           NU 2256 E.M1           NU 2256 M
 
280    580     175    2700       4300      1000      1700      230       NU 2356 M          NU 2356 MA              NU 2356 E.M1           NU 2356 M

Đối tác

ab4
ab1
ab2
ab6
ab9
ab5
ab8
ab7
ab3
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây