• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA HAI DÃY KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA  HAI DÃY SKF.FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA HAI DÃY

  • SKF.FAG,NSK,...


dua 2 day
d       D         B        kN                     r/min                   kg       Local                           SKF                                  FAG                             NSK
 
105    175     69     413        670       3400      4300      6.7       NNU 4121 MBKR30    NNU 4121 K30M/W33     NNU 4121 K30.M        NNU 4121 MBKR30
 
105    175     69     413        670       3400      4300      6.7       NNU 4121 MB         NNU 4121 M/W33        NNU 4121 M            NNU 4121 MB
 
110    180     69     418        710       3200      4300      6.95      NNU 4122 MBKR30    NNU 4122 K30M/W33     NNU 4122 K30.M        NNU 4122 MBKR30
 
110    180     69     418        710       3200      4300      6.95      NNU 4122 MB         NNU 4122 M/W33        NNU 4122 M            NNU 4122 MB
 
120    200     80     523        865       3000      3800      11        NNU 4124 MBKR30    NNU 4124 K30M/W33     NNU 4124 K30.M        NNU 4124 MBKR30
 
120    200     80     523        865       3000      3800      11        NNU 4124 MB         NNU 4124 M/W33        NNU 4124 M            NNU 4124 MB
 
130    210     80     561        965       2800      3600      10.7      NNU 4126 MBKR30    NNU 4126 K30M/W33     NNU 4126 K30.M        NNU 4126 MBKR30
 
130    210     80     561        965       2800      3600      10.7      NNU 4126 MB         NNU 4126 M/W33        NNU 4126 M            NNU 4126 MB
 
140    225     85     627        1040      2600      3400      13        NNU 4128 MBKR30    NNU 4128 K30M/W33     NNU 4128 K30.M        NNU 4128 MBKR30
 
140    225     85     627        1040      2600      3400      13        NNU 4128 MB         NNU 4128 M/W33        NNU 4128 M            NNU 4128 MB
 
150    250     100    748        1290      2400      3000      18        NNU 4130 MBKR30    NNU 4130 K30M/W33     NNU 4130 K30.M        NNU 4130 MBKR30
 
150    250     100    748        1290      2400      3000      18        NNU 4130 MB         NNU 4130 M/W33        NNU 4130 M            NNU 4130 MB
 
160    270     109    935        1530      2200      2800      25        NNU 4132 MBKR30    NNU 4132 K30M/W33     NNU 4132 K30.M        NNU 4132 MBKR30
 
160    270     109    935        1530      2200      2800      25        NNU 4132 MB         NNU 4132 M/W33        NNU 4132 M            NNU 4132 MB
 
170    280     109    968        1630      2000      2600      26        NNU 4134 MBKR30    NNU 4134 K30M/W33     NNU 4134 K30.M        NNU 4134 MBKR30
 
170    280     109    968        1630      2000      2600      26        NNU 4134 MB         NNU 4134 M/W33        NNU 4134 M            NNU 4134 MB
 
180    300     118    1080       1830      1900      2400      32.5      NNU 4136 MBKR30    NNU 4136 K30M/W33     NNU 4136 K30.M        NNU 4136 MBKR30
 
180    300     118    1080       1830      1900      2400      32.5      NNU 4136 MB         NNU 4136 M/W33        NNU 4136 M            NNU 4136 MB
 
190    320     128    1320       2200      1800      2400      41        NNU 4138 MBKR30    NNU 4138 K30M/W33     NNU 4138 K30.M        NNU 4138 MBKR30
 
190    320     128    1320       2200      1800      2400      41        NNU 4138 MB         NNU 4138 M/W33        NNU 4138 M            NNU 4138 MB
 
200    250     50     242        600       2400      2600      5.75      NNU 4840 KR         NNU 4840 K/W33         NNU 4840 K1           NNU 4840 KR
 
200    250     50     242        600       2400      2600      5.75      NNU 4840 W          NNU 4840 W33           NNU 4840              NNU 4840 W
 
200    340     140    1470       2550      1700      2200      51        NNU 4140 MBKR30    NNU 4140 K30M/W33     NNU 4140 K30.M        NNU 4140 MBKR30
 
200    340     140    1470       2550      1700      2200      51        NNU 4140 MB         NNU 4140 M/W33        NNU 4140 M            NNU 4140 MB
 
220    370     150    1650       2900      1500      2000      65        NNU 4144 MBKR30    NNU 4144 K30M/W33     NNU 4144 K30.M        NNU 4144 MBKR30
 
220    370     150    1650       2900      1500      2000      65        NNU 4144 MB         NNU 4144 M/W33        NNU 4144 M            NNU 4144 MB
 
240    300     60     358        930       2200      2400      9.9       NNU 4848 KR         NNU 4848 K/W33         NNU 4848 K1           NNU 4848 KR
 
240    300     60     358        930       2200      2400      9.9       NNU 4848 W          NNU 4848 W33           NNU 4848              NNU 4848 W
 
240    400     160    1980       3650      1400      1800      85        NNU 4148 MBKR30    NNU 4148 K30M/W33     NNU 4148 K30.M        NNU 4148 MBKR30
 
240    400     160    1980       3650      1400      1800      85        NNU 4148 MB         NNU 4148 M/W33        NNU 4148 M            NNU 4148 MB
 
260    400     140    1650       3150      1500      1800      63.5      NNU 4052 MBKR      NNU 4052 KM/W33       NNU 4052 K.M          NNU 4052 MBKR
 
260    400     140    1650       3150      1500      1800      63.5      NNU 4052 MB         NNU 4052 M/W33        NNU 4052 M            NNU 4052 MB
 
260    440     180    2200       3900      1300      1600      110       NNU 4152 MBKR30    NNU 4152 K30M/W33     NNU 4152 K30.M        NNU 4152 MBKR30
 
260    440     180    2200       3900      1300      1600      110       NNU 4152 MB         NNU 4152 M/W33        NNU 4152 M            NNU 4152 MB
 
280    350     69     457        1200      1700      1900      15.5      NNU 4856 KR         NNU 4856 K/W33         NNU 4856 K1           NNU 4856 KR
 
280    350     69     457        1200      1700      1900      15.5      NNU 4856 W          NNU 4856 W33           NNU 4856              NNU 4856 W
 
280    420     140    1650       3150      1400      1700      66.5      NNU 4056 MBKR      NNU 4056 KM/W33       NNU 4056 K.M          NNU 4056 MBKR
 
280    420     140    1650       3150      1400      1700      66.5      NNU 4056 MB         NNU 4056 M/W33        NNU 4056 M            NNU 4056 MB
 
280    460     180    2550       4750      1200      1500      120       NNU 4156 MBKR30    NNU 4156 K30M/W33     NNU 4156 K30.M        NNU 4156 MBKR30
 
280    460     180    2550       4750      1200      1500      120       NNU 4156 MB         NNU 4156 M/W33        NNU 4156 M            NNU 4156 MB
 
300    380     80     792        2120      1600      1700      22        NNU 4860 KR         NNU 4860 K/W33         NNU 4860 K1           NNU 4860 KR
 
300    380     80     792        2120      1600      1700      22        NNU 4860 W          NNU 4860 W33           NNU 4860              NNU 4860 W
 
300    460     160    2010       4000      1300      1500      96        NNU 4060 MBKR      NNU 4060 KM/W33       NNU 4060 K.M          NNU 4060 MBKR
 
300    460     160    2010       4000      1300      1500      96        NNU 4060 MB         NNU 4060 M/W33        NNU 4060 M            NNU 4060 MB
 
300    500     200    2860       5300      1100      1400      155       NNU 4160 MBKR30    NNU 4160 K30M/W33     NNU 4160 K30.M        NNU 4160 MBKR30
 
300    500     200    2860       5300      1100      1400      155       NNU 4160 MB         NNU 4160 M/W33        NNU 4160 M            NNU 4160 MB
 
320    400     80     765        2080      1500      1600      23.5      NNU 4864 KR         NNU 4864 K/W33         NNU 4864 K1           NNU 4864 KR
 
320    400     80     765        2080      1500      1600      23.5      NNU 4864 W          NNU 4864 W33           NNU 4864              NNU 4864 W
 
320    480     160    2120       4300      1200      1400      100       NNU 4064 MBKR      NNU 4064 KM/W33       NNU 4064 K.M          NNU 4064 MBKR

320    480     160    2120       4300      1200      1400      100       NNU 4064 MB         NNU 4064 M/W33        NNU 4064 M            NNU 4064 MB
320    540     218    3410       6200      1000      1300      200       NNU 4164 W           NNU 4164 F              NNU 4164            NNU 4164 W
 
320    540     218    3410       6200      1000      1300      200       NNU 4164 KR30         NNU 4164 K30F           NNU 4164 K30         NNU 4164 KR30
 
340    420     80     644        1830      1400      1500      25        NNU 4868 KR           NNU 4868 K/W33         NNU 4868 K1          NNU 4868 KR
 
340    420     80     644        1830      1400      1500      25        NNU 4868 W           NNU 4868 W33           NNU 4868            NNU 4868 W
 
340    420     80     644        1830      1400      1500      24.5      NNUP 4868 W          NNUP 4868 W33          NNUP 4868           NNUP 4868 W
 
340    520     180    2550       5100      1100      1300      140       NNU 4068 MBKR        NNU 4068 KM/W33       NNU 4068 K.M        NNU 4068 MBKR
 
340    520     180    2550       5100      1100      1300      140       NNU 4068 MB          NNU 4068 M/W33        NNU 4068 M          NNU 4068 MB
 
340    580     243    4020       7500      950       1200      260       NNU 4168 MBKR30      NNU 4168 K30M/W33     NNU 4168 K30.M      NNU 4168 MBKR30
 
340    580     243    4020       7500      950       1200      260       NNU 4168 MB          NNU 4168 M/W33        NNU 4168 M          NNU 4168 MB
 
360    540     180    2810       5700      1100      1200      142       NNU 4072 MBKR        NNU 4072 KM/W33       NNU 4072 K.M        NNU 4072 MBKR
 
360    540     180    2810       5700      1100      1200      142       NNU 4072 MB          NNU 4072 M/W33        NNU 4072 M          NNU 4072 MB
 
360    600     243    4290       8500      900       1100      275       NNU 4172 MBKR30      NNU 4172 K30M          NNU 4172 K30.M      NNU 4172 MBKR30
 
360    600     243    4290       8500      900       1100      275       NNU 4172 MB          NNU 4172 M             NNU 4172 M          NNU 4172 MB
 
380    480     100    952        2550      1200      1300      44        NNU 4876 KR           NNU 4876 K/W33         NNU 4876 K1          NNU 4876 KR
 
380    480     100    952        2550      1200      1300      44        NNU 4876 W           NNU 4876 W33           NNU 4876            NNU 4876 W
 
380    560     180    2860       6000      1000      1200      150       NNU 4076 MBKR        NNU 4076 KM/W33       NNU 4076 K.M        NNU 4076 MBKR
 
380    560     180    2860       6000      1000      1200      150       NNU 4076 MB          NNU 4076 M/W33        NNU 4076 M          NNU 4076 MB
 
380    620     243    4290       8500      850       1100      285       NNU 4176 MBKR30      NNU 4176 K30M          NNU 4176 K30.M      NNU 4176 MBKR30
 
380    620     243    4290       8500      850       1100      285       NNU 4176 MB          NNU 4176 M             NNU 4176 M          NNU 4176 MB
 
400    500     100    968        2750      1100      1200      46        NNU 4880 KR           NNU 4880 K/W33         NNU 4880 K1          NNU 4880 KR
 
400    500     100    968        2750      1100      1200      46        NNU 4880 W           NNU 4880 W33           NNU 4880            NNU 4880 W
 
400    500     100    968        2750      1100      1200      45.5      NNUP 4880 W          NNUP 4880 HB1W33      NNUP 4880           NNUP 4880 W
 
400    600     200    3470       7200      950       1100      205       NNU 4080 W           NNU 4080 F/W33         NNU 4080            NNU 4080 W
 
400    600     200    3470       7200      950       1100      205       NNU 4080 KR           NNU 4080 KF/W33        NNU 4080 K           NNU 4080 KR
 
400    650     250    4730       9500      800       1000      325       NNU 4180 MBKR30      NNU 4180 K30M/W33     NNU 4180 K30.M      NNU 4180 MBKR30
 
400    650     250    4730       9500      800       1000      325       NNU 4180 MB          NNU 4180 M/W33        NNU 4180 M          NNU 4180 MB
 
420    520     100    990        2850      1100      1200      48        NNU 4884 KR           NNU 4884 K/W33         NNU 4884 K1          NNU 4884 KR
 
420    520     100    990        2850      1100      1200      48        NNU 4884 W           NNU 4884 W33           NNU 4884            NNU 4884 W
 
420    620     200    3520       7500      900       950       183       NNU 4084 MBKR        NNU 4084 KM/W33       NNU 4084 K.M        NNU 4084 MBKR
 
420    620     200    3520       7500      900       950       183       NNU 4084 MB          NNU 4084 M/W33        NNU 4084 M          NNU 4084 MB
 
440    540     100    1010       2900      1000      1100      50        NNU 4888 KR           NNU 4888 K/W33         NNU 4888 K1          NNU 4888 KR
 
440    540     100    1010       2900      1000      1100      50        NNU 4888 W           NNU 4888 W33           NNU 4888            NNU 4888 W
 
440    650     212    3910       8300      850       950       215       NNU 4088 MBKR        NNU 4088 KM/W33       NNU 4088 K.M        NNU 4088 MBKR
 
440    650     212    3910       8300      850       950       215       NNU 4088 MB          NNU 4088 M/W33        NNU 4088 M          NNU 4088 MB
 
440    720     280    5720       11800     700       900       450       NNU 4188 MBKR30      NNU 4188 K30M/W33     NNU 4188 K30.M      NNU 4188 MBKR30
 
440    720     280    5720       11800     700       900       450       NNU 4188 MB          NNU 4188 M/W33        NNU 4188 M          NNU 4188 MB
 
460    580     118    1190       3250      1000      1100      75        NNU 4892 KR           NNU 4892 K/W33         NNU 4892 K1          NNU 4892 KR
 
460    580     118    1190       3250      1000      1100      75        NNU 4892 W           NNU 4892 W33           NNU 4892            NNU 4892 W
 
460    680     218    4290       9300      800       950       240       NNU 4092 MBKR        NNU 4092 KM/W33       NNU 4092 K.M        NNU 4092 MBKR
 
460    680     218    4290       9300      800       950       240       NNU 4092 MB          NNU 4092 M/W33        NNU 4092 M          NNU 4092 MB
 
460    760     300    6440       12900     670       850       535       NNU 4192 MBKR30      NNU 4192 K30M          NNU 4192 K30.M      NNU 4192 MBKR30
 
460    760     300    6440       12900     670       850       535       NNU 4192 MB          NNU 4192 M             NNU 4192 M          NNU 4192 MB
 
480    700     218    4400       9650      750       900       275       NNU 4096 MBKR        NNU 4096 KM/W33       NNU 4096 K.M        NNU 4096 MBKR
 
480    700     218    4400       9650      7500      900       275       NNU 4096 MB          NNU 4096 M/W33        NNU 4096 M          NNU 4096 MB
 
480    790     308    7040       14300     630       800       590       NNU 4196 MBKR30      NNU 4196 K30M/W33     NNU 4196 K30.M      NNU 4196 MBKR30
 
480    790     308    7040       14300     630       800       590       NNU 4196 MB          NNU 4196 M/W33        NNU 4196 M          NNU 4196 MB
 
500    720     218    4460       10000     750       850       287       NNU 40/500 MBKR      NNU 40/500 KM/W33     NNU 40/500 K.M      NNU 40/500 MBKR
 
500    720     218    4460       10000     750       850       287       NNU 40/500 MB        NNU 40/500 M/W33      NNU 40/500 M        NNU 40/500 MB
 
500    830     325    7480       15000     600       800       710       NNU 41/500 MBKR30    NNU 41/500 K30M/W33   NNU 41/500 K30.M      NNU 41/500 MBKR30

500    830     325    7480       15000     600       800       710       NNU 41/500 MB        NNU 41/500 M/W33      NNU 41/500 M        NNU 41/500 MB
530    780     250    5500       12200     670       800       420       NNU 40/530 MBKR      NNU 40/530 KM/W33      NNU 40/530 K.M     NNU 40/530 MBKR
 
530    780     250    5500       12200     670       800       420       NNU 40/530 MB        NNU 40/530 M/W33        NNU 40/530 M       NNU 40/530 MB
 
530    870     335    7810       16000     560       750       790       NNU 41/530 MBKR30    NNU 41/530 K30M/W33    NNU 41/530 K30.M   NNU 41/530 MBKR30
 
530    870     335    7810       16000     560       750       790       NNU 41/530 MB        NNU 41/530 M/W33        NNU 41/530 M       NNU 41/530 MB
 
560    820     258    5720       12900     630       750       475       NNU 40/560 MBKR      NNU 40/560 KM/W33      NNU 40/560 K.M     NNU 40/560 MBKR
 
560    820     258    5720       12900     630       750       475       NNU 40/560 MB        NNU 40/560 M/W33        NNU 40/560 M       NNU 40/560 MB
 
560    920     355    8800       18300     530       670       930       NNU 41/560 MBKR30    NNU 41/560 K30M/W33X   NNU 41/560 K30.M   NNU 41/560 MBKR30
 
560    920     355    8800       18300     530       670       930       NNU 41/560 MB        NNU 41/560 M/W33        NNU 41/560 M       NNU 41/560 MB
 
600    870     272    6820       15600     600       700       530       NNU 40/600 MBKR      NNU 40/600 KM/W33      NNU 40/600 K.M     NNU 40/600 MBKR
 
600    870     272    6820       15600     600       700       530       NNU 40/600 MB        NNU 40/600 M/W33        NNU 40/600 M       NNU 40/600 MB
 
600    980     375    9900       21200     480       630       1100      NNU 41/600 MBKR30    NNU 41/600 K30M/W33    NNU 41/600 K30.M   NNU 41/600 MBKR30
 
600    980     375    9900       21200     480       630       1100      NNU 41/600 MB        NNU 41/600 M/W33        NNU 41/600 M       NNU 41/600 MB
 
630    920     290    7650       17600     560       630       635       NNU 40/630 MBKR      NNU 40/630 KM/W33      NNU 40/630 K.M     NNU 40/630 MBKR
 
630    920     290    7650       17600     560       630       635       NNU 40/630 MB        NNU 40/630 M/W33        NNU 40/630 M       NNU 40/630 MB
 
630    1030    400    11000      24000     450       600       1330      NNU 41/630 MBKR30    NNU 41/630 K30M/W33    NNU 41/630 K30.M   NNU 41/630 MBKR30
 
630    1030    400    11000      24000     450       600       1330      NNU 41/630 MB        NNU 41/630 M/W33        NNU 41/630 M       NNU 41/630 MB
 
670    980     308    8420       19600     500       600       765       NNU 40/670 MBKR      NNU 40/670 KM/W33      NNU 40/670 K.M     NNU 40/670 MBKR
 
670    980     308    8420       19600     500       600       765       NNU 40/670 MB        NNU 40/670 M/W33        NNU 40/670 M       NNU 40/670 MB
 
670    1090    412    12100      25500     430       530       1500      NNU 41/670 MBKR30    NNU 41/670 K30M/W33    NNU 41/670 K30.M   NNU 41/670 MBKR30
 
670    1090    412    12100      25500     430       530       1500      NNU 41/670 MB        NNU 41/670 M/W33        NNU 41/670 M       NNU 41/670 MB
 
710    1030    315    9350       21600     480       560       850       NNU 40/710 MBKR      NNU 40/710 KM/W33      NNU 40/710 K.M     NNU 40/710 MBKR
 
710    1030    315    9350       21600     480       560       850       NNU 40/710 MB        NNU 40/710 M/W33        NNU 40/710 M       NNU 40/710 MB
 
710    1150    438    13400      28500     380       500       1790      NNU 41/710 MBKR30    NNU 41/710 K30M/W33    NNU 41/710 K30.M   NNU 41/710 MBKR30
 
710    1150    438    13400      28500     380       500       1790      NNU 41/710 MB        NNU 41/710 M/W33        NNU 41/710 M       NNU 41/710 MB
 
750    920     170    3690       10200     530       600       240       NN 48/750 KR30        NN 48/750 K30/HB1W33    NN 48/750 K30      NN 48/750 KR30
 
750    920     170    3690       10200     530       600       240       NN 48/750 W          NN 48/750 /HB1W33       NN 48/750          NN 48/750 W
 
750    1090    335    10200      24000     430       500       925       NNU 40/750 MBKR      NNU 40/750 KM/W33      NNU 40/750 K.M     NNU 40/750 MBKR
 
750    1090    335    10200      24000     430       500       925       NNU 40/750 MB        NNU 40/750 M/W33        NNU 40/750 M       NNU 40/750 MB
 
750    1220    475    16100      35500     380       450       2230      NNU 41/750 MBKR30    NNU 41/750 K30M/W33    NNU 41/750 K30.M   NNU 41/750 MBKR30
 
750    1220    475    16100      35500     380       450       2230      NNU 41/750 MB        NNU 41/750 M/W33        NNU 41/750 M       NNU 41/750 MB
 
800    1150    345    10800      26000     400       480       1140      NNU 40/800 MBKR      NNU 40/800 KM/W33      NNU 40/800 K.M     NNU 40/800 MBKR
 
800    1150    345    10800      26000     400       480       1140      NNU 40/800 MB        NNU 40/800 M/W33        NNU 40/800 M       NNU 40/800 MB
 
800    1280    475    16500      36500     320       430       2390      NNU 41/800 MBKR30    NNU 41/800 K30M/W33    NNU 41/800 K30.M   NNU 41/800 MBKR30
 
800    1280    475    16500      36500     320       430       2390      NNU 41/800 MB        NNU 41/800 M/W33        NNU 41/800 M       NNU 41/800 MB
 
850    1220    365    11700      28500     360       430       1340      NNU 40/850 MBKR      NNU 40/850 KM/W33      NNU 40/850 K.M     NNU 40/850 MBKR
 
850    1220    365    11700      28500     360       430       1340      NNU 40/850 MB        NNU 40/850 M/W33        NNU 40/850 M       NNU 40/850 MB
 
850    1360    500    19800      45000     300       400       2900      NNU 41/850 MBKR30    NNU 41/850 K30M/W33    NNU 41/850 K30.M   NNU 41/850 MBKR30
 
850    1360    500    19800      45000     300       400       2900      NNU 41/850 MB        NNU 41/850 M/W33        NNU 41/850 M       NNU 41/850 MB
 
900    1280    375    12800      31500     340       400       1500      NNU 40/900 MBKR      NNU 40/900 KM/W33      NNU 40/900 K.M     NNU 40/900 MBKR
 
900    1280    375    12800      31500     340       400       1500      NNU 40/900 MB        NNU 40/900 M/W33        NNU 40/900 M       NNU 40/900 MB
 
900    1420    515    22000      47500     280       360       3180      NNU 41/900 MBKR30    NNU 41/900 K30M/W33    NNU 41/900 K30.M   NNU 41/900 MBKR30
 
900    1420    515    22000      47500     280       360       3180      NNU 41/900 MB        NNU 41/900 M/W33        NNU 41/900 M       NNU 41/900 MB
 
950    1360    412    14200      35500     320       380       1900      NNU 40/950 MBKR      NNU 40/950 KM/W33      NNU 40/950 K.M     NNU 40/950 MBKR
 
950    1360    412    14200      35500     320       380       1900      NNU 40/950 MB        NNU 40/950 M/W33        NNU 40/950 M       NNU 40/950 MB
 
950    1500    545    25500      57000     260       340       3830      NNU 41/950 MBKR30    NNU 41/950 K30M/W33    NNU 41/950 K30.M   NNU 41/950 MBKR30
 
950    1500    545    25500      57000     260       340       3830      NNU 41/950 MB        NNU 41/950 M/W33        NNU 41/950 M       NNU 41/950 MB
 
1000   1320    315    8580       26000     340       400       1200      NN 49/1000 KR         NN 49/1000 K/W33X       NN 49/1000 K       NN 49/1000 KR
 
1000   1320    315    8580       26000     340       400       1200      NN 49/1000 W         NN 49/1000 /W33X        NN 49/1000         NN 49/1000 W

1000   1420    412    15400      38000     300       340       2000      NNU 40/1000 MBKR     NNU 40/1000 KM/W33     NNU 40/1000 K.M    NNU 40/1000 MBKR
1000   1420    412    15400      38000     300       340       2000      NNU 40/1000 MB       NNU 40/1000 M/W33       NNU 40/1000 M      NNU 40/1000 MB
1000   1580    580    27500     62000    240      300      4270     NNU 41/1000 MBKR30    NNU 41/1000 K30M/W33   NNU 41/1000 K30.M   NNU 41/1000 MBKR30
 
1000   1580    580    27500     62000    240      300      4270     NNU 41/1000 MB         NNU 41/1000 M/W33       NNU 41/1000 M       NNU 41/1000 MB
 
1060   1660    600    30300     69500    220      280      5070     NNU 41/1060 MBKR30    NNU 41/1060 K30M/W33   NNU 41/1060 K30.M   NNU 41/1060 MBKR30
 
1060   1660    600    30300     69500    220      280      5070     NNU 41/1060 MB         NNU 41/1060 M/W33       NNU 41/1060 M       NNU 41/1060 MB
 
1120   1750    630    33600     76500    200      280      5600     NNU 41/1120 MBKR30    NNU 41/1120 K30M/W33   NNU 41/1120 K30.M   NNU 41/1120 MBKR30
 
1120   1750    630    33600     76500    200      280      5600     NNU 41/1120 MB         NNU 41/1120 M/W33       NNU 41/1120 M       NNU 41/1120 MB
 
1180   1850    670    36900     85000    180      240      7200     NNU 41/1180 MBKR30    NNU 41/1180 K30M/W33   NNU 41/1180 K30.M   NNU 41/1180 MBKR30
 
1180   1850    670    36900     85000    180      240      7200     NNU 41/1180 MB         NNU 41/1180 M/W33       NNU 41/1180 M       NNU 41/1180 MB
 
1250   1950    710    41800     98000    160      220      8000     NNU 41/1250 MBKR30    NNU 41/1250 K30M/W33   NNU 41/1250 K30.M   NNU 41/1250 MBKR30
 
1250   1950    710    41800     98000    160      220      8000     NNU 41/1250 MB         NNU 41/1250 M/W33       NNU 41/1250 M       NNU 41/1250 MB
 
1320   1720    400    13800     42500    200      280      3060     NN 49/1320 W           NN 49/1320 FB/W33       NN 49/1320           NN 49/1320 W
 
1320   1720    400    13800     42500    200      280      3060     NN 49/1320 KR           NN 49/1320 KFB/W33      NN 49/1320 K         NN 49/1320 KR
 
1320   2060    750    45700     106000   150      190      9400     NNU 41/1320 MBKR30    NNU 41/1320 K30M/W33   NNU 41/1320 K30.M   NNU 41/1320 MBKR30
 
1320   2060    750    45700     106000   150      190      9400     NNU 41/1320 MB         NNU 41/1320 M/W33       NNU 41/1320 M       NNU 41/1320 MB
 
1400   2180    775    49500     116000   130      170      10700    NNU 41/1400 MBKR30    NNU 41/1400 K30M/W33   NNU 41/1400 K30.M   NNU 41/1400 MBKR30
 
1400   2180    775    49500     116000   130      170      10700    NNU 41/1400 MB         NNU 41/1400 M/W33       NNU 41/1400 M       NNU 41/1400 MB
 
1500   2300    800    52800     132000   120      150      12300    NNU 41/1500 MBKR30    NNU 41/1500 K30M/W33   NNU 41/1500 K30.M   NNU 41/1500 MBKR30

1500   2300    800    52800     132000   120      150      12300    NNU 41/1500 MB         NNU 41/1500 M/W33       NNU 41/1500 M       NNU 41/1500 MB
 

Đối tác

ab7
ab1
ab8
ab6
ab3
ab4
ab9
ab2
ab5
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây