• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>80mm) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>80mm) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY ( d>80mm)

  • SKF,FAG,NSK,...


nup
nj

 
d      D       B      kN                    r/min                 kg       Local                SKF                         FAG                        NSK
 
85     130     22     68.2        86.5      6000      9000      1.1       NJ 1017 M          NJ 1017 ML               NJ 1017 E.M1            NJ 1017 M
 
85     130     22     68.2        86.5      6000      6000      1.05      NU 1017 M          NU 1017 M               NU 1017 E.M1           NU 1017 M
 
85     130     22     68.2        86.5      6000      9000      1.05      NU 1017 M          NU 1017 ML              NU 1017 E.M1           NU 1017 M
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.9       N 217 M            N 217 ECM               N 217 E.M1              N 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.9       N 217 T             N 217 ECP               N 217 E.TVP2            N 217 T
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.95      NJ 217 W           NJ 217 ECJ               NJ 217 E1               NJ 217 W
 
85     150     28     190        200       4800      5300      2.15      NJ 217 M           NJ 217 ECM              NJ 217 E.M1             NJ 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      8000      2.15      NJ 217 M           NJ 217 ECML             NJ 217 E.M1             NJ 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.95      NJ 217 T            NJ 217 ECP              NJ 217 E.TVP2           NJ 217 T
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.95      NU 217 W           NU 217 ECJ              NU 217 E1               NU 217 W
 
85     150     28     190        200       4800      5300      2.05      NU 217 M           NU 217 ECM              NU 217 E.M1            NU 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      8000      2.05      NU 217 M           NU 217 ECML             NU 217 E.M1            NU 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      5300      1.9       NU 217 T            NU 217 ECP              NU 217 E.TVP2           NU 217 T
 
85     150     28     190        200       4800      5300      2         NUP 217 W         NUP 217 ECJ             NUP 217 E1             NUP 217 W
 
85     150     28     190        200       4800      8000      2         NUP 217 M          NUP 217 ECML           NUP 217 E.M1           NUP 217 M
 
85     150     28     190        200       4800      5300      2         NUP 217 T           NUP 217 ECP             NUP 217 E.TVP2         NUP 217 T
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.55      NJ 2217 W          NJ 2217 ECJ              NJ 2217 E1              NJ 2217 W
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.55      NJ 2217 M          NJ 2217 ECM             NJ 2217 E.M1            NJ 2217 M
 
85     150     36     250        280       4800      8000      2.55      NJ 2217 M          NJ 2217 ECML            NJ 2217 E.M1            NJ 2217 M
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.55      NJ 2217 T           NJ 2217 ECP             NJ 2217 E.TVP2          NJ 2217 T
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.45      NU 2217 W          NU 2217 ECJ             NU 2217 E1              NU 2217 W
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.45      NU 2217 M          NU 2217 ECM             NU 2217 E.M1           NU 2217 M
 
85     150     36     250        280       4800      8000      2.7       NU 2217 M          NU 2217 ECML            NU 2217 E.M1           NU 2217 M
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.45      NU 2217 T           NU 2217 ECP             NU 2217 E.TVP2          NU 2217 T
 
85     150     36     250        280       4800      8000      2.65      NUP 2217 M         NUP 2217 ECML          NUP 2217 E.M1          NUP 2217 M
 
85     150     36     250        280       4800      5300      2.65      NUP 2217 T          NUP 2217 ECP            NUP 2217 E.TVP2        NUP 2217 T
 
85     180     41     340        335       4000      4800      5.1       N 317 M            N 317 ECM               N 317 E.M1              N 317 M
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.7       N 317 T             N 317 ECP               N 317 E.TVP2            N 317 T
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.8       NJ 317 W           NJ 317 ECJ               NJ 317 E1               NJ 317 W
 
85     180     41     340        335       4000      4800      5.2       NJ 317 M           NJ 317 ECM              NJ 317 E.M1             NJ 317 M
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.8       NJ 317 T            NJ 317 ECP              NJ 317 E.TVP2           NJ 317 T
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.7       NU 317 W           NU 317 ECJ              NU 317 E1               NU 317 W
 
85     180     41     340        335       4000      4800      5.1       NU 317 M           NU 317 ECM              NU 317 E.M1            NU 317 M
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.7       NU 317 T            NU 317 ECP              NU 317 E.TVP2           NU 317 T
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.9       NUP 317 W         NUP 317 ECJ             NUP 317 E1             NUP 317 W
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.9       NUP 317 M          NUP 317 ECM            NUP 317 E.M1           NUP 317 M
 
85     180     41     340        335       4000      4800      4.9       NUP 317 T           NUP 317 ECP             NUP 317 E.TVP2         NUP 317 T
 
85     180     60     455        490       4000      4800      7         NJ 2317 M          NJ 2317 ECM             NJ 2317 E.M1            NJ 2317 M
 
85     180     60     455        490       4000      7000      7.6       NJ 2317 M          NJ 2317 ECML            NJ 2317 E.M1            NJ 2317 M
 
85     180     60     455        490       4000      4800      7         NJ 2317 T           NJ 2317 ECP             NJ 2317 E.TVP2          NJ 2317 T
 
85     180     60     455        490       4000      4800      6.85      NU 2317 W          NU 2317 ECJ             NU 2317 E1              NU 2317 W
 
85     180     60     455        490       4000      4800      6.85      NU 2317 M          NU 2317 ECM             NU 2317 E.M1           NU 2317 M
 
85     180     60     455        490       4000      7000      6.85      NU 2317 M          NU 2317 ECML            NU 2317 E.M1           NU 2317 M
 
85     180     60     455        490       4000      4800      6.85      NU 2317 T           NU 2317 ECP             NU 2317 E.TVP2          NU 2317 T

85     180     60     455        490       4000      7000      7         NUP 2317 M         NUP 2317 ECML          NUP 2317 E.M1          NUP 2317 M
85     180     60     455        490       4000      4800      7         NUP 2317 T          NUP 2317 ECNP          NUP 2317 E.TVP2        NUP 2317 T
 
85     180     60     455        490       4000      4800      7         NUP 2317 T          NUP 2317 ECP            NUP 2317 E.TVP2        NUP 2317 T
 
85     210     52     319        335       3600      4300      8.9       NJ 417             NJ 417                   NJ 417                 NJ 417
 
85     210     52     319        335       3600      4300      8.9       NJ 417 M           NJ 417 M                 NJ 417 E.M1             NJ 417 M
 
85     210     52     319        335       3600      4300      9.7       NU 417             NU 417                   NU 417                 NU 417
 
85     210     52     319        335       3600      4300      9.7       NU 417 M           NU 417 M                NU 417 E.M1            NU 417 M
 
90     140     24     80.9        104       5600      8500      1.35      NU 1018 M          NU 1018 ML              NU 1018 E.M1           NU 1018 M
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.35      N 218 M            N 218 ECM               N 218 E.M1              N 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.35      N 218 T             N 218 ECP               N 218 E.TVP2            N 218 T
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.4       NJ 218 W           NJ 218 ECJ               NJ 218 E1               NJ 218 W
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.6       NJ 218 M           NJ 218 ECM              NJ 218 E.M1             NJ 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      7500      2.6       NJ 218 M           NJ 218 ECML             NJ 218 E.M1             NJ 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.4       NJ 218 T            NJ 218 ECP              NJ 218 E.TVP2           NJ 218 T
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.35      NU 218 W           NU 218 ECJ              NU 218 E1               NU 218 W
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.55      NU 218 M           NU 218 ECM              NU 218 E.M1            NU 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      7500      2.55      NU 218 M           NU 218 ECML             NU 218 E.M1            NU 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.35      NU 218 T            NU 218 ECP              NU 218 E.TVP2           NU 218 T
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.45      NUP 218 M          NUP 218 ECM            NUP 218 E.M1           NUP 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      7500      2.45      NUP 218 M          NUP 218 ECML           NUP 218 E.M1           NUP 218 M
 
90     160     30     208        220       4500      5000      2.45      NUP 218 T           NUP 218 ECP             NUP 218 E.TVP2         NUP 218 T
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.2       NJ 2218 W          NJ 2218 ECJ              NJ 2218 E1              NJ 2218 W
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.5       NJ 2218 M          NJ 2218 ECM             NJ 2218 E.M1            NJ 2218 M
 
90     160     40     280        315       4500      7500      3.5       NJ 2218 M          NJ 2218 ECML            NJ 2218 E.M1            NJ 2218 M
 
90     160     40     280        315       4500      7500      3.5       NJ 2218 M          NJ 2218 ECN1ML         NJ 2218 E.M1            NJ 2218 M
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.2       NJ 2218 T           NJ 2218 ECP             NJ 2218 E.TVP2          NJ 2218 T
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.15      NU 2218 W          NU 2218 ECJ             NU 2218 E1              NU 2218 W
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.15      NU 2218 M          NU 2218 ECM             NU 2218 E.M1           NU 2218 M
 
90     160     40     280        315       4500      7500      3.15      NU 2218 M          NU 2218 ECML            NU 2218 E.M1           NU 2218 M
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.15      NU 2218 T           NU 2218 ECP             NU 2218 E.TVP2          NU 2218 T
 
90     160     40     280        315       4500      5000      3.3       NUP 2218 T          NUP 2218 ECP            NUP 2218 E.TVP2        NUP 2218 T
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.85      N 318 M            N 318 ECM               N 318 E.M1              N 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.4       N 318 T             N 318 ECP               N 318 E.TVP2            N 318 T
 
90     190     43     365        360       3800      4500      6         NJ 318 M           NJ 318 ECM              NJ 318 E.M1             NJ 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      6700      6         NJ 318 M           NJ 318 ECML             NJ 318 E.M1             NJ 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.55      NJ 318 T            NJ 318 ECP              NJ 318 E.TVP2           NJ 318 T
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.45      NU 318 W           NU 318 ECJ              NU 318 E1               NU 318 W
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.9       NU 318 M           NU 318 ECM              NU 318 E.M1            NU 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      6700      5.9       NU 318 M           NU 318 ECML             NU 318 E.M1            NU 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.45      NU 318 T            NU 318 ECP              NU 318 E.TVP2           NU 318 T
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.65      NUP 318 W         NUP 318 ECJ             NUP 318 E1             NUP 318 W
 
90     190     43     365        360       3800      4500      5.65      NUP 318 M          NUP 318 ECM            NUP 318 E.M1           NUP 318 M
 
90     190     43     365        360       3800      6700      5.65      NUP 318 M          NUP 318 ECML           NUP 318 E.M1           NUP 318 M
 
90     190     53     365        360       3800      4500      5.55      NJ 318 W           NJ 318 ECJ               NJ 318 E1               NJ 318 W
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8.15      NJ 2318 W          NJ 2318 ECJ              NJ 2318 E1              NJ 2318 W
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8.15      NJ 2318 M          NJ 2318 ECM             NJ 2318 E.M1            NJ 2318 M
 
90     190     64     500        540       3800      6700      8.8       NJ 2318 M          NJ 2318 ECML            NJ 2318 E.M1            NJ 2318 M
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8.15      NJ 2318 T           NJ 2318 ECP             NJ 2318 E.TVP2          NJ 2318 T
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8         NU 2318 W          NU 2318 ECJ             NU 2318 E1              NU 2318 W
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8         NU 2318 M          NU 2318 ECM             NU 2318 E.M1           NU 2318 M

90     190     64     500        540       3800      6700      8.65      NU 2318 M          NU 2318 ECML            NU 2318 E.M1           NU 2318 M
90     190     64     500        540       3800      4500      8         NU 2318 T           NU 2318 ECP             NU 2318 E.TVP2          NU 2318 T
 
90     190     64     500        540       3800      6700      8.15      NUP 2318 M         NUP 2318 ECML          NUP 2318 E.M1          NUP 2318 M
 
90     190     64     500        540       3800      4500      8.15      NUP 2318 T          NUP 2318 ECP            NUP 2318 E.TVP2        NUP 2318 T
 
90     225     54     380        415       3400      4000      10.5      NU 418             NU 418                   NU 418                 NU 418
 
90     225     54     380        415       3400      4000      11.5      NU 418 M           NU 418 M                NU 418 E.M1            NU 418 M
 
95     145     24     84.2        110       5300      8000      1.4       NU 1019 M          NU 1019 ML              NU 1019 E.M1           NU 1019 M
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.85      N 219 T             N 219 ECP               N 219 E.TVP2            N 219 T
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.9       NJ 219 W           NJ 219 ECJ               NJ 219 E1               NJ 219 W
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.9       NJ 219 M           NJ 219 ECM              NJ 219 E.M1             NJ 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      7000      2.9       NJ 219 M           NJ 219 ECML             NJ 219 E.M1             NJ 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.9       NJ 219 T            NJ 219 ECP              NJ 219 E.TVP2           NJ 219 T
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.85      NU 219 W           NU 219 ECJ              NU 219 E1               NU 219 W
 
95     170     32     255        265       4300      4800      3.1       NU 219 M           NU 219 ECM              NU 219 E.M1            NU 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      7000      3.1       NU 219 M           NU 219 ECML             NU 219 E.M1            NU 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      4800      2.85      NU 219 T            NU 219 ECP              NU 219 E.TVP2           NU 219 T
 
95     170     32     255        265       4300      4800      3         NUP 219 M          NUP 219 ECM            NUP 219 E.M1           NUP 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      7000      3         NUP 219 M          NUP 219 ECML           NUP 219 E.M1           NUP 219 M
 
95     170     32     255        265       4300      4800      3         NUP 219 T           NUP 219 ECP             NUP 219 E.TVP2         NUP 219 T
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.95      NJ 2219 W          NJ 2219 ECJ              NJ 2219 E1              NJ 2219 W
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.95      NJ 2219 M          NJ 2219 ECM             NJ 2219 E.M1            NJ 2219 M
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.95      NJ 2219 T           NJ 2219 ECP             NJ 2219 E.TVP2          NJ 2219 T
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.85      NU 2219 W          NU 2219 ECJ             NU 2219 E1              NU 2219 W
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.85      NU 2219 M          NU 2219 ECM             NU 2219 E.M1           NU 2219 M
 
95     170     43     325        375       4300      4800      3.85      NU 2219 T           NU 2219 ECP             NU 2219 E.TVP2          NU 2219 T
 
95     170     43     325        375       4300      4800      4         NUP 2219 T          NUP 2219 ECP            NUP 2219 E.TVP2        NUP 2219 T
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.25      N 319 M            N 319 ECM               N 319 E.M1              N 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.25      N 319 T             N 319 ECP               N 319 E.TVP2            N 319 T
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.45      NJ 319 W           NJ 319 ECJ               NJ 319 E1               NJ 319 W
 
95     200     45     390        390       3600      4300      7.5       NJ 319 M           NJ 319 ECM              NJ 319 E.M1             NJ 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      6300      7.5       NJ 319 M           NJ 319 ECML             NJ 319 E.M1             NJ 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      6300      7.5       NJ 319 M           NJ 319 ECN2ML          NJ 319 E.M1             NJ 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.45      NJ 319 T            NJ 319 ECP              NJ 319 E.TVP2           NJ 319 T
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.25      NU 319 W           NU 319 ECJ              NU 319 E1               NU 319 W
 
95     200     45     390        390       3600      4300      7.3       NU 319 M           NU 319 ECM              NU 319 E.M1            NU 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      6300      7.3       NU 319 M           NU 319 ECML             NU 319 E.M1            NU 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.25      NU 319 T            NU 319 ECP              NU 319 E.TVP2           NU 319 T
 
95     200     45     390        390       3600      4300      7.3       NUP 319 M          NUP 319 ECM            NUP 319 E.M1           NUP 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      6300      7.3       NUP 319 M          NUP 319 ECML           NUP 319 E.M1           NUP 319 M
 
95     200     45     390        390       3600      4300      6.25      NUP 319 T           NUP 319 ECP             NUP 319 E.TVP2         NUP 319 T
 
95     200     67     530        585       3600      4300      10.7      NJ 2319 W          NJ 2319 ECJ              NJ 2319 E1              NJ 2319 W
 
95     200     67     530        585       3600      6300      10.7      NJ 2319 M          NJ 2319 ECML            NJ 2319 E.M1            NJ 2319 M
 
95     200     67     530        585       3600      4300      10.7      NJ 2319 T           NJ 2319 ECP             NJ 2319 E.TVP2          NJ 2319 T
 
95     200     67     530        585       3600      4300      9.65      NU 2319 W          NU 2319 ECJ             NU 2319 E1              NU 2319 W
 
95     200     67     530        585       3600      6300      10.5      NU 2319 M          NU 2319 ECML            NU 2319 E.M1           NU 2319 M
 
95     200     67     530        585       3600      4300      9.65      NU 2319 T           NU 2319 ECP             NU 2319 E.TVP2          NU 2319 T
 
95     200     67     530        585       3600      4300      9.75      NUP 2319 W        NUP 2319 ECJ            NUP 2319 E1            NUP 2319 W
 
95     200     67     530        585       3600      6300      9.75      NUP 2319 M         NUP 2319 ECML          NUP 2319 E.M1          NUP 2319 M
 
95     200     67     530        585       3600      4300      9.75      NUP 2319 T          NUP 2319 ECP            NUP 2319 E.TVP2        NUP 2319 T
 
95     240     55     413        455       3200      3600      13.5      NU 419 M           NU 419 M                NU 419 E.M1            NU 419 M

100    150     24     85.8        114       5000      5000      1.45      NU 1020 M          NU 1020 M               NU 1020 E.M1           NU 1020 M
100    150     24     85.8        114       5000      7500      1.45      NU 1020 M          NU 1020 ML              NU 1020 E.M1           NU 1020 M
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.45      N 220 T             N 220 ECP               N 220 E.TVP2            N 220 T
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.55      NJ 220 W           NJ 220 ECJ               NJ 220 E1               NJ 220 W
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.8       NJ 220 M           NJ 220 ECM              NJ 220 E.M1             NJ 220 M
 
100    180     34     285        305       4000      6700      3.8       NJ 220 M           NJ 220 ECML             NJ 220 E.M1             NJ 220 M
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.5       NJ 220 T            NJ 220 ECP              NJ 220 E.TVP2           NJ 220 T
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.45      NU 220 W           NU 220 ECJ              NU 220 E1               NU 220 W
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.75      NU 220 M           NU 220 ECM              NU 220 E.M1            NU 220 M
 
100    180     34     285        305       4000      6700      3.75      NU 220 M           NU 220 ECML             NU 220 E.M1            NU 220 M
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.45      NU 220 T            NU 220 ECP              NU 220 E.TVP2           NU 220 T
 
100    180     34     285        305       4000      6700      3.6       NUP 220 M          NUP 220 ECML           NUP 220 E.M1           NUP 220 M
 
100    180     34     285        305       4000      4500      3.6       NUP 220 T           NUP 220 ECP             NUP 220 E.TVP2         NUP 220 T
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.8       NJ 2220 W          NJ 2220 ECJ              NJ 2220 E1              NJ 2220 W
 
100    180     46     380        450       4000      4500      5.2       NJ 2220 M          NJ 2220 ECM             NJ 2220 E.M1            NJ 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      6700      5.2       NJ 2220 M          NJ 2220 ECML            NJ 2220 E.M1            NJ 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.8       NJ 2220 T           NJ 2220 ECP             NJ 2220 E.TVP2          NJ 2220 T
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.75      NU 2220 W          NU 2220 ECJ             NU 2220 E1              NU 2220 W
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.75      NU 2220 M          NU 2220 ECM             NU 2220 E.M1           NU 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      6700      5.15      NU 2220 M          NU 2220 ECML            NU 2220 E.M1           NU 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      6700      5.15      NU 2220 M          NU 2220 ECNML          NU 2220 E.M1           NU 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.75      NU 2220 T           NU 2220 ECP             NU 2220 E.TVP2          NU 2220 T
 
100    180     46     380        450       4000      6700      4.9       NUP 2220 M         NUP 2220 ECML          NUP 2220 E.M1          NUP 2220 M
 
100    180     46     380        450       4000      4500      4.9       NUP 2220 T          NUP 2220 ECP            NUP 2220 E.TVP2        NUP 2220 T
 
100    215     47     450        440       3200      3800      8.85      N 320 M            N 320 ECM               N 320 E.M1              N 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      3800      7.55      N 320 T             N 320 ECP               N 320 E.TVP2            N 320 T
 
100    215     47     450        440       3200      3800      9         NF 320 M           NF 320 ECM              NF 320 E.M1             NF 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      3800      7.8       NJ 320 W           NJ 320 ECJ               NJ 320 E1               NJ 320 W
 
100    215     47     450        440       3200      3800      9         NJ 320 M           NJ 320 ECM              NJ 320 E.M1             NJ 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      6000      9         NJ 320 M           NJ 320 ECML             NJ 320 E.M1             NJ 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      3800      7.65      NJ 320 T            NJ 320 ECP              NJ 320 E.TVP2           NJ 320 T
 
100    215     47     450        440       3200      3800      7.85      NU 320 W           NU 320 ECJ              NU 320 E1               NU 320 W
 
100    215     47     450        440       3200      3800      8.95      NU 320 M           NU 320 ECM              NU 320 E.M1            NU 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      6000      8.95      NU 320 M           NU 320 ECML             NU 320 E.M1            NU 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      3800      8.95      NU 320 M           NU 320 ECN1ML          NU 320 E.M1            NU 320 M
 
100    215     47     450        440       3200      3800      7.8       NU 320 T            NU 320 ECP              NU 320 E.TVP2           NU 320 T
 
100    215     47     450        440       3200      3800      8         NUP 320 W         NUP 320 ECJ             NUP 320 E1             NUP 320 W
 
100    215     47     450        440       3200      6000      9         NUP 320 M          NUP 320 ECML           NUP 320 E.M1           NUP 320 M
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12.2      NJ 2320 W          NJ 2320 ECJ              NJ 2320 E1              NJ 2320 W
 
100    215     73     670        735       3200      3800      13.2      NJ 2320 M          NJ 2320 ECM             NJ 2320 E.M1            NJ 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      6000      13.2      NJ 2320 M          NJ 2320 ECML            NJ 2320 E.M1            NJ 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12.2      NJ 2320 T           NJ 2320 ECP             NJ 2320 E.TVP2          NJ 2320 T
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12        NU 2320 W          NU 2320 ECJ             NU 2320 E1              NU 2320 W
 
100    215     73     670        735       3200      3800      13        NU 2320 M          NU 2320 ECM             NU 2320 E.M1           NU 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      6000      13        NU 2320 M          NU 2320 ECML            NU 2320 E.M1           NU 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      6000      13        NU 2320 M          NU 2320 ECN1ML         NU 2320 E.M1           NU 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12        NU 2320 T           NU 2320 ECP             NU 2320 E.TVP2          NU 2320 T
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12.5      NUP 2320 W        NUP 2320 ECJ            NUP 2320 E1            NUP 2320 W
 
100    215     73     670        735       3200      6000      12.5      NUP 2320 M         NUP 2320 ECML          NUP 2320 E.M1          NUP 2320 M
 
100    215     73     670        735       3200      3800      12.5      NUP 2320 T          NUP 2320 ECP            NUP 2320 E.TVP2        NUP 2320 T

100    250     58     429        475       3000      3600      14        NU 420             NU 420                   NU 420                 NU 420
100    150     24     85.8        114       5000      7500      1.45      NU 1020 M          NU 1020 ML              NU 1020 E.M1           NU 1020 M
 
100    250     58     429        475       3000      3600      14        NU 420 M           NU 420 M                NU 420 E.M1            NU 420 M
 
105    160     26     101        137       4800      4800      1.85      NU 1021 M          NU 1021 M               NU 1021 E.M1           NU 1021 M
 
105    160     26     101        137       4800      7500      1.85      NU 1021 M          NU 1021 ML              NU 1021 E.M1           NU 1021 M
 
105    190     36     300        315       3800      4300      3.95      N 221 T             N 221 ECP               N 221 E.TVP2            N 221 T
 
105    190     36     300        315       3800      4300      4.1       NJ 221 W           NJ 221 ECJ               NJ 221 E1               NJ 221 W
 
105    190     36     300        315       3800      6300      4.1       NJ 221 M           NJ 221 ECML             NJ 221 E.M1             NJ 221 M
 
105    190     36     300        315       3800      6300      4.1       NJ 221 M           NJ 221 ECN2ML          NJ 221 E.M1             NJ 221 M
 
105    190     36     300        315       3800      4300      4.1       NJ 221 T            NJ 221 ECP              NJ 221 E.TVP2           NJ 221 T
 
105    190     36     300        315       3800      4300      4.1       NU 221 W           NU 221 ECJ              NU 221 E1               NU 221 W
 
105    190     36     300        315       3800      6300      4         NU 221 M           NU 221 ECML             NU 221 E.M1            NU 221 M
 
105    190     36     300        315       3800      4300      4         NU 221 T            NU 221 ECP              NU 221 E.TVP2           NU 221 T
 
105    190     36     300        315       3800      6300      4         NUP 221 M          NUP 221 ECML           NUP 221 E.M1           NUP 221 M
 
105    190     36     300        315       3800      4300      4         NUP 221 T           NUP 221 ECP             NUP 221 E.TVP2         NUP 221 T
 
105    225     49     500        500       3200      3800      8.65      N 321 T             N 321 ECP               N 321 E.TVP2            N 321 T
 
105    225     49     500        500       3200      3800      9         NJ 321 W           NJ 321 ECJ               NJ 321 E1               NJ 321 W
 
105    225     49     500        500       3200      5600      9         NJ 321 M           NJ 321 ECML             NJ 321 E.M1             NJ 321 M
 
105    225     49     500        500       3200      3800      9         NJ 321 T            NJ 321 ECP              NJ 321 E.TVP2           NJ 321 T
 
105    225     49     500        500       3200      3800      8.9       NU 321 W           NU 321 ECJ              NU 321 E1               NU 321 W
 
105    225     49     500        500       3200      5600      8.9       NU 321 M           NU 321 ECML             NU 321 E.M1            NU 321 M
 
105    225     49     500        500       3200      3800      8.75      NU 321 T            NU 321 ECP              NU 321 E.TVP2           NU 321 T
 
105    260     60     501        570       2800      3400      19        NU 421 M           NU 421 M                NU 421 E.M1            NU 421 M
 
110    170     28     128        166       4500      4500      2.3       NU 1022 M          NU 1022 M               NU 1022 E.M1           NU 1022 M
 
110    170     28     128        166       4500      7000      2.3       NU 1022 M          NU 1022 ML              NU 1022 E.M1           NU 1022 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      5.4       N 222 M            N 222 ECM               N 222 E.M1              N 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      4.8       N 222 T             N 222 ECP               N 222 E.TVP2            N 222 T
 
110    200     38     335        365       3600      4000      4.95      NJ 222 W           NJ 222 ECJ               NJ 222 E1               NJ 222 W
 
110    200     38     335        365       3600      4000      5.7       NJ 222 M           NJ 222 ECM              NJ 222 E.M1             NJ 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      5.7       NJ 222 M           NJ 222 ECML             NJ 222 E.M1             NJ 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      4.9       NJ 222 T            NJ 222 ECP              NJ 222 E.TVP2           NJ 222 T
 
110    200     38     335        365       3600      4000      4.85      NU 222 W           NU 222 ECJ              NU 222 E1               NU 222 W
 
110    200     38     335        365       3600      4000      5.4       NU 222 M           NU 222 ECM              NU 222 E.M1            NU 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      6000      5.4       NU 222 M           NU 222 ECML             NU 222 E.M1            NU 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      4.8       NU 222 T            NU 222 ECP              NU 222 E.TVP2           NU 222 T
 
110    200     38     335        365       3600      6000      5         NUP 222 M          NUP 222 ECML           NUP 222 E.M1           NUP 222 M
 
110    200     38     335        365       3600      4000      5         NUP 222 T           NUP 222 ECP             NUP 222 E.TVP2         NUP 222 T
 
110    200     53     440        520       3600      4000      7.15      NJ 2222 W          NJ 2222 ECJ              NJ 2222 E1              NJ 2222 W
 
110    200     53     440        520       3600      6000      7.15      NJ 2222 M          NJ 2222 ECML            NJ 2222 E.M1            NJ 2222 M
 
110    200     53     440        520       3600      4000      6.85      NJ 2222 T           NJ 2222 ECP             NJ 2222 E.TVP2          NJ 2222 T
 
110    200     53     440        520       3600      4000      7         NU 2222 W          NU 2222 ECJ             NU 2222 E1              NU 2222 W
 
110    200     53     440        520       3600      6000      7.4       NU 2222 M          NU 2222 ECML            NU 2222 E.M1           NU 2222 M
 
110    200     53     440        520       3600      6000      7.4       NU 2222 M          NU 2222 ECN1ML         NU 2222 E.M1           NU 2222 M
 
110    200     53     440        520       3600      6000      7.4       NU 2222 M          NU 2222 ECNML          NU 2222 E.M1           NU 2222 M
 
110    200     53     440        520       3600      4000      6.7       NU 2222 T           NU 2222 ECP             NU 2222 E.TVP2          NU 2222 T
 
110    200     53     440        520       3600      6000      7.7       NUP 2222 M         NUP 2222 ECML          NUP 2222 E.M1          NUP 2222 M
 
110    200     53     440        520       3600      4000      7         NUP 2222 T          NUP 2222 ECP            NUP 2222 E.TVP2        NUP 2222 T
 
110    240     50     530        540       3000      3400      11.7      N 322 M            N 322 ECM               N 322 E.M1              N 322 M
 
110    240     50     530        540       3000      3400      10.5      N 322 T             N 322 ECP               N 322 E.TVP2            N 322 T
 
110    240     50     530        540       3000      3400      11.1      NJ 322 W           NJ 322 ECJ               NJ 322 E1               NJ 322 W
 
110    240     50     530        540       3000      3400      12.3      NJ 322 M           NJ 322 ECM              NJ 322 E.M1             NJ 322 M

110    240     50     530        540       3000      5300      12.3      NJ 322 M           NJ 322 ECML             NJ 322 E.M1             NJ 322 M
110    240     50     530        540       3000      3400      11.1      NJ 322 T            NJ 322 ECP              NJ 322 E.TVP2           NJ 322 T
 
110    240     50     530        540       3000      3400      11.2      NU 322 W           NU 322 ECJ              NU 322 E1               NU 322 W
 
110    240     50     530        540       3000      3400      12        NU 322 M           NU 322 ECM              NU 322 E.M1            NU 322 M
 
110    240     50     530        540       3000      5300      12        NU 322 M           NU 322 ECML             NU 322 E.M1            NU 322 M
 
110    240     50     530        540       3000      5300      12        NU 322 M           NU 322 ECNML           NU 322 E.M1            NU 322 M
 
110    240     50     530        540       3000      3400      10.8      NU 322 T            NU 322 ECP              NU 322 E.TVP2           NU 322 T
 
110    240     50     530        540       3000      3400      11.2      NUP 322 W         NUP 322 ECJ             NUP 322 E1             NUP 322 W
 
110    240     50     530        540       3000      5300      11.2      NUP 322 M          NUP 322 ECML           NUP 322 E.M1           NUP 322 M
 
110    240     50     530        540       3000      3400      11.2      NUP 322 T           NUP 322 ECP             NUP 322 E.TVP2         NUP 322 T
 
110    240     80     780        900       3000      4500      18.9      NJ 2322 M          NJ 2322 ECMA           NJ 2322 E.M1            NJ 2322 M
 
110    240     80     780        900       3000      3400      18.9      NJ 2322 T           NJ 2322 ECP             NJ 2322 E.TVP2          NJ 2322 T
 
110    240     80     780        900       3000      4500      18.7      NU 2322 M          NU 2322 ECMA           NU 2322 E.M1           NU 2322 M
 
110    240     80     780        900       3000      3400      17        NU 2322 T           NU 2322 ECP             NU 2322 E.TVP2          NU 2322 T
 
110    280     65     532        585       2600      3200      20.3      NJ 422             NJ 422                   NJ 422                 NJ 422
 
110    280     65     532        585       2600      3200      24        NJ 422 M           NJ 422 M                 NJ 422 E.M1             NJ 422 M
 
110    280     65     532        585       2600      3200      20        NU 422             NU 422                   NU 422                 NU 422
 
110    280     65     532        585       2600      3200      20        NU 422 M           NU 422 M                NU 422 E.M1            NU 422 M
 
120    180     28     134        183       4000      6300      2.5       NJ 1024 M          NJ 1024 ML               NJ 1024 E.M1            NJ 1024 M
 
120    180     28     134        183       4000      4000      2.45      NU 1024 M          NU 1024 M               NU 1024 E.M1           NU 1024 M
 
120    180     28     134        183       4000      6300      2.45      NU 1024 M          NU 1024 ML              NU 1024 E.M1           NU 1024 M
 
120    215     40     390        430       3400      3600      6.6       N 224 M            N 224 ECM               N 224 E.M1              N 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      3600      5.75      N 224 T             N 224 ECP               N 224 E.TVP2            N 224 T
 
120    215     40     390        430       3400      3600      5.95      NJ 224 W           NJ 224 ECJ               NJ 224 E1               NJ 224 W
 
120    215     40     390        430       3400      3600      6.5       NJ 224 M           NJ 224 ECM              NJ 224 E.M1             NJ 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      5600      6.5       NJ 224 M           NJ 224 ECML             NJ 224 E.M1             NJ 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      3600      5.85      NJ 224 T            NJ 224 ECP              NJ 224 E.TVP2           NJ 224 T
 
120    215     40     390        430       3400      3600      5.85      NU 224 W           NU 224 ECJ              NU 224 E1               NU 224 W
 
120    215     40     390        430       3400      3600      6.4       NU 224 M           NU 224 ECM              NU 224 E.M1            NU 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      5600      6.4       NU 224 M           NU 224 ECML             NU 224 E.M1            NU 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      3600      5.75      NU 224 T            NU 224 ECP              NU 224 E.TVP2           NU 224 T
 
120    215     40     390        430       3400      3600      6         NUP 224 W         NUP 224 ECJ             NUP 224 E1             NUP 224 W
 
120    215     40     390        430       3400      5600      6         NUP 224 M          NUP 224 ECML           NUP 224 E.M1           NUP 224 M
 
120    215     40     390        430       3400      3600      6         NUP 224 T           NUP 224 ECP             NUP 224 E.TVP2         NUP 224 T
 
120    215     58     520        630       3400      3600      8.85      NJ 2224 W          NJ 2224 ECJ              NJ 2224 E1              NJ 2224 W
 
120    215     58     520        630       3400      3600      8.85      NJ 2224 M          NJ 2224 ECM             NJ 2224 E.M1            NJ 2224 M
 
120    215     58     520        630       3400      5600      8.85      NJ 2224 M          NJ 2224 ECML            NJ 2224 E.M1            NJ 2224 M
 
120    215     58     520        630       3400      3600      8.5       NJ 2224 T           NJ 2224 ECP             NJ 2224 E.TVP2          NJ 2224 T
 
120    215     58     520        630       3400      3600      8.8