• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY VÀ HAI DÃY LOẠI NCF KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY VÀ  HAI DÃY LOẠI NCF SKF Vòng bi - Bạc đạn đũa Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐŨA MỘT DÃY VÀ HAI DÃY LOẠI NCF

  • SKF


ncf 1 day

mm                      kN                        r/min                 kg        Local              SKF                         FAG          NSK
d          D       B
20       42       16        28.1        28.5        8500        10000       0.11        NCF 3004 CV      NCF 3004 CV      -                  -
 
25       47       16        31.9        35.5        7000        9000        0.12        NCF 3005 CV      NCF 3005 CV      -                  -
 
25       62       24        68.2        68          4500        5600        0.38        NJG 2305 VH       NJG 2305 VH      -                  -
 
30       55       19        39.6        44          6000        7500        0.2         NCF 3006 CV      NCF 3006 CV      -                  -
 
30       72       27        84.2        86.5        4000        4800        0.56        NJG 2306 VH       NJG 2306 VH      -                  -
 
35       62       20        48.4        56          5300        6700        0.26        NCF 3007 CV      NCF 3007 CV      -                  -
 
35       80       31        108         114         3400        4300        0.75        NJG 2307 VH       NJG 2307 VH      -                  -
 
40       68       21        57.2        69.5        4800        6000        0.31        NCF 3008 CV      NCF 3008 CV      -                  -
 
40       90       33        145         156         3000        3600        1           NJG 2308 VH       NJG 2308 VH      -                  -
 
45       75       23        60.5        78          4300        5300        0.4         NCF 3009 CV      NCF 3009 CV      -                  -
 
45       100      36        172         196         2800        3400        1.45        NJG 2309 VH       NJG 2309 VH      -                  -
 
50       80       23        76.5        98          4000        5000        0.43        NCF 3010 CV      NCF 3010 CV      -                  -
 
55       90       26        105         140         3400        4300        0.64        NCF 3011 CV      NCF 3011 CV      -                  -
 
55       120      43        233         260         2200        2800        2.3         NJG 2311 VH       NJG 2311 VH      -                  -
 
60       85       16        55          80          3600        4500        0.29        NCF 2912 CV      NCF 2912 CV      -                  -
 
60       95       26        106         146         3400        4000        0.69        NCF 3012 CV      NCF 3012 CV      -                  -
 
65       90       16        58.3        88          3200        4000        0.31        NCF 2913 CV      NCF 2913 CV      -                  -
 
65       100      26        112         163         3000        3800        0.73        NCF 3013 CV      NCF 3013 CV      -                  -
 
65       140      48        303         360         1900        2400        3.55        NJG 2313 VH       NJG 2313 VH      -                  -
 
70       100      19        76.5        116         3000        3800        0.49        NCF 2914 CV      NCF 2914 CV      -                  -
 
70       110      30        128         173         2800        3600        1.02        NCF 3014 CV      NCF 3014 CV      -                  -
 
70       150      51        336         400         1800        2200        4.4         NJG 2314 VH       NJG 2314 VH      -                  -
 
75       105      19        79.2        125         2800        3600        0.52        NCF 2915 CV      NCF 2915 CV      -                  -
 
75       115      30        134         190         2600        3200        1.06        NCF 3015 CV      NCF 3015 CV      -                  -
 
75       160      55        396         480         1600        2000        5.35        NJG 2315 VH       NJG 2315 VH      -                  -
 
80       110      19        80.9        132         2600        3400        0.55        NCF 2916 CV      NCF 2916 CV      -                  -
 
80       125      34        165         228         2400        3000        1.43        NCF 3016 CV      NCF 3016 CV      -                  -
 
80       170      58        457         570         1500        1900        6.4         NJG 2316 VH       NJG 2316 VH      -                  -
 
85       120      22        102         166         2600        3200        0.81        NCF 2917 CV      NCF 2917 CV      -                  -
 
85       130      34        172         236         2400        3000        1.51        NCF 3017 CV      NCF 3017 CV      -                  -
 
85       180      60        484         620         1400        1800        7.4         NJG 2317 VH       NJG 2317 VH      -                  -
 
90       125      22        105         176         2400        3000        0.84        NCF 2918 CV      NCF 2918 CV      -                  -
 
90       140      37        198         280         2200        2800        1.97        NCF 3018 CV      NCF 3018 CV      -                  -
 
90       190      64        528         670         1400        1800        8.75        NJG 2318 VH       NJG 2318 VH      -                  -
 
95       130      22        114         183         2200        2800        0.86        NCF 2919 CV      NCF 2919 CV      -                  -
 
100      140      24        128         200         2200        2600        1.14        NCF 2920 CV      NCF 2920 CV      -                  -
 
100      150      37        209         310         2000        2600        2.15        NCF 3020 CV      NCF 3020 CV      -                  -
 
100      215      73        704         900         1200        1500        13          NJG 2320 VH       NJG 2320 VH      -                  -
 
110      150      24        134         220         1900        2400        1.23        NCF 2922 CV      NCF 2922 CV      -                  -
 
110      170      45        275         400         1800        2200        3.5         NCF 3022 CV      NCF 3022 CV      -                  -
 
110      240      80        858         1060        1100        1300        17.5        NJG 2322 VH       NJG 2322 VH      -                  -
 
120      165      27        172         290         1800        2200        1.73        NCF 2924 CV      NCF 2924 CV      -                  -
 
120      180      46        292         440         1700        2000        3.8         NCF 3024 CV      NCF 3024 CV      -                  -
 
120      215      58        512         735         1400        1700        9.05        NCF 2224 V        NCF 2224 V        -                  -
 
120      260      86        952         1250        1000        1200        22.5        NJG 2324 VH       NJG 2324 VH      -                  -
 
130      180      30        205         360         1600        2000        2.33        NCF 2926 CV      NCF 2926 CV      -                  -
 
130      200      52        413         620         1500        1900        5.8         NCF 3026 CV      NCF 3026 CV      -                  -
 
130      280      93        1080        1430        950         1200        28          NJG 2326 VH       NJG 2326 VH      -                  -
 
140      190      30        220         390         1500        1900        2.42        NCF 2928 CV      NCF 2928 CV      -                  -

140      210      53        440         680         1400        1800        6.1         NCF 3028 CV      NCF 3028 CV      -                  -
140      250      68        693         1020        1200        1500        14.5        NCF 2228 V        NCF 2228 V        -                  -
 
140      300      102       1210        1600        850         1100        35.5        NJG 2328 VH       NJG 2328 VH      -                  -
 
150      210      36        292         490         1400        1700        3.77        NCF 2930 CV      NCF 2930 CV      -                  -
 
150      225      56        457         710         1300        1600        7.5         NCF 3030 CV      NCF 3030 CV      -                  -
 
150      270      73        792         1180        1100        1400        18.4        NCF 2230 V        NCF 2230 V        -                  -
 
150      320      108       1450        1930        800         1000        42.5        NJG 2330 VH       NJG 2330 VH      -                  -
 
160      220      36        303         530         1300        1600        4           NCF 2932 CV      NCF 2932 CV      -                  -
 
160      240      60        512         800         1200        1500        9.1         NCF 3032 CV      NCF 3032 CV      -                  -
 
160      290      80        990         1500        950         1200        23          NCF 2232 V        NCF 2232 V        -                  -
 
170      230      36        314         560         1200        1500        4.3         NCF 2934 CV      NCF 2934 CV      -                  -
 
170      260      67        671         1060        1100        1400        12.5        NCF 3034 CV      NCF 3034 CV      -                  -
 
170      310      86        1100        1700        900         1100        28.7        NCF 2234 V        NCF 2234 V        -                  -
 
170      360      120       1760        2450        700         900         59.5        NJG 2334 VH       NJG 2334 VH      -                  -
 
180      250      42        391         695         1100        1400        6.2         NCF 2936 CV      NCF 2936 CV      -                  -
 
180      280      74        781         1250        1100        1300        16.5        NCF 3036 CV      NCF 3036 CV      -                  -
 
180      380      126       1870        2650        670         800         69.5        NJG 2336 VH       NJG 2336 VH      -                  -
 
190      260      42        440         780         1100        1400        6.5         NCF 2938 CV      NCF 2938 CV      -                  -
 
190      290      75        792         1290        1000        1300        17          NCF 3038 CV      NCF 3038 CV      -                  -
 
190      340      92        1250        1900        800         1000        35.7        NCF 2238 V        NCF 2238 V        -                  -
 
190      400      132       2160        3000        630         800         80          NJG 2338 VH       NJG 2338 VH      -                  -
 
200      250      24        176         335         1100        1400        2.6         NCF 1840 V        NCF 1840 V        -                  -
 
200      280      48        528         965         1000        1300        9.1         NCF 2940 CV      NCF 2940 CV      -                  -
 
200      310      82        913         1530        950         1200        22.5        NCF 3040 CV      NCF 3040 CV      -                  -
 
200      420      138       2290        3200        600         750         92          NJG 2340 VH       NJG 2340 VH      -                  -
 
220      270      24        183         365         1000        1200        2.85        NCF 1844 V        NCF 1844 V        -                  -
 
220      300      48        550         1060        950         1200        9.9         NCF 2944 CV      NCF 2944 CV      -                  -
 
220      340      90        1080        1800        850         1100        29.5        NCF 3044 CV      NCF 3044 CV      -                  -
 
220      400      108       1830        2750        700         850         58          NCF 2244 V        NCF 2244 V        -                  -
 
220      460      145       2550        3550        530         670         111         NJG 2344 VH       NJG 2344 VH      -                  -
 
240      300      28        260         510         900         1100        4.4         NCF 1848 V        NCF 1848 V        -                  -
 
240      320      48        583         1140        850         1100        10.6        NCF 2948 CV      NCF 2948 CV      -                  -
 
240      360      92        1140        1960        800         1000        32          NCF 3048 CV      NCF 3048 CV      -                  -
 
240      500      155       2810        3900        500         630         147         NJG 2348 VH       NJG 2348 VH      -                  -
 
260      320      28        270         550         800         1000        4.75        NCF 1852 V        NCF 1852 V        -                  -
 
260      360      60        737         1430        750         950         18.5        NCF 2952 CV      NCF 2952 CV      -                  -
 
260      400      104       1540        2550        700         900         46.5        NCF 3052 CV      NCF 3052 CV      -                  -
 
260      540      165       3410        4800        430         530         177         NJG 2352 VH       NJG 2352 VH      -                  -
 
280      350      33        341         695         750         950         7.1         NCF 1856 V        NCF 1856 V        -                  -
 
280      380      60        880         1730        700         900         19.7        NCF 2956 CV      NCF 2956 CV      -                  -
 
280      420      106       1570        2650        670         850         50          NCF 3056 CV      NCF 3056 CV      -                  -
 
300      380      38        418         850         670         850         10          NCF 1860 V        NCF 1860 V        -                  -
 
300      420      72        1120        2200        670         800         31.2        NCF 2960 CV      NCF 2960 CV      -                  -
 
300      460      118       1900        3250        600         750         69          NCF 3060 CV      NCF 3060 CV      -                  -
 
320      400      38        440         900         630         800         10.5        NCF 1864 V        NCF 1864 V        -                  -
 
320      440      72        1140        2360        600         750         32.9        NCF 2964 CV      NCF 2964 CV      -                  -
 
320      480      121       1980        3450        560         700         74.5        NCF 3064 CV      NCF 3064 CV      -                  -
 
340      420      38        446         950         600         750         11          NCF 1868 V        NCF 1868 V        -                  -
 
340      460      72        1190        2500        560         700         35          NCF 2968 CV      NCF 2968 CV      -                  -
 
340      520      133       2380        4150        530         670         100         NCF 3068 CV      NCF 3068 CV      -                  -

360      440      38        402         900         560         700         11.5        NCF 1872 V        NCF 1872 V        -                  -
360      480      72        1230        2600        530         670         36.5        NCF 2972 CV      NCF 2972 CV      -                  -
 
360      540      134       2420        4300        500         630         105         NCF 3072 CV      NCF 3072 CV      -                  -
 
380      480      46        627         1290        530         670         19.5        NCF 1876 V        NCF 1876 V        -                  -
 
380      520      82        1570        3250        500         630         52.5        NCF 2976 CV      NCF 2976 CV      -                  -
 
380      560      135       2510        4550        480         600         110         NCF 3076 CV      NCF 3076 CV      -                  -
 
400      500      46        627         1340        500         630         20.5        NCF 1880 V        NCF 1880 V        -                  -
 
400      540      82        1650        3450        480         600         54.5        NCF 2980 CV      NCF 2980 CV      -                  -
 
400      600      148       2970        5500        450         560         145         NCF 3080 CV      NCF 3080 CV      -                  -
 
420      520      46        660         1430        480         600         21          NCF 1884 V        NCF 1884 V        -                  -
 
420      560      82        1650        3600        450         560         57          NCF 2984 CV      NCF 2984 CV      -                  -
 
420      620      150       3030        5700        430         530         150         NCF 3084 CV      NCF 3084 CV      -                  -
 
440      540      46        671         1460        450         560         22          NCF 1888 V        NCF 1888 V        -                  -
 
440      540      60        1060        2700        450         560         29          NCF 2888 V        NCF 2888 V        -                  -
 
440      600      95        2010        4400        430         530         80.5        NCF 2988 V        NCF 2988 V        -                  -
 
440      650      157       3580        6550        400         500         175         NCF 3088 CV      NCF 3088 CV      -                  -
 
460      580      56        913         1960        430         530         34          NCF 1892 V        NCF 1892 V        -                  -
 
460      580      72        1300        3050        430         530         44          NCF 2892 V        NCF 2892 V        -                  -
 
460      620      95        2050        4500        400         500         83.5        NCF 2992 V        NCF 2992 V        -                  -
 
460      680      163       3690        6950        380         480         195         NCF 3092 CV      NCF 3092 CV      -                  -
 
480      600      56        935         2040        400         500         35.5        NCF 1896 V        NCF 1896 V        -                  -
 
480      600      72        1320        3150        400         500         46          NCF 2896 V        NCF 2896 V        -                  -
 
480      650      100       2290        4900        380         480         98          NCF 2996 V        NCF 2996 V        -                  -
 
480      700      165       3740        7200        360         450         205         NCF 3096 CV      NCF 3096 CV      -                  -
 
500      620      56        952         2120        380         480         36.5        NCF 18/500 V      NCF 18/500 V      -                  -
 
500      620      72        1340        3350        380         480         48          NCF 28/500 V      NCF 28/500 V      -                  -
 
500      670      100       2330        5000        380         450         100         NCF 29/500 V      NCF 29/500 V      -                  -
 
500      720      167       3800        7500        360         450         215         NCF 30/500 CV    NCF 30/500 CV    -                  -
 
530      650      56        990         2240        360         450         38.5        NCF 18/530 V      NCF 18/530 V      -                  -
 
530      650      72        1400        3450        360         450         49.5        NCF 28/530 V      NCF 28/530 V      -                  -
 
530      710      106       2640        6100        340         430         120         NCF 29/530 V      NCF 29/530 V      -                  -
 
530      780      185       5230        10600       320         400         300         NCF 30/530 V      NCF 30/530 V      -                  -
 
560      680      56        1020        2360        340         430         40.5        NCF 18/560 V      NCF 18/560 V      -                  -
 
560      680      72        1420        3650        340         430         54          NCF 28/560 V      NCF 28/560 V      -                  -
 
560      750      112       3080        6700        320         400         140         NCF 29/560 V      NCF 29/560 V      -                  -
 
560      820      195       5830        11800       300         380         345         NCF 30/560 V      NCF 30/560 V      -                  -
 
600      730      60        1050        2550        320         400         51.5        NCF 18/600 V      NCF 18/600 V      -                  -
 
600      730      78        1570        4300        320         400         67.5        NCF 28/600 V      NCF 28/600 V      -                  -
 
600      800      118       3190        7100        300         380         170         NCF 29/600 V      NCF 29/600 V      -                  -
 
630      780      69        1250        2900        300         360         72.5        NCF 18/630 V      NCF 18/630 V      -                  -
 
630      780      88        1870        5000        300         360         92.5        NCF 28/630 V      NCF 28/630 V      -                  -
 
630      850      128       3740        8650        280         340         205         NCF 29/630 V      NCF 29/630 V      -                  -
 
670      820      69        1300        3150        280         340         76.5        NCF 18/670 V      NCF 18/670 V      -                  -
 
670      820      88        1940        5300        280         340         97.5        NCF 28/670 V      NCF 28/670 V      -                  -
 
670      900      136       3910        9000        260         320         245         NCF 29/670 V      NCF 29/670 V      -                  -
 
710      870      74        1540        3750        260         320         92.5        NCF 18/710 V      NCF 18/710 V      -                  -
 
710      870      95        2330        6300        260         320         115         NCF 28/710 V      NCF 28/710 V      -                  -
 
710      950      140       4290        10000       240         300         275         NCF 29/710 V      NCF 29/710 V      -                  -
 
750      920      78        1870        4500        240         300         110         NCF 18/750 V      NCF 18/750 V      -                  -
 
750      920      100       2640        6950        240         300         140         NCF 28/750 V      NCF 28/750 V      -                  -

750      1000     145       4460        10600       220         280         315         NCF 29/750 V      NCF 29/750 V      -                  -
800      980      82        1940        4800        220         280         130         NCF 18/800 V      NCF 18/800 V      -                  -
 
800      980      106       2750        7500        220         280         165         NCF 28/800 V      NCF 28/800 V      -                  -
 
800      1060     150       4950        12200       200         260         360         NCF 29/800 V      NCF 29/800 V      -                  -
 
850      1030     82        2010        5100        200         260         135         NCF 18/850 V      NCF 18/850 V      -                  -
 
850      1030     106       2860        8000        200         260         175         NCF 28/850 V      NCF 28/850 V      -                  -
 
850      1120     155       5230        12700       190         240         405         NCF 29/850 V      NCF 29/850 V      -                  -
 
900      1090     85        2380        6000        190         240         160         NCF 18/900 V      NCF 18/900 V      -                  -
 
900      1090     112       3190        9150        190         240         208         NCF 28/900 V      NCF 28/900 V      -                  -
 
900      1180     165       5940        14600       170         220         472         NCF 29/900 V      NCF 29/900 V      -                  -
 
950      1150     90        2420        6300        170         220         185         NCF 18/950 V      NCF 18/950 V      -                  -
 
950      1150     118       3410        9800        170         220         240         NCF 28/950 V      NCF 28/950 V      -                  -
 
950      1250     175       6660        16300       160         200         565         NCF 29/950 V      NCF 29/950 V      -                  -
 
1000     1220     100       2920        7500        160         200         230         NCF 18/1000 V     NCF 18/1000 V     -                  -
 
1000     1220     128       4130        11600       160         200         310         NCF 28/1000 V     NCF 28/1000 V     -                  -
 
1000     1320     185       7480        18600       150         190         680         NCF 29/1000 V     NCF 29/1000 V     -                  -

1120     1360     106       3740        9650        130         170         298         NCF 18/1120 V     NCF 18/1120 V     -                  -
 
ncf 2 day
 
mm                         kN                      r/min                       kg        Local                  SKF                     FAG          NSK
d       D         B
20      42       30       52.3       57         8500        10000      0.2        NNCF 5004 CV          NNCF 5004 CV          -              NNCF 5004 V
 
20      42       30       45.7       55         -           3400       0.2        NNF 5004 ADB-2LSV      NNF 5004 ADB-2LSV      -              NNF 5004 DDU
 
25      47       30       59.4       71         7000        9000       0.23       NNCF 5005 CV          NNCF 5005 CV          -              NNCF 5005 V
 
25      47       30       50.1       65.5       -           3000       0.24       NNF 5005 ADB-2LSV      NNF 5005 ADB-2LSV      -              NNF 5005 DDU
 
30      55       34       73.7       88         6000        7500       0.35       NNCF 5006 CV          NNCF 5006 CV          -              NNCF 5006 V
 
30      55       34       57.2       75         -           2600       0.37       NNF 5006 ADB-2LSV      NNF 5006 ADB-2LSV      -              NNF 5006 DDU
 
35      62       36       89.7       112        5300        6700       0.46       NNCF 5007 CV          NNCF 5007 CV          -              NNCF 5007 V
 
35      62       36       70.4       91.5       -           2200       0.48       NNF 5007 ADB-2LSV      NNF 5007 ADB-2LSV      -              NNF 5007 DDU
 
40      68       38       106        140        4800        6000       0.56       NNCF 5008 CV          NNCF 5008 CV          -              NNCF 5008 V
 
40      68       38       85.8       116        -           2000       0.56       NNF 5008 ADB-2LSV      NNF 5008 ADB-2LSV      -              NNF 5008 DDU
 
45      75       40       112        156        4300        5300       0.71       NNCF 5009 CV          NNCF 5009 CV          -              NNCF 5009 V
 
45      75       40       102        146        -           1800       0.7        NNF 5009 ADB-2LSV      NNF 5009 ADB-2LSV      -              NNF 5009 DDU
 
50      80       40       142        196        4000        5000       0.76       NNCF 5010 CV          NNCF 5010 CV          -              NNCF 5010 V
 
50      80       40       108        160        -           1700       0.76       NNF 5010 ADB-2LSV      NNF 5010 ADB-2LSV      -              NNF 5010 DDU
 
55      90       46       190        280        3400        4300       1.16       NNCF 5011 CV          NNCF 5011 CV          -              NNCF 5011 V
 
55      90       46       128        193        -           1500       1.18       NNF 5011 ADB-2LSV      NNF 5011 ADB-2LSV      -              NNF 5011 DDU
 
60      85       25       78.1       137        3600        4500       0.49       NNC 4912 CV           NNC 4912 CV           -              NNC 4912 V
 
60      85       25       78.1       137        3600        4500       0.48       NNCF 4912 CV          NNCF 4912 CV          -              NNCF 4912 V
 
60      85       25       78.1       137        3600        4500       0.47       NNCL 4912 CV          NNCL 4912 CV          -              NNCL 4912 V
 
60      95       46       198        300        3400        4000       1.24       NNCF 5012 CV          NNCF 5012 CV          -              NNCF 5012 V
 
60      95       46       134        208        -           1400       1.26       NNF 5012 ADB-2LSV      NNF 5012 ADB-2LSV      -              NNF 5012 DDU
 
65      100      46       209        325        3000        3800       1.32       NNCF 5013 CV          NNCF 5013 CV          -              NNCF 5013 V
 
65      100      46       138        224        -           1300       1.33       NNF 5013 ADB-2LSV      NNF 5013 ADB-2LSV      -              NNF 5013 DDU
 
70      100      30       114        193        3000        3800       0.78       NNC 4914 CV           NNC 4914 CV           -              NNC 4914 V
 
70      100      30       114        193        3000        3800       0.77       NNCF 4914 CV          NNCF 4914 CV          -              NNCF 4914 V
 
70      100      30       114        193        3000        3800       0.75       NNCL 4914 CV          NNCL 4914 CV          -              NNCL 4914 V
 
70      110      54       238        345        2800        3600       1.85       NNCF 5014 CV          NNCF 5014 CV          -              NNCF 5014 V
 
70      110      54       187        285        -           1200       1.87       NNF 5014 ADB-2LSV      NNF 5014 ADB-2LSV      -              NNF 5014 DDU
 
75      115      54       251        380        2600        3200       1.93       NNCF 5015 CV          NNCF 5015 CV          -              NNCF 5015 V
 
75      115      54       205        310        -           1100       1.96       NNF 5015 ADB-2LSV      NNF 5015 ADB-2LSV      -              NNF 5015 DDU
 
80      110      30       121        216        2600        3400       0.88       NNC 4916 CV           NNC 4916 CV           -              NNC 4916 V
 
80      110      30       121        216        2600        3400       0.87       NNCF 4916 CV          NNCF 4916 CV          -              NNCF 4916 V
 
80      110      30       121        216        2600        3400       0.85       NNCL 4916 CV          NNCL 4916 CV          -              NNCL 4916 V
 
80      125      60       308        455        2400        3000       2.59       NNCF 5016 CV          NNCF 5016 CV          -              NNCF 5016 V
 
80      125      60       216        335        -           1000       2.71       NNF 5016 ADB-2LSV      NNF 5016 ADB-2LSV      -              NNF 5016 DDU
 
85      130      60       314        475        2400        3000       2.72       NNCF 5017 CV          NNCF 5017 CV          -              NNCF 5017 V
 
85      130      60       224        365        -           1000       2.83       NNF 5017 ADB-2LSV      NNF 5017 ADB-2LSV      -              NNF 5017 DDU
 
90      125      35       161        300        2400        3000       1.33       NNC 4918 CV           NNC 4918 CV           -              NNC 4918 V
 
90      125      35       161        300        2400        3000       1.33       NNCF 4918 CV          NNCF 4918 CV          -              NNCF 4918 V
 
90      125      35       161        300        2400        3000       1.3        NNCL 4918 CV          NNCL 4918 CV          -              NNCL 4918 V
 
90      140      67       369        560        2200        2800       3.62       NNCF 5018 CV          NNCF 5018 CV          -              NNCF 5018 V
 
90      140      67       319        550        -           900        3.71       NNF 5018 ADB-2LSV      NNF 5018 ADB-2LSV      -              NNF 5018 DDU
 
95      145      67       330        570        -           900        3.88       NNF 5019 ADB-2LSV      NNF 5019 ADB-2LSV      -              NNF 5019 DDU
 
100     140      40       209        400        2000        2600       1.95       NNC 4920 CV           NNC 4920 CV           -              NNC 4920 V
 
100     140      40       209        400        2000        2600       1.93       NNCF 4920 CV          NNCF 4920 CV          -              NNCF 4920 V
 
100     140      40       209        400        2000        2600       1.9        NNCL 4920 CV          NNCL 4920 CV          -              NNCL 4920 V
 
100     150      67       391        620        2000        2600       3.94       NNCF 5020 CV          NNCF 5020 CV          -              NNCF 5020 V
 
100     150      67       347        570        -           850        3.95       NNF 5020 ADB-2LSV      NNF 5020 ADB-2LSV      -              NNF 5020 DDU
 
110     150      40       220        430        1900        2400       2.15       NNC 4922 CV           NNC 4922 CV           -              NNC 4922 V

110     150      40       220        430        1900        2400       2.12       NNCF 4922 CV          NNCF 4922 CV          -              NNCF 4922 V
110     150      40       220        430        1900        2400       2.1        NNCL 4922 CV          NNCL 4922 CV          -              NNCL 4922 V
 
110     170      80       512        800        1800        2200       6.32       NNCF 5022 CV          NNCF 5022 CV          -              NNCF 5022 V
 
110     170      80       413        695        -           750        6.45       NNF 5022 ADA-2LSV     NNF 5022 ADA-2LSV     -              NNF 5022 DDU
 
120     165      45       242        480        1700        2200       2.95       NNC 4924 CV           NNC 4924 CV           -              NNC 4924 V
 
120     165      45       242        480        1700        2200       2.9        NNCF 4924 CV          NNCF 4924 CV          -              NNCF 4924 V
 
120     165      45       242        480        1700        2200       2.85       NNCL 4924 CV          NNCL 4924 CV          -              NNCL 4924 V
 
120     180      80       539        880        1700        2000       6.77       NNCF 5024 CV          NNCF 5024 CV          -              NNCF 5024 V
 
120     180      80       429        750        -           700        6.9        NNF 5024 ADA-2LSV     NNF 5024 ADA-2LSV     -              NNF 5024 DDU
 
130     180      50       275        530        1600        2000       3.95       NNC 4926 CV           NNC 4926 CV           -              NNC 4926 V
 
130     180      50       275        530        1600        2000       3.88       NNCF 4926 CV          NNCF 4926 CV          -              NNCF 4926 V
 
130     180      50       275        530        1600        2000       3.8        NNCL 4926 CV          NNCL 4926 CV          -              NNCL 4926 V
 
130     200      95       765        1250       1500        1900       10.2       NNCF 5026 CV          NNCF 5026 CV          -              NNCF 5026 V
 
130     200      95       616        1040       -           630        10.5       NNF 5026 ADA-2LSV     NNF 5026 ADA-2LSV     -              NNF 5026 DDU
 
140     190      50       286        570        1500        1900       4.2        NNC 4928 CV           NNC 4928 CV           -              NNC 4928 V
 
140     190      50       286        570        1500        1900       4.15       NNCF 4928 CV          NNCF 4928 CV          -              NNCF 4928 V
 
140     190      50       286        570        1500        1900       4.1        NNCL 4928 CV          NNCL 4928 CV          -              NNCL 4928 V
 
140     210      95       809        1370       1400        1800       11.1       NNCF 5028 CV          NNCF 5028 CV          -              NNCF 5028 V
 
140     210      95       644        1120       -           600        11         NNF 5028 ADA-2LSV     NNF 5028 ADA-2LSV     -              NNF 5028 DDU
 
150     190      40       255        585        1500        1800       2.9        NNC 4830 CV           NNC 4830 CV           -              NNC 4830 V
 
150     190      40       255        585        1500        1800       2.8        NNCF 4830 CV          NNCF 4830 CV          -              NNCF 4830 V
 
150     190      40       255        585        1500        1800       2.7        NNCL 4830 CV          NNCL 4830 CV          -              NNCL 4830 V
 
150     210      60       429        830        1400        1700       6.65       NNC 4930 CV           NNC 4930 CV           -              NNC 4930 V
 
150     210      60       429        830        1400        1700       6.55       NNCF 4930 CV          NNCF 4930 CV          -              NNCF 4930 V
 
150     210      60       429        830        1400        1700       6.74       NNCL 4930 CV          NNCL 4930 CV          -              NNCL 4930 V
 
150     225      100      842        1430       1300        1700       13.3       NNCF 5030 CV          NNCF 5030 CV          -              NNCF 5030 V
 
150     225      100      748        1290       -           560        13.5       NNF 5030 ADA-2LSV     NNF 5030 ADA-2LSV     -              NNF 5030 DDU
 
160     200      40       260        610        1400        1700       3.1        NNC 4832 CV           NNC 4832 CV           -              NNC 4832 V
 
160     200      40       260        610        1400        1700       3          NNCF 4832 CV          NNCF 4832 CV          -              NNCF 4832 V
 
160     200      40       260        610        1400        1700       2.9        NNCL 4832 CV          NNCL 4832 CV          -              NNCL 4832 V
 
160     220      60       446        915        1300        1600       7          NNC 4932 CV           NNC 4932 CV           -              NNC 4932 V
 
160     220      60       446        915        1300        1600       6.9        NNCF 4932 CV          NNCF 4932 CV          -              NNCF 4932 V
 
160     220      60       446        915        1300        1600       6.8        NNCL 4932 CV          NNCL 4932 CV          -              NNCL 4932 V
 
160     240      109      952        1600       1200        1500       16.2       NNCF 5032 CV          NNCF 5032 CV          -              NNCF 5032 V
 
160     240      109      781        1400       -           500        16.5       NNF 5032 ADA-2LSV     NNF 5032 ADA-2LSV     -              NNF 5032 DDU
 
170     215      45       286        655        1300        1600       4.1        NNC 4834 CV           NNC 4834 CV           -              NNC 4834 V
 
170     215      45       286        655        1300        1600       4          NNCF 4834 CV          NNCF 4834 CV          -              NNCF 4834 V
 
170     215      45       286        655        1300        1600       3.9        NNCL 4834 CV          NNCL 4834 CV          -              NNCL 4834 V
 
170     230      60       457        950        1200        1500       7.35       NNC 4934 CV           NNC 4934 CV           -              NNC 4934 V
 
170     230      60       457        950        1200        1500       7.2        NNCF 4934 CV          NNCF 4934 CV          -              NNCF 4934 V
 
170     230      60       457        950        1200        1500       7.1        NNCL 4934 CV          NNCL 4934 CV          -              NNCL 4934 V
 
170     260      122      1230       2120       1100        1400       23         NNCF 5034 CV          NNCF 5034 CV          -              NNCF 5034 V
 
170     260      122      1010       1800       -           480        22.5       NNF 5034 ADA-2LSV     NNF 5034 ADA-2LSV     -              NNF 5034 DDU
 
180     225      45       297        695        1200        1500       4.3        NNC 4836 CV           NNC 4836 CV           -              NNC 4836 V
 
180     225      45       297        695        1200        1500       4.2        NNCF 4836 CV          NNCF 4836 CV          -              NNCF 4836 V
 
180     225      45       297        695        1200        1500       4.1        NNCL 4836 CV          NNCL 4836 CV          -              NNCL 4836 V
 
180     250      69       594        1220       1100        1400       10.8       NNC 4936 CV           NNC 4936 CV           -              NNC 4936 V
 
180     250      69       594        1220       1100        1400       10.7       NNCF 4936 CV          NNCF 4936 CV          -              NNCF 4936 V
 
180     250      69       594        1220       1100        1400       10.5       NNCL 4936 CV          NNCL 4936 CV          -              NNCL 4936 V
 
180     280      136      1420       2500       1100        1300       30.5       NNCF 5036 CV          NNCF 5036 CV          -              NNCF 5036 V

180         280         136         1170        2120        -           450         30          NNF 5036 ADA-2LSV     NNF 5036 ADA-2LSV     -           NNF 5036 DDU
190     240      50       330        750        1100        1400       5.65       NNC 4838 CV           NNC 4838 CV           -              NNC 4838 V
 
190     240      50       330        750        1100        1400       5.5        NNCF 4838 CV          NNCF 4838 CV          -              NNCF 4838 V
 
190     240      50       330        750        1100        1400       5.3        NNCL 4838 CV          NNCL 4838 CV          -              NNCL 4838 V
 
190     260      69       605        1290       1100        1400       11.2       NNC 4938 CV           NNC 4938 CV           -              NNC 4938 V
 
190     260      69       605        1290       1100        1400       11.1       NNCF 4938 CV          NNCF 4938 CV          -              NNCF 4938 V
 
190     260      69       605        1290       1100        1400       10.9       NNCL 4938 CV          NNCL 4938 CV          -              NNCL 4938 V
 
190     290      136      1470       2600       1000        1300       31.5       NNCF 5038 CV          NNCF 5038 CV          -              NNCF 5038 V
 
190     290      136      1190       2200       -           430        31.5       NNF 5038 ADA-2LSV     NNF 5038 ADA-2LSV     -              NNF 5038 DDU
 
200     250      50       336        800        1100        1400       5.9        NNC 4840 CV           NNC 4840 CV           -              NNC 4840 V
 
200     250      50       336        800        1100        1400       5.8        NNCF 4840 CV          NNCF 4840 CV          -              NNCF 4840 V
 
200     250      50       336        800        1100        1400       5.7        NNCL 4840 CV          NNCL 4840 CV          -              NNCL 4840 V
 
200     280      80       704        1500       1000        1300       15.8       NNC 4940 CV           NNC 4940 CV           -              NNC 4940 V
 
200     280      80       704        1500       1000        1300       15.6       NNCF 4940 CV          NNCF 4940 CV          -              NNCF 4940 V
 
200     280      80       704        1500       1000        1300       15.3       NNCL 4940 CV          NNCL 4940 CV          -              NNCL 4940 V
 
200     310      150      1680       3050       950         1200       41         NNCF 5040 CV          NNCF 5040 CV          -              NNCF 5040 V
 
200     310      150      1450       2900       -           400        42         NNF 5040 ADA-2LSV     NNF 5040 ADA-2LSV     -              NNF 5040 DDU
 
220     270      50       352        865        1000        1200       6.4        NNC 4844 CV           NNC 4844 CV           -              NNC 4844 V
 
220     270      50       352        865        1000        1200       6.3        NNCF 4844 CV          NNCF 4844 CV          -              NNCF 4844 V
 
220     270      50       352        865        1000        1200       6.2        NNCL 4844 CV          NNCL 4844 CV          -              NNCL 4844 V
 
220     300      80       737        1600       950         1200       17.2       NNC 4944 CV           NNC 4944 CV           -              NNC 4944 V
 
220     300      80       737        1600       950         1200       17         NNCF 4944 CV          NNCF 4944 CV          -              NNCF 4944 V
 
220     300      80       737        1600       950         1200       16.8       NNCL 4944 CV          NNCL 4944 CV          -              NNCL 4944 V
 
220     340      160      2010       3600       850         1100       52.5       NNCF 5044 CV          NNCF 5044 CV          -              NNCF 5044 V
 
220     340      160      1610       3100       -           360        53.5       NNF 5044 ADA-2LSV     NNF 5044 ADA-2LSV     -              NNF 5044 DDU
 
240     300      60       539        1290       900         1100       10         NNC 4848 CV           NNC 4848 CV           -              NNC 4848 V
 
240     300      60       539        1290       900         1100       9.9        NNCF 4848 CV          NNCF 4848 CV          -              NNCF 4848 V
 
240     300      60       539        1290       900         1100       9.8        NNCL 4848 CV          NNCL 4848 CV          -              NNCL 4848 V
 
240     320      80       781        1760       850         1100       18.5       NNC 4948 CV           NNC 4948 CV           -              NNC 4948 V
 
240     320      80       781        1760       850         1100       18.3       NNCF 4948 CV          NNCF 4948 CV          -              NNCF 4948 V
 
240     320      80       781        1760       850         1100       17.9       NNCL 4948 CV          NNCL 4948 CV          -              NNCL 4948 V
 
240     360      160      2120       3900       800         1000       56         NNCF 5048 CV          NNCF 5048 CV          -              NNCF 5048 V
 
240     360      160      1680       3350       -           340        57.5       NNF 5048 ADA-2LSV     NNF 5048 ADA-2LSV     -              NNF 5048 DDU
 
260     320      60       561        1400       800         1000       11         NNC 4852 CV           NNC 4852 CV           -              NNC 4852 V
 
260     320      60       561        1400       800         1000       10.8       NNCF 4852 CV          NNCF 4852 CV          -              NNCF 4852 V
 
260     320      60       561        1400       800         1000       10.6       NNCL 4852 CV          NNCL 4852 CV          -              NNCL 4852 V
 
260     360      100      1170       2550       750         950        32         NNC 4952 CV           NNC 4952 CV           -              NNC 4952 V
 
260     360      100      1170       2550       750         950        31.6       NNCF 4952 CV          NNCF 4952 CV          -              NNCF 4952 V
 
260     360      100      1170       2550       750         950        31.2       NNCL 4952 CV          NNCL 4952 CV          -              NNCL 4952 V
 
260     400      190      2860       5100       700         900        85.5