• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍ HIỆU VÀ KÍCH THƯỚC VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG KÍ HIỆU VÀ KÍCH THƯỚC VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG

SKF,FAG,NSK,...

Vòng bi - Bạc đạn tang trống Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍ HIỆU VÀ KÍCH THƯỚC VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG

  • SKF,FAG,NSK,...


z1411478264125 dc6a9891a496c3fac7cf5ed65798d4c4
 
d      D     B      C        C0

mm                 kN                r/min                   kg       Local                     SKF                       FAG                    NSK
20     52     18     49       44       13000     17000    0.28      22205/20 EAE4          22205/20 E              22205/20 E1             22205/20 EAE4
 
25     52     18     49       44       13000     17000    0.26      22205 EAE4             22205 E                 22205 E1                22205 EAE4
 
25     52     18     49       44       13000     17000    0.26      22205 EAKE4            22205 EK                22205 E1.K              22205 EAKE4
 
25     62     17     41.4      41.5      8500      12000    0.28      21305 EAE4             21305 CC              21305 E1                21305 EAE4
 
30     62     20     64       60       10000     14000    0.29      22206 EAE4             22206 E                 22206 E1                22206 EAE4
 
30     62     20     64       60       10000     14000    0.28      22206 EAKE4            22206 EK                22206 E1.K              22206 EAKE4
 
30     72     19     55.2      61       7500      10000    0.41      21306 EAE4             21306 CC              21306 E1                21306 EAE4
 
30     72     19     55.2      61       7500      10000    0.4       21306 EAKE4            21306 CCK             21306 E1.K              21306 EAKE4
 
35     72     23     86.5      85       9000      12000    0.45      22207 EAE4             22207 E                 22207 E1                22207 EAE4
 
35     72     23     86.5      85       9000      12000    0.44      22207 EAKE4            22207 EK                22207 E1.K              22207 EAKE4
 
35     80     21     65.6      72       6700      9500     0.55      21307 EAE4             21307 CC              21307 E1                21307 EAE4
 
35     80     21     65.6      72       6700      9500     0.54      21307 EAKE4            21307 CCK             21307 E1.K              21307 EAKE4
 
40     80     23     96.5      90       8000      11000    0.53      22208 EAE4             22208 E                 22208 E1                22208 EAE4
 
40     80     23     96.5      90       8000      11000    0.52      22208 EAKE4            22208 EK                22208 E1.K              22208 EAKE4
 
40     90     23     104      108      7000      9500     0.75      21308 EAE4             21308 E                 21308 E1                21308 EAE4
 
40     90     23     104      108      7000      9500     0.74      21308 EAKE4            21308 EK                21308 E1.K              21308 EAKE4
 
40     90     33     150      140      6000      8000     1.05      22308 EAE4             22308 E                 22308 E1                22308 EAE4
 
40     90     33     150      140      6000      8000     1.05      22308 E/VA405          22308 E/VA405          22308 E1.T41             22308 E/VA405
 
40     90     33     150      140      6000      8000     1.05      22308 EAKE4            22308 EK                22308 E1.K              22308 EAKE4
 
45     85     23     102      98       7500      10000    0.58      22209 EAE4             22209 E                 22209 E1                22209 EAE4
 
45     85     23     102      98       7500      10000    0.57      22209 EAKE4            22209 EK                22209 E1.K              22209 EAKE4
 
45     100    25     125      127      6300      8500     0.99      21309 EAE4             21309 E                 21309 E1                21309 EAE4
 
45     100    25     125      127      6300      8500     0.98      21309 EAKE4            21309 EK                21309 E1.K              21309 EAKE4
 
45     100    36     183      183      5300      7000     1.4       22309 EAE4             22309 E                 22309 E1                22309 EAE4
 
45     100    36     183      183      5300      7000     1.4       22309 E/VA405          22309 E/VA405          22309 E1.T41             22309 E/VA405
 
45     100    36     183      183      5300      7000     1.35      22309 EAKE4            22309 EK                22309 E1.K              22309 EAKE4
 
50     90     23     104      108      7000      9500     0.63      22210 EAE4             22210 E                 22210 E1                22210 EAE4
 
50     90     23     104      108      7000      9500     0.62      22210 EAKE4            22210 EK                22210 E1.K              22210 EAKE4
 
50     110    27     156      166      5600      7500     1.35      21310 EAE4             21310 E                 21310 E1                21310 EAE4
 
50     110    27     156      166      5600      7500     1.35      21310 EAKE4            21310 EK                21310 E1.K              21310 EAKE4
 
50     110    40     220      224      4800      6300     1.9       22310 EAE4             22310 E                 22310 E1                22310 EAE4
 
50     110    40     220      224      4800      6300     1.9       22310 E/VA405          22310 E/VA405          22310 E1.T41             22310 E/VA405
 
50     110    40     220      224      4800      6300     1.85      22310 EAKE4            22310 EK                22310 E1.K              22310 EAKE4
 
55     100    25     125      127      6300      8500     0.84      22211 EAE4             22211 E                 22211 E1                22211 EAE4
 
55     100    25     125      127      6300      8500     0.82      22211 EAKE4            22211 EK                22211 E1.K              22211 EAKE4
 
55     120    29     156      166      5600      7500     1.7       21311 EAE4             21311 E                 21311 E1                21311 EAE4
 
55     120    29     156      166      5600      7500     1.7       21311 EAKE4            21311 EK                21311 E1.K              21311 EAKE4
 
55     120    43     270      280      4300      5600     2.45      22311 EAE4             22311 E                 22311 E1                22311 EAE4
 
55     120    43     270      280      4300      5600     2.45      22311 E/VA405          22311 E/VA405          22311 E1.T41             22311 E/VA405
 
55     120    43     270      280      4300      5600     2.4       22311 EAKE4            22311 EK                22311 E1.K              22311 EAKE4
 
55     120    43     270      280      4300      5600     2.4       22311 EK/VA405         22311 EK/VA405         22311 E1.K.T41           22311 EK/VA405
 
60     110    28     156      166      5600      7500     1.15      22212 EAE4             22212 E                 22212 E1                22212 EAE4
 
60     110    28     156      166      5600      7500     1.15      22212 EAKE4            22212 EK                22212 E1.K              22212 EAKE4
 
60     130    31     212      240      4800      6300     2.1       21312 EAE4             21312 E                 21312 E1                21312 EAE4
 
60     130    31     212      240      4800      6300     2.05      21312 EAKE4            21312 EK                21312 E1.K              21312 EAKE4
 
60     130    46     310      335      4000      5300     3.1       22312 EAE4             22312 E                 22312 E1                22312 EAE4
 
60     130    46     310      335      4000      5300     3.1       22312 E/VA405          22312 E/VA405          22312 E1.T41             22312 E/VA405
 
60     130    46     310      335      4000      5300     3.05      22312 EAKE4            22312 EK                22312 E1.K              22312 EAKE4
 
60     130    46     310      335      4000      5300     3.05      22312 EK/VA405         22312 EK/VA405         22312 E1.K.T41           22312 EK/VA405

65     100    35     132      173      4300      6300     0.95      24013 EAE4             24013 CC/W33         24013 E1                24013 EAE4
65     100    35     132      173      4300      6300     0.93      24013 CK30E4           24013 CCK30/W33      24013 E1.K30            24013 CK30E4
 
65     100    35     132      173      -         1000     0.95      24013 2CS5W/VT143     24013 2CS5W/VT143     24013                  24013 2CS5W/VT143
 
65     120    31     193      216      5000      7000     1.55      22213 EAE4             22213 E                 22213 E1                22213 EAE4
 
65     120    31     193      216      5000      7000     1.5       22213 EAKE4            22213 EK                22213 E1.K              22213 EAKE4
 
65     140    33     236      270      4300      6000     2.55      21313 EAE4             21313 E                 21313 E1                21313 EAE4
 
65     140    33     236      270      4300      6000     2.5       21313 EAKE4            21313 EK                21313 E1.K              21313 EAKE4
 
65     140    48     340      360      3800      5000     3.75      22313 EAE4             22313 E                 22313 E1                22313 EAE4
 
65     140    48     340      360      3800      5000     3.75      22313 E/VA405          22313 E/VA405          22313 E1.T41             22313 E/VA405
 
65     140    48     340      360      3800      5000     3.65      22313 EAKE4            22313 EK                22313 E1.K              22313 EAKE4
 
65     140    48     340      360      3800      5000     3.65      22313 EK/VA405         22313 EK/VA405         22313 E1.K.T41           22313 EK/VA405
 
70     125    31     208      228      5000      6700     1.55      22214 EAE4             22214 E                 22214 E1                22214 EAE4
 
70     125    31     208      228      5000      6700     1.5       22214 EAKE4            22214 EK                22214 E1.K              22214 EAKE4
 
70     150    35     285      325      4000      5600     3.1       21314 EAE4             21314 E                 21314 E1                21314 EAE4
 
70     150    35     285      325      4000      5600     3.05      21314 EAKE4            21314 EK                21314 E1.K              21314 EAKE4
 
70     150    51     400      430      3400      4500     4.55      22314 EAE4             22314 E                 22314 E1                22314 EAE4
 
70     150    51     400      430      3400      4500     4.55      22314 E/VA405          22314 E/VA405          22314 E1.T41             22314 E/VA405
 
70     150    51     400      430      3400      4500     4.45      22314 EAKE4            22314 EK                22314 E1.K              22314 EAKE4
 
70     150    51     400      430      3400      4500     4.45      22314 EK/VA405         22314 EK/VA405         22314 E1.K.T41           22314 EK/VA405
 
75     115    40     173      232      3800      5300     1.55      24015 EAE4             24015 CC/W33         24015 E1                24015 EAE4
 
75     115    40     173      232      3800      5300     1.55      24015 CK30E4           24015 CCK30/W33      24015 E1.K30            24015 CK30E4
 
75     115    40     173      232      -         950      1.55      24015 2CS2/VT143       24015 2CS2/VT143       24015                  24015 2CS2/VT143
 
75     130    31     212      240      4800      6300     1.7       22215 EAE4             22215 E                 22215 E1                22215 EAE4
 
75     130    31     212      240      4800      6300     1.65      22215 EAKE4            22215 EK                22215 E1.K              22215 EAKE4
 
75     160    37     285      325      4000      5600     3.75      21315 EAE4             21315 E                 21315 E1                21315 EAE4
 
75     160    37     285      325      4000      5600     3.7       21315 EAKE4            21315 EK                21315 E1.K              21315 EAKE4
 
75     160    55     440      475      3200      4300     5.55      22315 EAE4             22315 E                 22315 E1                22315 EAE4
 
75     160    55     440      475      3200      4300     5.55      22315 EJA/VA405       22315 EJA/VA405       22315 E1.T41             22315 EJA/VA405
 
75     160    55     440      475      3200      4300     5.45      22315 EAKE4            22315 EK                22315 E1.K              22315 EAKE4
 
75     160    55     440      475      3200      4300     5.45      22315 EKJA/VA405      22315 EKJA/VA405      22315 E1.K.T41           22315 EKJA/VA405
 
80     140    33     236      270      4300      6000     2.1       22216 EAE4             22216 E                 22216 E1                22216 EAE4
 
80     140    33     236      270      4300      6000     2.05      22216 EAKE4            22216 EK                22216 E1.K              22216 EAKE4
 
80     170    39     325      375      3800      5300     4.45      21316 EAE4             21316 E                 21316 E1                21316 EAE4
 
80     170    39     325      375      3800      5300     4.4       21316 EAKE4            21316 EK                21316 E1.K              21316 EAKE4
 
80     170    58     490      540      3000      4000     6.6       22316 EAE4             22316 E                 22316 E1                22316 EAE4
 
80     170    58     490      540      3000      4000     6.6       22316 EJA/VA405       22316 EJA/VA405       22316 E1.T41             22316 EJA/VA405
 
80     170    58     490      540      3000      4000     6.45      22316 EAKE4            22316 EK                22316 E1.K              22316 EAKE4
 
80     170    58     490      540      3000      4000     6.45      22316 EKJA/VA405      22316 EKJA/VA405      22316 E1.K.T41           22316 EKJA/VA405
 
85     150    36     285      325      4000      5600     2.65      22217 EAE4             22217 E                 22217 E1                22217 EAE4
 
85     150    36     285      325      4000      5600     2.6       22217 EAKE4            22217 EK                22217 E1.K              22217 EAKE4
 
85     180    41     325      375      3800      5300     5.2       21317 EAE4             21317 E                 21317 E1                21317 EAE4
 
85     180    41     325      375      3800      5300     5.15      21317 EAKE4            21317 EK                21317 E1.K              21317 EAKE4
 
85     180    60     550      620      2800      3800     7.65      22317 EAE4             22317 E                 22317 E1                22317 EAE4
 
85     180    60     550      620      2800      3800     7.65      22317 EJA/VA405       22317 EJA/VA405       22317 E1.T41             22317 EJA/VA405
 
85     180    60     550      620      2800      3800     7.65      22317 EJA/VA406       22317 EJA/VA406       22317 E1.T41             22317 EJA/VA406
 
85     180    60     550      620      2800      3800     7.5       22317 EAKE4            22317 EK                22317 E1.K              22317 EAKE4
 
85     180    60     550      620      2800      3800     7.5       22317 EKJA/VA405      22317 EKJA/VA405      22317 E1.K.T41           22317 EKJA/VA405
 
90     160    40     325      375      3800      5300     3.4       22218 EAE4             22218 E                 22218 E1                22218 EAE4
 
90     160    40     325      375      3800      5300     3.35      22218 EAKE4            22218 EK                22218 E1.K              22218 EAKE4
 
90     160    52.4    355      440      2800      3800     4.65      23218 EAE4             23218 CC/W33         23218 E1                23218 EAE4

90     160    52.4    355      440      2800      3800     4.5       23218 EAKE4            23218 CCK/W33        23218 E1.K              23218 EAKE4
90     190    43     380      450      3600      4800     6.1       21318 EAE4             21318 E                 21318 E1                21318 EAE4
 
90     190    43     380      450      3600      4800     6        21318 EAKE4            21318 EK                21318 E1.K              21318 EAKE4
 
90     190    64     610      695      2600      3600     9.05      22318 EAE4             22318 E                 22318 E1                22318 EAE4
 
90     190    64     610      695      2600      3600     9.05      22318 EJA/VA405       22318 EJA/VA405       22318 E1.T41             22318 EJA/VA405
 
90     190    64     610      695      2600      3600     8.85      22318 EAKE4            22318 EK                22318 E1.K              22318 EAKE4
 
90     190    64     610      695      2600      3600     8.85      22318 EKJA/VA405      22318 EKJA/VA405      22318 E1.K.T41           22318 EKJA/VA405
 
95     170    43     380      450      3600      4800     4.15      22219 EAE4             22219 E                 22219 E1                22219 EAE4
 
95     170    43     380      450      3600      4800     4.05      22219 EAKE4            22219 EK                22219 E1.K              22219 EAKE4
 
95     200    45     425      490      3400      4500     7.05      21319 EAE4             21319 E                 21319 E1                21319 EAE4
 
95     200    45     425      490      3400      4500     6.95      21319 EAKE4            21319 EK                21319 E1.K              21319 EAKE4
 
95     200    67     670      765      2600      3400     10.5      22319 EAE4             22319 E                 22319 E1                22319 EAE4
 
95     200    67     670      765      2600      3400     10.5      22319 EJA/VA405       22319 EJA/VA405       22319 E1.T41             22319 EJA/VA405
 
95     200    67     670      765      2600      3400     10.5      22319 EAKE4            22319 EK                22319 E1.K              22319 EAKE4
 
95     200    67     670      765      2600      3400     10.5      22319 EKJA/VA405      22319 EKJA/VA405      22319 E1.K.T41           22319 EKJA/VA405
 
100    150    50     285      415      2800      4000     3.15      24020 EAE4             24020 CC/W33         24020 E1                24020 EAE4
 
100    150    50     285      415      2800      4000     3.1       24020 CK30E4           24020 CCK30/W33      24020 E1.K30            24020 CK30E4
 
100    150    50     285      415      -         800      3.2       24020 2CS2/VT143       24020 2CS2/VT143       24020                  24020 2CS2/VT143
 
100    165    52     365      490      3000      4000     4.55      23120 EAE4             23120 CC/W33         23120 E1                23120 EAE4
 
100    165    52     365      490      3000      4000     4.4       23120 EAKE4            23120 CCK/W33        23120 E1.K              23120 EAKE4
 
100    165    52     365      490      -         850      4.4       23120 2CS2/VT143       23120 2CS2/VT143       23120                  23120 2CS2/VT143
 
100    165    65     455      640      2400      3200     5.65      24120 EAE4             24120 CC/W33         24120 E1                24120 EAE4
 
100    165    65     455      640      2400      3200     5.55      24120 CK30E4           24120 CCK30/W33      24120 E1.K30            24120 CK30E4
 
100    180    46     425      490      3400      4500     4.9       22220 EAE4             22220 E                 22220 E1                22220 EAE4
 
100    180    46     425      490      3400      4500     4.8       22220 EAKE4            22220 EK                22220 E1.K              22220 EAKE4
 
100    180    60.3    475      600      2400      3400     6.85      23220 EAE4             23220 CC/W33         23220 E1                23220 EAE4
 
100    180    60.3    475      600      2400      3400     6.65      23220 EAKE4            23220 CCK/W33        23220 E1.K              23220 EAKE4
 
100    180    60.3    475      600      -         700      6.85      23220 2CS/VT143        23220 2CS/VT143        23220                  23220 2CS/VT143
 
100    215    47     425      490      3400      4500     8.6       21320 EAE4             21320 E                 21320 E1                21320 EAE4
 
100    215    47     425      490      3400      4500     8.5       21320 EAKE4            21320 EK                21320 E1.K              21320 EAKE4
 
100    215    73     815      950      2400      3000     13.5      22320 EAE4             22320 E                 22320 E1                22320 EAE4
 
100    215    73     815      950      2400      3000     13.5      22320 EJA/VA405       22320 EJA/VA405       22320 E1.T41             22320 EJA/VA405
 
100    215    73     815      950      2400      3000     13.5      22320 EJA/VA406       22320 EJA/VA406       22320 E1.T41             22320 EJA/VA406
 
100    215    73     815      950      2400      3000     13       22320 EAKE4            22320 EK                22320 E1.K              22320 EAKE4
 
100    215    73     815      950      2400      3400     13       22320 EKJA/VA405      22320 EKJA/VA405      22320 E1.K.T41           22320 EKJA/VA405
 
110    170    45     310      440      3400      4300     3.8       23022 EAE4             23022 CC/W33         23022 E1                23022 EAE4
 
110    170    45     310      440      3400      4300     3.7       23022 EAKE4            23022 CCK/W33        23022 E1.K              23022 EAKE4
 
110    170    45     310      440      -         900      3.8       23022 2CS/VT143        23022 2CS/VT143        23022                  23022 2CS/VT143
 
110    170    60     415      620      2400      3600     5        24022 EAE4             24022 CC/W33         24022 E1                24022 EAE4
 
110    170    60     415      620      2400      3600     4.9       24022 CK30E4           24022 CCK30/W33      24022 E1.K30            24022 CK30E4
 
110    180    56     430      585      2800      3600     5.75      23122 EAE4             23122 CC/W33         23122 E1                23122 EAE4
 
110    180    56     430      585      2800      3600     5.55      23122 EAKE4            23122 CCK/W33        23122 E1.K              23122 EAKE4
 
110    180    56     430      585      -         800      5.75      23122 2CS5/VT143       23122 2CS5/VT143       23122                  23122 2CS5/VT143
 
110    180    69     520      750      2200      3000     7.1       24122 EAE4             24122 CC/W33         24122 E1                24122 EAE4
 
110    180    69     520      750      2200      3000     7        24122 CK30E4           24122 CCK30/W33      24122 E1.K30            24122 CK30E4
 
110    180    69     520      750      -         630      7.1       24122 2CS5/VT143       24122 2CS5/VT143       24122                  24122 2CS5/VT143
 
110    200    53     560      640      3000      4000     7        22222 EAE4             22222 E                 22222 E1                22222 EAE4
 
110    200    53     560      640      3000      4000     6.85      22222 EAKE4            22222 EK                22222 E1.K              22222 EAKE4
 
110    200    69.8    600      765      2200      3200     9.85      23222 EAE4             23222 CC/W33         23222 E1                23222 EAE4
 
110    200    69.8    600      765      2200      3200     9.55      23222 EAKE4            23222 CCK/W33        23222 E1.K              23222 EAKE4
 
110    240    80     950      1120     2000      2800     18.4      22322 EAE4             22322 E                 22322 E1                22322 EAE4
110    240    80     950     1120   2000      2800      18.4      22322 EJA/VA405           22322 EJA/VA405            22322 E1.T41     22322 EJA/VA405
 
110    240    80     950     1120   2000      2800      18.4      22322 EJA/VA406           22322 EJA/VA406            22322 E1.T41     22322 EJA/VA406
 
110    240    80     950     1120   2000      2800      18       22322 EAKE4                22322 EK                    22322 E1.K      22322 EAKE4
 
110    240    80     950     1120   2000      2800      18       22322 EKJA/VA405          22322 EKJA/VA405           22322 E1.K.T41   22322 EKJA/VA405
 
120    180    46     355     510    3200      4000      4.2       23024 EAE4                 23024 CC/W33              23024 E1        23024 EAE4
 
120    180    46     355     510    3200      4000      4.05      23024 EAKE4                23024 CCK/W33             23024 E1.K      23024 EAKE4
 
120    180    46     355     510    -         850       4.2       23024 2CS2/VT143           23024 2CS2/VT143           23024          23024 2CS2/VT143
 
120    180    60     430     670    2400      3400      5.45      24024 EAE4                 24024 CC/W33              24024 E1        24024 EAE4
 
120    180    60     430     670    2400      3400      5.35      24024 CK30E4               24024 CCK30/W33           24024 E1.K30    24024 CK30E4
 
120    180    60     430     670    -         670       5.45      24024 2CS5/VT143           24024 2CS5/VT143           24024          24024 2CS5/VT143
 
120    200    62     510     695    2600      3400      8        23124 EAE4                 23124 CC/W33              23124 E1        23124 EAE4
 
120    200    62     510     695    2600      3400      7.75      23124 EAKE4                23124 CCK/W33             23124 E1.K      23124 EAKE4
 
120    200    80     655     950    1900      2600      10.3      24124 EAE4                 24124 CC/W33              24124 E1        24124 EAE4
 
120    200    80     655     950    1900      2600      10       24124 CK30E4               24124 CCK30/W33           24124 E1.K30    24124 CK30E4
 
120    200    80     655     950    -         560       10.5      24124 2CS5/VT143           24124 2CS5/VT143           24124          24124 2CS5/VT143
 
120    215    58     630     765    2800      3800      8.7       22224 EAE4                 22224 E                     22224 E1        22224 EAE4
 
120    215    58     630     765    2800      3800      8.5       22224 EAKE4                22224 EK                    22224 E1.K      22224 EAKE4
 
120    215    76     695     930    2000      2800      12       23224 EAE4                 23224 CC/W33              23224 E1        23224 EAE4
 
120    215    76     695     930    2000      2800      11.5      23224 EAKE4                23224 CCK/W33             23224 E1.K      23224 EAKE4
 
120    260    86     965     1120   2000      2600      23       22324 EAE4                 22324 CC/W33              22324 E1        22324 EAE4
 
120    260    86     965     1120   2000      2600      23       22324 CCJA/W33VA405     22324 CCJA/W33VA405     22324 E1.T41     22324 CCJA/W33VA405
 
120    260    86     965     1120   2000      2600      23       22324 CCJA/W33VA406     22324 CCJA/W33VA406     22324 E1.T41     22324 CCJA/W33VA406
 
120    260    86     965     1120   2000      2600      22.5      22324 EAKE4                22324 CCK/W33             22324 E1.K      22324 EAKE4
 
120    260    86     965     1120   2000      2600      22.5      22324 CCKJA/W33VA405    22324 CCKJA/W33VA405    22324 E1.T41     22324 CCKJA/W33VA405
 
130    200    52     430     610    2800      3600      6        23026 EAE4                 23026 CC/W33              23026 E1        23026 EAE4
 
130    200    52     430     610    2800      3600      5.8       23026 EAKE4                23026 CCK/W33             23026 E1.K      23026 EAKE4
 
130    200    52     430     610    -         800       6        23026 2CS5/VT143           23026 2CS5/VT143           23026          23026 2CS5/VT143
 
130    200    69     540     815    2000      3000      8.05      24026 EAE4                 24026 CC/W33              24026 E1        24026 EAE4
 
130    200    69     540     815    2000      3000      7.9       24026 CK30E4               24026 CCK30/W33           24026 E1.K30    24026 CK30E4
 
130    200    69     540     815    -         600       8.05      24026 2CS5/VT143           24026 2CS5/VT143           24026          24026 2CS5/VT143
 
130    210    64     560     780    2400      3200      8.8       23126 EAE4                 23126 CC/W33              23126 E1        23126 EAE4
 
130    210    64     560     780    2400      3200      8.5       23126 EAKE4                23126 CCK/W33             23126 E1.K      23126 EAKE4
 
130    210    80     680     1000   1800      2400      11       24126 EAE4                 24126 CC/W33              24126 E1        24126 EAE4
 
130    210    80     680     1000   1800      2400      11       24126 CK30E4               24126 CCK30/W33           24126 E1.K30    24126 CK30E4
 
130    210    80     680     1000   -         530       11       24126 2CS5/VT143           24126 2CS5/VT143           24126          24126 2CS5/VT143
 
130    230    64     735     930    2600      3600      11       22226 EAE4                 22226 E                     22226 E1        22226 EAE4
 
130    230    64     735     930    2600      3600      10.7      22226 EAKE4                22226 EK                    22226 E1.K      22226 EAKE4
 
130    230    80     780     1060   1900      2600      14.5      23226 EAE4                 23226 CC/W33              23226 E1        23226 EAE4
 
130    230    80     780     1060   1900      2600      14       23226 EAKE4                23226 CCK/W33             23226 E1.K      23226 EAKE4
 
130    230    80     780     1060   -         500       13.8      23226 2CS5/VT143           23226 2CS5/VT143           23226          23226 2CS5/VT143
 
130    230    80     780     1060   -         500       13.8      23226 2CS5K/VT143          23226 2CS5K/VT143          23226          23226 2CS5K/VT143
 
130    280    93     1120    1320   1800      2400      29       22326 EAE4                 22326 CC/W33              22326 E1        22326 EAE4
 
130    280    93     1120    1320   1800      2400      29       22326 CCJA/W33VA405     22326 CCJA/W33VA405     22326 E1.T41     22326 CCJA/W33VA405
 
130    280    93     1120    1320   1800      2400      29       22326 CCJA/W33VA406     22326 CCJA/W33VA406     22326 E1.T41     22326 CCJA/W33VA406
 
130    280    93     1120    1320   1800      2400      28.5      22326 EAKE4                22326 CCK/W33             22326 E1.K      22326 EAKE4
 
130    280    93     1120    1320   1800      2400      28.5      22326 CCKJA/W33VA405    22326 CCKJA/W33VA405    22326 E1.T41     22326 CCKJA/W33VA405
 
130    280    93     1120    1320   -         500       27.6      22326 2CS5/VT143           22326 2CS5/VT143           22326          22326 2CS5/VT143
 
130    280    93     1120    1320   -         500       27.6      22326 2CS5K/VT143          22326 2CS5K/VT143          22326          22326 2CS5K/VT143
 
140    210    53     465     680    2600      3400      6.55      23028 EAE4                 23028 CC/W33              23028 E1        23028 EAE4

140    210    53     465     680    2600      3400      6.35      23028 EAKE4                23028 CCK/W33             23028 E1.K      23028 EAKE4
140    210    53     465     680    -         700       6.55      23028 2CS5/VT143           23028 2CS5/VT143           23028          23028 2CS5/VT143
 
140    210    53     465     680    -         700       6.55      23028 2CS5K/VT143          23028 2CS5K/VT143          23028          23028 2CS5K/VT143
 
140    210    69     570     900    2000      2800      8.55      24028 EAE4                 24028 CC/W33              24028 E1        24028 EAE4
 
140    210    69     570     900    2000      2800      8.4       24028 CK30E4               24028 CCK30/W33           24028 E1.K30    24028 CK30E4
 
140    210    69     570     900    -         560       8.55      24028 2CS5/VT143           24028 2CS5/VT143           24028          24028 2CS5/VT143
 
140    225    68     630     900    2200      2800      10.5      23128 EAE4                 23128 CC/W33              23128 E1        23128 EAE4
 
140    225    68     630     900    2200      2800      10       23128 EAKE4                23128 CCK/W33             23128 E1.K      23128 EAKE4
 
140    225    85     765     1160   1700      2400      13.5      24128 EAE4                 24128 CC/W33              24128 E1        24128 EAE4
 
140    225    85     765     1160   1700      2400      13.5      24128 CK30E4               24128 CCK30/W33           24128 E1.K30    24128 CK30E4
 
140    225    85     765     1160   -         450       13.5      24128 2CS5/VT143           24128 2CS5/VT143           24128          24128 2CS5/VT143
 
140    250    68     710     900    2400      3200      14       22228 EAE4                 22228 CC/W33              22228 E1        22228 EAE4
 
140    250    68     710     900    2400      3200      13.5      22228 EAKE4                22228 CCK/W33             22228 E1.K      22228 EAKE4
 
140    250    68     710     900    -         670       14       22228 2CS5/VT143           22228 2CS5/VT143           22228          22228 2CS5/VT143
 
140    250    68     710     900    -         670       14       22228 2CS5K/VT143          22228 2CS5K/VT143          22228          22228 2CS5K/VT143
 
140    250    88     915     1250   1700      2400      19       23228 EAE4                 23228 CC/W33              23228 E1        23228 EAE4
 
140    250    88     915     1250   1700      2400      18.5      23228 EAKE4                23228 CCK/W33             23228 E1.K      23228 EAKE4
 
140    250    88     915     1250   -         480       19       23228 2CS5/VT143           23228 2CS5/VT143           23228          23228 2CS5/VT143
 
140    250    88     915     1250   -         480       19       23228 2CS5K/VT143          23228 2CS5K/VT143          23228          23228 2CS5K/VT143
 
140    300    102    1290    1560   1700      2200      36.5      22328 EAE4                 22328 CC/W33              22328 E1        22328 EAE4
 
140    300    102    1290    1560   1700      2200      36.5      22328 CCJA/W33VA405     22328 CCJA/W33VA405     22328 E1.T41     22328 CCJA/W33VA405
140    300    102    1290    1560   1700      2200      36.5      22328 CCJA/W33VA406     22328 CCJA/W33VA406     22328 E1.T41     22328 CCJA/W33VA406
 
140    300    102    1290    1560   1700      2200      36       22328 EAKE4                22328 CCK/W33             22328 E1.K      22328 EAKE4
 
140    300    102    1290    1560   1700      2200      35.5      22328 CCKJA/W33VA405    22328 CCKJA/W33VA405    22328 E1.T41     22328 CCKJA/W33VA405
 
150    225    56     510     750    2400      3200      7.95      23030 EAE4                 23030 CC/W33              23030 E1        23030 EAE4
 
150    225    56     510     750    2400      3200      7.7       23030 EAKE4                23030 CCK/W33             23030 E1.K      23030 EAKE4
 
150    225    56     510     750    -         670       7.95      23030 2CS5/VT143           23030 2CS5/VT143           23030          23030 2CS5/VT143
 
150    225    56     510     750    -         670       7.95      23030 2CS5K/VT143          23030 2CS5K/VT143          23030          23030 2CS5K/VT143
 
150    225    75     655     1040   1800      2600      10.5      24030 EAE4                 24030 CC/W33              24030 E1        24030 EAE4
 
150    225    75     655     1040   1800      2600      10.5      24030 CK30E4               24030 CCK30/W33           24030 E1.K30    24030 CK30E4
 
150    225    75     655     1040   -         530       10.5      24030 2CS5/VT143           24030 2CS5/VT143           24030          24030 2CS5/VT143
 
150    250    80     830     1200   2000      2600      16       23130 EAE4                 23130 CC/W33              23130 E1        23130 EAE4
 
150    250    80     830     1200   2000      2600      15.5      23130 EAKE4                23130 CCK/W33             23130 E1.K      23130 EAKE4
 
150    250    100    1020    1530   1500      2200      20       24130 EAE4                 24130 CC/W33              24130 E1        24130 EAE4
 
150    250    100    1020    1530   1500      2200      19.5      24130 CK30E4               24130 CCK30/W33           24130 E1.K30    24130 CK30E4
 
150    250    100    1020    1530   -         400       20       24130 2CS5/VT143           24130 2CS5/VT143           24130          24130 2CS5/VT143
 
150    270    73     850     1080   2200      3000      18       22230 EAE4                 22230 CC/W33              22230 E1        22230 EAE4
 
150    270    73     850     1080   2200      3000      17.5      22230 EAKE4                22230 CCK/W33             22230 E1.K      22230 EAKE4
 
150    270    73     850     1080   -         630       17.5      22230 2CS5/VT143           22230 2CS5/VT143           22230          22230 2CS5/VT143
 
150    270    73     850     1080   -         630       17.5      22230 2CS5K/VT143          22230 2CS5K/VT143          22230          22230 2CS5K/VT143
 
150    270    96     1080    1460   1600      2200      24.5      23230 EAE4                 23230 CC/W33              23230 E1        23230 EAE4
 
150    270    96     1080    1460   1600      2200      24       23230 EAKE4                23230 CCK/W33             23230 E1.K      23230 EAKE4
 
150    270    96     1080    1460   -         430       23.3      23230 2CS5/VT143           23230 2CS5/VT143           23230          23230 2CS5/VT143
 
150    270    96     1080    1460   -         430       23.3      23230 2CS5K/VT143          23230 2CS5K/VT143          23230          23230 2CS5K/VT143
 
150    320    108    1460    1760   1600      2000      43.5      22330 EAE4                 22330 CC/W33              22330 E1        22330 EAE4
 
150    320    108    1460    1760   1600      2000      43.5      22330 CCJA/W33VA405     22330 CCJA/W33VA405     22330 E1.T41     22330 CCJA/W33VA405
150    320    108    1460    1760   1600      2000      43.5      22330 CCJA/W33VA406     22330 CCJA/W33VA406     22330 E1.T41     22330 CCJA/W33VA406
 
150    320    108    1460    1760   1600      2000      42.5      22330 EAKE4                22330 CCK/W33             22330 E1.K      22330 EAKE4
 
150    320    108    1460    1760   1600      2000      42.5      22330 CCKJA/W33VA405    22330 CCKJA/W33VA405    22330 E1.T41     22330 CCKJA/W33VA405
 
160    240    60     585     880    2400      3000      9.7       23032 EAE4                 23032 CC/W33              23032 E1        23032 EAE4

160         240         60          585         880         2400        3000        9.4          23032 EAKE4 23032 CCK/W33         23032 E1.K   23032 EAKE4
160    240    60     585     880    -         670       9.7       23032 2CS5/VT143           23032 2CS5/VT143           23032          23032 2CS5/VT143
 
160    240    60     585     880    -         670       9.7       23032 2CS5K/VT143          23032 2CS5K/VT143          23032          23032 2CS5K/VT143
 
160    240    80     750     1200   1700      2400      13       24032 EAE4                 24032 CC/W33              24032 E1        24032 EAE4
 
160    240    80     750     1200   1700      2400      13       24032 CK30E4               24032 CCK30/W33           24032 E1.K30    24032 CK30E4
 
160    240    80     750     1200   -         450       13       24032 2CS5/VT143           24032 2CS5/VT143           24032          24032 2CS5/VT143
 
160    240    80     750     1200   -         450       13       24032 2CS5K30/VT143        24032 2CS5K30/VT143        24032          24032 2CS5K30/VT143
 
160    270    86     980     1370   1900      2400      20.5      23132 EAE4                 23132 CC/W33              23132 E1        23132 EAE4
 
160    270    86     980     1370   1900      2400      20       23132 EAKE4                23132 CCK/W33             23132 E1.K      23132 EAKE4
 
160    270    86     980     1370   -         530       20.5      23132 2CS5/VT143           23132 2CS5/VT143           23132          23132 2CS5/VT143
 
160    270    109    1180    1760   1400      1900      25       24132 EAE4                 24132 CC/W33              24132 E1        24132 EAE4
 
160    270    109    1180    1760   1400      1900      24.5      24132 CK30E4               24132 CCK30/W33           24132 E1.K30    24132 CK30E4
 
160    290    80     1000    1290   2000      2800      22.5      22232 EAE4                 22232 CC/W33              22232 E1        22232 EAE4
 
160    290    80     1000    1290   2000      2800      22       22232 EAKE4                22232 CCK/W33             22232 E1.K      22232 EAKE4
 
160    290    80     1000    1290   -         600       22.5      22232 2CS5/VT143           22232 2CS5/VT143           22232          22232 2CS5/VT143
 
160    290    80     1000    1290   -         600       22.5      22232 2CS5K/VT143          22232 2CS5K/VT143          22232          22232 2CS5K/VT143
 
160    290    104    1220    1660   1500      2200      31       23232 EAE4                 23232 CC/W33              23232 E1        23232 EAE4
 
160    290    104    1220    1660   1500      2200      30       23232 EAKE4                23232 CCK/W33             23232 E1.K      23232 EAKE4
 
160    340    114    1600    1960   1500      1900      52       22332 EAE4                 22332 CC/W33              22332 E1        22332 EAE4
 
160    340    114    1600    1960   1500      1900      52       22332 CCJA/W33VA405     22332 CCJA/W33VA405     22332 E1.T41     22332 CCJA/W33VA405
 
160    340    114    1600    1960   1500      1900      52       22332 CCJA/W33VA406     22332 CCJA/W33VA406     22332 E1.T41     22332 CCJA/W33VA406
 
160    340    114    1600    1960   1500      1900      51       22332 EAKE4                22332 CCK/W33             22332 E1.K      22332 EAKE4
 
160    340    114    1600    1960   1500      1900      51       22332 CCKJA/W33VA405    22332 CCKJA/W33VA405    22332 E1.T41     22332 CCKJA/W33VA405
 
170    260    67     710     1060   2200      2800      13       23034 EAE4                 23034 CC/W33              23034 E1        23034 EAE4
 
170    260    67     710     1060   2200      2800      12.6      23034 EAKE4                23034 CCK/W33             23034 E1.K      23034 EAKE4
 
170    260    67     710     1080   -         630       13       23034 2CS5/VT143           23034 2CS5/VT143           23034          23034 2CS5/VT143
 
170    260    67     710     1080   -         630       13       23034 2CS5K/VT143          23034 2CS5K/VT143          23034          23034 2CS5K/VT143
 
170    260    90     930     1460   1600      2400      17.5      24034 EAE4                 24034 CC/W33              24034 E1        24034 EAE4
 
170    260    90     930     1460   1600      2400      17       24034 CK30E4               24034 CCK30/W33           24034 E1.K30    24034 CK30E4
 
170    260    90     930     1460   -         400       17.5      24034 2CS5/VT143           24034 2CS5/VT143           24034          24034 2CS5/VT143
 
170    280    88     1040    1500   1800      2400      22       23134 EAE4                 23134 CC/W33              23134 E1        23134 EAE4
 
170    280    88     1040    1500   1800      2400      21.5      23134 EAKE4                23134 CCK/W33             23134 E1.K      23134 EAKE4
 
170    280    88     1040    1500   -         480       20.3      23134 2CS5/VT143           23134 2CS5/VT143           23134          23134 2CS5/VT143
 
170    280    88     1040    1500   -         480       20.3      23134 2CS5K/VT143          23134 2CS5K/VT143          23134          23134 2CS5K/VT143
 
170    280    109    1220    1860   1300      1900      27.5      24134 EAE4                 24134 CC/W33              24134 E1        24134 EAE4
 
170    280    109    1220    1860   1300      1900      27       24134 CK30E4               24134 CCK30/W33           24134 E1.K30    24134 CK30E4
 
170    310    86     1120    1460   1900      2600      28.5      22234 EAE4                 22234 CC/W33              22234 E1        22234 EAE4
 
170    310    86     1120    1460   1900      2600      28       22234 EAKE4                22234 CCK/W33             22234 E1.K      22234 EAKE4
 
170    310    86     1120    1460   -         500       28.5      22234 2CS5/VT143           22234 2CS5/VT143           22234          22234 2CS5/VT143
 
170    310    86     1120    1460   -         500       28.5      22234 2CS5K/VT143          22234 2CS5K/VT143          22234          22234 2CS5K/VT143
 
170    310    110    1400    1930   1400      2000      37.5      23234 EAE4                 23234 CC/W33              23234 E1        23234 EAE4
 
170    310    110    1400    1930   1400      2000      36.5      23234 EAKE4                23234 CCK/W33             23234 E1.K      23234 EAKE4
 
170    360    120    1760    2160   1400      1800      61       22334 EAE4                 22334 CC/W33              22334 E1        22334 EAE4
 
170    360    120    1760    2160   1400      1800      61       22334 CCJA/W33VA405     22334 CCJA/W33VA405     22334 E1.T41     22334 CCJA/W33VA405
 
170    360    120    1760    2160   1400      1800      61       22334 CCJA/W33VA406     22334 CCJA/W33VA406     22334 E1.T41     22334 CCJA/W33VA406
 
170    360    120    1760    2160   1400      1800      59.5      22334 EAKE4                22334 CCK/W33             22334 E1.K      22334 EAKE4
 
170    360    120    1760    2160   1400      1800      59.5      22334 CCKJA/W33VA405    22334 CCKJA/W33VA405    22334 E1.T41     22334 CCKJA/W33VA405
 
180    250    52     431     830    2200      2800      7.9       23936 EAE4                 23936 CC/W33              23936 E1        23936 EAE4
 
180    250    52     431     830    2200      2800      7.65      23936 EAKE4                23936 CCK/W33             23936 E1.K      23936 EAKE4
 
180    280    74     830     1250   2000      2600      17       23036 EAE4                 23036 CC/W33              23036 E1        23036 EAE4

180    280    74     830     1250   2000      2600      16.5      23036 EAKE4                23036 CCK/W33             23036 E1.K      23036 EAKE4
180    280    74     850     1270   -         560       16.1      23036 2CS5/VT143           23036 2CS5/VT143           23036          23036 2CS5/VT143
 
180    280    74