• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG - Max KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG - Max KÍCH THƯỚC LỚN Vòng bi - Bạc đạn tang trống Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG - Max

  • KÍCH THƯỚC LỚN


z1411478264125 dc6a9891a496c3fac7cf5ed65798d4c4
 
d       D       B      C      C0
mm                    kN               r/min                 kg       Local                        SKF                               FAG               NSK

 
280    380    75     845     1760   1400      1700      25       23956 EAE4                 23956 CC/W33              23956 E1        23956 EAE4
 
280    380    75     845     1760   1400      1700      24       23956 EAKE4                23956 CCK/W33             23956 E1.K      23956 EAKE4
 
280    420    106    1730    2850   1300      1600      52.5      23056 EAE4                 23056 CC/W33              23056 E1        23056 EAE4
 
280    420    106    1730    2850   1300      1600      51       23056 EAKE4                23056 CCK/W33             23056 E1.K      23056 EAKE4
 
280    420    140    2160    3800   950       1400      69.5      24056 EAE4                 24056 CC/W33              24056 E1        24056 EAE4
 
280    420    140    2160    3800   950       1400      68.5      24056 CK30E4               24056 CCK30/W33           24056 E1.K30    24056 CK30E4
 
280    460    146    2650    4250   1000      1300      97       23156 EAE4                 23156 CC/W33              23156 E1        23156 EAE4
 
280    460    146    2650    4250   1000      1300      94       23156 EAKE4                23156 CCK/W33             23156 E1.K      23156 EAKE4
 
280    460    180    3100    5100   800       1100      120      24156 EAE4                 24156 CC/W33              24156 E1        24156 EAE4
 
280    460    180    3100    5100   800       1100      120      24156 CK30E4               24156 CCK30/W33           24156 E1.K30    24156 CK30E4
 
280    500    130    2700    3750   1100      1500      115      22256 EAE4                 22256 CC/W33              22256 E1        22256 EAE4
 
280    500    130    2700    3750   1100      1500      115      22256 EAKE4                22256 CCK/W33             22256 E1.K      22256 EAKE4
 
280    500    176    3250    4900   800       1100      150      23256 EAE4                 23256 CC/W33              23256 E1        23256 EAE4
 
280    500    176    3250    4900   800       1100      145      23256 EAKE4                23256 CCK/W33             23256 E1.K      23256 EAKE4
 
280    580    175    4000    5200   800       1100      235      22356 EAE4                 22356 CC/W33              22356 E1        22356 EAE4
 
280    580    175    4000    5200   800       1100      230      22356 EAKE4                22356 CCK/W33             22356 E1.K      22356 EAKE4
 
300    420    90     1200    2500   1300      1600      39.5      23960 EAE4                 23960 CC/W33              23960 E1        23960 EAE4
 
300    420    90     1200    2500   1300      1600      38       23960 EAKE4                23960 CCK/W33             23960 E1.K      23960 EAKE4
 
300    460    118    2120    3450   1200      1500      71.5      23060 EAE4                 23060 CC/W33              23060 E1        23060 EAE4
 
300    460    118    2120    3450   1200      1500      69.5      23060 EAKE4                23060 CCK/W33             23060 E1.K      23060 EAKE4
 
300    460    160    2700    4750   850       1200      97       24060 EAE4                 24060 CC/W33              24060 E1        24060 EAE4
 
300    460    160    2700    4750   850       1200      95.5      24060 CK30E4               24060 CCK30/W33           24060 E1.K30    24060 CK30E4
 
300    500    160    3200    5100   950       1200      125      23160 EAE4                 23160 CC/W33              23160 E1        23160 EAE4
 
300    500    160    3200    5100   950       1200      120      23160 EAKE4                23160 CCK/W33             23160 E1.K      23160 EAKE4
 
300    500    200    3750    6300   700       1000      160      24160 EAE4                 24160 CC/W33              24160 E1        24160 EAE4
 
300    500    200    3750    6300   700       1000      160      24160 CK30E4               24160 CCK30/W33           24160 E1.K30    24160 CK30E4
 
300    540    140    3150    4250   1000      1400      145      22260 EAE4                 22260 CC/W33              22260 E1        22260 EAE4
 
300    540    140    3150    4250   1000      1400      140      22260 EAKE4                22260 CCK/W33             22260 E1.K      22260 EAKE4
 
300    540    192    3900    5850   750       1000      190      23260 EAE4                 23260 CC/W33              23260 E1        23260 EAE4
 
300    540    192    3900    5850   750       1000      185      23260 EAKE4                23260 CCK/W33             23260 E1.K      23260 EAKE4
 
320    440    90     1430    2700   1400      1500      42       23964 EAE4                 23964 CC/W33              23964 E1        23964 EAE4
 
320    440    90     1430    2700   1400      1500      40.5      23964 EAKE4                23964 CCK/W33             23964 E1.K      23964 EAKE4

320         480         121         2240        3800        1100        1400        78          23064 EAE4  23064 CC/W33          23064 E1     23064 EAE4
320    480    121    2240    3800   1100      1400      75.5      23064 EAKE4                23064 CCK/W33             23064 E1.K      23064 EAKE4
 
320    480    160    2850    5100   800       1200      100      24064 EAE4                 24064 CC/W33              24064 E1        24064 EAE4
 
320    480    160    2850    5100   800       1200      98.5      24064 CK30E4               24064 CCK30/W33           24064 E1.K30    24064 CK30E4
 
320    540    176    3750    6000   850       1100      165      23164 EAE4                 23164 CC/W33              23164 E1        23164 EAE4
 
320    540    176    3750    6000   850       1100      160      23164 EAKE4                23164 CCK/W33             23164 E1.K      23164 EAKE4
 
320    540    218    4250    7100   670       900       210      24164 EAE4                 24164 CC/W33              24164 E1        24164 EAE4
 
320    540    218    4250    7100   670       900       205      24164 CK30E4               24164 CCK30/W33           24164 E1.K30    24164 CK30E4
 
320    580    150    3600    4900   950       1300      175      22264 EAE4                 22264 CC/W33              22264 E1        22264 EAE4
 
320    580    150    3600    4900   950       1300      170      22264 EAKE4                22264 CCK/W33             22264 E1.K      22264 EAKE4
 
320    580    208    4400    6700   700       950       240      23264 EAE4                 23264 CC/W33              23264 E1        23264 EAE4
 
320    580    208    4400    6700   700       950       235      23264 EAKE4                23264 CCK/W33             23264 E1.K      23264 EAKE4
 
340    460    90     1460    2800   1300      1400      45.5      23968 EAE4                 23968 CC/W33              23968 E1        23968 EAE4
 
340    460    90     1460    2800   1300      1400      43       23968 EAKE4                23968 CCK/W33             23968 E1.K      23968 EAKE4
 
340    520    133    2700    4550   1000      1300      105      23068 EAE4                 23068 CC/W33              23068 E1        23068 EAE4
 
340    520    133    2700    4550   1000      1300      100      23068 EAKE4                23068 CCK/W33             23068 E1.K      23068 EAKE4
 
340    520    180    3450    6200   750       1100      140      24068 EAE4                 24068 CC/W33              24068 E1        24068 EAE4
 
340    520    180    3450    6200   750       1100      140      24068 CK30E4               24068 CCK30/W33           24068 E1.K30    24068 CK30E4
 
340    580    190    4250    6800   800       1000      210      23168 EAE4                 23168 CC/W33              23168 E1        23168 EAE4
 
340    580    190    4250    6800   800       1000      205      23168 EAKE4                23168 CCK/W33             23168 E1.K      23168 EAKE4
 
340    580    243    5300    8650   600       850       280      24168 EAE4                 24168 ECCJ/W33            24168 E1        24168 EAE4
 
340    580    243    5300    8650   600       850       275      24168 CK30E4               24168 ECCK30J/W33         24168 E1.K30    24168 CK30E4
 
340    620    224    5100    7800   560       800       295      23268 EAE4                 23268 CA/W33              23268 E1        23268 EAE4
 
340    620    224    5100    7800   560       800       285      23268 EAKE4                23268 CAK/W33             23268 E1.K      23268 EAKE4
 
360    480    90     1400    2750   1200      1300      46       23972 EAE4                 23972 CC/W33              23972 E1        23972 EAE4
 
360    480    90     1400    2750   1200      1300      45       23972 EAKE4                23972 CCK/W33             23972 E1.K      23972 EAKE4
 
360    540    134    2750    4800   950       1200      110      23072 EAE4                 23072 CC/W33              23072 E1        23072 EAE4
 
360    540    134    2750    4800   950       1200      105      23072 EAKE4                23072 CCK/W33             23072 E1.K      23072 EAKE4
 
360    540    180    3550    6550   700       1000      145      24072 EAE4                 24072 CC/W33              24072 E1        24072 EAE4
 
360    540    180    3550    6550   700       1000      145      24072 CK30E4               24072 CCK30/W33           24072 E1.K30    24072 CK30E4
 
360    600    192    4300    6950   750       1000      220      23172 EAE4                 23172 CC/W33              23172 E1        23172 EAE4
 
360    600    192    4300    6950   750       1000      215      23172 EAKE4                23172 CCK/W33             23172 E1.K      23172 EAKE4
 
360    600    243    5600    9300   560       800       280      24172 EAE4                 24172 ECCJ/W33            24172 E1        24172 EAE4
 
360    600    243    5600    9300   560       800       275      24172 CK30E4               24172 ECCK30J/W33         24172 E1.K30    24172 CK30E4
 
360    650    170    4300    6200   630       850       255      22272 EAE4                 22272 CA/W33              22272 E1        22272 EAE4
 
360    650    170    4300    6200   630       850       250      22272 EAKE4                22272 CAK/W33             22272 E1.K      22272 EAKE4
 
360    650    232    5400    8300   530       750       335      23272 EAE4                 23272 CA/W33              23272 E1        23272 EAE4
 
360    650    232    5400    8300   530       750       325      23272 EAKE4                23272 CAK/W33             23272 E1.K      23272 EAKE4
 
380    520    106    1960    3800   1100      1200      69       23976 EAE4                 23976 CC/W33              23976 E1        23976 EAE4
 
380    520    106    1960    3800   1100      1200      64.5      23976 EAKE4                23976 CCK/W33             23976 E1.K      23976 EAKE4
 
380    560    135    2900    5000   900       1200      115      23076 EAE4                 23076 CC/W33              23076 E1        23076 EAE4
 
380    560    135    2900    5000   900       1200      110      23076 EAKE4                23076 CCK/W33             23076 E1.K      23076 EAKE4
 
380    560    180    3600    6800   670       950       150      24076 EAE4                 24076 CC/W33              24076 E1        24076 EAE4
 
380    560    180    3600    6800   670       950       145      24076 CK30E4               24076 CCK30/W33           24076 E1.K30    24076 CK30E4
 
380    620    194    4400    7100   560       1000      230      23176 EAE4                 23176 CA/W33              23176 E1        23176 EAE4
 
380    620    194    4400    7100   560       1000      225      23176 EAKE4                23176 CAK/W33             23176 E1.K      23176 EAKE4
 
380    620    243    5700    9800   480       850       300      24176 EAE4                 24176 ECA/W33             24176 E1        24176 EAE4
 
380    620    243    5700    9800   480       850       295      24176 CK30E4               24176 ECAK30/W33          24176 E1.K30    24176 CK30E4
 
380    680    240    5850    9150   500       750       375      23276 EAE4                 23276 CA/W33              23276 E1        23276 EAE4
 
380    680    240    5850    9150   500       750       365      23276 EAKE4                23276 CAK/W33             23276 E1.K      23276 EAKE4

400    540    106    2000    3900   1100      1200      71       23980 EAE4                 23980 CC/W33              23980 E1        23980 EAE4
400    540    106    2000    3900   1100      1200      68.5      23980 EAKE4                23980 CCK/W33             23980 E1.K      23980 EAKE4
 
400    600    148    3250    5700   850       1100      150      23080 EAE4                 23080 CC/W33              23080 E1        23080 EAE4
 
400    600    148    3250    5700   850       1100      145      23080 EAKE4                23080 CCK/W33             23080 E1.K      23080 EAKE4
 
400    600    200    4300    8000   630       900       205      24080 EAE4                 24080 ECCJ/W33            24080 E1        24080 EAE4
 
400    600    200    4300    8000   630       900       200      24080 CK30E4               24080 ECCK30J/W33         24080 E1.K30    24080 CK30E4
 
400    650    200    4650    7650   530       950       265      23180 EAE4                 23180 CA/W33              23180 E1        23180 EAE4
 
400    650    200    4650    7650   530       950       255      23180 EAKE4                23180 CAK/W33             23180 E1.K      23180 EAKE4
 
400    650    250    6200    10600   430       800       340      24180 EAE4                 24180 ECA/W33             24180 E1        24180 EAE4
 
400    650    250    6200    10600   430       800       335      24180 CK30E4               24180 ECAK30/W33          24180 E1.K30    24180 CK30E4
 
400    720    256    6550    10400   480       670       450      23280 EAE4                 23280 CA/W33              23280 E1        23280 EAE4
 
400    720    256    6550    10400   480       670       435      23280 EAKE4                23280 CAK/W33             23280 E1.K      23280 EAKE4
 
400    820    243    7500    10400   430       750       650      22380 EAE4                 22380 CA/W33              22380 E1        22380 EAE4
 
400    820    243    7500    10400   430       750       640      22380 EAKE4                22380 CAK/W33             22380 E1.K      22380 EAKE4
 
420    560    106    2040    4150   1000      1100      74.5      23984 EAE4                 23984 CC/W33              23984 E1        23984 EAE4
 
420    560    106    2040    4150   1000      1100      72       23984 EAKE4                23984 CCK/W33             23984 E1.K      23984 EAKE4
 
420    620    150    3400    6000   600       1100      155      23084 EAE4                 23084 CA/W33              23084 E1        23084 EAE4
 
420    620    150    3400    6000   600       1100      150      23084 EAKE4                23084 CAK/W33             23084 E1.K      23084 EAKE4
 
420    620    200    4400    8300   530       900       210      24084 EAE4                 24084 ECA/W33             24084 E1        24084 EAE4
 
420    620    200    4400    8300   530       900       205      24084 CK30E4               24084 ECAK30/W33          24084 E1.K30    24084 CK30E4
 
420    700    224    5600    9300   480       900       350      23184 EAE4                 23184 CJ/W33               23184 E1        23184 EAE4
 
420    700    224    5600    9300   480       900       340      23184 EAKE4                23184 CKJ/W33             23184 E1.K      23184 EAKE4
 
420    700    280    7350    12600   400       700       445      24184 EAE4                 24184 ECA/W33             24184 E1        24184 EAE4
 
420    700    280    7350    12600   400       700       440      24184 CK30E4               24184 ECAK30/W33          24184 E1.K30    24184 CK30E4
 
420    760    272    7350    11600   450       630       535      23284 EAE4                 23284 CA/W33              23284 E1        23284 EAE4
 
420    760    272    7350    11600   450       630       520      23284 EAKE4                23284 CAK/W33             23284 E1.K      23284 EAKE4
 
440    600    118    2450    4900   950       1000      99.5      23988 EAE4                 23988 CC/W33              23988 E1        23988 EAE4
 
440    600    118    2450    4900   950       1000      96.5      23988 EAKE4                23988 CCK/W33             23988 E1.K      23988 EAKE4
 
440    650    157    3650    6550   560       1000      180      23088 EAE4                 23088 CA/W33              23088 E1        23088 EAE4
 
440    650    157    3650    6550   560       1000      175      23088 EAKE4                23088 CAK/W33             23088 E1.K      23088 EAKE4
 
440    650    212    4800    9150   500       850       245      24088 EAE4                 24088 ECA/W33             24088 E1        24088 EAE4
 
440    650    212    4800    9150   500       850       240      24088 CK30E4               24088 ECAK30/W33          24088 E1.K30    24088 CK30E4
 
440    720    226    6000    10000   450       850       360      23188 EAE4                 23188 CA/W33              23188 E1        23188 EAE4
 
440    720    226    6000    10000   450       850       350      23188 EAKE4                23188 CAK/W33             23188 E1.K      23188 EAKE4
 
440    720    280    7500    13200   400       700       460      24188 EAE4                 24188 ECA/W33             24188 E1        24188 EAE4
 
440    720    280    7500    13200   400       700       455      24188 CK30E4               24188 ECAK30/W33          24188 E1.K30    24188 CK30E4
 
440    790    280    7800    12500   430       600       590      23288 EAE4                 23288 CA/W33              23288 E1        23288 EAE4
 
440    790    280    7800    12500   430       600       570      23288 EAKE4                23288 CAK/W33             23288 E1.K      23288 EAKE4
 
460    580    118    1790    4900   560       1100      74       24892 CK30E4               24892 CAK30MA/W20        24892 E1.K30    24892 CK30E4
 
460    580    118    1790    4900   560       1100      75.5      24892 CAME4               24892 CAMA/W20           24892 B.MB     24892 CAME4
 
460    620    118    2500    5000   600       1000      105      23992 EAE4                 23992 CA/W33              23992 E1        23992 EAE4
 
460    620    118    2500    5000   600       1000      100      23992 EAKE4                23992 CAK/W33             23992 E1.K      23992 EAKE4
 
460    680    163    3900    6950   560       950       205      23092 EAE4                 23092 CA/W33              23092 E1        23092 EAE4
 
460    680    163    3900    6950   560       950       200      23092 EAKE4                23092 CAK/W33             23092 E1.K      23092 EAKE4
 
460    680    218    5200    10000   480       800       275      24092 EAE4                 24092 ECA/W33             24092 E1        24092 EAE4
 
460    680    218    5200    10000   480       800       270      24092 CK30E4               24092 ECAK30/W33          24092 E1.K30    24092 CK30E4
 
460    760    240    6400    10800   430       800       440      23192 EAE4                 23192 CA/W33              23192 E1        23192 EAE4
 
460    760    240    6400    10800   430       800       425      23192 EAKE4                23192 CAK/W33             23192 E1.K      23192 EAKE4
 
460    760    300    8300    14600   360       670       560      24192 EAE4                 24192 ECA/W33             24192 E1        24192 EAE4
 
460    760    300    8300    14600   360       670       550      24192 CK30E4               24192 ECAK30/W33          24192 E1.K30    24192 CK30E4

460    830    296    8500    13700   400       560       695      23292 EAE4                 23292 CA/W33              23292 E1        23292 EAE4
460    830    296    8500    13700   400       560       675      23292 EAKE4                23292 CAK/W33           23292 E1.K        23292 EAKE4
 
480    650    128    2900    5700   560       1000      125      23996 EAE4                 23996 CA/W33            23996 E1          23996 EAE4
 
480    650    128    2900    5700   560       1000      120      23996 EAKE4                23996 CAK/W33           23996 E1.K        23996 EAKE4
 
480    700    165    3900    6800   530       950       215      23096 EAE4                 23096 CA/W33            23096 E1          23096 EAE4
 
480    700    165    3900    6800   530       950       210      23096 EAKE4                23096 CAK/W33           23096 E1.K        23096 EAKE4
 
480    700    218    5300    10400   450       750       285      24096 EAE4                 24096 ECA/W33           24096 E1          24096 EAE4
 
480    700    218    5300    10400   450       750       280      24096 CK30E4               24096 ECAK30/W33        24096 E1.K30      24096 CK30E4
 
480    790    248    6950    12000   400       750       485      23196 EAE4                 23196 CA/W33            23196 E1          23196 EAE4
 
480    790    248    6950    12000   400       750       470      23196 EAKE4                23196 CAK/W33           23196 E1.K        23196 EAKE4
 
480    790    308    9000    15600   340       630       605      24196 EAE4                 24196 ECA/W33           24196 E1          24196 EAE4
 
480    790    308    9000    15600   340       630       595      24196 CK30E4               24196 ECAK30/W33        24196 E1.K30      24196 CK30E4
 
480    870    310    9300    15000   380       530       800      23296 EAE4                 23296 CA/W33            23296 E1          23296 EAE4
 
480    870    310    9300    15000   380       530       775      23296 EAKE4                23296 CAK/W33           23296 E1.K        23296 EAKE4
 
500    670    128    2900    6000   530       950       130      239/500 EAE4               239/500 CA/W33          239/500 E1        239/500 EAE4
 
500    670    128    2900    6000   530       950       125      239/500 EAKE4              239/500 CAK/W33         239/500 E1.K      239/500 EAKE4
 
500    720    167    4150    7800   500       900       225      230/500 EAE4               230/500 CA/W33          230/500 E1        230/500 EAE4
 
500    720    167    4150    7800   500       900       220      230/500 EAKE4              230/500 CAK/W33         230/500 E1.K      230/500 EAKE4
 
500    720    218    5500    11000   430       700       295      240/500 EAE4               240/500 ECA/W33         240/500 E1        240/500 EAE4
 
500    720    218    5500    11000   430       700       290      240/500 CK30E4             240/500 ECAK30/W33      240/500 E1.K30    240/500 CK30E4
 
500    830    264    7650    12900   380       700       580      231/500 EAE4               231/500 CA/W33          231/500 E1        231/500 EAE4
 
500    830    264    7650    12900   380       700       560      231/500 EAKE4              231/500 CAK/W33         231/500 E1.K      231/500 EAKE4
 
500    830    325    9800    17000   320       600       700      241/500 EAE4               241/500 ECA/W33         241/500 E1        241/500 EAE4
 
500    830    325    9800    17000   320       600       690      241/500 CK30E4             241/500 ECAK30/W33      241/500 E1.K30    241/500 CK30E4
 
500    920    336    10600   17300   360        500       985      232/500 EAE4               232/500 CA/W33          232/500 E1        232/500 EAE4
 
500    920    336    10600   17300   360        500       955      232/500 EAKE4              232/500 CAK/W33         232/500 E1.K      232/500 EAKE4
 
530    650    118    1840    5300   480       950       84.5      248/530 CK30E4             248/530 CAK30MA/W20    248/530 BK30.M   248/530 CK30E4
 
530    650    118    1840    5300   480       950       86       248/530 CAME4             248/530 CAMA/W20       248/530 B.MB     248/530 CAME4
 
530    710    136    3200    6700   500       900       155      239/530 EAE4               239/530 CA/W33          239/530 E1        239/530 EAE4
 
530    710    136    3200    6700   500       900       150      239/530 EAKE4              239/530 CAK/W33         239/530 E1.K      239/530 EAKE4
 
530    780    185    5100    9300   450       800       310      230/530 EAE4               230/530 CA/W33          230/530 E1        230/530 EAE4
 
530    780    185    5100    9300   450       800       300      230/530 EAKE4              230/530 CAK/W33         230/530 E1.K      230/530 EAKE4
 
530    780    250    6700    13200   400       670       410      240/530 EAE4               240/530 ECA/W33         240/530 E1        240/530 EAE4
 
530    780    250    6700    13200   400       670       405      240/530 CK30E4             240/530 ECAK30/W33      240/530 E1.K30    240/530 CK30E4
 
530    870    272    8150    14000   360       670       645      231/530 EAE4               231/530 CA/W33          231/530 E1        231/530 EAE4
 
530    870    272    8150    14000   360       670       625      231/530 EAKE4              231/530 CAK/W33         231/530 E1.K      231/530 EAKE4
 
530    870    335    10600   19000   300        560       830      241/530 EAE4               241/530 ECA/W33         241/530 E1        241/530 EAE4
 
530    870    335    10600   19000   300        560       820      241/530 CK30E4             241/530 ECAK30/W33      241/530 E1.K30    241/530 CK30E4
 
530    980    355    11100   20400   300        480       1200     232/530 EAE4               232/530 CA/W33          232/530 E1        232/530 EAE4
 
530    980    355    11100   20400   300        480       1165     232/530 EAKE4              232/530 CAK/W33         232/530 E1.K      232/530 EAKE4
 
560    750    140    3450    7200   450       850       175      239/560 EAE4               239/560 CA/W33          239/560 E1        239/560 EAE4
 
560    750    140    3450    7200   450       850       170      239/560 EAKE4              239/560 CAK/W33         239/560 E1.K      239/560 EAKE4
 
560    820    195    5600    10200   430       750       355      230/560 EAE4               230/560 CA/W33          230/560 E1        230/560 EAE4
 
560    820    195    5600    10200   430       750       345      230/560 EAKE4              230/560 CAK/W33         230/560 E1.K      230/560 EAKE4
 
560    820    258    7350    14600   380       630       465      240/560 EAE4               240/560 ECA/W33         240/560 E1        240/560 EAE4
 
560    820    258    7350    14600   380       630       455      240/560 CK30E4             240/560 ECAK30/W33      240/560 E1.K30    240/560 CK30E4
 
560    920    280    9150    16000   340       630       740      231/560 EAE4               231/560 CA/W33          231/560 E1        231/560 EAE4
 
560    920    280    9150    16000   340       630       715      231/560 EAKE4              231/560 CAK/W33         231/560 E1.K      231/560 EAKE4
 
560    920    355    12000   21600   280        500       985      241/560 EAE4               241/560 ECJ/W33          241/560 E1        241/560 EAE4
 
560    920    355    12000   21600   280        500       975      241/560 CK30E4             241/560 ECK30J/W33      241/560 E1.K30    241/560 CK30E4

560    1030   365    11500   22000   280        430       1350     232/560 EAE4               232/560 CA/W33          232/560 E1        232/560 EAE4
560    1030   365    11500   22000   280        430       1310     232/560 EAKE4              232/560 CAK/W33         232/560 E1.K      232/560 EAKE4
 
600    800    150    3900    8300   430       750       220      239/600 EAE4               239/600 CA/W33          239/600 E1        239/600 EAE4
 
600    800    150    3900    8300   430       750       215      239/600 EAKE4              239/600 CAK/W33         239/600 E1.K      239/600 EAKE4
 
600    870    200    6000    11400   400       700       405      230/600 EAE4               230/600 CA/W33          230/600 E1        230/600 EAE4
 
600    870    200    6000    11400   400       700       395      230/600 EAKE4              230/600 CAK/W33         230/600 E1.K      230/600 EAKE4
 
600    870    272    8150    17000   340       560       520      240/600 EAE4               240/600 ECAF/W33        240/600 E1        240/600 EAE4
 
600    870    272    8150    17000   340       560       510      240/600 CK30E4             240/600 ECAK30F/W33     240/600 E1.K30    240/600 CK30E4
 
600    980    300    10200   18000   320        560       895      231/600 EAE4               231/600 CA/W33          231/600 E1        231/600 EAE4
 
600    980    300    10200   18000   320        560       865      231/600 EAKE4              231/600 CAK/W33         231/600 E1.K      231/600 EAKE4
 
600    980    375    11500   23600   240        480       1200     241/600 EAE4               241/600 ECA/W33         241/600 E1        241/600 EAE4
 
600    980    375    11500   23600   240        480       1185     241/600 CK30E4             241/600 ECAK30/W33      241/600 E1.K30    241/600 CK30E4
 
600    1090   388    13100   25500   260        400       1600     232/600 EAE4               232/600 CA/W33          232/600 E1        232/600 EAE4
 
600    1090   388    13100   25500   260        400       1555     232/600 EAKE4              232/600 CAK/W33         232/600 E1.K      232/600 EAKE4
 
630    780    112    2190    6100   400       750       115      238/630 CAMKE4            238/630 CAKMA/W20      238/630 BK.MB    238/630 CAMKE4
 
630    780    112    2190    6100   400       750       120      238/630 CAME4             238/630 CAMA/W20       238/630 B.MB     238/630 CAME4
 
630    850    165    4650    9800   400       700       280      239/630 EAE4               239/630 CA/W33          239/630 E1        239/630 EAE4
 
630    850    165    4650    9800   400       700       270      239/630 EAKE4              239/630 CAK/W33         239/630 E1.K      239/630 EAKE4
 
630    920    212    6700    12500   380       670       485      230/630 EAE4               230/630 CA/W33          230/630 E1        230/630 EAE4
 
630    920    212    6700    12500   380       670       470      230/630 EAKE4              230/630 CAK/W33         230/630 E1.K      230/630 EAKE4
 
630    920    290    8800    18000   320       530       645      240/630 EAE4               240/630 ECJ/W33          240/630 E1        240/630 EAE4
 
630    920    290    8800    18000   320       530       635      240/630 CK30E4             240/630 ECK30J/W33      240/630 E1.K30    240/630 CK30E4
 
630    1030   315    10500   20800   260        530       1050     231/630 EAE4               231/630 CA/W33          231/630 E1        231/630 EAE4
 
630    1030   315    10500   20800   260        530       1015     231/630 EAKE4              231/630 CAK/W33         231/630 E1.K      231/630 EAKE4
 
630    1030   400    12700   27000   220        450       1400     241/630 EAE4               241/630 ECA/W33         241/630 E1        241/630 EAE4
 
630    1030   400    12700   27000   220        450       1380     241/630 CK30E4             241/630 ECAK30/W33      241/630 E1.K30    241/630 CK30E4
 
670    820    112    2250    6400   360       700       125      238/670 CAMKE4            238/670 CAKMA/W20      238/670 BK.MB    238/670 CAMKE4
 
670    820    112    2250    6400   360       700       130      238/670 CAME4             238/670 CAMA/W20       238/670 B.MB     238/670 CAME4
 
670    820    150    3110    9500   360       700       172      248/670 CAME4             248/670 CAMA/W20       248/670 B.MB     248/670 CAME4
 
670    900    170    5000    10800   360       670       315      239/670 EAE4               239/670 CA/W33          239/670 E1        239/670 EAE4
 
670    900    170    5000    10800   360       670       305      239/670 EAKE4              239/670 CAK/W33         239/670 E1.K      239/670 EAKE4
 
670    980    230    7650    14600   340       600       600      230/670 EAE4               230/670 CA/W33          230/670 E1        230/670 EAE4
 
670    980    230    7650    14600   340       600       580      230/670 EAKE4              230/670 CAK/W33         230/670 E1.K      230/670 EAKE4
 
670    980    308    10000   20400   300        500       790      240/670 EAE4               240/670 ECA/W33         240/670 E1        240/670 EAE4
 
670    980    308    10000   20400   300        500       775      240/670 CK30E4             240/670 ECAK30/W33      240/670 E1.K30    240/670 CK30E4
 
670    1090   336    10900   22400   240        500       1250     231/670 EAE4               231/670 CA/W33          231/670 E1        231/670 EAE4
 
670    1090   336    10900   22400   240        500       1210     231/670 EAKE4              231/670 CAK/W33         231/670 E1.K      231/670 EAKE4
 
670    1090   412    13800   29000   200        400       1600     241/670 EAE4               241/670 ECA/W33         241/670 E1        241/670 EAE4
 
670    1090   412    13800   29000   200        400       1575     241/670 CK30E4             241/670 ECAK30/W33      241/670 E1.K30    241/670 CK30E4
 
670    1220   438    15400   30500   220        360       2270     232/670 EAE4               232/670 CA/W33          232/670 E1        232/670 EAE4
 
670    1220   438    15400   30500   220        360       2205     232/670 EAKE4              232/670 CAK/W33         232/670 E1.K      232/670 EAKE4
 
710    870    118    2580    7500   340       670       153      238/710 CAME4             238/710 CAMA/W20       238/710 B.MB     238/710 CAME4
 
710    950    180    5600    12000   340       600       365      239/710 EAE4               239/710 CA/W33          239/710 E1        239/710 EAE4
 
710    950    180    5600    12000   340       600       355      239/710 EAKE4              239/710 CAK/W33         239/710 E1.K      239/710 EAKE4
 
710    950    243    6800    15600   300       500       495      249/710 EAE4               249/710 CA/W33          249/710 E1        249/710 EAE4
 
710    950    243    6800    15600   300       500       485      249/710 CK30E4             249/710 CAK30/W33       249/710 E1.K30    249/710 CK30E4
 
710    1030   236    8300    16300   320       560       670      230/710 EAE4               230/710 CA/W33          230/710 E1        230/710 EAE4
 
710    1030   236    8300    16300   320       560       650      230/710 EAKE4              230/710 CAK/W33         230/710 E1.K      230/710 EAKE4
 
710    1030   315    10600   22800   260        450       895      240/710 EAE4               240/710 ECA/W33         240/710 E1        240/710 EAE4
 
710    1030   315    10600   22800   260        450       880      240/710 CK30E4             240/710 ECAK30/W33      240/710 E1.K30    240/710 CK30E4

710    1150   345    12200   26000   240        450       1450     231/710 EAE4               231/710 CA/W33          231/710 E1        231/710 EAE4
710    1150   345    12200   26000   240        450       1405     231/710 EAKE4              231/710 CAK/W33         231/710 E1.K      231/710 EAKE4
 
710    1150   438    15200   32500   190        380       1900     241/710 EAE4               241/710 ECA/W33         241/710 E1        241/710 EAE4
 
710    1150   438    15200   32500   190        380       1870     241/710 CK30E4             241/710 ECAK30/W33      241/710 E1.K30    241/710 CK30E4
 
710    1280   450    17600   34500   200        320       2610     232/710 EAE4               232/710 CA/W33          232/710 E1        232/710 EAE4
 
710    1280   450    17600   34500   200        320       2535     232/710 EAKE4              232/710 CAK/W33         232/710 E1.K      232/710 EAKE4
 
750    920    128    2930    8500   320       600       175      238/750 CAMKE4            238/750 CAKMA/W20      238/750 BK.MB    238/750 CAMKE4
 
750    920    128    2930    8500   320       600       180      238/750 CAME4             238/750 CAMA/W20       238/750 B.MB     238/750 CAME4
 
750    1000   185    6000    13200   320       560       420      239/750 EAE4               239/750 CA/W33          239/750 E1        239/750 EAE4
 
750    1000   185    6000    13200   320       560       405      239/750 EAKE4              239/750 CAK/W33         239/750 E1.K      239/750 EAKE4
 
750    1000   250    7650    18000   280       480       560      249/750 EAE4               249/750 CA/W33          249/750 E1        249/750 EAE4
 
750    1000   250    7650    18000   280       480       550      249/750 CK30E4             249/750 CAK30/W33       249/750 E1.K30    249/750 CK30E4
 
750    1090   250    9650    18600   300       530       795      230/750 EAE4               230/750 CA/W33          230/750 E1        230/750 EAE4
 
750    1090   250    9650    18600   300       530       770      230/750 EAKE4              230/750 CAK/W33         230/750 E1.K      230/750 EAKE4
 
750    1090   335    11800   25000   260        430       1065     240/750 EAE4               240/750 ECA/W33         240/750 E1        240/750 EAE4
 
750    1090   335    11800   25000   260        430       1050     240/750 CK30E4             240/750 ECAK30/W33      240/750 E1.K30    240/750 CK30E4
 
750    1220   365    13800   29000   220        430       1700     231/750 EAE4               231/750 CA/W33          231/750 E1        231/750 EAE4
 
750    1220   365    13800   29000   220        430       1650     231/750 EAKE4              231/750 CAK/W33         231/750 E1.K      231/750 EAKE4
 
750    1220   475    17300   37500   180        360       2100     241/750 EAE4               241/750 ECA/W33         241/750 E1        241/750 EAE4
 
750    1220   475    17300   37500   180        360       2065     241/750 CK30E4             241/750 ECAK30/W33      241/750 E1.K30    241/750 CK30E4
 
750    1360   475    18700   36500   190        300       3050     232/750 EAE4               232/750 CAF/W33         232/750 E1        232/750 EAE4
 
750    1360   475    18700   36500   190        300       2960     232/750 EAKE4              232/750 CAKF/W33        232/750 E1.K      232/750 EAKE4
 
800    980    180    4140    12900   300       560       295      248/800 CK30E4             248/800 CAK30MA/W20    248/800 BK30.M   248/800 CK30E4
 
800    980    180    4140    12900   300       560       300      248/800 CAME4             248/800 CAMA/W20       248/800 B.MB     248/800 CAME4
 
800    1060   195    6400    14300   300       530       470      239/800 EAE4               239/800 CA/W33          239/800 E1        239/800 EAE4
 
800    1060   195    6400    14300   300       530       455      239/800 EAKE4              239/800 CAK/W33         239/800 E1.K      239/800 EAKE4
 
800    1060   258    8000    19300   260       430       640      249/800 EAE4               249/800 CA/W33          249/800 E1        249/800 EAE4
 
800    1060   258    8000    19300   260       430       630      249/800 CK30E4             249/800 CAK30/W33       249/800 E1.K30    249/800 CK30E4
 
800    1150   258    10000   20000   280        480       895      230/800 EAE4               230/800 CA/W33          230/800 E1        230/800 EAE4
 
800    1150   258    10000   20000   280        480       865      230/800 EAKE4              230/800 CAK/W33         230/800 E1.K      230/800 EAKE4
 
800    1150   345    12900   28500   220        400       1200     240/800 EAE4               240/800 ECA/W33         240/800 E1        240/800 EAE4
 
800    1150   345    12900   28500   220        400       1180     240/800 CK30E4             240/800 ECAK30/W33      240/800 E1.K30    240/800 CK30E4
 
800    1280   375    14800   31500   200        400       1920     231/800 EAE4               231/800 CA/W33          231/800 E1        231/800 EAE4
 
800    1280   375    14800   31500   200        400       1860     231/800 EAKE4              231/800 CAK/W33         231/800 E1.K      231/800 EAKE4
 
800    1280   475    18400   40500   170        320       2300     241/800 EAE4               241/800 ECA/W33         241/800 E1        241/800 EAE4
 
800    1280   475    18400   40500   170        320       2265     241/800 CK30E4             241/800 ECAK30/W33      241/800 E1.K30    241/800 CK30E4
 
850    1030   136    3340    10000   260       530       230      238/850 CAMKE4            238/850 CAKMA/W20      238/850 BK.MB    238/850 CAMKE4
 
850    1030   136    3340    10000   260       530       240      238/850 CAME4             238/850 CAMA/W20       238/850 B.MB     238/850 CAME4
 
850    1120   200    6950    15600   260       480       560      239/850 EAE4               239/850 CA/W33          239/850 E1        239/850 EAE4
 
850    1120   200    6950    15600   260       480       540      239/850 EAKE4              239/850 CAK/W33         239/850 E1.K      239/850 EAKE4
 
850    1120   272    9300    22800   220       400       740      249/850 EAE4               249/850 CA/W33          249/850 E1        249/850 EAE4
 
850    1120   272    9300    22800   220       400       725      249/850 CK30E4             249/850 CAK30/W33       249/850 E1.K30    249/850 CK30E4
 
850    1220   272    9370    21600   240       450       1050     230/850 EAE4               230/850 CA/W33          230/850 E1        230/850 EAE4
 
850    1220   272    9370    21600   240       450       1015     230/850 EAKE4              230/850 CAK/W33         230/850 E1.K      230/850 EAKE4
 
850    1220   365    12700   31500   200        360       1410     240/850 EAE4               240/850 ECA/W33         240/850 E1        240/850 EAE4
 
850    1220   365    12700   31500   200        360       1385     240/850 CK30E4             240/850 ECAK30/W33      240/850 E1.K30    240/850 CK30E4
 
850    1360   400    16100   34500   180        360       2200     231/850 EAE4               231/850 CA/W33          231/850 E1        231/850 EAE4
 
850    1360   400    16100   34500   180        360       2130     231/850 EAKE4              231/850 CAK/W33         231/850 E1.K      231/850 EAKE4
 
850    1360   500    20200   45000   150        300       2710     241/850 EAE4               241/850 ECAF/W33        241/850 E1        241/850 EAE4
 
850    1360   500    20200   45000   150        300       2665     241/850 CK30E4             241/850 ECAK30F/W33     241/850 E1.K30    241/850 CK30E4

900    1090   190    4660    15300   240       480       365      248/900 CK30E4             248/900 CAK30MA/W20    248/900 BK30.M   248/900 CK30E4
900    1090   190    4660    15300   240       480       370      248/900 CAME4          248/900 CAMA/W20        248/900 B.MB       248/900 CAME4
 
900    1180   206    7500    17000   240       450       605      239/900 EAE4             239/900 CA/W33           239/900 E1         239/900 EAE4
 
900    1180   206    7500    17000   240       450       585      239/900 EAKE4           239/900 CAK/W33          239/900 E1.K        239/900 EAKE4
 
900    1280   280    10100   23200   220        400       1200     230/900 EAE4             230/900 CA/W33           230/900 E1         230/900 EAE4
 
900    1280   280    10100   23200   220        400       1165     230/900 EAKE4           230/900 CAK/W33          230/900 E1.K        230/900 EAKE4
 
900    1280   375    13600   34500   190        340       1570     240/900 EAE4             240/900 ECA/W33          240/900 E1         240/900 EAE4
 
900    1280   375    13600   34500   190        340       1545     240/900 CK30E4          240/900 ECAK30/W33       240/900 E1.K30      240/900 CK30E4
 
900    1420   515    21400   49000   140        280       3350     241/900 EAE4             241/900 ECAF/W33         241/900 E1         241/900 EAE4
 
900    1420   515    21400   49000   140        280       3300     241/900 CK30E4          241/900 ECAK30F/W33      241/900 E1.K30      241/900 CK30E4
 
950    1250   224    7250    19600   220       430       755      239/950 EAE4             239/950 CA/W33           239/950 E1         239/950 EAE4
 
950    1250   224    7250    19600   220       430       730      239/950 EAKE4           239/950 CAK/W33          239/950 E1.K        239/950 EAKE4
 
950    1250   300    9200    26000   180       340       1015     249/950 EAE4             249/950 CA/W33           249/950 E1         249/950 EAE4
 
950    1250   300    9200    26000   180       340       995      249/950 CK30E4          249/950 CAK30/W33        249/950 E1.K30      249/950 CK30E4
 
950    1360   300    12000   28500   200        380       1450     230/950 EAE4             230/950 CA/W33           230/950 E1         230/950 EAE4
 
950    1360   300    12000   28500   200        380       1405     230/950 EAKE4           230/950 CAK/W33          230/950 E1.K        230/950 EAKE4
 
950    1360   412    14800   39000   170        300       1990     240/950 EAE4             240/950 CAF/W33          240/950 E1         240/950 EAE4
 
950    1360   412    14800   39000   170        300       1955     240/950 CK30E4          240/950 CAK30F/W33       240/950 E1.K30      240/950 CK30E4
 
950    1500   545    23900   55000   130        260       3535     241/950 EAE4             241/950 ECAF/W33         241/950 E1         241/950 EAE4
 
950    1500   545    23900   55000   130        260       3475     241/950 CK30E4          241/950 ECAK30F/W33      241/950 E1.K30      241/950 CK30E4
 
1000   1220   165    4660    14300   220       400       395      238/1000 CAMKE4        238/1000 CAKMA/W20      238/1000 BK.MB    238/1000 CAMKE4
 
1000   1220   165    4660    14300   220       400       410      238/1000 CAME4         238/1000 CAMA/W20       238/1000 B.MB      238/1000 CAME4
 
1000   1320   315    10400   29000   170        320       1200     249/1000 EAE4            249/1000 CA/W33          249/1000 E1        249/1000 EAE4
 
1000   1320   315    10400   29000   170        320       1180     249/1000 CK30E4         249/1000 CAK30/W33       249/1000 E1.K30     249/1000 CK30E4
 
1000   1420   308    12700   30500   180        360       1600     230/1000 EAE4            230/1000 CAF/W33         230/1000 E1        230/1000 EAE4
 
1000   1420   308    12700   30500   180        360       1550     230/1000 EAKE4          230/1000 CAKF/W33        230/1000 E1.K       230/1000 EAKE4
 
1000   1420   412    15400   40500   160        280       2140     240/1000 EAE4            240/1000 CAF/W33         240/1000 E1        240/1000 EAE4
 
1000   1420   412    15400   40500   160        280       2105     240/1000 CK30E4         240/1000 CAK30F/W33      240/1000 E1.K30     240/1000 CK30E4
 
1000   1580   462    21400   48000   140        280       3500     231/1000 EAE4            231/1000 CAF/W33