• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CÔN KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CÔN SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn côn Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CÔN

  • SKF,FAG,NSK,...


z1411478344620 d2c235f04ce8f437843ef51efc0a70dc 1
 
mm                                 kN                           r/min                           kg              Local              SKF                                 FAG                NSK
d      D       B
15      42       14.25     22.4       20         13000       18000      0.095      30302 J             30302 J2                     30302 A       30302 J
 
17      40       13.25     19         18.6       13000       18000      0.075      30203 J             30203 J2                     30203 A       30203 J
 
17      47       15.25     28.1       25         12000       16000      0.13       30303 J             30303 J2                     30303 A       30303 J
 
17      47       20.25     34.7       33.5       11000       16000      0.17       32303 J             32303 J2/Q                  32303 A       32303 J
 
20      42       15       24.2       27         12000       16000      0.097      32004 J             32004 X/Q                   32004 A       32004 J
 
20      47       15.25     27.5       28         11000       15000      0.12       30204 J             30204 J2/Q                  30204 A       30204 J
 
20      52       16.25     34.1       32.5       11000       14000      0.17       30304 J             30304 J2/Q                  30304 A       30304 J
 
20      52       22.25     44         45.5       10000       14000      0.23       32304 J             32304 J2/Q                  32304 A       32304 J
 
22      44       15       25.1       29         11000       15000      0.1        320/22 J            320/22 X                     320/22 A      320/22 J
 
25      47       15       27         32.5       11000       14000      0.11       32005 J             32005 X/Q                   32005 A       32005 J
 
25      52       16.25     30.8       33.5       10000       13000      0.15       30205 J             30205 J2/Q                  30205 A       30205 J
 
25      52       19.25     35.8       44         9500        13000      0.19       32205 J             32205 BJ2/Q                 32205 A       32205 J
 
25      52       22       47.3       56         10000       13000      0.23       33205 J             33205 Q                     33205 A       33205 J
 
25      62       18.25     44.6       43         9000        12000      0.26       30305 J             30305 J2                     30305 A       30305 J
 
25      62       18.25     38         40         7500        11000      0.26       31305 J             31305 J2                     31305 A       31305 J
 
25      62       25.25     60.5       63         8000        12000      0.36       32305 J             32305 J2                     32305 A       32305 J
 
28      52       16       31.9       38         10000       13000      0.15       320/28 J            320/28 X/Q                  320/28 A      320/28 J
 
28      58       17.25     38         41.5       9000        12000      0.25       302/28 J            302/28 J2                    302/28 A      302/28 J
 
28      58       20.25     41.8       50         8500        12000      0.25       322/28 J            322/28 BJ2/Q                322/28 A      322/28 J
 
30      55       17       35.8       44         9000        12000      0.17       32006 J             32006 X/Q                   32006 A       32006 J
 
30      62       17.25     40.2       44         8500        11000      0.23       30206 J             30206 J2/Q                  30206 A       30206 J
 
30      62       21.25     49.5       58.5       8000        11000      0.3        32206 J             32206 BJ2/QCL7CVA606      32206 A       32206 J
 
30      62       21.25     50.1       57         8500        11000      0.28       32206 J             32206 J2/Q                  32206 A       32206 J
 
30      62       25       64.4       76.5       7500        11000      0.37       33206 J             33206 Q                     33206 A       33206 J
 
30      72       20.75     56.1       56         7500        10000      0.39       30306 J             30306 J2/Q                  30306 A       30306 J
 
30      72       20.75     47.3       50         6700        9500       0.39       31306 J             31306 J2/Q                  31306 A       31306 J
 
30      72       28.75     76.5       85         7000        10000      0.55       32306 J             32306 J2/Q                  32306 A       32306 J
 
32      58       17       36.9       46.5       8500        11000      0.19       320/32 J            320/32 X/Q                  320/32 A      320/32 J
 
35      62       18       37.4       49         8000        11000      0.22       32007 J             32007 J2/Q                  32007 A       32007 J
 
35      62       18       42.9       54         8500        11000      0.22       32007 J             32007 X/Q                   32007 A       32007 J
 
35      72       18.25     51.2       56         7000        9500       0.32       30207 J             30207 J2/Q                  30207 A       30207 J
 
35      72       24.25     66         78         7000        9500       0.43       32207 J             32207 J2/Q                  32207 A       32207 J
 
35      72       28       84.2       106        6300        9500       0.56       33207 J             33207 Q                     33207 A       33207 J
 
35      80       22.75     72.1       73.5       6700        9000       0.52       30307 J             30307 J2/Q                  30307 A       30307 J
 
35      80       22.75     72.1       73.5       6700        9000       0.52       30307 J             30307 RJ2/Q                 30307 A       30307 J
 
35      80       22.75     61.6       67         6000        8500       0.52       31307 J             31307 J2/Q                  31307 A       31307 J
 
35      80       32.75     93.5       114        6000        8500       0.8        32307 J             32307 BJ2/Q                 32307 A       32307 J
 
35      80       32.75     95.2       106        6300        9000       0.73       32307 J             32307 J2/Q                  32307 A       32307 J
 
37      80       32.75     93.5       114        6000        8500       0.8        32307/37 J          32307/37 BJ2/Q              32307/37 A    32307/37 J
 
38      68       19       52.8       71         7000        9500       0.27       32008/38 J          32008/38 X/Q                32008/38 A    32008/38 J
 
40      68       19       52.8       71         7000        9500       0.27       32008 J             32008 X/Q                   32008 A       32008 J
 
40      68       19       52.8       71         7000        9500       0.27       32008 J             32008 XR/QVA621            32008 A       32008 J
 
40      68       19       52.8       71         7000        9500       0.27       32008 T             32008 XTN9/Q                32008 TVP     32008 T
 
40      75       26       79.2       104        6700        9000       0.51       33108 J             33108 Q                     33108 A       33108 J
 
40      80       19.75     61.6       68         6300        8500       0.42       30208 J             30208 J2/Q                  30208 A       30208 J
 
40      80       19.75     61.6       68         6300        8500       0.42       30208 J             30208 RJ2/Q                 30208 A       30208 J
 
40      80       24.75     78.8       86.5       6300        8500       0.53       32208 J             32208 J2/Q                  32208 A       32208 J
 
40      80       32       105        132        5600        8500       0.77       33208 J             33208 QCL7C                33208 A       33208 J
 
40      90       25.25     85.8       95         6000        8000       0.72       30308 J             30308 J2/Q                  30308 A       30308 J

40      90       25.25     85         81.5       5600        7500       0.72       31308 J             31308 J2/QCL7C             31308 A       31308 J
40      90       35.25     117        140        5300        8000       1          32308 J             32308 J2/Q                  32308 A       32308 J
 
45      75       20       58.3       80         6300        8500       0.34       32009 J             32009 X/Q                   32009 A       32009 J
 
45      80       26       96.5       114        6700        8000       0.56       33109 J             33109 Q                     33109 A       33109 J
 
45      85       20.75     66         76.5       6000        8000       0.48       30209 J             30209 J2/Q                  30209 A       30209 J
 
45      85       24.75     91.5       98         6300        8000       0.58       32209 J             32209 J2/Q                  32209 A       32209 J
 
45      85       32       108        143        5300        7500       0.82       33209 J             33209 Q                     33209 A       33209 J
 
45      90       24.75     82.5       104        5300        8000       0.65       32210/45 J          32210/45 BJ2/QVB022        32210/45 A    32210/45 J
 
45      100      27.25     108        120        5300        7000       0.97       30309 J             30309 J2/Q                  30309 A       30309 J
 
45      100      27.25     106        102        5000        6700       0.95       31309 J             31309 J2/QCL7C             31309 A       31309 J
 
45      100      38.25     134        176        4800        6700       1.45       32309 J             32309 BJ2/QCL7C            32309 A       32309 J
 
45      100      38.25     134        176        4800        6700       1.5        32309 J             32309 BRJ2/QCL7C          32309 A       32309 J
 
45      100      38.25     140        170        4800        7000       1.35       32309 J             32309 J2/Q                  32309 A       32309 J
 
50      80       20       60.5       88         6000        8000       0.37       32010 J             32010 X/Q                   32010 A       32010 J
 
50      80       20       60.5       88         6000        8000       0.37       32010 J             32010 X/QCL7CVB026        32010 A       32010 J
 
50      80       24       69.3       102        6000        8000       0.45       33010 J             33010 Q                     33010 A       33010 J
 
50      85       26       85.8       122        5600        7500       0.59       33110 J             33110 Q                     33110 A       33110 J
 
50      90       21.75     76.5       91.5       5600        7500       0.54       30210 J             30210 J2/Q                  30210 A       30210 J
 
50      90       24.75     82.5       100        5600        7500       0.61       32210 J             32210 J2/Q                  32210 A       32210 J
 
50      90       32       114        160        5000        7000       0.9        33210 J             33210 Q                     33210 A       33210 J
 
50      110      29.25     143        140        5300        6300       1.25       30310 J             30310 J2/Q                  30310 A       30310 J
 
50      110      29.25     122        120        4500        6000       1.2        31310 J             31310 J2/QCL7C             31310 A       31310 J
 
50      110      42.25     183        216        4500        6000       1.85       32310 J             32310 BJ2/QCL7C            32310 A       32310 J
 
50      110      42.25     172        212        4300        6300       1.8        32310 J             32310 J2/Q                  32310 A       32310 J
 
50      110      42.25     172        212        4300        6300       1.8        32310 T             32310 TN9                    32310 TVP     32310 T
 
55      90       23       80.9       116        5300        7000       0.55       32011 J             32011 X/Q                   32011 A       32011 J
 
55      90       27       104        137        5600        7000       0.67       33011 J             33011 Q                     33011 A       33011 J
 
55      95       30       110        156        5000        6700       0.86       33111 J             33111 Q                     33111 A       33111 J
 
55      100      22.75     104        106        5300        6700       0.7        30211 J             30211 J2/Q                  30211 A       30211 J
 
55      100      26.75     106        129        5000        6700       0.83       32211 J             32211 J2/Q                  32211 A       32211 J
 
55      100      35       138        190        4500        6300       1.2        33211 J             33211 Q                     33211 A       33211 J
 
55      120      31.5      166        163        4800        5600       1.55       30311 J             30311 J2/Q                  30311 A       30311 J
 
55      120      31.5      121        137        3800        5600       1.55       31311 J             31311 J2/QCL7C             31311 A       31311 J
 
55      120      45.5      216        260        4300        5600       2.5        32311 J             32311 BJ2/QCL7C            32311 A       32311 J
 
55      120      45.5      216        260        4300        5600       2.5        32311 J             32311 BRJ2/QCL7C          32311 A       32311 J
 
55      120      45.5      198        250        4000        5600       2.3        32311 J             32311 J2                     32311 A       32311 J
 
60      95       23       95         122        5300        6700       0.59       32012 J             32012 X/QCL7C              32012 A       32012 J
 
60      95       27       106        143        5300        6700       0.71       33012 J             33012 Q                     33012 A       33012 J
 
60      100      30       117        170        4800        6300       0.92       33112 J             33112 Q                     33112 A       33112 J
 
60      110      23.75     112        114        5000        6000       0.88       30212 J             30212 J2/Q                  30212 A       30212 J
 
60      110      29.75     125        160        4500        6000       1.15       32212 J             32212 J2/Q                  32212 A       32212 J
 
60      110      38       168        236        4000        6000       1.6        33212 J             33212 Q                     33212 A       33212 J
 
60      130      33.5      168        196        4000        5300       1.95       30312 J             30312 J2/Q                  30312 A       30312 J
 
60      130      33.5      145        166        3600        5300       1.9        31312 J             31312 J2/Q                  31312 A       31312 J
 
60      130      48.5      220        305        3600        5000       2.8        32312 J             32312 BJ2/QCL7C            32312 A       32312 J
 
60      130      48.5      229        290        3600        5300       2.85       32312 J             32312 J2/Q                  32312 A       32312 J
 
65      100      23       96.5       127        5000        6000       0.63       32013 J             32013 X/Q                   32013 A       32013 J
 
65      100      27       110        153        5000        6300       0.78       33013 J             33013 Q                     33013 A       33013 J
 
65      110      34       142        208        4300        5600       1.3        33113 J             33113 R/Q                   33113 A       33113 J
 
65      110      34       142        208        4300        5600       1.3        33113 J             33113 Q                     33113 A       33113 J

65      120      24.75     132        134        4500        5600       1.15       30213 J             30213 J2/Q                  30213 A       30213 J
65      120      32.75     151        193        4000        5600       1.5        32213 J             32213 J2/Q                  32213 A       32213 J
 
65      120      41       194        270        3800        5300       2.05       33213 T             33213 TN9/Q                 33213 TVP     33213 T
 
65      120      41       194        270        3800        5300       2.05       33213 J             33213 Q                     33213 A       33213 J
 
65      140      36       194        228        3600        4800       2.4        30313 J             30313 J2/Q                  30313 A       30313 J
 
65      140      36       194        228        3600        4800       2.4        30313 J             30313 RJ2                    30313 A       30313 J
 
65      140      36       165        193        3200        4800       2.35       31313 J             31313 J2/QCL7C             31313 A       31313 J
 
65      140      51       246        345        3200        4800       3.35       32313 J             32313 BJ2/QU4CL7CVQ267   32313 A       32313 J
 
65      140      51       264        335        3400        4800       3.45       32313 J             32313 J2/Q                  32313 A       32313 J
 
70      110      25       101        153        4300        5600       0.84       32014 J             32014 X/Q                   32014 A       32014 J
 
70      110      31       130        196        4300        5600       1.1        33014 J             33014 Q                     33014 A       33014 J
 
70      120      37       172        250        4000        5300       1.7        33114 J             33114 Q                     33114 A       33114 J
 
70      125      26.25     125        156        4000        5300       1.25       30214 J             30214 J2/Q                  30214 A       30214 J
 
70      125      33.25     157        208        3800        5300       1.6        32214 J             32214 J2/Q                  32214 A       32214 J
 
70      125      41       201        285        3600        5000       2.1        33214 J             33214 Q                     33214 A       33214 J
 
70      150      38       220        260        3400        4500       2.9        30314 J             30314 J2/Q                  30314 A       30314 J
 
70      150      38       187        220        3000        4500       2.95       31314 J             31314 J2/QCL7C             31314 A       31314 J
 
70      150      54       281        400        3000        4300       4.25       32314 J             32314 BJ2/QCL7C            32314 A       32314 J
 
70      150      54       297        380        3200        4500       4.3        32314 J             32314 J2/Q                  32314 A       32314 J
 
75      105      20       70.4       116        4300        6300       0.52       32915 T             32915 TN9/QVG900           32915 TVP     32915 T
 
75      115      25       106        163        4000        5300       0.9        32015 J             32015 X/Q                   32015 A       32015 J
 
75      115      31       134        228        4000        5300       1.15       33015 J             33015 Q                     33015 A       33015 J
 
75      125      37       176        265        3800        5000       1.8        33115 J             33115 Q                     33115 A       33115 J
 
75      130      27.25     140        176        3800        5000       1.4        30215 J             30215 J2/Q                  30215 A       30215 J
 
75      130      33.25     161        212        3600        5000       1.7        32215 J             32215 J2/Q                  32215 A       32215 J
 
75      130      41       209        300        3400        4800       2.25       33215 J             33215 Q                     33215 A       33215 J
 
75      160      40       246        290        3200        4300       3.45       30315 J             30315 J2/Q                  30315 A       30315 J
 
75      160      40       209        245        2800        4300       3.5        31315 J             31315 J2/QCL7C             31315 A       31315 J
 
75      160      58       336        475        2800        4000       5.55       32315 J             32315 BJ2/QCL7C            32315 A       32315 J
 
75      160      58       336        440        3000        4300       5.2        32315 J             32315 J2                     32315 A       32315 J
 
80      125      29       138        216        3600        5000       1.3        32016 J             32016 X/Q                   32016 A       32016 J
 
80      125      36       168        285        3600        5000       1.65       33016 J             33016 Q                     33016 A       33016 J
 
80      130      37       179        280        3600        4800       1.9        33116 T             33116 TN9/Q                 33116 TVP     33116 T
 
80      130      37       179        280        3600        4800       1.9        33116 J             33116 Q                     33116 A       33116 J
 
80      140      28.25     151        183        3400        4800       1.6        30216 J             30216 J2/Q                  30216 A       30216 J
 
80      140      35.25     187        245        3400        4500       2.05       32216 J             32216 J2/Q                  32216 A       32216 J
 
80      140      46       251        375        3200        4500       2.9        33216 J             33216 Q                     33216 A       33216 J
 
80      170      42.5      270        320        3000        4300       4.1        30316 J             30316 J2                     30316 A       30316 J
 
80      170      42.5      224        265        2800        4000       4.05       31316 J             31316 J1/QCL7C             31316 A       31316 J
 
80      170      61.5      380        500        3000        4300       6.2        32316 J             32316 J2                     32316 A       32316 J
 
85      130      29       140        224        3400        4800       1.35       32017 J             32017 X/Q                   32017 A       32017 J
 
85      130      36       183        310        3600        4800       1.75       33017 J             33017 Q                     33017 A       33017 J
 
85      140      41       220        340        3400        4500       2.45       33117 J             33117 Q                     33117 A       33117 J
 
85      150      30.5      176        220        3200        4300       2.05       30217 J             30217 J2/Q                  30217 A       30217 J
 
85      150      38.5      212        285        3200        4300       2.6        32217 J             32217 J2/Q                  32217 A       32217 J
 
85      150      49       286        430        3000        4300       3.7        33217 J             33217 Q                     33217 A       33217 J
 
85      180      44.5      303        365        2800        4000       4.85       30317 J             30317 J2                     30317 A       30317 J
 
85      180      44.5      242        285        2600        3800       4.6        31317 J             31317 J2                     31317 A       31317 J
 
85      180      63.5      391        560        2800        4000       7.5        32317 J             32317 BJ2                    32317 A       32317 J
 
85      180      63.5      402        530        2800        4000       6.85       32317 J             32317 J2                     32317 A       32317 J

90      140      32       168        270        3200        4300       1.75       32018 J             32018 X/Q                   32018 A       32018 J
90      140      39       216        355        3200        4500       2.2        33018 J             33018 Q                     33018 A       33018 J
 
90      150      45       251        390        3000        4300       3.1        33118 T             33118 TN9/Q                 33118 TVP     33118 T
 
90      150      45       251        390        3000        4300       3.1        33118 J             33118 Q                     33118 A       33118 J
 
90      160      32.5      194        245        3000        4000       2.55       30218 J             30218 J2                     30218 A       30218 J
 
90      160      42.5      251        340        3000        4000       3.35       32218 J             32218 J2/Q                  32218 A       32218 J
 
90      190      46.5      330        400        2600        4000       5.65       30318 J             30318 J2                     30318 A       30318 J
 
90      190      46.5      264        315        2400        3400       5.9        31318 J             31318 J2                     31318 A       31318 J
 
90      190      67.5      457        610        2600        4000       8.4        32318 J             32318 J2                     32318 A       32318 J
 
95      145      32       168        270        3200        4300       1.8        32019 J             32019 X/Q                   32019 A       32019 J
 
95      145      39       220        375        3200        4300       2.3        33019 J             33019 Q                     33019 A       33019 J
 
95      170      34.5      216        275        2800        3800       3          30219 J             30219 J2                     30219 A       30219 J
 
95      170      45.5      281        390        2800        3800       4.05       32219 J             32219 J2                     32219 A       32219 J
 
95      200      49.5      330        390        2600        3400       6.7        30319               30319                        30319         30319
 
95      200      49.5      292        355        2400        3400       6.95       31319 J             31319 J2                     31319 A       31319 J
 
95      200      71.5      501        670        2400        3400       11         32319 J             32319 J2                     32319 A       32319 J
 
100     140      25       119        204        3200        4800       1.15       32920 J             32920 Q                     32920 A       32920 J
 
100     150      32       172        280        3000        4000       1.9        32020 J             32020 X/Q                   32020 A       32020 J
 
100     150      39       224        390        3000        4000       2.4        33020 J             33020 Q                     33020 A       33020 J
 
100     180      37       246        320        2800        3600       3.65       30220 J             30220 J2                     30220 A       30220 J
 
100     180      49       319        440        2600        3600       4.9        32220 J             32220 J2                     32220 A       32220 J
 
100     180      63       429        655        2400        3600       6.95       33220               33220                        33220         33220
 
100     215      51.5      402        490        2400        3200       8.05       30320 J             30320 J2                     30320 A       30320 J
 
100     215      56.5      374        465        2200        3000       8.6        31320 J             31320 XJ2/CL7CVQ051       31320 A       31320 J
 
100     215      77.5      572        780        2200        3000       12.5       32320 J             32320 J2                     32320 A       32320 J
 
105     160      35       201        335        2800        3800       2.4        32021 J             32021 X/Q                   32021 A       32021 J
 
105     160      43       246        430        2800        3800       3.05       33021 J             33021 Q                     33021 A       33021 J
 
105     190      39       270        355        2600        3400       4.25       30221 J             30221 J2                     30221 A       30221 J
 
105     190      53       358        510        2600        3400       6          32221 J             32221 J2                     32221 A       32221 J
 
105     225      81.5      605        815        2000        3000       14.5       32321 J             32321 J2                     32321 A       32321 J
 
110     150      25       125        224        3000        4300       1.25       32922 J             32922 X/Q                   32922 A       32922 J
 
110     170      38       233        390        2600        3600       3.05       32022 J             32022 X/Q                   32022 A       32022 J
 
110     170      47       281        500        2600        3600       3.85       33022               33022                        33022         33022
 
110     180      56       369        630        2600        3400       5.55       33122               33122                        33122         33122
 
110     200      41       308        405        2400        3200       5.1        30222 J             30222 J2                     30222 A       30222 J
 
110     200      56       402        570        2400        3200       7.1        32222 J             32222 J2                     32222 A       32222 J
 
110     240      54.5      473        585        2200        2800       11         30322 J             30322 J2                     30322 A       30322 J
 
110     240      63       457        585        1900        2800       12         31322 J             31322 XJ2                    31322 A       31322 J
 
110     240      84.5      627        830        1900        2800       17         32322               32322                        32322         32322
 
120     165      29       165        305        2600        3800       1.8        32924               32924                        32924         32924
 
120     180      38       242        415        2400        3400       3.25       32024 J             32024 X                      32024 A       32024 J
 
120     180      48       292        540        2600        3400       4.2        33024               33024                        33024         33024
 
120     215      43.5      341        465        2200        3000       6.15       30224 J             30224 J2                     30224 A       30224 J
 
120     215      61.5      468        695        2200        3000       9.15       32224 J             32224 J2                     32224 A       32224 J
 
120     260      59.5      561        710        2000        2600       14         30324 J             30324 J2                     30324 A       30324 J
 
120     260      68       539        695        1700        2400       15.5       31324 J             31324 XJ2                    31324 A       31324 J
 
120     260      90.5      792        1120       1800        2600       21.5       32324 J             32324 J2                     32324 A       32324 J
 
130     180      32       198        365        2400        3600       2.4        32926               32926                        32926         32926
 
130     200      45       314        540        2200        3000       4.95       32026 J             32026 X                      32026 A       32026 J
 
130     230      43.75     369        490        2000        2800       7.6        30226 J             30226 J2                     30226 A       30226 J

130     230      67.75     550        830        2000        2800       11.5       32226 J             32226 J2                     32226 A       32226 J
130     280      63.75     627        800        1800        2400       17         30326 J             30326 J2                     30326 A       30326 J
 
130     280      72       605        780        1600        2400       18.5       31326 J             31326 XJ2                    31326 A       31326 J
 
140     190      32       205        390        2200        3400       2.55       32928               32928                        32928         32928
 
140     210      45       330        585        2200        2800       5.25       32028 J             32028 X                      32028 A       32028 J
 
140     250      45.75     418        570        1900        2600       8.65       30228 J             30228 J2                     30228 A       30228 J
 
140     250      71.75     644        1000       1900        2600       14.5       32228 J             32228 J2                     32228 A       32228 J
 
140     300      77       693        900        1500        2200       24.5       31328 J             31328 XJ2                    31328 A       31328 J
 
150     225      48       369        655        2000        2600       6.35       32030 J             32030 X                      32030 A       32030 J
 
150     225      59       457        865        2000        2600       8.15       33030               33030                        33030         33030
 
150     270      49       429        560        1800        2400       11         30230               30230                        30230         30230
 
150     270      77       737        1140       1700        2400       17.5       32230 J             32230 J2                     32230 A       32230 J
 
150     320      82       781        1020       1400        2000       29.5       31330 J             31330 XJ2                    31330 A       31330 J
 
160     240      51       429        780        1800        2400       7.75       32032 J             32032 X                      32032 A       32032 J
 
160     290      52       528        735        1600        2200       13         30232 J             30232 J2                     30232 A       30232 J
 
160     290      84       880        1400       1600        2200       25.5       32232 J             32232 J2                     32232 A       32232 J
 
160     340      75       913        1180       1500        2000       29         30332 J             30332 J2                     30332 A       30332 J
 
170     230      38       286        585        1900        2800       4.5        32934               32934                        32934         32934
 
170     260      57       512        915        1700        2200       10.5       32034 J             32034 X                      32034 A       32034 J
 
170     310      57       616        865        1500        2000       19         30234 J             30234 J2                     30234 A       30234 J
 
170     310      91       1010       1630       1500        2000       28.5       32234 J             32234 J2                     32234 A       32234 J
 
180     250      45       352        735        1700        2600       6.65       32936               32936                        32936         32936
 
180     280      64       644        1160       1600        2200       14.5       32036 J             32036 X                      32036 A       32036 J
 
180     320      57       583        815        1500        2000       20         30236 J             30236 J2                     30236 A       30236 J
 
180     320      91       1010       1630       1400        1900       29.5       32236 J             32236 J2                     32236 A       32236 J
 
190     260      45       358        765        1600        2400       7          32938               32938                        32938         32938
 
190     290      64       660        1200       1500        2000       15         32038 J             32038 X                      32038 A       32038 J
 
190     340      60       721        1000       1400        1800       24         30238 J             30238 J2                     30238 A       30238 J
 
200     280      51       473        950        1500        2200       9.5        32940               32940                        32940         32940
 
200     310      70       748        1370       1400        1900       19.5       32040 J             32040 X                      32040 A       32040 J
 
200     360      64       792        1120       1300        1700       25         30240 J             30240 J2                     30240 A       30240 J
 
200     360      104      1210       2000       1300        1700       42.5       32240 J             32240 J2                     32240 A       32240 J
 
220     300      51       484        1000       1400        2000       10         32944               32944                        32944         32944
 
220     340      76       897        1660       1300        1700       25.5       32044 J             32044 X                      32044 A       32044 J
 
220     400      72       990        1400       1200        1600       40         30244 J             30244 J2                     30244 A       30244 J
 
220     400      114      1610       2700       1100        1500       60         32244 J             32244 J2                     32244 A       32244 J
 
240     320      51       512        1080       1300        1900       11         32948               32948                        32948         32948
 
240     360      76       935        1800       1200        1600       27.5       32048 J             32048 X                      32048 A       32048 J
 
240     440      127      1940       3350       1000        1400       81.5       32248 J             32248 J2/HA1                32248 A       32248 J
 
260     400      87       1170       2200       1100        1400       40         32052 J             32052 X                      32052 A       32052 J
 
260     480      137      2200       3650       900         1200       105        32252 J             32252 J2/HA1                32252 A       32252 J
 
260     540      113      2120       3050       850         1200       110        30352 J             30352 J2                     30352 A       30352 J
 
280     380      63.5      765        1660       1100        1600       20         32956 J             32956 C02                   32956 A       32956 J
 
280     420      87       1210       2360       1000        1300       40.5       32056 J             32056 X                      32056 A       32056 J
 
300     420      76       1050       2240       950         1400       32         32960               32960                        32960         32960
 
300     460      100      1540       3000       900         1200       58         32060 J             32060 X                      32060 A       32060 J
 
300     540      149      2750       4750       800         1100       140        32260 J             32260 J2/HA1                32260 A       32260 J
 
320     440      76       1080       2360       900         1300       33.5       32964               32964                        32964         32964
 
320     480      100      1540       3100       850         1100       64         32064 J             32064 X                      32064 A       32064 J
 
340     460      76       1080       2400       850         1300       35         32968               32968                        32968         32968

360     480      76       1120       2550       800         1200       37         32972               32972                        32972         32972
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, KOYO, NACHI, TIMKEN, INA
Sản phẩm cùng loại

Đối tác

ab7
ab6
ab8
ab2
ab4
ab3
ab9
ab1
ab5
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây