• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG ĐỠ CHẶN KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG ĐỠ CHẶN SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn tang trống đỡ chặn Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN TANG TRỐNG ĐỠ CHẶN

  • SKF,FAG,NSK,...


29412
d         D      B  (mm)  kN                    r/min                   kg         Local             SKF                FAG                NSK
 
60       130      42        390         915         2800        5000        2.6         29412              29412 E            29412 E1           29412
 
65       140      45        455         1080        2600        4800        3.2         29413              29413 E            29413 E1           29413
 
70       150      48        520         1250        2400        4300        3.9         29414              29414 E            29414 E1           29414
 
75       160      51        600         1430        2400        4000        4.7         29415              29415 E            29415 E1           29415
 
80       170      54        670         1630        2200        3800        5.6         29416              29416 E            29416 E1           29416
 
85       150      39        380         1060        2400        4000        2.75        29317              29317 E            29317 E1           29317
 
85       180      58        735         1800        2000        3600        6.75        29417              29417 E            29417 E1           29417
 
90       155      39        400         1080        2400        4000        2.85        29318              29318 E            29318 E1           29318
 
90       190      60        815         2000        1900        3400        7.75        29418              29418 E            29418 E1           29418
 
100      170      42        465         1290        2200        3600        3.65        29320              29320 E            29320 E1           29320
 
100      210      67        980         2500        1700        3000        10.5        29420              29420 E            29420 E1           29420
 
110      190      48        610         1730        1900        3200        5.3         29322              29322 E            29322 E1           29322
 
110      230      73        1180        3000        1600        2800        13.5        29422              29422 E            29422 E1           29422
 
120      210      54        765         2120        1700        2800        7.35        29324              29324 E            29324 E1           29324
 
120      250      78        1370        3450        1500        2600        17.5        29424              29424 E            29424 E1           29424
 
130      225      58        865         2500        1600        2600        9           29326              29326 E            29326 E1           29326
 
130      270      85        1560        4050        1300        2400        22          29426              29426 E            29426 E1           29426
 
140      240      60        980         2850        1500        2600        10.5        29328              29328 E            29328 E1           29328
 
140      280      85        1630        4300        1300        2400        23          29428              29428 E            29428 E1           29428
 
150      215      39        408         1600        1800        2800        4.3         29230              29230 E            29230 E1           29230
 
150      250      60        1000        2850        1500        2400        11          29330              29330 E            29330 E1           29330
 
150      300      90        1860        5100        1200        2200        28          29430              29430 E            29430 E1           29430
 
160      270      67        1180        3450        1300        2200        14.5        29332              29332 E            29332 E1           29332
 
160      320      95        2080        5600        1100        2000        33.5        29432              29432 E            29432 E1           29432
 
170      280      67        1200        3550        1300        2200        15          29334              29334 E            29334 E1           29334
 
170      340      103       2360        6550        1100        1900        44.5        29434              29434 E            29434 E1           29434
 
180      250      42        495         2040        1600        2600        5.8         29236 E            29236 E            29236 E1           29236 E
 
180      300      73        1430        4300        1200        2000        19.5        29336              29336 E            29336 E1           29336
 
180      360      109       2600        7350        1000        1800        52.5        29436              29436 E            29436 E1           29436
 
190      320      78        1630        4750        1100        1900        23.5        29338              29338 E            29338 E1           29338
 
190      380      115       2850        8000        950         1700        60.5        29438              29438 E            29438 E1           29438
 
200      280      48        656         2650        1400        2200        9.3         29240 E            29240 E            29240 E1           29240 E
 
200      340      85        1860        5500        1000        1700        29.5        29340              29340 E            29340 E1           29340
 
200      400      122       3200        9000        850         1600        72          29440              29440 E            29440 E1           29440
 
220      300      48        690         3000        1300        2200        10          29244 E            29244 E            29244 E1           29244 E
 
220      360      85        2000        6300        1000        1700        33.5        29344              29344 E            29344 E1           29344
 
220      420      122       3350        9650        850         1500        75          29444              29444 E            29444 E1           29444
 
240      340      60        799         3450        1100        1800        16.5        29248              29248              29248              29248
 
240      380      85        2040        6550        1000        1600        35.5        29348              29348 E            29348 E1           29348
 
240      440      122       3400        10200       850         1500        80          29448              29448 E            29448 E1           29448
 
260      360      60        817         3650        1100        1700        18.5        29252              29252              29252              29252
 
260      420      95        2550        8300        850         1400        49          29352              29352 E            29352 E1           29352
 
260      480      132       4050        12900       750         1300        105         29452              29452 E            29452 E1           29452
 
280      380      60        863         4000        1000        1700        19.5        29256              29256              29256              29256
 
280      440      95        2550        8650        850         1400        53          29356              29356 E            29356 E1           29356
 
280      520      145       4900        15300       670         1200        135         29456              29456 E            29456 E1           29456
 
300      420      73        1070        4800        900         1400        30.5        29260              29260              29260              29260
 
300      480      109       3100        10600       750         1200        75          29360              29360 E            29360 E1           29360
 
300      540      145       4310        16600       600         1200        140         29460 E            29460 E            29460 E1           29460 E

320      440      73        1110        5100        850         1400        33          29264              29264              29264              29264
320      500      109       3350        11200       750         1200        78          29364              29364 E            29364 E1           29364
 
320      580      155       4950        19000       560         1100        175         29464 E            29464 E            29464 E1           29464 E
 
340      460      73        1130        5400        850         1300        33.5        29268              29268              29268              29268
 
340      540      122       2710        11000       600         1100        105         29368              29368              29368              29368
 
340      620      170       5750        22400       500         1000        220         29468 E            29468 E            29468 E1           29468 E
 
360      500      85        1460        6800        750         1200        52          29272              29272              29272              29272
 
360      560      122       2760        11600       600         1100        110         29372              29372              29372              29372
 
360      640      170       5350        21200       500         950         230         29472 M            29472 EM          29472 E1.MB        29472 M
 
380      520      85        1580        7650        700         1100        53          29276              29276              29276              29276
 
380      600      132       3340        14000       530         1000        140         29376              29376              29376              29376
 
380      670      175       5870        24000       480         900         260         29476 M            29476 EM          29476 E1.MB        29476 M
 
400      540      85        1610        8000        700         1100        55.5        29280              29280              29280              29280
 
400      620      132       3450        14600       530         950         150         29380              29380              29380              29380
 
400      710      185       6560        26500       450         850         310         29480 M            29480 EM          29480 E1.MB        29480 M
 
420      580      95        1990        9800        630         1000        75.5        29284              29284              29284              29284
 
420      650      140       3740        16000       500         900         170         29384              29384              29384              29384
 
420      730      185       6730        27500       430         850         325         29484 M            29484 EM          29484 E1.MB        29484 M
 
440      600      95        2070        10400       630         1000        78          29288              29288              29288              29288
 
440      680      145       4490        19300       480         850         180         29388 M            29388 EM          29388 E1.MB        29388 M
 
440      780      206       7820        32000       380         750         410         29488 M            29488 EM          29488 E1.MB        29488 M
 
460      620      95        2070        10600       600         950         81          29292              29292              29292              29292
 
460      710      150       4310        19000       450         800         215         29392              29392              29392              29392
 
460      800      206       7990        33500       380         750         425         29492 M            29492 EM          29492 E1.MB        29492 M
 
480      650      103       2350        11800       560         900         98          29296              29296              29296              29296
 
480      730      150       4370        19600       450         800         220         29396              29396              29396              29396
 
480      850      224       9550        39000       340         670         550         29496 M            29496 EM          29496 E1.MB        29496 M
 
500      670      103       2390        12500       560         900         100         292/500            292/500            292/500            292/500
 
500      750      150       4490        20400       430         800         235         293/500            293/500            293/500            293/500
 
500      870      224       9370        40000       340         670         560         294/500 M          294/500 EM        294/500 E1.MB      294/500 M
 
530      710      109       3110        15300       530         850         115         292/530 M          292/530 EM        292/530 E1.MB      292/530 M
 
530      800      160       5230        23600       400         750         270         293/530            293/530            293/530            293/530
 
530      920      236       10500       44000       320         630         650         294/530 M          294/530 EM        294/530 E1.MB      294/530 M
 
560      750      115       2990        16000       480         800         140         292/560            292/560            292/560            292/560
 
560      980      250       12000       51000       300         560         810         294/560 M          294/560 EM        294/560 E1.MB      294/560 M
 
600      800      122       3740        18600       450         700         170         292/600 M          292/600 EM        292/600 E1.MB      292/600 M
 
600      1030     258       13100       56000       280         530         845         294/600 M          294/600 EM        294/600 E1.MB      294/600 M
 
630      850      132       4770        23600       400         670         210         292/630 M          292/630 EM        292/630 E1.MB      292/630 M
 
630      950      190       8450        38000       320         600         485         293/630 M          293/630 EM        293/630 E1.MB      293/630 M
 
630      1090     280       14400       62000       260         500         1040        294/630 M          294/630 EM        294/630 E1.MB      294/630 M
 
670      900      140       4200        22800       380         630         255         292/670            292/670            292/670            292/670
 
670      1150     290       15400       68000       240         450         1210        294/670 M          294/670 EM        294/670 E1.MB      294/670 M
 
710      1060     212       9950        45500       280         500         660         293/710 M          293/710 EM        293/710 E1.MB      293/710 M
 
710      1220     308       17600       76500       220         430         1500        294/710 E          294/710 EF         294/710 E1         294/710 E
 
750      1000     150       6100        31000       340         560         325         292/750 M          292/750 EM        292/750 E1.MB      292/750 M
 
750      1120     224       9370        45000       260         480         770         293/750            293/750            293/750            293/750
 
750      1280     315       18700       85000       200         400         1650        294/750 E          294/750 EF         294/750 E1         294/750 E
 
800      1060     155       6560        34500       320         530         380         292/800 M          292/800 EM        292/800 E1.MB      292/800 M
 
800      1180     230       9950        49000       240         450         865         293/800            293/800            293/800            293/800
 
800      1360     335       20200       93000       190         360         2025        294/800 E          294/800 EF         294/800 E1         294/800 E

850      1120     160       6730        36000       300         500         425         292/850 M          292/850 EM        292/850 E1.MB      292/850 M
850      1440     354       23900       108000      170         340         2390        294/850 E          294/850 EF         294/850 E1         294/850 E
 
900      1520     372       26700       122000      160         300         2650        294/900 E          294/900 EF         294/900 E1         294/900 E
 
950      1250     180       8280        45500       260         430         600         292/950 M          292/950 EM        292/950 E1.MB      292/950 M
 
950      1600     390       28200       132000      140         280         3065        294/950 E          294/950 EF         294/950 E1         294/950 E
 
1060     1400     206       10500       58500       220         360         860         292/1060 E         292/1060 EF        292/1060 E1        292/1060 E
 
1060     1770     426       33400       156000      120         240         4280        294/1060 E         294/1060 EF        294/1060 E1        294/1060 E
 
1180     1520     206       10900       64000       220         340         950         292/1180 E         292/1180 EF        292/1180 E1        292/1180 E
 
1250     1800     330       24800       129000      130         240         2770        293/1250 E         293/1250 EF        293/1250 E1        293/1250 E

1600     2280     408       36800       200000      90          160         5375        293/1600 E         293/1600 EF        293/1600 E1        293/1600 E
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, SKF, NTN, FAG, NACHI, INA, KG, IKO

Đối tác

ab8
ab5
ab3
ab2
ab6
ab4
ab9
ab1
ab7
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây