• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN KIM KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN KIM SKF.FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn kim Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN KIM

  • SKF.FAG,NSK,...


natrhkkr 
mm               kN                r/min                 kg        Local              SKF                 FAG               NSK
d    D    B
3       5        7        1.51       1.34        40000       45000      0.0003     K3X5X7-TV          K 3x5x7 TN          K3X5X7-TV          -
 
3       5        9        1.72       1.63        38000       43000      0.0004     K3X5X9-TV          K 3x5x9 TN          K3X5X9-TV          -
 
3       6        7        1.42       1.02        38000       43000      0.0004     K3X6X7-TV          K 3x6x7 TN          K3X6X7-TV          -
 
4       7        7        1.72       1.32        36000       43000      0.0005     K4X7X7-TV          K 4x7x7 TN          K4X7X7-TV          FBNP-477
 
4       7        10       2.29       1.9         36000       43000      0.0007     K4X7X10-TV         K 4x7x10 TN         K4X7X10-TV         -
 
5       8        8        2.29       2          36000       40000      0.0007     K5X8X8-TV          K 5x8x8 TN          K5X8X8-TV          FBNP-588
 
5       8        10       2.92       2.7         36000       40000      0.0009     K5X8X10-TV         K 5x8x10 TN         K5X8X10-TV         -
 
6       9        8        2.55       2.36        34000       38000      0.0008     K6X9X8-TV          K 6x9x8 TN          K6X9X8-TV          FBNP-698
 
6       9        10       3.3        3.2         34000       38000      0.0011     K6X9X10-TV         K 6x9x10 TN         K6X9X10-TV         FBNP-6910
 
6       10       13       3.69       3.15        34000       38000      0.0019     K6X10X13-TV        K 6x10x13 TN        K6X10X13-TV        FBNP-61013
 
7       9        7        1.68       1.83        34000       38000      0.0006     K7X9X7-TV          K 7x9x7 TN          K7X9X7-TV          -
 
7       10       8        2.81       2.75        32000       36000      0.0009     K7X10X8-TV         K 7x10x8 TN         K7X10X8-TV         FBNP-7108
 
7       10       10       3.58       3.75        32000       36000      0.001      K7X10X10-TV        K 7x10x10 TN        K7X10X10-TV        FBNP-71010
 
8       11       8        3.03       3.1         32000       36000      0.001      K8X11X8-TV         K 8x11x8 TN         K8X11X8-TV         FBNP-8118
 
8       11       10       3.8        4.25        32000       36000      0.0012     K8X11X10-TV        K 8x11x10 TN        K8X11X10-TV        FBNP-81110
 
8       11       13       5.01       5.85        32000       36000      0.0017     K8X11X13-TV        K 8x11x13 TN        K8X11X13-TV        FBNP-81113
 
8       12       10       4.84       4.75        30000       34000      0.002      K8X12X10-TV        K 8x12x10 TN        K8X12X10-TV        -
 
9       12       10       4.4        5.2         30000       34000      0.0015     K9X12X10-TV        K 9x12x10 TN        K9X12X10-TV        FBNP-91210
 
9       12       13       5.72       7.2         30000       34000      0.0021     K9X12X13-TV        K 9x12x13 TN        K9X12X13-TV        FBNP-91213
 
10      13       10       4.57       5.7         28000       32000      0.0016     K10X13X10-TV       K 10x13x10 TN       K10X13X10-TV       FBN-101310
 
10      13       13       5.94       8          28000       32000      0.0023     K10X13X13-TV       K 10x13x13 TN       K10X13X13-TV       FBN-101313
 
10      13       16       6.82       9.5         28000       32000      0.0029     K10X13X16-TV       K 10x13x16 TN       K10X13X16-TV       -
 
10      14       10       5.61       6.1         28000       32000      0.0025     K10X14X10-TV       K 10x14x10 TN       K10X14X10-TV       FWF-101410
 
10      14       13       5.83       6.3         28000       32000      0.0046     K10X14X13-TV       K 10x14x13 TN       K10X14X13-TV       FWF-101413
 
10      16       12       7.65       7.2         28000       32000      0.0055     K10X16X12-TV       K 10x16x12 TN       K10X16X12-TV       FWF-101612
 
12      15       10       4.73       6.2         26000       30000      0.0019     K12X15X10-TV       K 12x15x10 TN       K12X15X10-TV       FBN-121510
 
12      15       13       6.16       8.65        26000       30000      0.0023     K12X15X13-TV       K 12x15x13 TN       K12X15X13-TV       FBN-121513
 
12      16       13       7.65       9.5         26000       30000      0.0036     K12X16X13-TV       K 12x16x13 TN       K12X16X13-TV       FWF-121613
 
12      17       13       9.13       10.4        26000       30000      0.0049     K12X17X13-TV       K 12x17x13 TN       K12X17X13-TV       FWF-121713
 
12      18       12       9.52       10         26000       30000      0.006      K12X18X12-TV       K 12x18x12 TN       K12X18X12-TV       FWF-121812
 
14      18       10       6.93       8.65        24000       28000      0.004      K14X18X10          K 14x18x10          K14X18X10          FWF-141810
 
14      18       13       7.92       10.2        24000       28000      0.0065     K14X18X13          K 14x18x13          K14X18X13          FWF-141813
 
14      18       15       9.13       12.5        24000       28000      0.005      K14X18X15-TV       K 14x18x15 TN       K14X18X15-TV       -
 
14      18       17       10.5       14.6        24000       28000      0.008      K14X18X17          K 14x18x17          K14X18X17          FWF-141817
 
14      20       12       9.9        10.6        24000       28000      0.0085     K14X20X12          K 14x20x12          K14X20X12          FWF-142012
 
15      18       17       7.65       12.2        24000       28000      0.0046     K15X18X17-TV       K 15x18x17 TN       K15X18X17-TV       -
 
15      19       10       7.21       9.3         24000       28000      0.005      K15X19X10          K 15x19x10          K15X19X10          FWF-151910
 
15      19       13       8.25       11.2        24000       28000      0.007      K15X19X13          K 15x19x13          K15X19X13          FWF-151913
 
15      19       17       10.8       15.6        24000       28000      0.0095     K15X19X17          K 15x19x17          K15X19X17          FWF-151917
 
15      20       13       9.52       11.6        24000       26000      0.007      K15X20X13          K 15x20x13          K15X20X13          FWF-152013
 
15      21       15       13.8       16.3        24000       26000      0.011      K15X21X15          K 15x21x15          K15X21X15          FWF-152115
 
15      21       21       18.7       24.5        24000       26000      0.017      K15X21X21          K 15x21x21          K15X21X21          FWF-152121A
 
16      20       10       7.48       10         24000       26000      0.0055     K16X20X10          K 16x20x10          K16X20X10          FWF-162010
 
16      20       13       8.58       12         24000       26000      0.0075     K16X20X13          K 16x20x13          K16X20X13          FWF-162013
 
16      20       17       11.2       17         24000       26000      0.01       K16X20X17          K 16x20x17          K16X20X17          FWF-162017
 
16      22       12       11         12.5        22000       26000      0.01       K16X22X12          K 16x22x12          K16X22X12          FWF-162212
 
16      22       16       14.2       17.6        22000       26000      0.012      K16X22X16          K 16x22x16          K16X22X16          -
 
16      22       20       17.6       22.8        22000       26000      0.017      K16X22X20          K 16x22x20          K16X22X20          FWF-162220
 
16      24       20       20.5       23.6        22000       24000      0.022      K16X24X20          K 16x24x20          K16X24X20          FWF-162420

17      21       10       7.81       10.8        22000       26000      0.0055     K17X21X10          K 17x21x10          K17X21X10          -
17      21       13       10.1       14.6        22000       26000      0.0065     K17X21X13          K 17x21x13          K17X21X13          FWJ-172113
 
17      21       17       11.7       18.3        22000       26000      0.0095     K17X21X17          K 17x21x17          K17X21X17          FWF-172117
 
18      22       10       8.09       11.4        22000       24000      0.006      K18X22X10          K 18x22x10          K18X22X10          FWF-182210
 
18      22       13       8.8        12.9        22000       24000      0.008      K18X22X13          K 18x22x13          K18X22X13          FWF-182213
 
18      22       17       11.7       18.3        22000       24000      0.011      K18X22X17          K 18x22x17          K18X22X17          FWF-182217
 
18      24       12       12.1       15         20000       24000      0.012      K18X24X12          K 18x24x12          K18X24X12          FWF-182412
 
18      24       13       12.5       15.3        20000       24000      0.013      K18X24X13          K 18x24x13          K18X24X13          FWF-182413
 
18      24       20       19.4       27         20000       24000      0.018      K18X24X20          K 18x24x20          K18X24X20          FWF-182420
 
18      25       22       22         29         20000       24000      0.023      K18X25X22          K 18x25x22          K18X25X22          FWF-182522
 
19      23       13       9.13       13.7        20000       24000      0.008      K19X23X13          K 19x23x13          K19X23X13          FWF-192313
 
19      23       17       12.1       19.3        20000       24000      0.011      K19X23X17          K 19x23x17          K19X23X17          FWF-192317
 
20      24       10       8.58       12.9        20000       22000      0.0065     K20X24X10          K 20x24x10          K20X24X10          FWF-202410
 
20      24       13       9.52       14.6        20000       22000      0.009      K20X24X13          K 20x24x13          K20X24X13          FWF-202413
 
20      24       17       12.5       20.8        20000       22000      0.012      K20X24X17          K 20x24x17          K20X24X17          FWF-202417
 
20      26       12       12.8       16.3        19000       22000      0.011      K20X26X12          K 20x26x12          K20X26X12          FWF-202612
 
20      26       13       13.8       18         19000       22000      0.012      K20X26X13          K 20x26x13          K20X26X13          FWF-202613
 
20      26       17       18.3       26         19000       22000      0.016      K20X26X17          K 20x26x17          K20X26X17          -
 
20      26       20       20.1       29         19000       22000      0.019      K20X26X20          K 20x26x20          K20X26X20          FWF-202620
 
20      28       16       19         22.4        18000       20000      0.02       K20X28X16          K 20x28x16          K20X28X16          -
 
20      28       20       22.9       28.5        18000       20000      0.027      K20X28X20          K 20x28x20          K20X28X20          FWF-202820
 
20      28       25       29.2       39         18000       20000      0.032      K20X28X25          K 20x28x25          K20X28X25          -
 
20      30       30       34.1       41.5        17000       20000      0.049      K20X30X30          K 20x30x30          K20X30X30          -
 
21      25       13       9.68       15.3        19000       22000      0.009      K21X25X13          K 21x25x13          K21X25X13          FWF-212513
 
22      26       10       8.8        13.7        18000       20000      0.0075     K22X26X10          K 22x26x10          K22X26X10          FWF-222610
 
22      26       13       10.1       16.3        18000       20000      0.0095     K22X26X13          K 22x26x13          K22X26X13
 
22      26       17       13.2       22.8        18000       20000      0.012      K22X26X17          K 22x26x17          K22X26X17          FWF-222617
 
22      28       17       18.3       27         17000       20000      0.018      K22X28X17          K 22x28x17          K22X28X17          FWF-222817
 
22      29       16       19.4       25.5        17000       19000      0.016      K22X29X16          K 22x29x16          K22X29X16          FWF-222916
 
22      30       15       19         23.6        17000       19000      0.018      K22X30X15-TV       K 22x30x15 TN       K22X30X15-TV       -
 
22      32       24       31.9       40         16000       18000      0.043      K22X32X24          K 22x32x24          K22X32X24          -
 
23      35       16       24.2       23.2        15000       17000      0.029      K23X35X16-TV       K 23x35x16 TN       K23X35X16-TV       -
 
24      28       10       9.35       15         17000       19000      0.0085     K24X28X10          K 24x28x10          K24X28X10          -
 
24      28       13       10.6       18         17000       19000      0.01       K24X28X13          K 24x28x13          K24X28X13          FWF-242813
 
24      28       17       14         25.5        17000       19000      0.013      K24X28X17          K 24x28x17          K24X28X17          FWF-242817
 
24      30       17       18.7       27.5        16000       18000      0.019      K24X30X17          K 24x30x17          K24X30X17          FWF-243017
 
24      30       31       26.4       43         16000       18000      0.032      -                   K 24x30x31 ZW       -                   -
 
25      29       10       9.52       15.6        16000       18000      0.0085     K25X29X10          K 25x29x10          K25X29X10          FWF-252910
 
25      29       13       10.8       18.6        16000       18000      0.011      K25X29X13          K 25x29x13          K25X29X13          FWF-252913
 
25      29       17       14.2       26.5        16000       18000      0.014      K25X29X17          K 25x29x17          K25X29X17          FWF-252917
 
25      30       17       17.9       30.5        16000       18000      0.016      K25X30X17          K 25x30x17          K25X30X17          FWF-253017
 
25      30       20       20.9       36.5        16000       18000      0.018      K25X30X20          K 25x30x20          K25X30X20          FWF-253020
 
25      30       26       20.5       36         16000       18000      0.019      -                   K 25x30x26 ZW       -                   -
 
25      31       17       18.7       28.5        16000       18000      0.019      K25X31X17          K 25x31x17          K25X31X17          FWF-253117
 
25      31       21       23.3       38         16000       18000      0.02       K25X31X21          K 25x31x21          K25X31X21
 
25      32       16       19.8       27.5        15000       17000      0.021      K25X32X16          K 25x32x16          K25X32X16          FWF-253216
 
25      33       20       27.5       38         15000       17000      0.033      K25X33X20          K 25x33x20          K25X33X20          FWJ-253320
 
25      33       24       31.9       47.5        15000       17000      0.039      K25X33X24          K 25x33x24          K25X33X24          FWJ-253324
 
25      35       30       44.6       62         15000       17000      0.065      K25X35X30          K 25x35x30          K25X35X30          -
 
26      30       13       11.2       19.6        16000       18000      0.011      K26X30X13          K 26x30x13          K26X30X13          FWF-263013

26      30       17       14.7       27.5        16000       18000      0.015      K26X30X17          K 26x30x17          K26X30X17          FWF-263017
26      30       22       15.1       29         16000       18000      0.012                          K 26x30x22 ZW
 
28      33       13       14.7       24.5        14000       16000      0.013      K28X33X13          K 28x33x13          K28X33X13          FWF-283313
 
28      33       17       19         33.5        14000       16000      0.017      K28X33X17          K 28x33x17          K28X33X17          FWF-283317
 
28      34       17       20.9       33.5        14000       16000      0.024      K28X34X17          K 28x34x17          K28X34X17          FWF-283417
 
28      35       16       20.5       30         14000       16000      0.024      K28X35X16          K 28x35x16          K28X35X16          -
 
28      35       18       22.9       34.5        14000       16000      0.027      K28X35X18          K 28x35x18          K28X35X18          -
 
28      40       25       42.9       55         13000       15000      0.07       K28X40X25          K 28x40x25          K28X40X25          -
 
30      34       13       11.9       22         14000       15000      0.014      K30X34X13          K 30x34x13          K30X34X13          -
 
30      35       13       15.1       25.5        13000       15000      0.014      K30X35X13          K 30x35x13          K30X35X13          FWF-303513
 
30      35       17       18.7       34         13000       15000      0.019      K30X35X17          K 30x35x17          K30X35X17          FWF-303517A
 
30      35       27       29.2       60         13000       15000      0.03       K30X35X27          K 30x35x27          K30X35X27          FWF-303527
 
30      37       16       22         33.5        13000       15000      0.027      K30X37X16          K 30x37x16          K30X37X16          FWF-303716
 
30      37       18       25.1       39         13000       15000      0.03       K30X37X18          K 30x37x18          K30X37X18          -
 
30      40       18       30.3       40         12000       14000      0.048      K30X40X18          K 30x40x18          K30X40X18          -
 
30      40       30       46.8       69.5        12000       14000      0.073      K30X40X30          K 30x40x30          K30X40X30          -
 
32      37       13       14.7       25.5        13000       14000      0.018      K32X37X13          K 32x37x13          K32X37X13          FWF-323713
 
32      37       17       19         35.5        13000       14000      0.019      K32X37X17          K 32x37x17          K32X37X17          FWJ-323717
 
32      37       27       28.6       60         13000       14000      0.03       K32X37X27          K 32x37x27          K32X37X27          FWJ-323727
 
32      38       20       25.1       45         12000       14000      0.03       K32X38X20          K 32x38x20          K32X38X20          FWF-323820
 
32      39       16       22.9       35.5        12000       14000      0.037      K32X39X16          K 32x39x16          K32X39X16          FWJ-323916
 
32      39       18       25.5       41.5        12000       14000      0.031      K32X39X18          K 32x39x18          K32X39X18          -
 
32      40       25       35.8       58.5        12000       14000      0.049      K32X40X25          K 32x40x25          K32X40X25          -
 
32      40       42       48.4       83         14000       12000      0.077      -                   K 32x40x42 ZWTN    -                   -
 
32      46       32       62.7       83         11000       13000      0.119      K32X46X32          K 32x46x32          K32X46X32          -
 
35      40       13       15.4       28         12000       13000      0.019      K35X40X13          K 35x40x13          K35X40X13          FWF-354013
 
35      40       17       19.8       39         12000       13000      0.021      K35X40X17          K 35x40x17          K35X40X17          FWF-354017
 
35      40       25       28.1       60         12000       13000      0.031      K35X40X25          K 35x40x25          K35X40X25          FBN-354025
 
35      40       27       23.8       49         12000       13000      0.039      K35X40X27-TV       K 35x40x27 TN       K35X40X27-TV       FWF-354027
 
35      42       16       23.3       37.5        11000       13000      0.034      K35X42X16          K 35x42x16          K35X42X16          FWF-354216
 
35      42       18       26.4       44         11000       13000      0.034      K35X42X18          K 35x42x18          K35X42X18          FWF-354218
 
35      42       20       29.2       50         11000       13000      0.037      K35X42X20          K 35x42x20          K35X42X20          FWJ-354220
 
35      42       30       37.4       68         11000       13000      0.067      K35X42X30          K 35x42x30          K35X42X30          FWF-354230
 
35      45       20       35.2       50         11000       12000      0.056      K35X45X20          K 35x45x20          K35X45X20          -
 
35      45       30       50.1       80         11000       12000      0.08       K35X45X30          K 35x45x30          K35X45X30          -
 
37      42       17       21.6       43         11000       13000      0.022      K37X42X17          K 37x42x17          K37X42X17          FWJ-374217
 
38      43       17       19.8       39         11000       12000      0.029      K38X43X17          K 38x43x17          K38X43X17          FWF-384317
 
38      43       27       30.3       68         11000       12000      0.043      K38X43X27          K 38x43x27          K38X43X27          FWF-384327
 
38      46       20       34.1       57         10000       12000      0.047      K38X46X20          K 38x46x20          K38X46X20          FWF-384620
 
38      46       32       52.3       100        10000       12000      0.076      K38X46X32          K 38x46x32          K38X46X32          FWF-384632
 
39      44       26       26         57         10000       12000      0.045      -                   K 39x44x26 ZW       -                   -
 
40      45       13       16.8       32.5        10000       12000      0.022      K40X45X13          K 40x45x13          K40X45X13          FWF-404513
 
40      45       17       20.5       41.5        10000       12000      0.031      K40X45X17          K 40x45x17          K40X45X17          FWF-404517A
 
40      45       27       31.4       73.5        10000       12000      0.046      K40X45X27          K 40x45x27          K40X45X27          FWF-404527
 
40      47       18       28.6       50         10000       11000      0.039      K40X47X18          K 40x47x18          K40X47X18          -
 
40      47       20       31.4       57         10000       11000      0.042      K40X47X20          K 40x47x20          K40X47X20          -
 
40      48       20       34.7       58.5        10000       11000      0.049      K40X48X20          K 40x48x20          K40X48X20          FWF-404820
 
42      47       13       17.2       33.5        10000       11000      0.018      K42X47X13          K 42x47x13          K42X47X13          -
 
42      47       17       20.9       43         10000       11000      0.032      K42X47X17          K 42x47x17          K42X47X17          FBN-424717
 
42      47       30       31.9       76.5        10000       11000      0.054      -                   K 42x47x30 ZW       -                   -

42      50       20       31.9       54         9500        11000      0.053      K42X50X20          K 42x50x20          K42X50X20          FWF-425020
43      48       17       20.9       43         9500        11000      0.03       K43X48X17          K 43x48x17          K43X48X17          FWF-434817
 
43      48       27       31.9       76.5        9500        11000      0.05       K43X48X27          K 43x48x27          K43X48X27          FWF-434827
 
45      50       17       21.6       46.5        9000        10000      0.034      K45X50X17          K 45x50x17          K45X50X17          FWF-455017
 
45      50       27       33         81.5        9000        10000      0.051      K45X50X27          K 45x50x27          K45X50X27          FWF-455027
 
45      52       18       30.3       57         9000        10000      0.042      K45X52X18          K 45x52x18          K45X52X18          -
 
45      53       20       37.4       68         9000        10000      0.055      K45X53X20          K 45x53x20          K45X53X20          FWF-455320
 
45      53       21       36.9       67         9000        10000      0.06       K45X53X21          K 45x53x21          K45X53X21          -
 
45      53       28       49.5       98         9000        10000      0.081      K45X53X28          K 45x53x28          K45X53X28          -
 
45      59       18       44         53         8500        9500       0.072      K45X59X18-TV       K 45x59x18 TN       K45X59X18-TV       -
 
45      59       32       69.3       102        8500        9500       0.148      K45X59X32          K 45x59x32          K45X59X32          -
 
47      52       17       22.4       49         9000        10000      0.035      K47X52X17          K 47x52x17          K47X52X17          FWF-475217
 
47      52       27       33.6       83         9000        10000      0.051      K47X52X27          K 47x52x27          K47X52X27          FWF-475227
 
50      55       13.5      17.6       36.5        8500        9500       0.03       K50X55X13,5         K 50x55x13.5         K50X55X13,5         -
 
50      55       17       21.2       47.5        8500        9500       0.035      K50X55X17          K 50x55x17          K50X55X17          -
 
50      55       20       25.5       60         8500        9500       0.043      K50X55X20          K 50x55x20          K50X55X20          FWF-505520
 
50      55       30       37.4       98         8500        9500       0.065      K50X55X30          K 50x55x30          K50X55X30          FWF-505530
 
50      57       18       31.9       64         8000        9000       0.047      K50X57X18          K 50x57x18          K50X57X18          -
 
50      58       20       34.1       62         8000        9000       0.075      K50X58X20          K 50x58x20          K50X58X20          FWF-505820
 
50      58       25       41.8       81.5        8000        9000       0.09       K50X58X25          K 50x58x25          K50X58X25          FWF-505825
 
52      57       12       17.2       36.5        8000        9000       0.024      K52X57X12          K 52x57x12          K52X57X12          -
 
55      60       20       27         67         7500        8500       0.04       K55X60X20          K 55x60x20          K55X60X20          FWF-556020
 
55      60       27       35.8       96.5        7500        8500       0.06       K55X60X27          K 55x60x27          K55X60X27          FWF-556027
 
55      60       30       39.6       108        7500        8500       0.071      K55X60X30          K 55x60x30          K55X60X30          FWF-556030
 
55      62       18       34.1       71         7500        8500       0.052      K55X62X18          K 55x62x18          K55X62X18          -
 
55      63       20       38         75         7500        8500       0.067      K55X63X20          K 55x63x20          K55X63X20          FWF-556320
 
55      63       25       48.4       102        7500        8500       0.08       K55X63X25          K 55x63x25          K55X63X25          FWF-556325
 
55      63       32       59.4       129        7500        8500       0.1        K55X63X32          K 55x63x32          K55X63X32          -
 
58      65       18       33.6       71         7000        8000       0.052      K58X65X18          K 58x65x18          K58X65X18          -
 
58      65       36       47.3       108        7000        8000       0.13       -                   K 58x65x36 ZW       -                   -
 
60      65       20       28.1       72         7000        8000       0.052      K60X65X20          K 60x65x20          K60X65X20          FWF-606520
 
60      65       30       41.3       116        7000        8000       0.077      K60X65X30          K 60x65x30          K60X65X30          -
 
60      66       33       44         112        7000        8000       0.1        -                   K 60x66x33 ZW       -                   -
 
60      66       40       55         150        7000        8000       0.12       -                   K 60x66x40 ZW       -                   -
 
60      68       20       41.8       86.5        6700        7500       0.071      K60X68X20          K 60x68x20          K60X68X20          FWF-606820
 
60      68       23       47.3       102        6700        7500       0.094      K60X68X23          K 60x68x23          K60X68X23          FWF-606823
 
60      68       25       51.2       112        6700        7500       0.089      K60X68X25          K 60x68x25          K60X68X25          FWF-606825
 
60      68       30       42.9       88         6700        7500       0.13       -                   K 60x68x30 ZW       -                   -
 
60      75       42       112        196        6300        7500       0.24       K60X75X42          K 60x75x42          K60X75X42          -
 
62      70       40       62.7       146        6700        7500       0.17       -                   K 62x70x40 ZW       -                   -
 
64      70       16       26.4       60         6300        7500       0.053      K64X70X16          K 64x70x16          K64X70X16          -
 
65      70       20       29.2       76.5        6300        7500       0.056      K65X70X20          K 65x70x20          K65X70X20          FBN-657020
 
65      70       30       41.8       125        6300        7500       0.083      K65X70X30          K 65x70x30          K65X70X30          FWF-657030
 
65      73       23       41.8       90         6300        7000       0.11       K65X73X23          K 65x73x23          K65X73X23          -
 
65      73       30       53.9       125        6300        7000       0.14       K65X73X30          K 65x73x30          K65X73X30          FWF-657330
 
68      74       20       33.6       83         6000        7000       0.071      K68X74X20          K 68x74x20          K68X74X20          FBN-687420
 
68      74       30       44.6       118        6000        7000       0.1        K68X74X30          K 68x74x30          K68X74X30          FWF-687430
 
68      74       35       46.8       125        7000        6000       0.12       -                   K 68x74x35 ZW       -                   -
 
70      76       20       34.1       86.5        6000        6700       0.071      K70X76X20          K 70x76x20          K70X76X20          FWF-707620
 
70      76       30       50.1       140        6000        6700       0.11       K70X76X30          K 70x76x30          K70X76X30          FWF-707630

70      78       30       57.2       137        6000        6700       0.15       K70X78X30          K 70x78x30          K70X78X30          FWF-707830
72      80       20       39.6       85         5600        6300       0.098      K72X80X20          K 72x80x20          K72X80X20          -
 
73      79       20       35.2       90         5600        6300       0.075      K73X79X20          K 73x79x20          K73X79X20          FBN-737920
 
75      81       20       35.8       93         5600        6300       0.079      K75X81X20          K 75x81x20          K75X81X20          FBN-758120
 
75      81       30       50.1       143        5600        6300       0.11       K75X81X30          K 75x81x30          K75X81X30          FWF-758130
 
75      83       23       47.3       110        5300        6300       0.12       K75X83X23          K 75x83x23          K75X83X23
 
75      83       30       59.4       143        5300        6300       0.15       K75X83X30          K 75x83x30          K75X83X30          FWF-758330
 
75      83       35       60.5       146        6300        5300       0.182      -                   K 75x83x35 ZW       -                   -
 
75      83       40       69.3       176        6300        5300       0.211      -                   K 75x83x40 ZW       -                   FWF-788540
 
80      86       20       36.9       98         5300        6000       0.06       K80X86X20          K 80x86x20          K80X86X20          FWF-808620
 
80      88       30       68.2       176        5000        6000       0.14       K80X88X30          K 80x88x30          K80X88X30          FWF-808830
 
80      88       40       72.1       193        6000        5000       0.227      -                   K 80x88x40 ZW       -                   -
 
80      88       46       84.2       232        6000        5000       0.26       -                   K 80x88x46 ZW       -                   -
 
85      92       20       42.9       108        4800        5600       0.1        K85X92X20          K 85x92x20          K85X92X20          -
 
90      97       20       42.9       114        4500        5300       0.11       K90X97X20          K 90x97x20          K90X97X20          -
 
90      98       27       58.3       150        4500        5300       0.15       K90X98X27          K 90x98x27          K90X98X27          -
 
90      98       30       64.4       173        4500        5300       0.17       K90X98X30          K 90x98x30          K90X98X30          FWF-909830
 
95      103      30       66         180        4300        5000       0.17       K95X103X30         K 95x103x30         K95X103X30         FWF-9510330
 
95      103      40       79.2       228        5000        4300       0.266      -                   K 95x103x40 ZW      -                   -
 
100     107      21       45.7       127        4000        4800       0.12       K100X107X21        K 100x107x21        K100X107X21        -
 
100     108      27       55         143        4000        4800       0.19       K100X108X27        K 100x108x27        K100X108X27        -
 
100     108      30       67.1       190        4000        4800       0.18       K100X108X30        K 100x108x30        K100X108X30        FWF-10010830
 
105     112      21       45.7       129        4000        4500       0.13       K105X112X21        K 105x112x21        K105X112X21        -
 
110     117      24       53.9       160        3800        4300       0.17       K110X117X24        K 110x117x24        K110X117X24        -
 
110     118      30       73.7       220        3800        4300       0.22       K110X118X30        K 110x118x30        K110X118X30        FWF-11011830
 
115     123      27       60.5       170        3600        4000       0.2        K115X123X27        K 115x123x27        K115X123X27        -
 
120     127      24       56.1       176        3400        4000       0.17       K120X127X24        K 120x127x24        K120X127X24        -
 
125     133      35       82.5       260        3200        3800       0.28       K125X133X35        K 125x133x35        K125X133X35        FWF-12513335
 
130     137      24       58.3       186        3200        3600       0.17       K130X137X24        K 130x137x24        K130X137X24        -
 
135     143      35       88         290        3000        3400       0.3        K135X143X35        K 135x143x35        K135X143X35        -
 
145     153      26       70.4       224        2800        3200       0.26       K145X153X26        K 145x153x26        K145X153X26        -
 
150     160      46       140        475        2800        3000       0.57       K150X160X46        K 150x160x46        K150X160X46        -
 
155     163      26       72.1       236        2600        3000       0.27       K155X163X26        K 155x163x26        K155X163X26        -
 
160     170      46       145        510        2600        2800       0.55       K160X170X46        K 160x170x46        K160X170X46        -
 
165     173      26       76.5       265        2400        2800       0.32       K165X173X26        K 165x173x26        K165X173X26        -
 
175     183      32       95.2       355        2400        2600       0.4        K175X183X32        K 175x183x32        K175X183X32        -
 
185     195      37       123        425        2200        2400       0.61       K185X195X37        K 185x195x37        K185X195X37        -
 
195     205      37       125        450        2000        2400       0.62       K195X205X37        K 195x205x37        K195X205X37        -
 
210     220      42       147        560        1900        2200       0.74       K210X220X42        K 210x220x42        K210X220X42        -
 
220     230      42       151        585        1800        2000       0.79       K220X230X42        K 220x230x42        K220X230X42        -
 
240     250      42       157        630        1700        1900       0.85       K240X250X42        K 240x250x42        K240X250X42        -

265     280      50       242        850        1500        1700       1.8        K265X280X50        K 265x280x50        K265X280X50        -
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, NACHI, INA, IKO

Đối tác

ab6
ab8
ab5
ab4
ab9
ab3
ab7
ab1
ab2
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây