• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7 KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7 SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn chính xác cao Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7

  • SKF,FAG,NSK,...


dau7
d      D       B        C         C0
mm                      kN                                  r/min                           kg         Local                      SKF                                           FAG                   NSK
8       22       7        2.91       1.12         70000      110000     0.01       708 A5P4           708 ACD/HCP4A         708 E.P4S         708 A5P4
 
8       22       7        2.91       1.12         67000      100000     0.011      708 A5P4           708 ACD/P4A             708 E.P4S         708 A5P4
 
8       22       7        2.96       1.16         75000      120000     0.01       708 CP4            708 CD/HCP4A           708 C.P4S        708 CP4
 
8       22       7        2.96       1.16         70000      110000     0.011      708 CP4            708 CD/P4A              708 C.P4S        708 CP4
 
9       24       7        3.12       1.29         70000      110000     0.012      709 A5P4           709 ACD/HCP4A         709 E.P4S         709 A5P4
 
9       24       7        3.12       1.29         63000      95000      0.014      709 A5P4           709 ACD/P4A             709 E.P4S         709 A5P4
 
9       24       7        3.25       1.34         75000      120000     0.012      709 CP4            709 CD/HCP4A           709 C.P4S        709 CP4
 
9       24       7        3.25       1.34         70000      110000     0.014      709 CP4            709 CD/P4A              709 C.P4S        709 CP4
 
10      19       5        1.78       0.93         85000      130000     0.005      71800 A5P4         71800 ACD/HCP4         71800 E.P4S       71800 A5P4
 
10      19       5        1.78       0.93         70000      110000     0.005      71800 A5P4         71800 ACD/P4            71800 E.P4S       71800 A5P4
 
10      19       5        1.9        0.98         95000      150000     0.005      71800 CP4          71800 CD/HCP4A         71800 C.P4S      71800 CP4
 
10      19       5        1.9        0.98         80000      120000     0.005      71800 CP4          71800 CD/P4A            71800 C.P4S      71800 CP4
 
10      22       6        2.42       1.06         70000      110000     0.008      71900 A5P4         71900 ACD/HCP4A       71900 E.P4S       71900 A5P4
 
10      22       6        2.42       1.06         63000      95000      0.009      71900 A5P4         71900 ACD/P4A           71900 E.P4S       71900 A5P4
 
10      22       6        2.51       1.1          80000      120000     0.008      71900 CP4          71900 CD/HCP4A         71900 C.P4S      71900 CP4
 
10      22       6        2.51       1.1          70000      110000     0.009      71900 CP4          71900 CD/P4A            71900 C.P4S      71900 CP4
 
10      26       8        3.97       1.6          67000      100000     0.016      7000 A5P4          7000 ACD/HCP4A        7000 E.P4S        7000 A5P4
 
10      26       8        3.97       1.6          56000      85000      0.018      7000 A5P4          7000 ACD/P4A            7000 E.P4S        7000 A5P4
 
10      26       8        4.1        1.66         70000      110000     0.016      7000 CP4           7000 CD/HCP4A          7000 C.P4S       7000 CP4
 
10      26       8        4.1        1.66         67000      100000     0.018      7000 CP4           7000 CD/P4A             7000 C.P4S       7000 CP4
 
10      30       9        5.2        2.45         63000      95000      0.025      7200 A5P4          7200 ACD/HCP4A        7200 E.P4S        7200 A5P4
 
10      30       9        5.2        2.45         53000      80000      0.029      7200 A5P4          7200 ACD/P4A            7200 E.P4S        7200 A5P4
 
10      30       9        5.4        2.6          70000      100000     0.025      7200 CP4           7200 CD/HCP4A          7200 C.P4S       7200 CP4
 
10      30       9        5.4        2.6          60000      90000      0.029      7200 CP4           7200 CD/P4A             7200 C.P4S       7200 CP4
 
12      21       5        1.95       1.12         75000      110000     0.006      71801 A5P4         71801 ACD/HCP4         71801 E.P4S       71801 A5P4
 
12      21       5        1.95       1.12         63000      95000      0.006      71801 A5P4         71801 ACD/P4            71801 E.P4S       71801 A5P4
 
12      21       5        2.08       1.18         85000      130000     0.006      71801 CP4          71801 CD/HCP4A         71801 C.P4S      71801 CP4
 
12      21       5        2.08       1.18         70000      110000     0.006      71801 CP4          71801 CD/P4A            71801 C.P4S      71801 CP4
 
12      24       6        2.55       1.18         67000      100000     0.009      71901 A5P4         71901 ACD/HCP4A       71901 E.P4S       71901 A5P4
 
12      24       6        2.55       1.18         56000      85000      0.01       71901 A5P4         71901 ACD/P4A           71901 E.P4S       71901 A5P4
 
12      24       6        2.65       1.25         75000      110000     0.009      71901 CP4          71901 CD/HCP4A         71901 C.P4S      71901 CP4
 
12      24       6        2.65       1.25         63000      95000      0.01       71901 CP4          71901 CD/P4A            71901 C.P4S      71901 CP4
 
12      28       8        4.36       1.83         63000      95000      0.017      7001 A5P4          7001 ACD/HCP4A        7001 E.P4S        7001 A5P4
 
12      28       8        4.36       1.83         53000      80000      0.02       7001 A5P4          7001 ACD/P4A            7001 E.P4S        7001 A5P4
 
12      28       8        4.49       1.9          67000      100000     0.017      7001 CP4           7001 CD/HCP4A          7001 C.P4S       7001 CP4
 
12      28       8        4.49       1.9          60000      90000      0.02       7001 CP4           7001 CD/P4A             7001 C.P4S       7001 CP4
 
12      32       10       5.72       2.75         56000      85000      0.032      7201 A5P4          7201 ACD/HCP4A        7201 E.P4S        7201 A5P4
 
12      32       10       5.72       2.75         48000      70000      0.036      7201 A5P4          7201 ACD/P4A            7201 E.P4S        7201 A5P4
 
12      32       10       5.85       2.9          67000      95000      0.032      7201 CP4           7201 CD/HCP4A          7201 C.P4S       7201 CP4
 
12      32       10       5.85       2.9          53000      80000      0.036      7201 CP4           7201 CD/P4A             7201 C.P4S       7201 CP4
 
15      24       5        2.16       1.4          63000      100000     0.006      71802 A5P4         71802 ACD/HCP4         71802 E.P4S       71802 A5P4
 
15      24       5        2.16       1.4          53000      80000      0.007      71802 A5P4         71802 ACD/P4            71802 E.P4S       71802 A5P4
 
15      24       5        2.29       1.5          70000      110000     0.006      71802 CP4          71802 CD/HCP4A         71802 C.P4S      71802 CP4
 
15      24       5        2.29       1.5          60000      90000      0.007      71802 CP4          71802 CD/P4A            71802 C.P4S      71802 CP4
 
15      28       7        3.77       1.8          60000      90000      0.013      71902 A5P4         71902 ACD/HCP4A       71902 E.P4S       71902 A5P4
 
15      28       7        3.77       1.8          50000      75000      0.015      71902 A5P4         71902 ACD/P4A           71902 E.P4S       71902 A5P4
 
15      28       7        3.97       1.9          70000      100000     0.013      71902 CP4          71902 CD/HCP4A         71902 C.P4S      71902 CP4
 
15      28       7        3.97       1.9          56000      85000      0.015      71902 CP4          71902 CD/P4A            71902 C.P4S      71902 CP4
 
15      32       9        4.94       2.32         53000      80000      0.025      7002 A5P4          7002 ACD/HCP4A        7002 E.P4S        7002 A5P4

15      32       9        4.94       2.32         45000      67000      0.028      7002 A5P4          7002 ACD/P4A            7002 E.P4S        7002 A5P4
15      32       9        5.2        2.45         60000      90000      0.025      7002 CP4           7002 CD/HCP4A          7002 C.P4S       7002 CP4
 
15      32       9        5.2        2.45         50000      75000      0.028      7002 CP4           7002 CD/P4A             7002 C.P4S       7002 CP4
 
15      35       11       7.28       3.6          50000      75000      0.037      7202 A5P4          7202 ACD/HCP4A        7202 E.P4S        7202 A5P4
 
15      35       11       7.28       3.6          43000      63000      0.043      7202 A5P4          7202 ACD/P4A            7202 E.P4S        7202 A5P4
 
15      35       11       7.41       3.8          60000      85000      0.037      7202 CP4           7202 CD/HCP4A          7202 C.P4S       7202 CP4
 
15      35       11       7.41       3.8          48000      70000      0.043      7202 CP4           7202 CD/P4A             7202 C.P4S       7202 CP4
 
17      26       5        2.21       1.53         60000      90000      0.009      71803 A5P4         71803 ACD/HCP4         71803 E.P4S       71803 A5P4
 
17      26       5        2.21       1.53         48000      75000      0.01       71803 A5P4         71803 ACD/P4            71803 E.P4S       71803 A5P4
 
17      26       5        2.34       1.6          63000      100000     0.009      71803 CP4          71803 CD/HCP4A         71803 C.P4S      71803 CP4
 
17      26       5        2.34       1.6          53000      85000      0.01       71803 CP4          71803 CD/P4A            71803 C.P4S      71803 CP4
 
17      30       7        3.97       2           53000      80000      0.015      71903 A5P4         71903 ACD/HCP4A       71903 E.P4S       71903 A5P4
 
17      30       7        3.97       2           45000      67000      0.017      71903 A5P4         71903 ACD/P4A           71903 E.P4S       71903 A5P4
 
17      30       7        4.16       2.08         63000      90000      0.017      71903 CP4          71903 CD/HCP4A         71903 C.P4S      71903 CP4
 
17      30       7        4.16       2.08         50000      75000      0.017      71903 CP4          71903 CD/P4A            71903 C.P4S      71903 CP4
 
17      35       10       6.5        3.1          50000      75000      0.032      7003 A5P4          7003 ACD/HCP4A        7003 E.P4S        7003 A5P4
 
17      35       10       6.5        3.1          40000      60000      0.037      7003 A5P4          7003 ACD/P4A            7003 E.P4S        7003 A5P4
 
17      35       10       6.76       3.25         53000      80000      0.032      7003 CP4           7003 CD/HCP4A          7003 C.P4S       7003 CP4
 
17      35       10       6.76       3.25         48000      70000      0.037      7003 CP4           7003 CD/P4A             7003 C.P4S       7003 CP4
 
17      40       12       8.84       4.55         45000      67000      0.054      7203 A5P4          7203 ACD/HCP4A        7203 E.P4S        7203 A5P4
 
17      40       12       8.84       4.55         38000      56000      0.062      7203 A5P4          7203 ACD/P4A            7203 E.P4S        7203 A5P4
 
17      40       12       9.23       4.8          53000      75000      0.054      7203 CP4           7203 CD/HCP4A          7203 C.P4S       7203 CP4
 
17      40       12       9.23       4.8          43000      63000      0.062      7203 CP4           7203 CD/P4A             7203 C.P4S       7203 CP4
 
20      32       7        3.64       2.5          48000      75000      0.017      71804 A5P4         71804 ACD/HCP4         71804 E.P4S       71804 A5P4
 
20      32       7        3.64       2.5          40000      63000      0.018      71804 A5P4         71804 ACD/P4            71804 E.P4S       71804 A5P4
 
20      32       7        3.9        2.65         53000      80000      0.017      71804 CP4          71804 CD/HCP4A         71804 C.P4S      71804 CP4
 
20      32       7        3.9        2.65         45000      70000      0.018      71804 CP4          71804 CD/P4A            71804 C.P4S      71804 CP4
 
20      37       9        5.72       3.05         45000      67000      0.031      71904 A5P4         71904 ACD/HCP4A       71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        5.72       3.05         38000      56000      0.035      71904 A5P4         71904 ACD/P4A           71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        4.42       2.04         56000      85000      0.032      71904 A5P4         71904 ACE/HCP4A        71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        4.42       2.04         48000      75000      0.035      71904 A5P4         71904 ACE/P4A           71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        6.05       3.2          53000      75000      0.031      71904 CP4          71904 CD/HCP4A         71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        6.05       3.2          43000      63000      0.035      71904 CP4          71904 CD/P4A            71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        4.68       2.12         63000      95000      0.032      71904 CP4          71904 CE/HCP4A         71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        4.68       2.12         56000      85000      0.035      71904 CP4          71904 CE/P4A             71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      42       12       8.32       4.15         40000      60000      0.058      7004 A5P4          7004 ACD/HCP4A        7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       8.32       4.15         34000      50000      0.065      7004 A5P4          7004 ACD/P4A            7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       6.76       2.9          50000      80000      0.056      7004 A5P4          7004 ACE/HCP4A         7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       6.76       2.9          45000      70000      0.063      7004 A5P4          7004 ACE/P4A            7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       8.71       4.3          45000      67000      0.058      7004 CP4           7004 CD/HCP4A          7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       8.71       4.3          38000      56000      0.065      7004 CP4           7004 CD/P4A             7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       7.02       3.05         56000      90000      0.056      7004 CP4           7004 CE/HCP4A          7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       7.02       3.05         50000      80000      0.063      7004 CP4           7004 CE/P4A              7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      47       14       11.4       5.6          38000      56000      0.089      7204 A5P4          7204 ACD/HCP4A        7204 E.P4S        7204 A5P4
 
20      47       14       11.4       5.6          32000      48000      0.1        7204 A5P4          7204 ACD/P4A            7204 E.P4S        7204 A5P4
 
20      47       14       11.9       5.85         43000      60000      0.089      7204 CP4           7204 CD/HCP4A          7204 C.P4S       7204 CP4
 
20      47       14       11.9       5.85         36000      53000      0.1        7204 CP4           7204 CD/P4A             7204 C.P4S       7204 CP4
 
25      37       7        3.9        3.05         40000      63000      0.019      71805 A5P4         71805 ACD/HCP4         71805 E.P4S       71805 A5P4
 
25      37       7        3.9        3.05         34000      53000      0.021      71805 A5P4         71805 ACD/P4            71805 E.P4S       71805 A5P4
 
25      37       7        4.16       3.2          45000      70000      0.019      71805 CP4          71805 CD/HCP4A         71805 C.P4S      71805 CP4

25      37       7        4.16       3.2          38000      56000      0.021      71805 CP4          71805 CD/P4A            71805 C.P4S      71805 CP4
25      42       9        6.37       3.8          38000      56000      0.037      71905 A5P4         71905 ACD/HCP4A       71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        6.37       3.8          32000      48000      0.042      71905 A5P4         71905 ACD/P4A           71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        4.94       2.55         48000      75000      0.038      71905 A5P4         71905 ACE/HCP4A        71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        4.94       2.55         40000      67000      0.042      71905 A5P4         71905 ACE/P4A           71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        6.76       4           45000      63000      0.037      71905 CP4          71905 CD/HCP4A         71905 C.P4S      71905 CP4
 
25      42       9        6.76       4           36000      53000      0.042      71905 CP4          71905 CD/P4A            71905 C.P4S      71905 CP4
 
25      42       9        5.27       2.7          53000      85000      0.038      71905 CP4          71905 CE/HCP4A         71905 C.P4S      71905 CP4
 
25      42       9        5.27       2.7          48000      70000      0.042      71905 CP4          71905 CE/P4A             71905 C.P4S      71905 CP4
 
25      47       12       9.23       5           36000      53000      0.066      7005 A5P4          7005 ACD/HCP4A        7005 E.P4S        7005 A5P4
 
25      47       12       9.23       5           28000      43000      0.075      7005 A5P4          7005 ACD/P4A            7005 E.P4S        7005 A5P4
 
25      47       12       7.41       3.55         43000      67000      0.064      7005 A5P4          7005 ACE/HCP4A         7005 E.P4S        7005 A5P4
 
25      47       12       7.41       3.55         38000      60000      0.073      7005 A5P4          7005 ACE/P4A            7005 E.P4S        7005 A5P4
 
25      47       12       9.56       5.2          38000      56000      0.066      7005 CP4           7005 CD/HCP4A          7005 C.P4S       7005 CP4
 
25      47       12       9.56       5.6          34000      50000      0.075      7005 CP4           7005 CD/P4A             7005 C.P4S       7005 CP4
 
25      47       12       7.8        3.75         50000      75000      0.064      7005 CP4           7005 CE/HCP4A          7005 C.P4S       7005 CP4
 
25      47       12       7.8        3.75         43000      67000      0.073      7005 CP4           7005 CE/P4A              7005 C.P4S       7005 CP4
 
25      52       15       13         6.95         32000      48000      0.12       7205 A5P4          7205 ACD/HCP4A        7205 E.P4S        7205 A5P4
 
25      52       15       13         6.95         26000      40000      0.14       7205 A5P4          7205 ACD/P4A            7205 E.P4S        7205 A5P4
 
25      52       15       13.5       7.2          38000      53000      0.12       7205 CP4           7205 CD/HCP4A          7205 C.P4S       7205 CP4
 
25      52       15       13.5       7.2          30000      45000      0.14       7205 CP4           7205 CD/P4A             7205 C.P4S       7205 CP4
 
30      42       7        4.16       3.55         34000      53000      0.024      71806 A5P4         71806 ACD/HCP4         71806 E.P4S       71806 A5P4
 
30      42       7        4.16       3.55         28000      45000      0.026      71806 A5P4         71806 ACD/P4            71806 E.P4S       71806 A5P4
 
30      42       7        4.42       3.75         38000      60000      0.024      71806 CP4          71806 CD/HCP4A         71806 C.P4S      71806 CP4
 
30      42       7        4.42       3.75         32000      50000      0.026      71806 CP4          71806 CD/P4A            71806 C.P4S      71806 CP4
 
30      47       9        6.76       4.3          32000      48000      0.043      71906 A5P4         71906 ACD/HCP4A       71906 E.P4S       71906 A5P4
 
30      47       9        6.76       4.3          26000      40000      0.048      71906 A5P4         71906 ACD/P4A           71906 E.P4S       71906 A5P4
 
30      47       9        5.27       2.9          40000      63000      0.043      71906 A5P4         71906 ACE/HCP4A        71906 E.P4S       71906 A5P4
 
30      47       9        5.27       2.9          36000      56000      0.048      71906 A5P4         71906 ACE/P4A           71906 E.P4S       71906 A5P4
 
30      47       9        7.15       4.55         38000      53000      0.043      71906 CP4          71906 CD/HCP4A         71906 C.P4S      71906 CP4
 
30      47       9        7.15       4.55         30000      45000      0.048      71906 CP4          71906 CD/P4A            71906 C.P4S      71906 CP4
 
30      47       9        5.59       3.1          45000      70000      0.043      71906 CP4          71906 CE/HCP4A         71906 C.P4S      71906 CP4
 
30      47       9        5.59       3.1          40000      63000      0.048      71906 CP4          71906 CE/P4A             71906 C.P4S      71906 CP4
 
30      47       9        6.24       5.2          32000      50000      0.045      71906 DB           71906 DB/P7              71906 DB/P7      71906 DB
 
30      47       9        6.5        5.4          36000      56000      0.045      71906 W            71906 FB/P7               71906 FB/P7      71906 W
 
30      55       13       13.8       7.65         30000      45000      0.094      7006 A5P4          7006 ACD/HCP4A        7006 E.P4S        7006 A5P4
 
30      55       13       13.8       7.65         24000      38000      0.11       7006 A5P4          7006 ACD/P4A            7006 E.P4S        7006 A5P4
 
30      55       13       9.56       4.9          38000      60000      0.095      7006 A5P4          7006 ACE/HCP4A         7006 E.P4S        7006 A5P4
 
30      55       13       9.56       4.9          32000      50000      0.11       7006 A5P4          7006 ACE/P4A            7006 E.P4S        7006 A5P4
 
30      55       13       14.3       8           32000      48000      0.094      7006 CP4           7006 CD/HCP4A          7006 C.P4S       7006 CP4
 
30      55       13       14.3       8           28000      43000      0.11       7006 CP4           7006 CD/P4A             7006 C.P4S       7006 CP4
 
30      55       13       10.1       5.1          43000      67000      0.095      7006 CP4           7006 CE/HCP4A          7006 C.P4S       7006 CP4
 
30      55       13       10.1       5.1          38000      56000      0.11       7006 CP4           7006 CE/P4A              7006 C.P4S       7006 CP4
 
30      55       13       8.32       6.7          30000      45000      0.12       7006 DB            7006 DB/P7               7006 DB/P7       7006 DB
 
30      55       13       8.71       6.95         32000      50000      0.12       7006 W             7006 FB/P7                7006 FB/P7       7006 W
 
30      62       16       23.4       15.3         26000      40000      0.17       7206 A5P4          7206 ACD/HCP4A        7206 E.P4S        7206 A5P4
 
30      62       16       23.4       15.3         20000      34000      0.19       7206 A5P4          7206 ACD/P4A            7206 E.P4S        7206 A5P4
 
30      62       16       24.2       16          32000      45000      0.17       7206 CP4           7206 CD/HCP4A          7206 C.P4S       7206 CP4
 
30      62       16       24.2       16          24000      38000      0.19       7206 CP4           7206 CD/P4A             7206 C.P4S       7206 CP4
 
35      47       7        4.36       4.05         30000      48000      0.026      71807 A5P4         71807 ACD/HCP4         71807 E.P4S       71807 A5P4

35      47       7        4.36       4.05         26000      40000      0.028      71807 A5P4         71807 ACD/P4            71807 E.P4S       71807 A5P4
35      47       7        4.62       4.3          34000      53000      0.026      71807 CP4          71807 CD/HCP4A         71807 C.P4S      71807 CP4
 
35      47       7        4.62       4.3          28000      43000      0.028      71807 CP4          71807 CD/P4A            71807 C.P4S      71807 CP4
 
35      55       10       9.23       6.2          28000      43000      0.065      71907 A5P4         71907 ACD/HCP4A       71907 E.P4S       71907 A5P4
 
35      55       10       9.23       6.2          22000      36000      0.074      71907 A5P4         71907 ACD/P4A           71907 E.P4S       71907 A5P4
 
35      55       10       7.15       4.15         36000      56000      0.066      71907 A5P4         71907 ACE/HCP4A        71907 E.P4S       71907 A5P4
 
35      55       10       7.15       4.15         30000      48000      0.075      71907 A5P4         71907 ACE/P4A           71907 E.P4S       71907 A5P4
 
35      55       10       9.75       6.55         32000      45000      0.065      71907 CP4          71907 CD/HCP4A         71907 C.P4S      71907 CP4
 
35      55       10       9.75       6.55         26000      40000      0.074      71907 CP4          71907 CD/P4A            71907 C.P4S      71907 CP4
 
35      55       10       7.61       4.4          40000      60000      0.066      71907 CP4          71907 CE/HCP4A         71907 C.P4S      71907 CP4
 
35      55       10       7.61       4.4          36000      53000      0.075      71907 CP4          71907 CE/P4A             71907 C.P4S      71907 CP4
 
35      55       10       6.5        6           28000      43000      0.075      71907 DB           71907 DB/P7              71907 DB/P7      71907 DB
 
35      55       10       6.89       6.3          30000      48000      0.075      71907 W            71907 FB/P7               71907 FB/P7      71907 W
 
35      62       14       14.8       9           24000      38000      0.13       7007 A5P4          7007 ACD/HCP4A        7007 E.P4S        7007 A5P4
 
35      62       14       14.8       9           19000      32000      0.15       7007 A5P4          7007 ACD/P4A            7007 E.P4S        7007 A5P4
 
35      62       14       10.4       5.7          32000      50000      0.13       7007 A5P4          7007 ACE/HCP4A         7007 E.P4S        7007 A5P4
 
35      62       14       10.4       5.7          28000      45000      0.15       7007 A5P4          7007 ACE/P4A            7007 E.P4S        7007 A5P4
 
35      62       14       15.6       9.5          28000      43000      0.13       7007 CP4           7007 CD/HCP4A          7007 C.P4S       7007 CP4
 
35      62       14       15.6       9.5          22000      36000      0.15       7007 CP4           7007 CD/P4A             7007 C.P4S       7007 CP4
 
35      62       14       10.8       6           36000      56000      0.13       7007 CP4           7007 CE/HCP4A          7007 C.P4S       7007 CP4
 
35      62       14       10.8       6           32000      50000      0.15       7007 CP4           7007 CE/P4A              7007 C.P4S       7007 CP4
 
35      62       14       8.84       7.8          26000      40000      0.17       7007 DB            7007 DB/P7               7007 DB/P7       7007 DB
 
35      62       14       9.23       8.15         28000      45000      0.17       7007 W             7007 FB/P7                7007 FB/P7       7007 W
 
35      72       17       30.7       20.8         20000      34000      0.24       7207 A5P4          7207 ACD/HCP4A        7207 E.P4S        7207 A5P4
 
35      72       17       30.7       2.08         18000      30000      0.28       7207 A5P4          7207 ACD/P4A            7207 E.P4S        7207 A5P4
 
35      72       17       31.9       21.6         26000      38000      0.24       7207 CP4           7207 CD/HCP4A          7207 C.P4S       7207 CP4
 
35      72       17       31.9       2.16         20000      34000      0.28       7207 CP4           7207 CD/P4A             7207 C.P4S       7207 CP4
 
40      52       7        4.49       4.55         28000      43000      0.029      71808 A5P4         71808 ACD/HCP4         71808 E.P4S       71808 A5P4
 
40      52       7        4.49       4.55         22000      34000      0.031      71808 A5P4         71808 ACD/P4            71808 E.P4S       71808 A5P4
 
40      52       7        4.88       4.9          30000      45000      0.029      71808 CP4          71808 CD/HCP4A         71808 C.P4S      71808 CP4
 
40      52       7        4.88       4.9          26000      38000      0.031      71808 CP4          71808 CD/P4A            71808 C.P4S      71808 CP4
 
40      62       12       11.7       8           22000      36000      0.096      71908 A5P4         71908 ACD/HCP4A       71908 E.P4S       71908 A5P4
 
40      62       12       11.7       8           18000      30000      0.11       71908 A5P4         71908 ACD/P4A           71908 E.P4S       71908 A5P4
 
40      62       12       9.23       5.4          30000      48000      0.097      71908 A5P4         71908 ACE/HCP4A        71908 E.P4S       71908 A5P4
 
40      62       12       9.23       5.4          28000      43000      0.109      71908 A5P4         71908 ACE/P4A           71908 E.P4S       71908 A5P4
 
40      62       12       12.4       8.5          28000      40000      0.096      71908 CP4          71908 CD/HCP4A         71908 C.P4S      71908 CP4
 
40      62       12       12.4       8.5          20000      34000      0.11       71908 CP4          71908 CD/P4A            71908 C.P4S      71908 CP4
 
40      62       12       9.56       5.7          34000      53000      0.097      71908 CP4          71908 CE/HCP4A         71908 C.P4S      71908 CP4
 
40      62       12       9.56       5.7          30000      48000      0.109      71908 CP4          71908 CE/P4A             71908 C.P4S      71908 CP4
 
40      62       12       6.89       6.8          24000      38000      0.12       71908 DB           71908 DB/P7              71908 DB/P7      71908 DB
 
40      62       12       7.15       7.2          28000      43000      0.12       71908 W            71908 FB/P7               71908 FB/P7      71908 W
 
40      68       15       15.9       10.4         20000      34000      0.16       7008 A5P4          7008 ACD/HCP4A        7008 E.P4S        7008 A5P4
 
40      68       15       15.9       10.4         18000      30000      0.19       7008 A5P4          7008 ACD/P4A            7008 E.P4S        7008 A5P4
 
40      68       15       11.1       6.55         30000      45000      0.17       7008 A5P4          7008 ACE/HCP4A         7008 E.P4S        7008 A5P4
 
40      68       15       11.1       6.55         26000      40000      0.18       7008 A5P4          7008 ACE/P4A            7008 E.P4S        7008 A5P4
 
40      68       15       16.8       11          24000      38000      0.16       7008 CP4           7008 CD/HCP4A          7008 C.P4S       7008 CP4
 
40      68       15       16.8       11          19000      32000      0.19       7008 CP4           7008 CD/P4A             7008 C.P4S       7008 CP4
 
40      68       15       11.7       6.8          32000      50000      0.17       7008 CP4           7008 CE/HCP4A          7008 C.P4S       7008 CP4
 
40      68       15       11.7       6.8          30000      45000      0.18       7008 CP4           7008 CE/P4A              7008 C.P4S       7008 CP4
 
40      68       15       9.36       9           22000      36000      0.21       7008 DB            7008 DB/P7               7008 DB/P7       7008 DB

40      68       15       9.75       9.5          26000      40000      0.21       7008 W             7008 FB/P7                7008 FB/P7       7008 W
40      80       18       39         27          19000      32000      0.3        7208 A5P4          7208 ACD/HCP4A        7208 E.P4S        7208 A5P4
 
40      80       18       39         27          16000      26000      0.36       7208 A5P4          7208 ACD/P4A            7208 E.P4S        7208 A5P4
 
40      80       18       41         28          22000      34000      0.3        7208 CP4           7208 CD/HCP4A          7208 C.P4S       7208 CP4
 
40      80       18       41         28          18000      30000      0.36       7208 CP4           7208 CD/P4A             7208 C.P4S       7208 CP4
 
45      58       7        4.62       5           24000      38000      0.037      71809 A5P4         71809 ACD/HCP4         71809 E.P4S       71809 A5P4
 
45      58       7        4.62       5           20000      30000      0.039      71809 A5P4         71809 ACD/P4            71809 E.P4S       71809 A5P4
 
45      58       7        4.88       5.3          26000      40000      0.037      71809 CP4          71809 CD/HCP4A         71809 C.P4S      71809 CP4
 
45      58       7        4.88       5.3          22000      34000      0.039      71809 CP4          71809 CD/P4A            71809 C.P4S      71809 CP4
 
45      68       12       12.4       9           20000      34000      0.11       71909 A5P4         71909 ACD/HCP4A       71909 E.P4S       71909 A5P4
 
45      68       12       12.4       9           17000      28000      0.13       71909 A5P4         71909 ACD/P4A           71909 E.P4S       71909 A5P4
 
45      68       12       9.56       6.1          28000      43000      0.12       71909 A5P4         71909 ACE/HCP4A        71909 E.P4S       71909 A5P4
 
45      68       12       9.56       6.1          24000      38000      0.13       71909 A5P4         71909 ACE/P4A           71909 E.P4S       71909 A5P4
 
45      68       12       13         9.5          24000      36000      0.11       71909 CP4          71909 CD/HCP4A         71909 C.P4S      71909 CP4
 
45      68       12       13         9.5          19000      32000      0.13       71909 CP4          71909 CD/P4A            71909 C.P4S      71909 CP4
 
45      68       12       10.1       6.4          32000      48000      0.12       71909 CP4          71909 CE/HCP4A         71909 C.P4S      71909 CP4
 
45      68       12       10.1       6.4          28000      43000      0.13       71909 CP4          71909 CE/P4A             71909 C.P4S      71909 CP4
 
45      68       12       9.56       9.5          22000      34000      0.13       71909 DB           71909 DB/P7              71909 DB/P7      71909 DB
 
45      68       12       9.95       9.8          24000      38000      0.13       71909 W            71909 FB/P7               71909 FB/P7      71909 W
 
45      75       16       27.6       21.6         19000      32000      0.2        7009 A5P4          7009 ACD/HCP4A        7009 E.P4S        7009 A5P4
 
45      75       16       27.6       21.6         16000      26000      0.23       7009 A5P4          7009 ACD/P4A            7009 E.P4S        7009 A5P4
 
45      75       16       13.3       8           26000      40000      0.21       7009 A5P4          7009 ACE/HCP4A         7009 E.P4S        7009 A5P4
 
45      75       16       13.3       8           24000      36000      0.23       7009 A5P4          7009 ACE/P4A            7009 E.P4S        7009 A5P4
 
45      75       16       28.6       22.4         20000      34000      0.2        7009 CP4           7009 CD/HCP4A          7009 C.P4S       7009 CP4
 
45      75       16       28.6       22.4         18000      30000      0.23       7009 CP4           7009 CD/P4A             7009 C.P4S       7009 CP4
 
45      75       16       14         8.5          30000      45000      0.21       7009 CP4           7009 CE/HCP4A          7009 C.P4S       7009 CP4
 
45      75       16       14         8.5          26000      40000      0.23       7009 CP4           7009 CE/P4A              7009 C.P4S       7009 CP4
 
45      75       16       12.1       11.8         20000      32000      0.26       7009 DB            7009 DB/P7               7009 DB/P7       7009 DB
 
45      75       16       12.7       12.2         22000      36000      0.26       7009 W             7009 FB/P7                7009 FB/P7       7009 W
 
45      85       19       41         30          17000      28000      0.34       7209 A5P4          7209 ACD/HCP4A        7209 E.P4S        7209 A5P4
 
45      85       19       41         30          15000      24000      0.41       7209 A5P4          7209 ACD/P4A            7209 E.P4S        7209 A5P4
 
45      85       19       42.3       31          20000      32000      0.34       7209 CP4           7209 CD/HCP4A          7209 C.P4S       7209 CP4
 
45      85       19       42.3       31          17000      28000      0.41       7209 CP4           7209 CD/P4A             7209 C.P4S       7209 CP4
 
50      65       7        6.89       7.35         22000      34000      0.046      71810 A5P4         71810 ACD/HCP4         71810 E.P4S       71810 A5P4
 
50      65       7        6.89       7.35         18000      28000      0.051      71810 A5P4         71810 ACD/P4            71810 E.P4S       71810 A5P4
 
50      65       7        7.41       7.8          24000      36000      0.046      71810 CP4          71810 CD/HCP4A         71810 C.P4S      71810 CP4
 
50      65       7        7.41       7.8          20000      30000      0.051      71810 CP4          71810 CD/P4A            71810 C.P4S      71810 CP4
 
50      72       12       12.7       9.8          19000      30000      0.11       71910 A5P4         71910 ACD/HCP4A       71910 E.P4S       71910 A5P4
 
50      72       12       12.7       9.8          16000      26000      0.13       71910 A5P4         71910 ACD/P4A           71910 E.P4S       71910 A5P4
 
50      72       12       9.95       6.7          26000      40000      0.13       71910 A5P4         71910 ACE/HCP4A        71910 E.P4S       71910 A5P4
 
50      72       12       9.95       6.7          22000      36000      0.13       71910 A5P4         71910 ACE/P4A           71910 E.P4S       71910 A5P4
 
50      72       12       13.5       10.4         22000      34000      0.11       71910 CP4          71910 CD/HCP4A         71910 C.P4S      71910 CP4
 
50      72       12       13.5       10.4         17000      28000      0.13       71910 CP4          71910 CD/P4A            71910 C.P4S      71910 CP4
 
50      72       12       10.6       7.1          28000      45000      0.13       71910 CP4          71910 CE/HCP4A         71910 C.P4S      71910 CP4
 
50      72       12       10.6       7.1          26000      40000      0.13       71910 CP4          71910 CE/P4A             71910 C.P4S      71910 CP4
 
50      72       12       9.75       10.2         20000      32000      0.14       71910 DB           71910 DB/P7              71910 DB/P7      71910 DB
 
50      72       12       10.1       10.6         22000      36000      0.14       71910 W            71910 FB/P7               71910 FB/P7      71910 W
 
50      80       16       28.1       23.2         17000      28000      0.21       7010 A5P4          7010 ACD/HCP4A        7010 E.P4S        7010 A5P4
 
50      80       16       28.1       23.2         15000      24000      0.25       7010 A5P4          7010 ACD/P4A            7010 E.P4S        7010 A5P4
 
50      80       16       14         9           24000      38000      0.23       7010 A5P4          7010 ACE/HCP4A         7010 E.P4S        7010 A5P4

50      80       16       14         9           22000      34000      0.25       7010 A5P4          7010 ACE/P4A            7010 E.P4S        7010 A5P4
50      80       16       29.6       24          19000      32000      0.21       7010 CP4           7010 CD/HCP4A          7010 C.P4S       7010 CP4
 
50      80       16       29.6       24          17000      28000      0.25       7010 CP4           7010 CD/P4A             7010 C.P4S       7010 CP4
 
50      80       16       14.8       9.5          28000      43000      0.23       7010 CP4           7010 CE/HCP4A          7010 C.P4S       7010 CP4
 
50      80       16       14.8       9.5          24000      36000      0.25       7010 CP4           7010 CE/P4A              7010 C.P4S       7010 CP4
 
50      80       16       12.5       12.9         19000      30000      0.28       7010 DB            7010 DB/P7               7010 DB/P7       7010 DB
 
50      80       16       13.3       13.4         22000      34000      0.28       7010 W             7010 FB/P7                7010 FB/P7       7010 W
 
50      90       20       42.3       32.5         16000      26000      0.38       7210 A5P4          7210 ACD/HCP4A        7210 E.P4S        7210 A5P4
 
50      90       20       42.3       32.5         14000      22000      0.46       7210 A5P4          7210 ACD/P4A            7210 E.P4S        7210 A5P4
 
50      90       20       44.9       34          19000      30000      0.38       7210 CP4           7210 CD/HCP4A          7210 C.P4S       7210 CP4
 
50      90       20       44.9       34          16000      26000      0.46       7210 CP4           7210 CD/P4A             7210 C.P4S       7210 CP4
 
55      72       9        9.56       10.2         19000      30000      0.073      71811 A5P4         71811 ACD/HCP4         71811 E.P4S       71811 A5P4
 
55      72       9        9.56       10.2         16000      24000      0.081      71811 A5P4         71811 ACD/P4            71811 E.P4S       71811 A5P4
 
55      72       9        10.1       10.8         22000      32000      0.073      71811 CP4          71811 CD/HCP4A         71811 C.P4S      71811 CP4
 
55      72       9        10.1       10.8         18000      28000      0.081      71811 CP4          71811 CD/P4A            71811 C.P4S      71811 CP4
 
55      80       13       18.2       13.7         17000      28000      0.15       71911 A5P4         71911 ACD/HCP4A       71911 E.P4S       71911 A5P4
 
55      80       13       18.2       13.7         15000      24000      0.18       71911 A5P4         71911 ACD/P4A           71911 E.P4S       71911 A5P4
 
55      80       13       14.6       9.5          24000      36000      0.15       71911 A5P4         71911 ACE/HCP4A        71911 E.P4S       71911 A5P4
 
55      80       13       14.6       9.5          20000      32000      0.18       71911 A5P4         71911 ACE/P4A           71911 E.P4S       71911 A5P4
 
55      80       13       19.5       14.6         19000      30000      0.15       71911 CP4          71911 CD/HCP4A         71911 C.P4S      71911 CP4
 
55      80       13       19.5       14.6         16000      26000      0.18       71911 CP4          71911 CD/P4A            71911 C.P4S      71911 CP4
 
55      80       13       15.3       10          26000      40000      0.15       71911 CP4          71911 CE/HCP4A         71911 C.P4S      71911 CP4
 
55      80       13       15.3       10          24000      36000      0.18       71911 CP4          71911 CE/P4A             71911 C.P4S      71911 CP4
 
55      80       13       12.7       13.4         18000      30000      0.18       71911 DB           71911 DB/P7              71911 DB/P7      71911 DB
 
55      80       13       13.3       14          20000      32000      0.18       71911 W            71911 FB/P7               71911 FB/P7      71911 W
 
55      90       18       37.1       31          16000      26000      0.31       7011 A5P4          7011 ACD/HCP4A        7011 E.P4S        7011 A5P4
 
55      90       18       37.1       31          14000      22000      0.37       7011 A5P4          7011 ACD/P4A            7011 E.P4S        7011 A5P4
 
55      90       18       14.8       10          22000      34000      0.36       7011 A5P4          7011 ACE/HCP4A         7011 E.P4S        7011 A5P4
 
55      90       18       14.8       10          19000      30000      0.39       7011 A5P4          7011 ACE/P4A            7011 E.P4S        7011 A5P4
 
55      90       18       39.7       32.5         17000      28000      0.31       7011 CP4           7011 CD/HCP4A          7011 C.P4S       7011 CP4
 
55      90       18       39.7       32.5         15000      24000      0.37       7011 CP4           7011 CD/P4A             7011 C.P4S       7011 CP4
 
55      90       18       15.6       10.6         24000      38000      0.36       7011 CP4           7011 CE/HCP4A          7011 C.P4S       7011 CP4
 
55      90       18       15.6       10.6         22000      34000      0.39       7011 CP4           7011 CE/P4A              7011 C.P4S       7011 CP4
 
55      90       18       17.8       18          17000      28000      0.4        7011 DB            7011 DB/P7               7011 DB/P7       7011 DB
 
55      90       18       18.6       18.6         19000      30000      0.4        7011 W             7011 FB/P7                7011 FB/P7       7011 W
 
55      100      21       52.7       40.5         15000      24000      0.51       7211 A5P4          7211 ACD/HCP4A        7211 E.P4S        7211 A5P4
 
55      100      21       52.7       40.5         13000      20000      0.61       7211 A5P4          7211 ACD/P4A            7211 E.P4S        7211 A5P4
 
55      100      21       55.3       43          17000      26000      0.51       7211 CP4           7211 CD/HCP4A          7211 C.P4S       7211 CP4

55      100      21       55.3       43          14000      22000      0.61       7211 CP4           7211 CD/P4A             7211 C.P4S       7211 CP4
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, FAG, KOYO, NACHI, INA

Đối tác

ab8
ab7
ab1
ab4
ab5
ab9
ab2
ab6
ab3
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây