• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐẦU 7 (60<d<105) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐẦU 7 (60<d<105) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn chính xác cao Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI ĐẦU 7 (60<d<105)

  • SKF,FAG,NSK,...


dau7
d        D         B          C         C0
mm                      kN                                  r/min                              kg             Local                      SKF                                           FAG                           NSK
60      78       10       12.7       13.4         18000      26000      0.088      71812 A5P4         71812 ACD/HCP4         71812 E.P4S       71812 A5P4
 
60      78       10       12.7       13.4         15000      22000      0.1        71812 A5P4         71812 ACD/P4            71812 E.P4S       71812 A5P4
 
60      78       10       13.5       14.3         19000      30000      0.088      71812 CP4          71812 CD/HCP4A         71812 C.P4S      71812 CP4
 
60      78       10       13.5       14.3         16000      24000      0.1        71812 CP4          71812 CD/P4A            71812 C.P4S      71812 CP4
 
60      85       13       18.6       14.6         16000      26000      0.16       71912 A5P4         71912 ACD/HCP4A       71912 E.P4S       71912 A5P4
 
60      85       13       18.6       14.6         14000      22000      0.19       71912 A5P4         71912 ACD/P4A           71912 E.P4S       71912 A5P4
 
60      85       13       14.8       10          22000      34000      0.16       71912 A5P4         71912 ACE/HCP4A        71912 E.P4S       71912 A5P4
 
60      85       13       14.8       10          19000      30000      0.19       71912 A5P4         71912 ACE/P4A           71912 E.P4S       71912 A5P4
 
60      85       13       19.9       15.3         18000      28000      0.16       71912 CP4          71912 CD/HCP4A         71912 C.P4S      71912 CP4
 
60      85       13       19.9       15.3         15000      24000      0.19       71912 CP4          71912 CD/P4A            71912 C.P4S      71912 CP4
 
60      85       13       15.6       10.6         24000      38000      0.16       71912 CP4          71912 CE/HCP4A         71912 C.P4S      71912 CP4

60      85       13       15.6       10.6         22000      34000      0.19       71912 CP4          71912 CE/P4A             71912 C.P4S      71912 CP4
60      85       13       13         14.3         17000      28000      0.2        71912 DB           71912 DB/P7              71912 DB/P7      71912 DB
 
60      85       13       13.8       15          19000      30000      0.2        71912 W            71912 FB/P7               71912 FB/P7      71912 W
 
60      95       18       39         33.5         15000      24000      0.34       7012 A5P4          7012 ACD/HCP4A        7012 E.P4S        7012 A5P4
 
60      95       18       39         33.5         13000      20000      0.4        7012 A5P4          7012 ACD/P4A            7012 E.P4S        7012 A5P4
 
60      95       18       15.3       11          20000      32000      0.39       7012 A5P4          7012 ACE/HCP4A         7012 E.P4S        7012 A5P4
 
60      95       18       15.3       11          18000      28000      0.42       7012 A5P4          7012 ACE/P4A            7012 E.P4S        7012 A5P4
 
60      95       18       40.3       34.5         16000      26000      0.34       7012 CP4           7012 CD/HCP4A          7012 C.P4S       7012 CP4
 
60      95       18       40.3       34.5         14000      22000      0.4        7012 CP4           7012 CD/P4A             7012 C.P4S       7012 CP4
 
60      95       18       16.3       11.6         22000      36000      0.39       7012 CP4           7012 CE/HCP4A          7012 C.P4S       7012 CP4
 
60      95       18       16.3       11.6         20000      30000      0.42       7012 CP4           7012 CE/P4A              7012 C.P4S       7012 CP4
 
60      95       18       18.2       19.6         16000      26000      0.44       7012 DB            7012 DB/P7               7012 DB/P7       7012 DB
 
60      95       18       19         20.4         18000      28000      0.44       7012 W             7012 FB/P7                7012 FB/P7       7012 W
 
60      110      22       63.7       50          14000      22000      0.65       7212 A5P4          7212 ACD/HCP4A        7212 E.P4S        7212 A5P4
 
60      110      22       63.7       50          11000      18000      0.8        7212 A5P4          7212 ACD/P4A            7212 E.P4S        7212 A5P4
 
60      110      22       67.6       53          16000      24000      0.65       7212 CP4           7212 CD/HCP4A          7212 C.P4S       7212 CP4
 
60      110      22       67.6       53          13000      20000      0.8        7212 CP4           7212 CD/P4A             7212 C.P4S       7212 CP4
 
65      85       10       12.7       14          16000      24000      0.114      71813 A5P4         71813 ACD/HCP4         71813 E.P4S       71813 A5P4
 
65      85       10       12.7       14          13000      20000      0.126      71813 A5P4         71813 ACD/P4            71813 E.P4S       71813 A5P4
 
65      85       10       13.5       14.6         18000      28000      0.114      71813 CP4          71813 CD/HCP4A         71813 C.P4S      71813 CP4
 
65      85       10       13.5       14.6         15000      22000      0.126      71813 CP4          71813 CD/P4A            71813 C.P4S      71813 CP4
 
65      90       13       19.5       16          15000      24000      0.17       71913 A5P4         71913 ACD/HCP4A       71913 E.P4S       71913 A5P4
 
65      90       13       19.5       16          13000      20000      0.21       71913 A5P4         71913 ACD/P4A           71913 E.P4S       71913 A5P4
 
65      90       13       15.3       11          20000      32000      0.17       71913 A5P4         71913 ACE/HCP4A        71913 E.P4S       71913 A5P4
 
65      90       13       15.3       11          18000      28000      0.2        71913 A5P4         71913 ACE/P4A           71913 E.P4S       71913 A5P4
 
65      90       13       20.8       17          17000      26000      0.17       71913 CP4          71913 CD/HCP4A         71913 C.P4S      71913 CP4
 
65      90       13       20.8       17          14000      22000      0.21       71913 CP4          71913 CD/P4A            71913 C.P4S      71913 CP4
 
65      90       13       16.3       11.6         22000      36000      0.17       71913 CP4          71913 CE/HCP4A         71913 C.P4S      71913 CP4
 
65      90       13       16.3       11.6         20000      30000      0.2        71913 CP4          71913 CE/P4A             71913 C.P4S      71913 CP4
 
65      90       13       13.8       16          16000      26000      0.2        71913 DB           71913 DB/P7              71913 DB/P7      71913 DB
 
65      90       13       14.3       16.6         18000      28000      0.2        71913 W            71913 FB/P7               71913 FB/P7      71913 W
 
65      100      18       39         35.5         14000      22000      0.36       7013 A5P4          7013 ACD/HCP4A        7013 E.P4S        7013 A5P4
 
65      100      18       39         35.5         12000      19000      0.42       7013 A5P4          7013 ACD/P4A            7013 E.P4S        7013 A5P4
 
65      100      18       15.9       12          19000      30000      0.41       7013 A5P4          7013 ACE/HCP4A         7013 E.P4S        7013 A5P4
 
65      100      18       15.9       12          17000      26000      0.44       7013 A5P4          7013 ACE/P4A            7013 E.P4S        7013 A5P4
 
65      100      18       41.6       37.5         15000      24000      0.36       7013 CP4           7013 CD/HCP4A          7013 C.P4S       7013 CP4
 
65      100      18       41.6       37.5         14000      22000      0.42       7013 CP4           7013 CD/P4A             7013 C.P4S       7013 CP4
 
65      100      18       16.8       12.7         22000      34000      0.41       7013 CP4           7013 CE/HCP4A          7013 C.P4S       7013 CP4
 
65      100      18       16.8       12.7         19000      28000      0.44       7013 CP4           7013 CE/P4A              7013 C.P4S       7013 CP4
 
65      100      18       19.9       21.2         15000      24000      0.45       7013 DB            7013 DB/P7               7013 DB/P7       7013 DB
 
65      100      18       20.8       22          17000      26000      0.45       7013 W             7013 FB/P7                7013 FB/P7       7013 W
 
65      120      23       72.8       57          10000      17000      1          7213 A5P4          7213 ACD/P4A            7213 E.P4S        7213 A5P4
 
65      120      23       76.1       60          12000      19000      1          7213 CP4           7213 CD/P4A             7213 C.P4S       7213 CP4
 
70      90       10       13         15          15000      24000      0.121      71814 A5P4         71814 ACD/HCP4         71814 E.P4S       71814 A5P4
 
70      90       10       13         15          13000      19000      0.134      71814 A5P4         71814 ACD/P4            71814 E.P4S       71814 A5P4
 
70      90       10       13.8       16          17000      26000      0.121      71814 CP4          71814 CD/HCP4A         71814 C.P4S      71814 CP4
 
70      90       10       13.8       16          14000      22000      0.134      71814 CP4          71814 CD/P4A            71814 C.P4S      71814 CP4
 
70      100      16       32.5       32.5         14000      22000      0.28       71914 A5P4         71914 ACD/HCP4A       71914 E.P4S       71914 A5P4
 
70      100      16       32.5       32.5         11000      18000      0.33       71914 A5P4         71914 ACD/P4A           71914 E.P4S       71914 A5P4
 
70      100      16       20.3       14.3         18000      28000      0.28       71914 A5P4         71914 ACE/HCP4A        71914 E.P4S       71914 A5P4

70      100      16       20.3       14.3         16000      26000      0.32       71914 A5P4         71914 ACE/P4A           71914 E.P4S       71914 A5P4
70      100      16       34.5       34          16000      24000      0.28       71914 CP4          71914 CD/HCP4A         71914 C.P4S      71914 CP4
 
70      100      16       34.5       34          13000      20000      0.33       71914 CP4          71914 CD/P4A            71914 C.P4S      71914 CP4
 
70      100      16       21.6       15          20000      32000      0.28       71914 CP4          71914 CE/HCP4A         71914 C.P4S      71914 CP4
 
70      100      16       21.6       15          18000      28000      0.32       71914 CP4          71914 CE/P4A             71914 C.P4S      71914 CP4
 
70      100      16       17.2       20          14000      22000      0.35       71914 DB           71914 DB/P7              71914 DB/P7      71914 DB
 
70      100      16       18.2       21.2         16000      26000      0.35       71914 W            71914 FB/P7               71914 FB/P7      71914 W
 
70      110      20       48.8       44          13000      20000      0.49       7014 A5P4          7014 ACD/HCP4A        7014 E.P4S        7014 A5P4
 
70      110      20       48.8       44          10000      17000      0.59       7014 A5P4          7014 ACD/P4A            7014 E.P4S        7014 A5P4
 
70      110      20       21.6       15.6         17000      28000      0.56       7014 A5P4          7014 ACE/HCP4A         7014 E.P4S        7014 A5P4
 
70      110      20       21.6       15.6         15000      24000      0.61       7014 A5P4          7014 ACE/P4A            7014 E.P4S        7014 A5P4
 
70      110      20       52         45.5         14000      22000      0.49       7014 CP4           7014 CD/HCP4A          7014 C.P4S       7014 CP4
 
70      110      20       52         45.5         12000      19000      0.59       7014 CP4           7014 CD/P4A             7014 C.P4S       7014 CP4
 
70      110      20       22.5       16.6         19000      30000      0.56       7014 CP4           7014 CE/HCP4A          7014 C.P4S       7014 CP4
 
70      110      20       22.5       16.6         17000      26000      0.61       7014 CP4           7014 CE/P4A              7014 C.P4S       7014 CP4
 
70      110      20       24.7       27          14000      22000      0.64       7014 DB            7014 DB/P7               7014 DB/P7       7014 DB
 
70      110      20       26         28          15000      24000      0.64       7014 W             7014 FB/P7                7014 FB/P7       7014 W
 
70      125      24       76.1       62          9500       16000      1.1        7214 A5P4          7214 ACD/P4A            7214 E.P4S        7214 A5P4
 
70      125      24       79.3       64          11000      18000      1.1        7214 CP4           7214 CD/P4A             7214 C.P4S       7214 CP4
 
75      95       10       13.3       16          14000      22000      0.128      71815 A5P4         71815 ACD/HCP4         71815 E.P4S       71815 A5P4
 
75      95       10       13.3       16          12000      18000      0.142      71815 A5P4         71815 ACD/P4            71815 E.P4S       71815 A5P4
 
75      95       10       14.3       17          16000      24000      0.128      71815 CP4          71815 CD/HCP4A         71815 C.P4S      71815 CP4
 
75      95       10       14.3       17          13000      20000      0.142      71815 CP4          71815 CD/P4A            71815 C.P4S      71815 CP4
 
75      105      16       33.8       35.5         13000      20000      0.3        71915 A5P4         71915 ACD/HCP4A       71915 E.P4S       71915 A5P4
 
75      105      16       33.8       35.5         10000      17000      0.35       71915 A5P4         71915 ACD/P4A           71915 E.P4S       71915 A5P4
 
75      105      16       21.6       15.6         17000      28000      0.29       71915 A5P4         71915 ACE/HCP4A        71915 E.P4S       71915 A5P4
 
75      105      16       21.6       15.6         15000      24000      0.35       71915 A5P4         71915 ACE/P4A           71915 E.P4S       71915 A5P4
 
75      105      16       35.8       37.5         15000      22000      0.3        71915 CP4          71915 CD/HCP4A         71915 C.P4S      71915 CP4
 
75      105      16       35.8       37.5         12000      19000      0.35       71915 CP4          71915 CD/P4A            71915 C.P4S      71915 CP4
 
75      105      16       22.5       16.6         19000      30000      0.29       71915 CP4          71915 CE/HCP4A         71915 C.P4S      71915 CP4
 
75      105      16       22.5       16.6         17000      26000      0.35       71915 CP4          71915 CE/P4A             71915 C.P4S      71915 CP4
 
75      105      16       17.8       21.6         14000      22000      0.35       71915 DB           71915 DB/P7              71915 DB/P7      71915 DB
 
75      105      16       18.6       22.4         15000      24000      0.35       71915 W            71915 FB/P7               71915 FB/P7      71915 W
 
75      115      20       49.4       46.5         12000      19000      0.52       7015 A5P4          7015 ACD/HCP4A        7015 E.P4S        7015 A5P4
 
75      115      20       49.4       46.5         9500       16000      0.62       7015 A5P4          7015 ACD/P4A            7015 E.P4S        7015 A5P4
 
75      115      20       21.6       16.3         16000      26000      0.59       7015 A5P4          7015 ACE/HCP4A         7015 E.P4S        7015 A5P4
 
75      115      20       21.6       16.3         14000      22000      0.64       7015 A5P4          7015 ACE/P4A            7015 E.P4S        7015 A5P4
 
75      115      20       52.7       49          14000      22000      0.52       7015 CP4           7015 CD/HCP4A          7015 C.P4S       7015 CP4
 
75      115      20       52.7       49          11000      18000      0.62       7015 CP4           7015 CD/P4A             7015 C.P4S       7015 CP4
 
75      115      20       22.9       17.3         18000      28000      0.59       7015 CP4           7015 CE/HCP4A          7015 C.P4S       7015 CP4
 
75      115      20       22.9       17.3         16000      26000      0.64       7015 CP4           7015 CE/P4A              7015 C.P4S       7015 CP4
 
75      115      20       25.5       29          13000      20000      0.68       7015 DB            7015 DB/P7               7015 DB/P7       7015 DB
 
75      115      20       26.5       30.5         14000      22000      0.68       7015 W             7015 FB/P7                7015 FB/P7       7015 W
 
75      130      25       79.3       67          9000       15000      1.2        7215 A5P4          7215 ACD/P4A            7215 E.P4S        7215 A5P4
 
75      130      25       83.2       69.5         10000      17000      1.2        7215 CP4           7215 CD/P4A             7215 C.P4S       7215 CP4
 
80      100      10       13.8       17          13000      20000      0.136      71816 A5P4         71816 ACD/HCP4         71816 E.P4S       71816 A5P4
 
80      100      10       13.8       17          11000      17000      0.151      71816 A5P4         71816 ACD/P4            71816 E.P4S       71816 A5P4
 
80      100      10       14.6       18.3         15000      22000      0.136      71816 CP4          71816 CD/HCP4A         71816 C.P4S      71816 CP4
 
80      100      10       14.6       18.3         12000      19000      0.151      71816 CP4          71816 CD/P4A            71816 C.P4S      71816 CP4
 
80      110      16       34.5       36.5         12000      19000      0.31       71916 A5P4         71916 ACD/HCP4A       71916 E.P4S       71916 A5P4

80      110      16       34.5       36.5         9500       16000      0.37       71916 A5P4         71916 ACD/P4A           71916 E.P4S       71916 A5P4
80      110      16       21.6       16.3         16000      26000      0.31       71916 A5P4         71916 ACE/HCP4A        71916 E.P4S       71916 A5P4
 
80      110      16       21.6       16.3         14000      22000      0.36       71916 A5P4         71916 ACE/P4A           71916 E.P4S       71916 A5P4
 
80      110      16       36.4       39          15000      22000      0.31       71916 CP4          71916 CD/HCP4A         71916 C.P4S      71916 CP4
 
80      110      16       36.4       39          11000      18000      0.37       71916 CP4          71916 CD/P4A            71916 C.P4S      71916 CP4
 
80      110      16       22.9       17.3         18000      28000      0.31       71916 CP4          71916 CE/HCP4A         71916 C.P4S      71916 CP4
 
80      110      16       22.9       17.3         16000      26000      0.36       71916 CP4          71916 CE/P4A             71916 C.P4S      71916 CP4
 
80      110      16       19.9       24.5         13000      20000      0.38       71916 DB           71916 DB/P7              71916 DB/P7      71916 DB
 
80      110      16       20.8       25.5         14000      22000      0.38       71916 W            71916 FB/P7               71916 FB/P7      71916 W
 
80      125      22       62.4       58.5         11000      18000      0.71       7016 A5P4          7016 ACD/HCP4A        7016 E.P4S        7016 A5P4
 
80      125      22       62.4       58.5         9000       15000      0.85       7016 A5P4          7016 ACD/P4A            7016 E.P4S        7016 A5P4
 
80      125      22       27.6       20.4         15000      24000      0.77       7016 A5P4          7016 ACE/HCP4A         7016 E.P4S        7016 A5P4
 
80      125      22       27.6       20.4         13000      20000      0.85       7016 A5P4          7016 ACE/P4A            7016 E.P4S        7016 A5P4
 
80      125      22       65         61          13000      20000      0.71       7016 CP4           7016 CD/HCP4A          7016 C.P4S       7016 CP4
 
80      125      22       65         61          10000      17000      0.85       7016 CP4           7016 CD/P4A             7016 C.P4S       7016 CP4
 
80      125      22       29.1       21.6         17000      26000      0.77       7016 CP4           7016 CE/HCP4A          7016 C.P4S       7016 CP4
 
80      125      22       29.1       21.6         15000      24000      0.85       7016 CP4           7016 CE/P4A              7016 C.P4S       7016 CP4
 
80      125      22       33.8       37.5         12000      19000      0.89       7016 DB            7016 DB/P7               7016 DB/P7       7016 DB
 
80      125      22       35.1       39          13000      20000      0.89       7016 W             7016 FB/P7                7016 FB/P7       7016 W
 
80      140      26       92.3       78          8500       14000      1.45       7216 A5P4          7216 ACD/P4A            7216 E.P4S        7216 A5P4
 
80      140      26       97.5       81.5         9500       16000      1.45       7216 CP4           7216 CD/P4A             7216 C.P4S       7216 CP4
 
85      110      13       20.3       24          12000      19000      0.239      71817 A5P4         71817 ACD/HCP4         71817 E.P4S       71817 A5P4
 
85      110      13       20.3       24          10000      16000      0.266      71817 A5P4         71817 ACD/P4            71817 E.P4S       71817 A5P4
 
85      110      13       21.6       25.5         14000      20000      0.239      71817 CP4          71817 CD/HCP4A         71817 C.P4S      71817 CP4
 
85      110      13       21.6       25.5         11000      17000      0.266      71817 CP4          71817 CD/P4A            71817 C.P4S      71817 CP4
 
85      120      18       43.6       45.5         11000      18000      0.44       71917 A5P4         71917 ACD/HCP4A       71917 E.P4S       71917 A5P4
 
85      120      18       43.6       45.5         9000       15000      0.53       71917 A5P4         71917 ACD/P4A           71917 E.P4S       71917 A5P4
 
85      120      18       27.6       20.4         15000      24000      0.44       71917 A5P4         71917 ACE/HCP4A        71917 E.P4S       71917 A5P4
 
85      120      18       27.6       20.4         13000      20000      0.52       71917 A5P4         71917 ACE/P4A           71917 E.P4S       71917 A5P4
 
85      120      18       46.2       48          14000      20000      0.44       71917 CP4          71917 CD/HCP4A         71917 C.P4S      71917 CP4
 
85      120      18       46.2       48          10000      17000      0.53       71917 CP4          71917 CD/P4A            71917 C.P4S      71917 CP4
 
85      120      18       29.1       21.6         17000      26000      0.44       71917 CP4          71917 CE/HCP4A         71917 C.P4S      71917 CP4
 
85      120      18       29.1       21.6         15000      24000      0.52       71917 CP4          71917 CE/P4A             71917 C.P4S      71917 CP4
 
85      120      18       21.6       26.5         12000      19000      0.54       71917 DB           71917 DB/P7              71917 DB/P7      71917 DB
 
85      120      18       22.5       27.5         13000      20000      0.54       71917 W            71917 FB/P7               71917 FB/P7      71917 W
 
85      130      22       63.7       62          10000      17000      0.74       7017 A5P4          7017 ACD/HCP4A        7017 E.P4S        7017 A5P4
 
85      130      22       63.7       62          8500       14000      0.89       7017 A5P4          7017 ACD/P4A            7017 E.P4S        7017 A5P4
 
85      130      22       28.1       21.6         14000      22000      0.81       7017 A5P4          7017 ACE/HCP4A         7017 E.P4S        7017 A5P4
 
85      130      22       28.1       21.6         13000      20000      0.89       7017 A5P4          7017 ACE/P4A            7017 E.P4S        7017 A5P4
 
85      130      22       67.6       65.5         12000      19000      0.74       7017 CP4           7017 CD/HCP4A          7017 C.P4S       7017 CP4
 
85      130      22       67.6       65.5         9500       16000      0.89       7017 CP4           7017 CD/P4A             7017 C.P4S       7017 CP4
 
85      130      22       29.6       22.8         16000      26000      0.81       7017 CP4           7017 CE/HCP4A          7017 C.P4S       7017 CP4
 
85      130      22       29.6       22.8         14000      22000      0.89       7017 CP4           7017 CE/P4A              7017 C.P4S       7017 CP4
 
85      130      22       34.5       39          11000      18000      0.9        7017 DB            7017 DB/P7               7017 DB/P7       7017 DB
 
85      130      22       35.8       40.5         13000      20000      0.9        7017 W             7017 FB/P7                7017 FB/P7       7017 W
 
85      150      28       95.6       85          8000       13000      1.8        7217 A5P4          7217 ACD/P4A            7217 E.P4S        7217 A5P4
 
85      150      28       99.5       88          9000       15000      1.8        7217 CP4           7217 CD/P4A             7217 C.P4S       7217 CP4
 
90      115      13       20.3       25          12000      18000      0.251      71818 A5P4         71818 ACD/HCP4         71818 E.P4S       71818 A5P4
 
90      115      13       20.3       25          10000      15000      0.279      71818 A5P4         71818 ACD/P4            71818 E.P4S       71818 A5P4
 
90      115      13       21.6       26.5         13000      20000      0.251      71818 CP4          71818 CD/HCP4A         71818 C.P4S      71818 CP4

90      115      13       21.6       26.5         11000      17000      0.279      71818 CP4          71818 CD/P4A            71818 C.P4S      71818 CP4
90      125      18       44.2       48          10000      17000      0.47       71918 A5P4         71918 ACD/HCP4A       71918 E.P4S       71918 A5P4
 
90      125      18       44.2       48          8500       14000      0.55       71918 A5P4         71918 ACD/P4A           71918 E.P4S       71918 A5P4
 
90      125      18       28.1       21.6         14000      22000      0.46       71918 A5P4         71918 ACE/HCP4A        71918 E.P4S       71918 A5P4
 
90      125      18       28.1       21.6         13000      20000      0.54       71918 A5P4         71918 ACE/P4A           71918 E.P4S       71918 A5P4
 
90      125      18       47.5       51          13000      19000      0.47       71918 CP4          71918 CD/HCP4A         71918 C.P4S      71918 CP4
 
90      125      18       47.5       51          9500       16000      0.55       71918 CP4          71918 CD/P4A            71918 C.P4S      71918 CP4
 
90      125      18       29.6       22.8         16000      26000      0.46       71918 CP4          71918 CE/HCP4A         71918 C.P4S      71918 CP4
 
90      125      18       29.6       22.8         14000      22000      0.54       71918 CP4          71918 CE/P4A             71918 C.P4S      71918 CP4
 
90      125      18       22.5       29          11000      18000      0.57       71918 DB           71918 DB/P7              71918 DB/P7      71918 DB
 
90      125      18       23.4       30.5         13000      20000      0.57       71918 W            71918 FB/P7               71918 FB/P7      71918 W
 
90      140      24       74.1       72          9500       16000      0.95       7018 A5P4          7018 ACD/HCP4A        7018 E.P4S        7018 A5P4
 
90      140      24       74.1       72          8000       13000      1.15       7018 A5P4          7018 ACD/P4A            7018 E.P4S        7018 A5P4
 
90      140      24       35.1       26.5         13000      22000      1.03       7018 A5P4          7018 ACE/HCP4A         7018 E.P4S        7018 A5P4
 
90      140      24       35.1       26.5         12000      19000      1.15       7018 A5P4          7018 ACE/P4A            7018 E.P4S        7018 A5P4
 
90      140      24       79.3       76.5         11000      18000      0.95       7018 CP4           7018 CD/HCP4A          7018 C.P4S       7018 CP4
 
90      140      24       79.3       76.5         9000       15000      1.15       7018 CP4           7018 CD/P4A             7018 C.P4S       7018 CP4
 
90      140      24       37.1       28          15000      24000      1.03       7018 CP4           7018 CE/HCP4A          7018 C.P4S       7018 CP4
 
90      140      24       37.1       28          13000      20000      1.15       7018 CP4           7018 CE/P4A              7018 C.P4S       7018 CP4
 
90      140      24       37.1       40.5         11000      17000      1.2        7018 DB            7018 DB/P7               7018 DB/P7       7018 DB
 
90      140      24       39         42.5         12000      18000      1.2        7018 W             7018 FB/P7                7018 FB/P7       7018 W
 
90      160      30       121        106         7500       12000      2.25       7218 A5P4          7218 ACD/P4A            7218 E.P4S        7218 A5P4
 
90      160      30       127        112         8500       14000      2.25       7218 CP4           7218 CD/P4A             7218 C.P4S       7218 CP4
 
95      120      13       20.8       25.5         11000      17000      0.263      71819 A5P4         71819 ACD/HCP4         71819 E.P4S       71819 A5P4
 
95      120      13       20.8       25.5         9500       14000      0.292      71819 A5P4         71819 ACD/P4            71819 E.P4S       71819 A5P4
 
95      120      13       22.1       27.5         12000      19000      0.263      71819 CP4          71819 CD/HCP4A         71819 C.P4S      71819 CP4
 
95      120      13       22.1       27.5         10000      16000      0.292      71819 CP4          71819 CD/P4A            71819 C.P4S      71819 CP4
 
95      130      18       46.2       52          9500       16000      0.49       71919 A5P4         71919 ACD/HCP4A       71919 E.P4S       71919 A5P4
 
95      130      18       46.2       52          8500       14000      0.58       71919 A5P4         71919 ACD/P4A           71919 E.P4S       71919 A5P4
 
95      130      18       29.6       23.2         14000      22000      0.48       71919 A5P4         71919 ACE/HCP4A        71919 E.P4S       71919 A5P4
 
95      130      18       29.6       23.2         12000      19000      0.57       71919 A5P4         71919 ACE/P4A           71919 E.P4S       71919 A5P4
 
95      130      18       49.4       55          12000      18000      0.49       71919 CP4          71919 CD/HCP4A         71919 C.P4S      71919 CP4
 
95      130      18       49.4       55          9000       15000      0.58       71919 CP4          71919 CD/P4A            71919 C.P4S      71919 CP4
 
95      130      18       31.2       24.5         15000      24000      0.48       71919 CP4          71919 CE/HCP4A         71919 C.P4S      71919 CP4
 
95      130      18       31.2       24.5         14000      22000      0.57       71919 CP4          71919 CE/P4A             71919 C.P4S      71919 CP4
 
95      130      18       23.4       31.5         11000      17000      0.6        71919 DB           71919 DB/P7              71919 DB/P7      71919 DB
 
95      130      18       24.7       32.5         12000      19000      0.6        71919 W            71919 FB/P7               71919 FB/P7      71919 W
 
95      145      24       76.1       76.5         9000       15000      1          7019 A5P4          7019 ACD/HCP4A        7019 E.P4S        7019 A5P4
 
95      145      24       76.1       76.5         8000       13000      1.2        7019 A5P4          7019 ACD/P4A            7019 E.P4S        7019 A5P4
 
95      145      24       35.8       28          13000      20000      1.07       7019 A5P4          7019 ACE/HCP4A         7019 E.P4S        7019 A5P4
 
95      145      24       35.8       28          11000      18000      1.12       7019 A5P4          7019 ACE/P4A            7019 E.P4S        7019 A5P4
 
95      145      24       81.9       80          10000      17000      1          7019 CP4           7019 CD/HCP4A          7019 C.P4S       7019 CP4
 
95      145      24       81.9       80          8500       14000      1.2        7019 CP4           7019 CD/P4A             7019 C.P4S       7019 CP4
 
95      145      24       37.7       29          14000      22000      1.07       7019 CP4           7019 CE/HCP4A          7019 C.P4S       7019 CP4
 
95      145      24       37.7       29          13000      20000      1.12       7019 CP4           7019 CE/P4A              7019 C.P4S       7019 CP4
 
95      145      24       37.1       42.5         10000      16000      1.23       7019 DB            7019 DB/P7               7019 DB/P7       7019 DB
 
95      145      24       39         44          11000      18000      1.23       7019 W             7019 FB/P7                7019 FB/P7       7019 W
 
95      170      32       133        114         7500       12000      2.7        7219 A5P4          7219 ACD/P4A            7219 E.P4S        7219 A5P4
 
95      170      32       138        120         8000       13000      2.7        7219 CP4           7219 CD/P4A             7219 C.P4S       7219 CP4
 
100     125      13       21.2       27.5         10000      15000      0.279      71820 A5P4         71820 ACD/HCP4         71820 E.P4S       71820 A5P4

100     125      13       21.2       27.5         8500       13000      0.31       71820 A5P4         71820 ACD/P4            71820 E.P4S       71820 A5P4
100     125      13       22.5       29          11000      17000      0.279      71820 CP4          71820 CD/HCP4A         71820 C.P4S      71820 CP4
 
100     125      13       22.5       29          9000       14000      0.31       71820 CP4          71820 CD/P4A            71820 C.P4S      71820 CP4
 
100     140      20       57.2       63          9000       15000      0.66       71920 A5P4         71920 ACD/HCP4A       71920 E.P4S       71920 A5P4
 
100     140      20       57.2       63          8000       13000      0.8        71920 A5P4         71920 ACD/P4A           71920 E.P4S       71920 A5P4
 
100     140      20       35.8       28          13000      20000      0.65       71920 A5P4         71920 ACE/HCP4A        71920 E.P4S       71920 A5P4
 
100     140      20       35.8       28          11000      18000      0.77       71920 A5P4         71920 ACE/P4A           71920 E.P4S       71920 A5P4
 
100     140      20       60.5       65.5         11000      17000      0.66       71920 CP4          71920 CD/HCP4A         71920 C.P4S      71920 CP4
 
100     140      20       60.5       65.5         8500       14000      0.8        71920 CP4          71920 CD/P4A            71920 C.P4S      71920 CP4
 
100     140      20       37.7       29          14000      22000      0.65       71920 CP4          71920 CE/HCP4A         71920 C.P4S      71920 CP4
 
100     140      20       37.7       29          13000      20000      0.77       71920 CP4          71920 CE/P4A             71920 C.P4S      71920 CP4
 
100     140      20       30.2       38          10000      16000      0.79       71920 DB           71920 DB/P7              71920 DB/P7      71920 DB
 
100     140      20       31.9       40          11000      18000      0.79       71920 W            71920 FB/P7               71920 FB/P7      71920 W
 
100     150      24       79.3       80          9000       15000      1.05       7020 A5P4          7020 ACD/HCP4A        7020 E.P4S        7020 A5P4
 
100     150      24       79.3       80          7500       12000      1.25       7020 A5P4          7020 ACD/P4A            7020 E.P4S        7020 A5P4
 
100     150      24       36.4       29          12000      19000      1.12       7020 A5P4          7020 ACE/HCP4A         7020 E.P4S        7020 A5P4
 
100     150      24       36.4       29          11000      17000      1.25       7020 A5P4          7020 ACE/P4A            7020 E.P4S        7020 A5P4
 
100     150      24       83.2       85          9500       16000      1.05       7020 CP4           7020 CD/HCP4A          7020 C.P4S       7020 CP4
 
100     150      24       83.2       85          8500       14000      1.25       7020 CP4           7020 CD/P4A             7020 C.P4S       7020 CP4
 
100     150      24       39         30.5         14000      22000      1.12       7020 CP4           7020 CE/HCP4A          7020 C.P4S       7020 CP4
 
100     150      24       39         30.5         12000      19000      1.25       7020 CP4           7020 CE/P4A              7020 C.P4S       7020 CP4
 
100     150      24       37.7       44          9500       15000      1.28       7020 DB            7020 DB/P7               7020 DB/P7       7020 DB
 
100     150      24       39.7       46.5         11000      17000      1.28       7020 W             7020 FB/P7                7020 FB/P7       7020 W
 
100     180      34       148        129         7000       11000      3.25       7220 A5P4          7220 ACD/P4A            7220 E.P4S        7220 A5P4

100     180      34       156        137         7500       12000      3.25       7220 CP4           7220 CD/P4A             7220 C.P4S       7220 CP4
 
 
8       22       7        2.91       1.12         67000      100000     0.011      708 A5P4           708 ACD/P4A             708 E.P4S         708 A5P4
 
8       22       7        2.96       1.16         75000      120000     0.01       708 CP4            708 CD/HCP4A           708 C.P4S        708 CP4
 
8       22       7        2.96       1.16         70000      110000     0.011      708 CP4            708 CD/P4A              708 C.P4S        708 CP4
 
9       24       7        3.12       1.29         70000      110000     0.012      709 A5P4           709 ACD/HCP4A         709 E.P4S         709 A5P4
 
9       24       7        3.12       1.29         63000      95000      0.014      709 A5P4           709 ACD/P4A             709 E.P4S         709 A5P4
 
9       24       7        3.25       1.34         75000      120000     0.012      709 CP4            709 CD/HCP4A           709 C.P4S        709 CP4
 
9       24       7        3.25       1.34         70000      110000     0.014      709 CP4            709 CD/P4A              709 C.P4S        709 CP4
 
10      19       5        1.78       0.93         85000      130000     0.005      71800 A5P4         71800 ACD/HCP4         71800 E.P4S       71800 A5P4
 
10      19       5        1.78       0.93         70000      110000     0.005      71800 A5P4         71800 ACD/P4            71800 E.P4S       71800 A5P4
 
10      19       5        1.9        0.98         95000      150000     0.005      71800 CP4          71800 CD/HCP4A         71800 C.P4S      71800 CP4
 
10      19       5        1.9        0.98         80000      120000     0.005      71800 CP4          71800 CD/P4A            71800 C.P4S      71800 CP4
 
10      22       6        2.42       1.06         70000      110000     0.008      71900 A5P4         71900 ACD/HCP4A       71900 E.P4S       71900 A5P4
 
10      22       6        2.42       1.06         63000      95000      0.009      71900 A5P4         71900 ACD/P4A           71900 E.P4S       71900 A5P4
 
10      22       6        2.51       1.1          80000      120000     0.008      71900 CP4          71900 CD/HCP4A         71900 C.P4S      71900 CP4
 
10      22       6        2.51       1.1          70000      110000     0.009      71900 CP4          71900 CD/P4A            71900 C.P4S      71900 CP4
 
10      26       8        3.97       1.6          67000      100000     0.016      7000 A5P4          7000 ACD/HCP4A        7000 E.P4S        7000 A5P4
 
10      26       8        3.97       1.6          56000      85000      0.018      7000 A5P4          7000 ACD/P4A            7000 E.P4S        7000 A5P4
 
10      26       8        4.1        1.66         70000      110000     0.016      7000 CP4           7000 CD/HCP4A          7000 C.P4S       7000 CP4
 
10      26       8        4.1        1.66         67000      100000     0.018      7000 CP4           7000 CD/P4A             7000 C.P4S       7000 CP4
 
10      30       9        5.2        2.45         63000      95000      0.025      7200 A5P4          7200 ACD/HCP4A        7200 E.P4S        7200 A5P4
 
10      30       9        5.2        2.45         53000      80000      0.029      7200 A5P4          7200 ACD/P4A            7200 E.P4S        7200 A5P4
 
10      30       9        5.4        2.6          70000      100000     0.025      7200 CP4           7200 CD/HCP4A          7200 C.P4S       7200 CP4
 
10      30       9        5.4        2.6          60000      90000      0.029      7200 CP4           7200 CD/P4A             7200 C.P4S       7200 CP4
 
12      21       5        1.95       1.12         75000      110000     0.006      71801 A5P4         71801 ACD/HCP4         71801 E.P4S       71801 A5P4
 
12      21       5        1.95       1.12         63000      95000      0.006      71801 A5P4         71801 ACD/P4            71801 E.P4S       71801 A5P4
 
12      21       5        2.08       1.18         85000      130000     0.006      71801 CP4          71801 CD/HCP4A         71801 C.P4S      71801 CP4
 
12      21       5        2.08       1.18         70000      110000     0.006      71801 CP4          71801 CD/P4A            71801 C.P4S      71801 CP4
 
12      24       6        2.55       1.18         67000      100000     0.009      71901 A5P4         71901 ACD/HCP4A       71901 E.P4S       71901 A5P4
 
12      24       6        2.55       1.18         56000      85000      0.01       71901 A5P4         71901 ACD/P4A           71901 E.P4S       71901 A5P4
 
12      24       6        2.65       1.25         75000      110000     0.009      71901 CP4          71901 CD/HCP4A         71901 C.P4S      71901 CP4
 
12      24       6        2.65       1.25         63000      95000      0.01       71901 CP4          71901 CD/P4A            71901 C.P4S      71901 CP4
 
12      28       8        4.36       1.83         63000      95000      0.017      7001 A5P4          7001 ACD/HCP4A        7001 E.P4S        7001 A5P4
 
12      28       8        4.36       1.83         53000      80000      0.02       7001 A5P4          7001 ACD/P4A            7001 E.P4S        7001 A5P4
 
12      28       8        4.49       1.9          67000      100000     0.017      7001 CP4           7001 CD/HCP4A          7001 C.P4S       7001 CP4
 
12      28       8        4.49       1.9          60000      90000      0.02       7001 CP4           7001 CD/P4A             7001 C.P4S       7001 CP4
 
12      32       10       5.72       2.75         56000      85000      0.032      7201 A5P4          7201 ACD/HCP4A        7201 E.P4S        7201 A5P4
 
12      32       10       5.72       2.75         48000      70000      0.036      7201 A5P4          7201 ACD/P4A            7201 E.P4S        7201 A5P4
 
12      32       10       5.85       2.9          67000      95000      0.032      7201 CP4           7201 CD/HCP4A          7201 C.P4S       7201 CP4
 
12      32       10       5.85       2.9          53000      80000      0.036      7201 CP4           7201 CD/P4A             7201 C.P4S       7201 CP4
 
15      24       5        2.16       1.4          63000      100000     0.006      71802 A5P4         71802 ACD/HCP4         71802 E.P4S       71802 A5P4
 
15      24       5        2.16       1.4          53000      80000      0.007      71802 A5P4         71802 ACD/P4            71802 E.P4S       71802 A5P4
 
15      24       5        2.29       1.5          70000      110000     0.006      71802 CP4          71802 CD/HCP4A         71802 C.P4S      71802 CP4
 
15      24       5        2.29       1.5          60000      90000      0.007      71802 CP4          71802 CD/P4A            71802 C.P4S      71802 CP4
 
15      28       7        3.77       1.8          60000      90000      0.013      71902 A5P4         71902 ACD/HCP4A       71902 E.P4S       71902 A5P4
 
15      28       7        3.77       1.8          50000      75000      0.015      71902 A5P4         71902 ACD/P4A           71902 E.P4S       71902 A5P4
 
15      28       7        3.97       1.9          70000      100000     0.013      71902 CP4          71902 CD/HCP4A         71902 C.P4S      71902 CP4
 
15      28       7        3.97       1.9          56000      85000      0.015      71902 CP4          71902 CD/P4A            71902 C.P4S      71902 CP4
 
15      32       9        4.94       2.32         53000      80000      0.025      7002 A5P4          7002 ACD/HCP4A        7002 E.P4S        7002 A5P4

15      32       9        4.94       2.32         45000      67000      0.028      7002 A5P4          7002 ACD/P4A            7002 E.P4S        7002 A5P4
15      32       9        5.2        2.45         60000      90000      0.025      7002 CP4           7002 CD/HCP4A          7002 C.P4S       7002 CP4
 
15      32       9        5.2        2.45         50000      75000      0.028      7002 CP4           7002 CD/P4A             7002 C.P4S       7002 CP4
 
15      35       11       7.28       3.6          50000      75000      0.037      7202 A5P4          7202 ACD/HCP4A        7202 E.P4S        7202 A5P4
 
15      35       11       7.28       3.6          43000      63000      0.043      7202 A5P4          7202 ACD/P4A            7202 E.P4S        7202 A5P4
 
15      35       11       7.41       3.8          60000      85000      0.037      7202 CP4           7202 CD/HCP4A          7202 C.P4S       7202 CP4
 
15      35       11       7.41       3.8          48000      70000      0.043      7202 CP4           7202 CD/P4A             7202 C.P4S       7202 CP4
 
17      26       5        2.21       1.53         60000      90000      0.009      71803 A5P4         71803 ACD/HCP4         71803 E.P4S       71803 A5P4
 
17      26       5        2.21       1.53         48000      75000      0.01       71803 A5P4         71803 ACD/P4            71803 E.P4S       71803 A5P4
 
17      26       5        2.34       1.6          63000      100000     0.009      71803 CP4          71803 CD/HCP4A         71803 C.P4S      71803 CP4
 
17      26       5        2.34       1.6          53000      85000      0.01       71803 CP4          71803 CD/P4A            71803 C.P4S      71803 CP4
 
17      30       7        3.97       2           53000      80000      0.015      71903 A5P4         71903 ACD/HCP4A       71903 E.P4S       71903 A5P4
 
17      30       7        3.97       2           45000      67000      0.017      71903 A5P4         71903 ACD/P4A           71903 E.P4S       71903 A5P4
 
17      30       7        4.16       2.08         63000      90000      0.017      71903 CP4          71903 CD/HCP4A         71903 C.P4S      71903 CP4
 
17      30       7        4.16       2.08         50000      75000      0.017      71903 CP4          71903 CD/P4A            71903 C.P4S      71903 CP4
 
17      35       10       6.5        3.1          50000      75000      0.032      7003 A5P4          7003 ACD/HCP4A        7003 E.P4S        7003 A5P4
 
17      35       10       6.5        3.1          40000      60000      0.037      7003 A5P4          7003 ACD/P4A            7003 E.P4S        7003 A5P4
 
17      35       10       6.76       3.25         53000      80000      0.032      7003 CP4           7003 CD/HCP4A          7003 C.P4S       7003 CP4
 
17      35       10       6.76       3.25         48000      70000      0.037      7003 CP4           7003 CD/P4A             7003 C.P4S       7003 CP4
 
17      40       12       8.84       4.55         45000      67000      0.054      7203 A5P4          7203 ACD/HCP4A        7203 E.P4S        7203 A5P4
 
17      40       12       8.84       4.55         38000      56000      0.062      7203 A5P4          7203 ACD/P4A            7203 E.P4S        7203 A5P4
 
17      40       12       9.23       4.8          53000      75000      0.054      7203 CP4           7203 CD/HCP4A          7203 C.P4S       7203 CP4
 
17      40       12       9.23       4.8          43000      63000      0.062      7203 CP4           7203 CD/P4A             7203 C.P4S       7203 CP4
 
20      32       7        3.64       2.5          48000      75000      0.017      71804 A5P4         71804 ACD/HCP4         71804 E.P4S       71804 A5P4
 
20      32       7        3.64       2.5          40000      63000      0.018      71804 A5P4         71804 ACD/P4            71804 E.P4S       71804 A5P4
 
20      32       7        3.9        2.65         53000      80000      0.017      71804 CP4          71804 CD/HCP4A         71804 C.P4S      71804 CP4
 
20      32       7        3.9        2.65         45000      70000      0.018      71804 CP4          71804 CD/P4A            71804 C.P4S      71804 CP4
 
20      37       9        5.72       3.05         45000      67000      0.031      71904 A5P4         71904 ACD/HCP4A       71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        5.72       3.05         38000      56000      0.035      71904 A5P4         71904 ACD/P4A           71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        4.42       2.04         56000      85000      0.032      71904 A5P4         71904 ACE/HCP4A        71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        4.42       2.04         48000      75000      0.035      71904 A5P4         71904 ACE/P4A           71904 E.P4S       71904 A5P4
 
20      37       9        6.05       3.2          53000      75000      0.031      71904 CP4          71904 CD/HCP4A         71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        6.05       3.2          43000      63000      0.035      71904 CP4          71904 CD/P4A            71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        4.68       2.12         63000      95000      0.032      71904 CP4          71904 CE/HCP4A         71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      37       9        4.68       2.12         56000      85000      0.035      71904 CP4          71904 CE/P4A             71904 C.P4S      71904 CP4
 
20      42       12       8.32       4.15         40000      60000      0.058      7004 A5P4          7004 ACD/HCP4A        7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       8.32       4.15         34000      50000      0.065      7004 A5P4          7004 ACD/P4A            7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       6.76       2.9          50000      80000      0.056      7004 A5P4          7004 ACE/HCP4A         7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       6.76       2.9          45000      70000      0.063      7004 A5P4          7004 ACE/P4A            7004 E.P4S        7004 A5P4
 
20      42       12       8.71       4.3          45000      67000      0.058      7004 CP4           7004 CD/HCP4A          7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       8.71       4.3          38000      56000      0.065      7004 CP4           7004 CD/P4A             7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       7.02       3.05         56000      90000      0.056      7004 CP4           7004 CE/HCP4A          7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      42       12       7.02       3.05         50000      80000      0.063      7004 CP4           7004 CE/P4A              7004 C.P4S       7004 CP4
 
20      47       14       11.4       5.6          38000      56000      0.089      7204 A5P4          7204 ACD/HCP4A        7204 E.P4S        7204 A5P4
 
20      47       14       11.4       5.6          32000      48000      0.1        7204 A5P4          7204 ACD/P4A            7204 E.P4S        7204 A5P4
 
20      47       14       11.9       5.85         43000      60000      0.089      7204 CP4           7204 CD/HCP4A          7204 C.P4S       7204 CP4
 
20      47       14       11.9       5.85         36000      53000      0.1        7204 CP4           7204 CD/P4A             7204 C.P4S       7204 CP4
 
25      37       7        3.9        3.05         40000      63000      0.019      71805 A5P4         71805 ACD/HCP4         71805 E.P4S       71805 A5P4
 
25      37       7        3.9        3.05         34000      53000      0.021      71805 A5P4         71805 ACD/P4            71805 E.P4S       71805 A5P4
 
25      37       7        4.16       3.2          45000      70000      0.019      71805 CP4          71805 CD/HCP4A         71805 C.P4S      71805 CP4

25      37       7        4.16       3.2          38000      56000      0.021      71805 CP4          71805 CD/P4A            71805 C.P4S      71805 CP4
25      42       9        6.37       3.8          38000      56000      0.037      71905 A5P4         71905 ACD/HCP4A       71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        6.37       3.8          32000      48000      0.042      71905 A5P4         71905 ACD/P4A           71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        4.94       2.55         48000      75000      0.038      71905 A5P4         71905 ACE/HCP4A        71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        4.94       2.55         40000      67000      0.042      71905 A5P4         71905 ACE/P4A           71905 E.P4S       71905 A5P4
 
25      42       9        6.76       4           45000      63000      0.037      71905 CP4          71905 CD/HCP4A         71905 C.P4S      71905 CP4
 
25      42       9        6.76       4           36000      53000      0.042      71905 CP4          71905 CD/P4A            71905 C.P4S