• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7 (105<d<325) KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7 (105<d<325) SKF,FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn chính xác cao Số lượng: 0 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐẦU 7 (105<d<325)

  • SKF,FAG,NSK,...


dau7
d      D       B        C       C0
mm                      kN                r/min               kg        Local              SKF                         FAG                NSK
 
105     130      13       21.6       28.5         9500       15000      0.289      71821 A5P4         71821 ACD/HCP4         71821 E.P4S       71821 A5P4
 
105     130      13       21.6       28.5         8000       12000      0.32       71821 A5P4         71821 ACD/P4            71821 E.P4S       71821 A5P4
 
105     130      13       22.9       30          11000      16000      0.289      71821 CP4          71821 CD/HCP4A         71821 C.P4S      71821 CP4
 
105     130      13       22.9       30          9000       14000      0.32       71821 CP4          71821 CD/P4A            71821 C.P4S      71821 CP4
 
105     145      20       57.2       65.5         9000       15000      0.69       71921 A5P4         71921 ACD/HCP4A       71921 E.P4S       71921 A5P4
 
105     145      20       57.2       65.5         7500       12000      0.82       71921 A5P4         71921 ACD/P4A           71921 E.P4S       71921 A5P4
 
105     145      20       61.8       69.5         10000      16000      0.69       71921 CP4          71921 CD/HCP4A         71921 C.P4S      71921 CP4
 
105     145      20       61.8       69.5         8500       14000      0.82       71921 CP4          71921 CD/P4A            71921 C.P4S      71921 CP4
 
105     160      26       904        93          7500       12000      1.6        7021 A5P4          7021 ACD/P4A            7021 E.P4S        7021 A5P4
 
105     160      26       95.6       96.5         8000       13000      1.6        7021 CP4           7021 CD/P4A             7021 C.P4S       7021 CP4
 
105     190      36       163        146         6700       10000      3.85       7221 A5P4          7221 ACD/P4A            7221 E.P4S        7221 A5P4
 
105     190      36       172        153         7500       12000      3.85       7221 CP4           7221 CD/P4A             7221 C.P4S       7221 CP4
 
110     140      16       30.2       38          9000       14000      0.453      71822 A5P4         71822 ACD/HCP4         71822 E.P4S       71822 A5P4
 
110     140      16       30.2       38          7500       12000      0.505      71822 A5P4         71822 ACD/P4            71822 E.P4S       71822 A5P4
 
110     140      16       31.9       40.5         10000      15000      0.453      71822 CP4          71822 CD/HCP4A         71822 C.P4S      71822 CP4
 
110     140      16       31.9       40.5         8000       13000      0.505      71822 CP4          71822 CD/P4A            71822 C.P4S      71822 CP4
 
110     150      20       58.5       68          8500       14000      0.72       71922 A5P4         71922 ACD/HCP4A       71922 E.P4S       71922 A5P4
 
110     150      20       58.5       68          7500       12000      0.86       71922 A5P4         71922 ACD/P4A           71922 E.P4S       71922 A5P4
 
110     150      20       37.1       30.5         12000      19000      0.71       71922 A5P4         71922 ACE/HCP4A        71922 E.P4S       71922 A5P4
 
110     150      20       37.1       30.5         10000      16000      0.84       71922 A5P4         71922 ACE/P4A           71922 E.P4S       71922 A5P4
 
110     150      20       62.4       72          10000      16000      0.72       71922 CP4          71922 CD/HCP4A         71922 C.P4S      71922 CP4
 
110     150      20       62.4       72          8000       13000      0.86       71922 CP4          71922 CD/P4A            71922 C.P4S      71922 CP4
 
110     150      20       39.7       32          13000      20000      0.71       71922 CP4          71922 CE/HCP4A         71922 C.P4S      71922 CP4
 
110     150      20       39.7       32          12000      18000      0.84       71922 CP4          71922 CE/P4A             71922 C.P4S      71922 CP4
 
110     150      20       32.5       43          9500       15000      0.85       71922 DB           71922 DB/P7              71922 DB/P7      71922 DB

110     150      20       33.8       45          10000      16000      0.85       71922 W            71922 FB/P7               71922 FB/P7      71922 W
110     170      28       104        104         7000       11000      1.95       7022 A5P4          7022 ACD/P4A            7022 E.P4S        7022 A5P4
 
110     170      28       111        108         7500       12000      1.95       7022 CP4           7022 CD/P4A             7022 C.P4S       7022 CP4
 
110     170      28       46.8       60          8500       14000      2          7022 DB            7022 DB/P7               7022 DB/P7       7022 DB
 
110     170      28       49.4       62          9500       15000      2          7022 W             7022 FB/P7                7022 FB/P7       7022 W
 
110     200      38       168        160         6700       10000      4.55       7222 A5P4          7222 ACD/P4A            7222 E.P4S        7222 A5P4
 
110     200      38       178        166         7000       11000      4.55       7222 CP4           7222 CD/P4A             7222 C.P4S       7222 CP4
 
120     150      16       31.2       42.5         8000       13000      0.493      71824 A5P4         71824 ACD/HCP4         71824 E.P4S       71824 A5P4
 
120     150      16       31.2       42.5         6700       11000      0.55       71824 A5P4         71824 ACD/P4            71824 E.P4S       71824 A5P4
 
120     150      16       33.2       45          9000       14000      0.493      71824 CP4          71824 CD/HCP4A         71824 C.P4S      71824 CP4
 
120     150      16       33.2       45          7500       12000      0.55       71824 CP4          71824 CD/P4A            71824 C.P4S      71824 CP4
 
120     165      22       72.8       86.5         8000       13000      0.97       71924 A5P4         71924 ACD/HCP4A       71924 E.P4S       71924 A5P4
 
120     165      22       72.8       86.5         7000       11000      1.15       71924 A5P4         71924 ACD/P4A           71924 E.P4S       71924 A5P4
 
120     165      22       46.2       38          11000      17000      0.96       71924 A5P4         71924 ACE/HCP4A        71924 E.P4S       71924 A5P4
 
120     165      22       46.2       38          9500       15000      1.15       71924 A5P4         71924 ACE/P4A           71924 E.P4S       71924 A5P4
 
120     165      22       78         91.5         9000       14000      0.97       71924 CP4          71924 CD/HCP4A         71924 C.P4S      71924 CP4
 
120     165      22       78         91.5         7500       12000      1.15       71924 CP4          71924 CD/P4A            71924 C.P4S      71924 CP4
 
120     165      22       49.4       40.5         12000      19000      0.96       71924 CP4          71924 CE/HCP4A         71924 C.P4S      71924 CP4
 
120     165      22       49.4       40.5         11000      16000      1.15       71924 CP4          71924 CE/P4A             71924 C.P4S      71924 CP4
 
120     165      22       36.4       49          8500       13000      1.17       71924 DB           71924 DB/P7              71924 DB/P7      71924 DB
 
120     165      22       37.7       51          9500       15000      1.17       71924 W            71924 FB/P7               71924 FB/P7      71924 W
 
120     180      28       111        116         6700       10000      2.1        7024 A5P4          7024 ACD/P4A            7024 E.P4S        7024 A5P4
 
120     180      28       114        122         7000       11000      2.1        7024 CP4           7024 CD/P4A             7024 C.P4S       7024 CP4
 
120     180      28       49.4       65.5         8000       13000      2.15       7024 DB            7024 DB/P7               7024 DB/P7       7024 DB
 
120     180      28       52         68          9000       14000      2.15       7024 W             7024 FB/P7                7024 FB/P7       7024 W
 
120     215      40       190        183         6000       9000       5.4        7224 A5P4          7224 ACD/P4A            7224 E.P4S        7224 A5P4
 
120     215      40       199        193         6700       10000      5.4        7224 CP4           7224 CD/P4A             7224 C.P4S       7224 CP4
 
130     165      18       36.4       50          7500       12000      0.696      71826 A5P4         71826 ACD/HCP4         71826 E.P4S       71826 A5P4
 
130     165      18       36.4       50          6300       9500       0.77       71826 A5P4         71826 ACD/P4            71826 E.P4S       71826 A5P4
 
130     165      18       39         53          8500       13000      0.696      71826 CP4          71826 CD/HCP4A         71826 C.P4S      71826 CP4
 
130     165      18       39         53          7000       11000      0.77       71826 CP4          71826 CD/P4A            71826 C.P4S      71826 CP4
 
130     180      24       87.1       102         7500       12000      1.3        71926 A5P4         71926 ACD/HCP4A       71926 E.P4S       71926 A5P4
 
130     180      24       87.1       102         6700       10000      1.55       71926 A5P4         71926 ACD/P4A           71926 E.P4S       71926 A5P4
 
130     180      24       92.3       108         8500       13000      1.3        71926 CP4          71926 CD/HCP4A         71926 C.P4S      71926 CP4
 
130     180      24       92.3       108         7000       11000      1.55       71926 CP4          71926 CD/P4A            71926 C.P4S      71926 CP4
 
130     200      33       140        150         6000       9000       3.2        7026 A5P4          7026 ACD/P4A            7026 E.P4S        7026 A5P4
 
130     200      33       148        156         6700       10000      3.2        7026 CP4           7026 CD/P4A             7026 C.P4S       7026 CP4
 
140     175      18       42.3       58.5         7000       11000      0.705      71828 A5P4         71828 ACD/HCP4         71828 E.P4S       71828 A5P4
 
140     175      18       42.3       58.5         6000       9000       0.8        71828 A5P4         71828 ACD/P4            71828 E.P4S       71828 A5P4
 
140     175      18       44.9       62          8000       12000      0.705      71828 CP4          71828 CD/HCP4A         71828 C.P4S      71828 CP4
 
140     175      18       44.9       62          6300       10000      0.8        71828 CP4          71828 CD/P4A            71828 C.P4S      71828 CP4
 
140     190      24       90.4       110         7000       11000      1.35       71928 A5P4         71928 ACD/HCP4A       71928 E.P4S       71928 A5P4
 
140     190      24       90.4       110         6000       9000       1.65       71928 A5P4         71928 ACD/P4A           71928 E.P4S       71928 A5P4
 
140     190      24       95.6       116         8000       12000      1.35       71928 CP4          71928 CD/HCP4A         71928 C.P4S      71928 CP4
 
140     190      24       95.6       116         6700       10000      1.65       71928 CP4          71928 CD/P4A            71928 C.P4S      71928 CP4
 
140     210      33       146        156         5600       8500       3.4        7028 A5P4          7028 ACD/P4A            7028 E.P4S        7028 A5P4
 
140     210      33       153        166         6700       10000      3.4        7028 CP4           7028 CD/P4A             7028 C.P4S       7028 CP4
 
150     190      20       48.8       68          6300       10000      0.982      71830 A5P4         71830 ACD/HCP4         71830 E.P4S       71830 A5P4
 
150     190      20       48.8       68          5300       8500       1.1        71830 A5P4         71830 ACD/P4            71830 E.P4S       71830 A5P4
 
150     190      20       52         72          7000       11000      0.982      71830 CP4          71830 CD/HCP4A         71830 C.P4S      71830 CP4

150     190      20       52         72          6000       9000       1.1        71830 CP4          71830 CD/P4A            71830 C.P4S      71830 CP4
150     210      28       119        140         5600       8500       2.55       71930 A5P4         71930 ACD/P4A           71930 E.P4S       71930 A5P4
 
150     210      28       125        146         6300       9500       2.55       71930 CP4          71930 CD/P4A            71930 C.P4S      71930 CP4
 
150     225      35       163        180         5300       8000       4.15       7030 A5P4          7030 ACD/P4A            7030 E.P4S        7030 A5P4
 
150     225      35       172        190         6000       9000       4.15       7030 CP4           7030 CD/P4A             7030 C.P4S       7030 CP4
 
160     200      20       50.7       75          6000       9500       1,105      71832 A5P4         71832 ACD/HCP4A       71832 E.P4S       71832 A5P4
 
160     200      20       50.7       75          5000       8000       1,233      71832 A5P4         71832 ACD/P4            71832 E.P4S       71832 A5P4
 
160     200      20       54         78          6700       10000      1,105      71832 CP4          71832 CD/HCP4A         71832 C.P4S      71832 CP4
 
160     200      20       54         78          5600       8500       1,233      71832 CP4          71832 CD/P4A            71832 C.P4S      71832 CP4
 
160     220      28       124        153         5300       8000       2.7        71932 A5P4         71932 ACD/P4A           71932 E.P4S       71932 A5P4
 
160     220      28       130        160         6000       9000       2.7        71932 CP4          71932 CD/P4A            71932 C.P4S      71932 CP4
 
160     240      38       182        204         5000       7500       5.1        7032 A5P4          7032 ACD/P4A            7032 E.P4S        7032 A5P4
 
160     240      38       195        216         5600       8500       5.1        7032 CP4           7032 CD/P4A             7032 C.P4S       7032 CP4
 
170     230      28       124        160         5000       7500       2.85       71934 A5P4         71934 ACD/P4A           71934 E.P4S       71934 A5P4
 
170     230      28       133        166         5600       8500       2.85       71934 CP4          71934 CD/P4A            71934 C.P4S      71934 CP4
 
170     260      42       199        232         4800       7000       6.85       7034 A5P4          7034 ACD/P4A            7034 E.P4S        7034 A5P4
 
170     260      42       212        245         5300       8000       6.85       7034 CP4           7034 CD/P4A             7034 C.P4S       7034 CP4
 
180     250      33       159        200         4800       7000       4.2        71936 A5P4         71936 ACD/P4A           71936 E.P4S       71936 A5P4
 
180     250      33       168        212         5300       8000       4.2        71936 CP4          71936 CD/P4A            71936 C.P4S      71936 CP4
 
180     280      46       229        275         4300       6300       8.9        7036 A5P4          7036 ACD/P4A            7036 E.P4S        7036 A5P4
 
180     280      46       242        290         5000       7500       8.9        7036 CP4           7036 CD/P4A             7036 C.P4S       7036 CP4
 
190     260      33       163        208         4500       6700       4.35       71938 A5P4         71938 ACD/P4A           71938 E.P4S       71938 A5P4
 
190     260      33       172        220         5000       7500       4.35       71938 CP4          71938 CD/P4A            71938 C.P4S      71938 CP4
 
190     290      46       234        290         4300       6300       9.35       7038 A5P4          7038 ACD/P4A            7038 E.P4S        7038 A5P4
 
190     290      46       247        300         4800       7000       9.35       7038 CP4           7038 CD/P4A             7038 C.P4S       7038 CP4
 
200     280      38       199        250         4300       6300       6.1        71940 A5P4         71940 ACD/P4A           71940 E.P4S       71940 A5P4
 
200     280      38       208        265         4800       7000       6.1        71940 CP4          71940 CD/P4A            71940 C.P4S      71940 CP4
 
200     310      51       281        365         4000       6000       12         7040 A5P4          7040 ACD/P4A            7040 E.P4S        7040 A5P4
 
200     310      51       296        390         4500       6700       12         7040 CP4           7040 CD/P4A             7040 C.P4S       7040 CP4
 
220     300      38       208        285         3800       5600       6.6        71944 A5P4         71944 ACD/P4A           71944 E.P4S       71944 A5P4
 
220     300      38       221        300         4300       6300       6.6        71944 CP4          71944 CD/P4A            71944 C.P4S      71944 CP4
 
220     340      56       338        455         3600       5300       16         7044 A5P4          7044 ACD/P4A            7044 E.P4S        7044 A5P4
 
220     340      56       338        455         4000       6000       16         7044 CP4           7044 CD/P4A             7044 C.P4S       7044 CP4
 
240     320      38       212        300         3200       4800       8.5        71948 A5P4         71948 ACD/P4A           71948 E.P4S       71948 A5P4
 
240     320      38       225        310         3800       5600       8.5        71948 CP4          71948 CD/P4A            71948 C.P4S      71948 CP4
 
240     360      56       325        465         3200       4800       17         7048 A5P4          7048 ACD/P4A            7048 E.P4S        7048 A5P4
 
240     360      56       345        490         3800       5600       17         7048 CP4           7048 CD/P4A             7048 C.P4S       7048 CP4
 
260     360      46       265        400         2800       4300       12.2       71952 A5P4         71952 ACD/P4A           71952 E.P4S       71952 A5P4
 
260     360      46       281        425         3400       5000       12.2       71952 CP4          71952 CD/P4A            71952 C.P4S      71952 CP4
 
280     380      46       276        430         2600       4000       12.9       71956 A5P4         71956 ACD/P4A           71956 E.P4S       71956 A5P4
 
280     380      46       291        455         3200       4800       12.9       71956 CP4          71956 CD/P4A            71956 C.P4S      71956 CP4
 
300     420      56       351        560         2200       3400       20.5       71960 A5P4         71960 ACD/P4A           71960 E.P4S       71960 A5P4
 
300     420      56       371        600         2400       3600       20.5       71960 CP4          71960 CD/P4A            71960 C.P4S      71960 CP4
 
320     440      56       351        585         2000       3200       21.5       71964 A5P4         71964 ACD/P4A           71964 E.P4S       71964 A5P4

320     440      56       377        620         2200       3400       21.5       71964 CP4          71964 CD/P4A            71964 C.P4S      71964 CP4
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, KOYO, NACHI, INA, KG, IKO

Đối tác

ab1
ab5
ab3
ab6
ab4
ab8
ab2
ab7
ab9
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây