• aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
  • a2 a2
  • a3 a3
KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA SKF.FAG,NSK,... Vòng bi - Bạc đạn cầu tự lựa Số lượng: 1 bộ


  •  
  • KÍCH THƯỚC VÀ KÍ HIỆU VÒNG BI BẠC ĐẠN CẦU TỰ LỰA

  • SKF.FAG,NSK,...


1205
 
mm    
d        D       B          kN                      r/min                       kg         Local              SKF                  FAG                NSK
 
10       30       9         5.53        1.18        56000       36000       0.034       1200 TN            1200 ETN9          1200 TVH          1200 TN
 
10       30       14        5.53        1.18        -           17000       0.048       2200 2RSTN         2200 E-2RS1TN9     2200 K.2RS.TVH     2200 2RSTN
 
10       30       14        8.06        1.73        50000       34000       0.047       2200 TN            2200 ETN9          2200 TVH          2200 TN
 
12       32       10        6.24        1.43        50000       32000       0.04        1201 TN            1201 ETN9          1201 TVH          1201 TN
 
12       32       14        6.24        1.43        -           16000       0.053       2201 2RSTN         2201 E-2RS1TN9     2201 K.2RS.TVH     2201 2RSTN
 
12       32       14        8.52        1.9         45000       30000       0.053       2201 TN            2201 ETN9          2201 TVH          2201 TN
 
12       37       12        9.36        2.16        40000       28000       0.072       1301 M             1301 EM           1301 M            1301 M
 
12       37       12        9.36        2.16        40000       28000       0.067       1301 TN            1301 ETN9          1301 TVH          1301 TN
 
12       37       17        11.7        2.7         38000       28000       0.095       2301               2301               2301               2301
 
15       35       11        7.41        1.76        45000       28000       0.049       1202 TN            1202 ETN9          1202 TVH          1202 TN
 
15       35       14        7.41        1.76        -           14000       0.058       2202 2RSTN         2202 E-2RS1TN9     2202 K.2RS.TVH     2202 2RSTN
 
15       35       14        8.71        2.04        38000       26000       0.06        2202 TN            2202 ETN9          2202 TVH          2202 TN
 
15       42       13        10.8        2.6         34000       24000       0.094       1302 TN            1302 ETN9          1302 TVH          1302 TN
 
15       42       17        11.9        2.9         32000       24000       0.12        2302               2302               2302               2302
 
15       42       17        10.8        2.6         -           12000       0.11        2302 2RSTN         2302 E-2RS1TN9     2302 K.2RS.TVH     2302 2RSTN
 
17       40       12        8.84        2.2         38000       24000       0.073       1203 TN            1203 ETN9          1203 TVH          1203 TN
 
17       40       16        8.84        2.2         -           12000       0.089       2203 2RSTN         2203 E-2RS1TN9     2203 K.2RS.TVH     2203 2RSTN
 
17       40       16        10.6        2.55        34000       24000       0.088       2203 TN            2203 ETN9          2203 TVH          2203 TN
 
17       47       14        12.7        3.4         28000       20000       0.13        1303 M             1303 EM           1303 M            1303 M
 
17       47       14        12.7        3.4         28000       20000       0.12        1303 TN            1303 ETN9          1303 TVH          1303 TN
 
17       47       19        14.6        3.55        30000       22000       0.16        2303               2303               2303               2303
 
17       47       19        12.7        3.4         -           11000       0.16        2303 2RSTN         2303 E-2RS1TN9     2303 K.2RS.TVH     2303 2RSTN
 
17       47       19        14.6        3.55        30000       22000       0.18        2303 M             2303 M            2303 M            2303 M
 
20       47       14        12.7        3.4         32000       20000       0.12        1204 TN            1204 EKTN9         1204 K.TVH         1204 TN
 
20       47       14        12.7        3.4         32000       20000       0.12        1204 TN            1204 ETN9          1204 TVH          1204 TN
 
20       47       18        12.7        3.4         -           10000       0.14        2204 2RSTN         2204 E-2RS1TN9     2204 K.2RS.TVH     2204 2RSTN
 
20       47       18        16.8        4.15        28000       20000       0.14        2204 TN            2204 ETN9          2204 TVH          2204 TN
 
20       47       40        12.7        3.4         -           9000        0.18        11204 TN           11204 ETN9         11204 TVH         11204 TN
 
20       52       15        14.3        4           26000       18000       0.16        1304 TN            1304 ETN9          1304 TVH          1304 TN
 
20       52       21        14.3        4           -           9000        0.21        2304 2RSTN         2304 E-2RS1TN9     2304 K.2RS.TVH     2304 2RSTN
 
20       52       21        18.2        4.75        26000       19000       0.23        2304 M             2304 M            2304 M            2304 M
 
20       52       21        18.2        4.75        26000       19000       0.22        2304 TN            2304 TN            2304 TVH          2304 TN
 
25       52       15        14.3        4           28000       18000       0.14        1205 TN            1205 EKTN9         1205 K.TVH         1205 TN
 
25       52       15        14.3        4           28000       18000       0.14        1205 TN            1205 ETN9          1205 TVH          1205 TN
 
25       52       18        14.3        4           -           9000        0.16        2205 2RSTN         2205 E-2RS1KTN9    2205 K.2RS.TVH     2205 2RSTN
 
25       52       18        14.3        4           -           9000        0.16        2205 2RSTN         2205 E-2RS1TN9     2205 K.2RS.TVH     2205 2RSTN
 
25       52       18        16.8        4.4         26000       18000       0.16        2205 TN            2205 EKTN9         2205 K.TVH         2205 TN
 
25       52       18        16.8        4.4         26000       18000       0.16        2205 TN            2205 ETN9          2205 TVH          2205 TN
 
25       52       44        14.3        4           -           8000        0.22        11205 TN           11205 ETN9         11205 TVH         11205 TN
 
25       62       17        19          5.4         22000       15000       0.26        1305 TN            1305 EKTN9         1305 K.TVH         1305 TN
 
25       62       17        19          5.4         22000       15000       0.26        1305 TN            1305 ETN9          1305 TVH          1305 TN
 
25       62       24        19          5.4         -           7500        0.34        2305 2RSTN         2305 E-2RS1TN9     2305 K.2RS.TVH     2305 2RSTN
 
25       62       24        27          7.1         22000       16000       0.34        2305 TN            2305 ETN9          2305 TVH          2305 TN
 
25       62       24        24.2        6.55        22000       16000       0.36        2305 M             2305 M            2305 M            2305 M
 
30       62       16        15.6        4.65        24000       15000       0.22        1206 TN            1206 EKTN9         1206 K.TVH         1206 TN
 
30       62       16        15.6        4.65        24000       15000       0.24        1206 M             1206 EM           1206 M            1206 M
 
30       62       16        15.6        4.65        24000       15000       0.22        1206 TN            1206 ETN9          1206 TVH          1206 TN
 
30       62       20        15.6        4.65        -           7500        0.26        2206 2RSTN         2206 E-2RS1KTN9    2206 K.2RS.TVH     2206 2RSTN
 
30       62       20        15.6        4.65        -           7500        0.26        2206 2RSTN         2206 E-2RS1TN9     2206 K.2RS.TVH     2206 2RSTN

30       62       20        23.8        6.7         22000       15000       0.26        2206 TN            2206 EKTN9         2206 K.TVH         2206 TN
30       62       20        23.8        6.7         22000       15000       0.26        2206 TN            2206 ETN9          2206 TVH          2206 TN
 
30       72       19        22.5        6.8         19000       13000       0.39        1306 TN            1306 EKTN9         1306 K.TVH         1306 TN
 
30       72       19        22.5        6.8         19000       13000       0.39        1306 TN            1306 ETN9          1306 TVH          1306 TN
 
30       72       27        31.2        8.8         18000       13000       0.5         2306               2306               2306               2306
 
30       72       27        22.5        6.8         -           6700        0.51        2306 2RSTN         2306 E-2RS1TN9     2306 K.2RS.TVH     2306 2RSTN
 
30       72       27        31.2        8.8         18000       13000       0.5         2306 K             2306 K             2306 K             2306 K
 
30       72       27        31.2        8.8         18000       13000       0.55        2306 M             2306 M            2306 M            2306 M
 
35       72       17        19          6           20000       13000       0.32        1207 TN            1207 EKTN9         1207 K.TVH         1207 TN
 
35       72       17        19          6           20000       13000       0.32        1207 TN            1207 ETN9          1207 TVH          1207 TN
 
35       72       23        19          6           -           6300        0.41        2207 2RSTN         2207 E-2RS1KTN9    2207 K.2RS.TVH     2207 2RSTN
 
35       72       23        19          6           -           6300        0.41        2207 2RSTN         2207 E-2RS1TN9     2207 K.2RS.TVH     2207 2RSTN
 
35       72       23        30.7        8.8         18000       12000       0.4         2207 TN            2207 EKTN9         2207 K.TVH         2207 TN
 
35       72       23        30.7        8.8         18000       12000       0.4         2207 TN            2207 ETN9          2207 TVH          2207 TN
 
35       80       21        26.5        8.5         16000       11000       0.51        1307 TN            1307 EKTN9         1307 K.TVH         1307 TN
 
35       80       21        26.5        8.5         16000       11000       0.51        1307 TN            1307 ETN9          1307 TVH          1307 TN
 
35       80       31        26.5        8.5         -           5600        0.7         2307 2RSTN         2307 E-2RS1TN9     2307 K.2RS.TVH     2307 2RSTN
 
35       80       31        39.7        11.2        16000       12000       0.68        2307 TN            2307 EKTN9         2307 K.TVH         2307 TN
 
35       80       31        39.7        11.2        16000       12000       0.75        2307 M             2307 EM           2307 M            2307 M
 
35       80       31        39.7        11.2        16000       12000       0.68        2307 TN            2307 ETN9          2307 TVH          2307 TN
 
35       80       31        39.7        11.2        16000       12000       0.75        2307 EKTN          2307 KM           2307 K.M           2307 EKTN
 
40       80       18        19.9        6.95        18000       11000       0.42        1208 TN            1208 EKTN9         1208 K.TVH         1208 TN
 
40       80       18        19.9        6.95        18000       11000       0.42        1208 TN            1208 ETN9          1208 TVH          1208 TN
 
40       80       23        19.9        6.95        -           5600        0.5         2208 2RSTN         2208 E-2RS1KTN9    2208 K.2RS.TVH     2208 2RSTN
 
40       80       23        19.9        6.95        -           5600        0.5         2208 2RSTN         2208 E-2RS1TN9     2208 K.2RS.TVH     2208 2RSTN
 
40       80       23        31.9        10          16000       11000       0.51        2208 TN            2208 EKTN9         2208 K.TVH         2208 TN
 
40       80       23        31.9        10          16000       11000       0.51        2208 TN            2208 ETN9          2208 TVH          2208 TN
 
40       90       23        33.8        11.2        14000       9500        0.68        1308 TN            1308 EKTN9         1308 K.TVH         1308 TN
 
40       90       23        33.8        11.2        14000       9500        0.72        1308 M             1308 EM           1308 M            1308 M
 
40       90       23        33.8        11.2        14000       9500        0.68        1308 TN            1308 ETN9          1308 TVH          1308 TN
 
40       90       33        33.8        11.2        -           5000        0.96        2308 2RSTN         2308 E-2RS1TN9     2308 K.2RS.TVH     2308 2RSTN
 
40       90       33        54          16          14000       10000       0.9         2308 TN            2308 EKTN9         2308 K.TVH         2308 TN
 
40       90       33        54          16          14000       10000       0.99        2308 M             2308 EM           2308 M            2308 M
 
40       90       33        54          16          14000       10000       0.93        2308 TN            2308 ETN9          2308 TVH          2308 TN
 
45       85       19        22.9        7.8         17000       11000       0.47        1209 TN            1209 EKTN9         1209 K.TVH         1209 TN
 
45       85       19        22.9        7.8         17000       11000       0.47        1209 TN            1209 ETN9          1209 TVH          1209 TN
 
45       85       23        22.9        7.8         -           5300        0.53        2209 2RSTN         2209 E-2RS1KTN9    2209 K.2RS.TVH     2209 2RSTN
 
45       85       23        22.9        7.8         -           5300        0.53        2209 2RSTN         2209 E-2RS1TN9     2209 K.2RS.TVH     2209 2RSTN
 
45       85       23        32.5        10.6        15000       10000       0.55        2209 TN            2209 EKTN9         2209 K.TVH         2209 TN
 
45       85       23        32.5        10.6        15000       10000       0.55        2209 TN            2209 ETN9          2209 TVH          2209 TN
 
45       100      25        39          13.4        12000       8500        0.96        1309 TN            1309 EKTN9         1309 K.TVH         1309 TN
 
45       100      25        39          13.4        12000       8500        0.96        1309 TN            1309 ETN9          1309 TVH          1309 TN
 
45       100      36        39          13.4        -           4500        1.3         2309 2RSTN         2309 E-2RS1TN9     2309 K.2RS.TVH     2309 2RSTN
 
45       100      36        63.7        19.3        13000       9000        1.15        2309 TN            2309 EKTN9         2309 K.TVH         2309 TN
 
45       100      36        63.7        19.3        13000       9000        1.3         2309 M             2309 EM           2309 M            2309 M
 
45       100      36        63.7        19.3        13000       9000        1.25        2309 TN            2309 ETN9          2309 TVH          2309 TN
 
50       90       20        26.5        9.15        16000       10000       0.53        1210 TN            1210 EKTN9         1210 K.TVH         1210 TN
 
50       90       20        26.5        9.15        16000       10000       0.53        1210 TN            1210 ETN9          1210 TVH          1210 TN
 
50       90       23        22.9        8.15        -           4800        0.57        2210 2RSTN         2210 E-2RS1KTN9    2210 K.2RS.TVH     2210 2RSTN
 
50       90       23        22.9        8.15        -           4800        0.57        2210 2RSTN         2210 E-2RS1TN9     2210 K.2RS.TVH     2210 2RSTN

50       90       23        33.8        11.2        14000       9500        0.6         2210 TN            2210 EKTN9         2210 K.TVH         2210 TN
50       90       23        33.8        11.2        14000       9500        0.6         2210 TN            2210 ETN9          2210 TVH          2210 TN
 
50       110      27        43.6        14          12000       8000        1.2         1310 TN            1310 EKTN9         1310 K.TVH         1310 TN
 
50       110      27        43.6        14          12000       8000        1.2         1310 TN            1310 ETN9          1310 TVH          1310 TN
 
50       110      40        63.7        20          14000       9500        1.65        2310               2310               2310               2310
 
50       110      40        43.6        14          -           4000        1.65        2310 2RSTN         2310 E-2RS1TN9     2310 K.2RS.TVH     2310 2RSTN
 
50       110      40        63.7        20          14000       9500        1.55        2310 K             2310 K             2310 K             2310 K
 
50       110      40        63.7        20          14000       9500        1.8         2310 M             2310 M            2310 M            2310 M
 
55       100      21        27.6        10.6        14000       9000        0.71        1211 TN            1211 EKTN9         1211 K.TVH         1211 TN
 
55       100      21        27.6        10.6        14000       9000        0.71        1211 TN            1211 ETN9          1211 TVH          1211 TN
 
55       100      25        27.6        10.6        -           4300        0.79        2211 2RSTN         2211 E-2RS1KTN9    2211 K.2RS.TVH     2211 2RSTN
 
55       100      25        27.6        10.6        -           4300        0.79        2211 2RSTN         2211 E-2RS1TN9     2211 K.2RS.TVH     2211 2RSTN
 
55       100      25        39          13.4        12000       8500        0.81        2211 TN            2211 EKTN9         2211 K.TVH         2211 TN
 
55       100      25        39          13.4        12000       8500        0.81        2211 TN            2211 ETN9          2211 TVH          2211 TN
 
55       120      29        50.7        18          11000       7500        1.6         1311 TN            1311 EKTN9         1311 K.TVH         1311 TN
 
55       120      29        50.7        18          11000       7500        1.6         1311 TN            1311 ETN9          1311 TVH          1311 TN
 
55       120      43        76.1        24          11000       7500        2.1         2311               2311               2311               2311
 
55       120      43        76.1        24          11000       7500        2           2311 K             2311 K             2311 K             2311 K
 
55       120      43        76.1        24          11000       7500        2.3         2311 M             2311 M            2311 M            2311 M
 
60       110      22        31.2        12.2        12000       8500        0.9         1212 TN            1212 EKTN9         1212 K.TVH         1212 TN
 
60       110      22        31.2        12.2        12000       8500        0.9         1212 TN            1212 ETN9          1212 TVH          1212 TN
 
60       110      28        31.2        12.2        -           3800        1.05        2212 2RSTN         2212 E-2RS1KTN9    2212 K.2RS.TVH     2212 2RSTN
 
60       110      28        31.2        12.2        -           3800        1.05        2212 2RSTN         2212 E-2RS1TN9     2212 K.2RS.TVH     2212 2RSTN
 
60       110      28        48.8        17          11000       8000        1.05        2212 TN            2212 EKTN9         2212 K.TVH         2212 TN
 
60       110      28        48.8        17          11000       8000        1.1         2212 TN            2212 ETN9          2212 TVH          2212 TN
 
60       130      31        58.5        22          9000        6300        1.9         1312 TN            1312 EKTN9         1312 K.TVH         1312 TN
 
60       130      31        58.5        22          9000        6300        1.95        1312 TN            1312 ETN9          1312 TVH          1312 TN
 
60       130      46        87.1        28.5        9500        7000        2.6         2312               2312               2312               2312
 
60       130      46        87.1        28.5        9500        7000        2.5         2312 K             2312 K             2312 K             2312 K
 
60       130      46        87.1        28.5        9500        7000        2.9         2312 M             2312 M            2312 M            2312 M
 
60       150      42        125         41.5        9000        6300        3.95        1412 M             1412 M            1412 M            1412 M
 
65       120      23        35.1        14          10000       7000        1.1         1213 TN            1213 EKTN9         1213 K.TVH         1213 TN
 
65       120      23        35.1        14          11000       7000        1.15        1213 TN            1213 ETN9          1213 TVH          1213 TN
 
65       120      31        35.1        14          -           3600        1.35        2213 2RSTN         2213 E-2RS1KTN9    2213 K.2RS.TVH     2213 2RSTN
 
65       120      31        35.1        14          -           3600        1.4         2213 2RSTN         2213 E-2RS1TN9     2213 K.2RS.TVH     2213 2RSTN
 
65       120      31        57.2        20          10000       7000        1.4         2213 TN            2213 EKTN9         2213 K.TVH         2213 TN
 
65       120      31        57.2        20          10000       7000        1.45        2213 TN            2213 ETN9          2213 TVH          2213 TN
 
65       140      33        65          25.5        8500        6000        2.35        1313 TN            1313 EKTN9         1313 K.TVH         1313 TN
 
65       140      33        65          25.5        8500        6000        2.45        1313 TN            1313 ETN9          1313 TVH          1313 TN
 
65       140      48        95.6        32.5        9000        6300        3.25        2313               2313               2313               2313
 
65       140      48        95.6        32.5        9000        6300        3.1         2313 K             2313 K             2313 K             2313 K
 
65       140      48        95.6        32.5        9000        6300        3.6         2313 M             2313 M            2313 M            2313 M
 
70       125      24        35.8        14.6        11000       7000        1.25        1214 TN            1214 ETN9          1214 TVH          1214 TN
 
70       125      31        44.2        17          10000       6700        1.5         2214               2214               2214               2214
 
70       125      31        35.8        14.6        -           3400        1.45        2214 2RSTN         2214 E-2RS1TN9     2214 K.2RS.TVH     2214 2RSTN
 
70       150      35        74.1        27.5        8500        6000        3           1314               1314               1314               1314
 
70       150      51        111         37.5        8000        6000        3.9         2314               2314               2314               2314
 
70       150      51        111         37.5        8000        6000        4.25        2314 M             2314 M            2314 M            2314 M
 
75       130      25        39          15.6        10000       6700        1.35        1215               1215               1215               1215
 
75       130      25        39          15.6        10000       6700        1.3         1215 K             1215 K             1215 K             1215 K

75       130      31        58.5        22          9000        6300        1.5         2215 TN            2215 EKTN9         2215 K.TVH         2215 TN
75       130      31        58.5        22          9000        6300        1.6         2215 TN            2215 ETN9          2215 TVH          2215 TN
 
75       160      37        79.3        30          8000        5600        3.55        1315               1315               1315               1315
 
75       160      37        79.3        30          8000        5600        3.4         1315 K             1315 K             1315 K             1315 K
 
75       160      37        79.3        30          8000        5600        3.95        1315 M             1315 M            1315 M            1315 M
 
75       160      55        124         43          7500        5600        4.7         2315               2315               2315               2315
 
75       160      55        124         43          7500        5600        4.45        2315 K             2315 K             2315 K             2315 K
 
75       160      55        124         43          7500        5600        5.05        2315 EKTN          2315 KM           2315 K.M           2315 EKTN
 
75       160      55        124         43          7500        5600        5.3         2315 M             2315 M            2315 M            2315 M
 
80       140      26        39.7        17          9500        6000        1.65        1216               1216               1216               1216
 
80       140      26        39.7        17          9500        6000        1.6         1216 K             1216 K             1216 K             1216 K
 
80       140      33        65          25.5        8500        6000        1.9         2216 TN            2216 EKTN9         2216 K.TVH         2216 TN
 
80       140      33        65          25.5        8500        6000        2           2216 TN            2216 ETN9          2216 TVH          2216 TN
 
80       170      39        88.4        33.5        7500        5300        4.2         1316               1316               1316               1316
 
80       170      39        88.4        33.5        7500        5300        4.05        1316 K             1316 K             1316 K             1316 K
 
80       170      58        135         49          7000        5300        6.1         2316               2316               2316               2316
 
80       170      58        135         49          7000        5300        5.9         2316 K             2316 K             2316 K             2316 K
 
80       170      58        135         49          7000        5300        6.05        2316 EKTN          2316 KM           2316 K.M           2316 EKTN
 
80       170      58        135         49          7000        5300        6.25        2316 M             2316 M            2316 M            2316 M
 
85       150      28        48.8        20.8        9000        5600        2.05        1217               1217               1217               1217
 
85       150      28        48.8        20.8        9000        5600        2           1217 K             1217 K             1217 K             1217 K
 
85       150      36        58.5        23.6        8000        5600        2.5         2217               2217               2217               2217
 
85       150      36        58.5        23.6        8000        5600        2.4         2217 K             2217 K             2217 K             2217 K
 
85       180      41        97.5        38          7000        4800        5           1317               1317               1317               1317
 
85       180      41        97.5        38          7000        4800        4.9         1317 K             1317 K             1317 K             1317 K
 
85       180      60        140         51          6700        4800        6.8         2317 EKTN          2317 KM           2317 K.M           2317 EKTN
 
85       180      60        140         51          6700        4800        7.05        2317 M             2317 M            2317 M            2317 M
 
90       160      30        57.2        23.6        8500        5300        2.5         1218               1218               1218               1218
 
90       160      30        57.2        23.6        8500        5300        2.4         1218 K             1218 K             1218 K             1218 K
 
90       160      40        70.2        28.5        7500        5300        3.4         2218               2218               2218               2218
 
90       160      40        70.2        28.5        7500        5300        3.2         2218 K             2218 K             2218 K             2218 K
 
90       190      43        117         44          6700        4500        5.8         1318               1318               1318               1318
 
90       190      43        117         44          6700        4500        5.6         1318 K             1318 K             1318 K             1318 K
 
90       190      64        153         57          6300        4500        8.2         2318 EKTN          2318 KM           2318 K.M           2318 EKTN
 
90       190      64        153         57          6300        4500        8.45        2318 M             2318 M            2318 M            2318 M
 
95       170      32        63.7        27          8000        5000        3.1         1219               1219               1219               1219
 
95       170      32        63.7        27          8000        5000        3           1219 K             1219 K             1219 K             1219 K
 
95       170      43        83.2        34.5        7000        5000        3.9         2219 EKTN          2219 KM           2219 K.M           2219 EKTN
 
95       170      43        83.2        34.5        7000        5000        4.1         2219 M             2219 M            2219 M            2219 M
 
95       200      45        133         51          6300        4300        6.7         1319               1319               1319               1319
 
95       200      45        133         51          6300        4300        6.5         1319 K             1319 K             1319 K             1319 K
 
95       200      67        165         64          6000        4500        9.8         2319 M             2319 M            2319 M            2319 M
 
100      180      34        68.9        30          7500        4800        3.7         1220               1220               1220               1220
 
100      180      34        68.9        30          7500        4800        3.6         1220 K             1220 K             1220 K             1220 K
 
100      180      46        97.5        40.5        6700        4800        5.5         2220               2220               2220               2220
 
100      180      46        97.5        40.5        6700        4800        4.8         2220 EKTN          2220 KM           2220 K.M           2220 EKTN
 
100      180      46        97.5        40.5        6700        4800        5           2220 M             2220 M            2220 M            2220 M
 
100      215      47        143         57          6000        4000        8.3         1320               1320               1320               1320
 
100      215      47        143         57          6000        4000        8.05        1320 K             1320 K             1320 K             1320 K
 
100      215      73        190         80          5600        4000        12          2320 EKTN          2320 KM           2320 K.M           2320 EKTN

100      215      73        190         80          5600        4000        12.5        2320 M             2320 M            2320 M            2320 M
110      200      38        88.4        39          6700        4300        5.15        1222               1222               1222               1222
 
110      200      38        88.4        39          6700        4300        5           1222 K             1222 K             1222 K             1222 K
 
110      200      53        124         52          6000        4300        6.5         2222               2222               2222               2222
 
110      200      53        124         52          6000        4300        6.8         2222 EKTN          2222 KM           2222 K.M           2222 EKTN
 
110      200      53        124         52          6000        4300        7.1         2222 M             2222 M            2222 M            2222 M
 
110      240      50        163         72          5300        3600        11.5        1322 EKTN          1322 KM           1322 K.M           1322 EKTN
 
110      240      50        163         72          5300        3600        12          1322 M             1322 M            1322 M            1322 M
 
120      215      42        119         53          6300        4000        6.5         1224 EKTN          1224 KM           1224 K.M           1224 EKTN
 
120      215      42        119         53          6300        4000        6.75        1224 M             1224 M            1224 M            1224 M
 
130      230      46        127         58.5        5600        3600        8.3         1226 M             1226 M            1226 M            1226 M
 
150      225      56        57.2        23.6        5600        3400        7.5         13030              13030              13030              13030
 
180      280      74        95.6        40          4500        2800        16          13036              13036              13036              13036
 
200      280      60        60.5        29          4300        2600        10.7        13940              13940              13940              13940
 
220      300      60        60.5        30.5        3800        2400        11          13944              13944              13944              13944

240      320      60        60.5        32          3800        2200        11.3        13948              13948              13948              13948
 
 Từ khóa: VÒNG BI, BẠC ĐẠN, NSK, SKF, NTN, FAG, NACHI, KG

Đối tác

ab1
ab4
ab9
ab8
ab5
ab6
ab3
ab7
ab2
Mua hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây