Hotline: 0983 134 258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Support
0983134258
Email
Search - K2
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks

Vòng bi NTN: 21308 CD1


 

 

 
 

 Vòng bi NTN: 21308 CD1

 

 
d 40 mm 
   
D 90 mm 
   
B 23 mm 
   
 
1 80,8 mm 
   
     
 
m 0.701 kg 
  Khối lượng
r 108000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải động, xuyên tâm
e 0,23    
   
1 2,95    
   
2 4,4    
   
0r 106.000 N 
  Cơ bản Đánh giá tải trọng tĩnh, xuyên tâm
0 2,89    
   
G 7500 1/min 
  Giới hạn tốc độ
B 7000 1/min 
  Tốc độ tham chiếu
ur 14300 N 
  Mệt mỏi tải giới hạn, xuyên tâm
   
Back to top
Back to top